Ogłoszenie wyników konkursu

Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2013
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 6 września 2013 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży


Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2013 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji