Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży 2011

 Lp. Nr zarządzenia  Data Podjęcia Opis
1  1/11  2011-01-03 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2  2/11  2011-01-03 w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
3  3/11  2011-01-03 w sprawie wysokości opłat za umieszczanie stałych ogłoszeń reklamowych na nieruchomościach Gminy Miejskiej w Chodzieży
4  4/11  2011-01-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
5  5/11  2011-01-14 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011r.
6  6/11  2011-01-14 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie miasta Chodzież oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży
7  7/11  2011-01-19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu...
8  8/11  2011-01-19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg...
9  9/11  2011-01-19 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania...
10  10/11  2011-01-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot...
11  11/11  2011-01-24 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokali socjalnych
12  12/11  2011-01-27 w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Chodzieży
13  13/11  2011-01-28 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
14  14/11  2011-02-02 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
15  15/11  2011-02-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji
16  16/11  2011-02-25 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych...
17  17/11  2011-02-25 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów, przedszkoli, szkół oraz kierownika schroniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
18  18/11  2011-03-10 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego...
19  19/11  2011-03-18 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
20  20/11  2011-03-22 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2010 rok, z wykonania budżetu miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury (Chodzieskiego domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży)
21  21/11  2011-03-22 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2010 rok
22  22/11  2011-03-24 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
23  23/11  2011-03-25 w sprawie parametrów organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży w roku szkolnym 2011/2012
24  24/11  2011-03-25 w sprawie zabezpieczenia wierzytelności Gminy Miejskiej w Chodzieży z tytułu sprzedaży nieruchomości
25  25/11  2011-03-29 w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
26  26/11  2011-04-06 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży
27  27/11  2011-04-06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży
28  28/11    
29  29/11  2011-04-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 03 stycznia 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
30  30/11  2011-04-12 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z wnioskowaniem i realizacją projektu systemowego „Razem przeciw wykluczeniu w ramach...
31  31/11  2011-04-13 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokali socjalnych
32  32/11  2011-04-19 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży
33  33/11  2011-04-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
34  34/11  2011-04-27 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
35  35/11  2011-05-12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
36  36/11  2011-05-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym...
37  37/11  2011-05-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu...
38  38/11  2011-05-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/10 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2011 roku
39  39/11  2011-05-24 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
40  40/11  2011-05-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
41  41/11  2011-05-31 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia...
42  42/11  2011-05-31 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej w Chodzieży
43  43/11  2011-06-20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
44  44/11  2011-06-29 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
45  45/11  2011-07-01 w sprawie wyłączenia lokalu socjalnego z wyodrębnionego zasobu lokali socjalnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
46  46/11  2011-07-11 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
47  47/11  2011-07-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu: z zakresu pomocy społecznej...
48  48/11  2011-07-19 w sprawie ustalania terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
49  49/11  2011-07-19 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
50  50/11  2011-07-19 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokali socjlanych
51  51/11  2011-07-22 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
52  52/11  2011-07-22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
53  53/11  2011-07-22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
54  54/11  2011-07-22 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
55  55/11  2011-07-25 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
56  56/11  2011-07-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
57  57/11  2011-07-27 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Chodzieży na lata 2011-2014
58  58/11  2011-08-03 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012 przez podległe gminie gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury i wydziały Urzędu Miejskiego w Chodzieży
59  59/11  2011-08-12

w sprawie wyłączenia lokali socjalnych z wyodrębnionego zasobu lokali socjalnych Gminy Miejskiej w Chodzieży

60
 60/11

 2011-08-17

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół oraz kierownika schroniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
61
 61/11 2011-08-18 w sprawie umorzenia zaległości wobec Gminy Miejskiej w Chodzieży
62
 62/11  2011-08-24 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonywania budżetu miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury. Chodzieskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 roku
część1 , część2 , część3
63  63/11  2011-08-25 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Chodzieży na lata 2011-2014, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku
64  64/11
 2011-09-05
w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
65
 65/11  2011-09-06 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
66
 66/11 2011-09-08 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
część1 , część2 , część3
67
 67/11 2011-09-09 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
część1 , część2 , część3
68  68/11 2011-09-19 w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
69
 69/11 2011-09-19 w sprawie określenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
70
 70/11 2011-09-19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
71
 71/11 2011-09-19 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Chodzieży w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
72
 72/11
2011-09-26 w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
73  73/11 2011-09-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
część1 , część2
74
 74/11
2011-10-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2011 Burmistrza
75
 75/11
2011-10-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Chodzieży w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
76
 76/11
2011-10-07 w sprawie zmian budżetu na 2011r.
część1 , część2 , część3
77
 77/11
2011-10-11 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
część1 , część2 , część3
78
 78/11 2011-10-20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
79
 79/11 2011-10-24 w sprawie powołania „Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
80
 80/11 2011-10-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
część1 , część2 , część3
81
 81/11 2011-10-28 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokali socjalnych
82
 82/11 2011-11-04 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę separatora wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej"
83
 83/11 2011-11-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonego w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2
84  84/11 2011-11-14 w sprawie ustalenia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chodzieży
85
 85/11 2011-11-14 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
część1 , część2 , część3
86  86/11 2011-11-17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (...)
89
 89/11 2011-11-21 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2012 część1 , część2
90
 90/11 2011-11-30 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
91
 91/11 2011-12-01 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 108/2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie planu kontroli finansowej na rok 2011 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
92
 92/11 2011-12-02 w sprawie planu kontroli finansowej na rok 2012 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
93
 93/11 2011-12-01 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
94
 94/11 2011-12-01 w sprawie przeprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pt. „Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (...)
95
 95/11 2011-12-05 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
część1 , część2
96
 96/11 2011-12-05 w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
część1 , część2
97
 97/11 2011-12-07

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok

98
 98/11 2011-12-12 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska w Chodzieży
99
 99/11 2011-12-12 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Omiatanie i zimowe utrzymanie dróg (...)"
100
 100/11 2011-12-15 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zielonych (...)"
101  101/11 2011-12-16
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży (...)
102
 102/11 2011-12-19 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży dla samorządowych instytucji kultury
103
 103/11 2011-12-20

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
Część1 , Część2

104
 104/11 2011-12-27 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
105
 105/11 2011-12-27 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
106
 106/11 2011-12-27 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
107
 107/11 2011-12-27 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
108
 108/11 2011-12-27 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej
109
 109/11 2011-12-28 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
110  110/11 2011-12-29 w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2012 roku
111
 111/11 2011-12-29 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego