Ogłoszenie

Chodzież, dnia 28 grudnia 2012 r.

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXI/265/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

DS.