Rejestr zarządzeń 2010

LP
NUMER DATA_PODJĘCIA OPIS
1  1/10  2010-01-15 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi MZGM
2  2/10  2010-02-02 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży uprawnień do zaciągania zobowiązań
3  3/10  2010-02-04 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów, przedszkoli, szkół oraz kierownika schroniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
4  4/10  2010-02-04 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu na wydzierżawienie terenu na płycie Rynku w Chodzieży
5  5/10  2010-02-05 w sprawie odwołania i powołania członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chodzieży
6  6/10  2010-02-16 w sprawie planu finansowego UM w Chodzieży na 2010 r.
7  7/10  2010-02-16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/Or/06 z dn. 29.12.06 r. BM Chodzieży w sprawie powołania Zastępcy BM Chodzieży P. Witkowskiego, zmienionego Zarządzeniem BM Chodzieży Nr 61/Or/07 z dn. 25.07.07 r., Nr 33/Or/08 z dn. 3.06.08 r. oraz Nr 62/Or/09 z dn. 30.
8  8/10  2010-03-01 w sprawie planu finansowego UM w Chodzieży na 2010 r.
9  9/10  2010-03-02 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowanie o udzielanie zamów. publ. w trybie przetargu nieogranicz. na zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby UM w Chodzieży
10  10/10  2010-03-04 w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznonego na "Budowę pd-wsch obwodnicy miasta Chodziezy
11  11/10  2010-03-18 w sprawoe parametrów organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży w roku szkolnym 2010/2011
12  12/10  2010-03-18 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2009 rok, z wykonania budżetu miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury (CHDK i MBP)
13  13/10  2010-03-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Topolowej/Sikorskiego w Chodzieży
14  14/10  2010-03-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert
15  15/10  2010-03-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 r.
16  16/10  2010-04-06 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży
17  17/10  2010-04-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Siejaka w Chodzieży
18  18/10  2010-04-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży
19  19/10  2010-04-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Miodowej w Chodzieży
20  20/10  2010-04-20 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
21  21/10  2010-04-21 w sprawieprzyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury
22  22/10  2010-04-21 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
23  23/10  2010-04-26 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
24  24/10  2010-04-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
25  25/10  2010-04-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin...
26  26/10  2010-04-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
27  27/10  2010-05-11 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
28  28/10  2010-05-11 w sprawie planu kontroli finansowej na rok 2010 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
29  29/10  2010-05-12 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Ch-ży do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z wnioskiem i realizacją projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu"
30  30/10  2010-05-12 w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Chodzieży
31  31/10  2010-05-18 w sprawie udzielenia pełnomocnistwa szczególnego dyrektorowi MZGM
32  32/10  2010-05-25 w sprawie ustanowienia koordynatora miejskiego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach Prezydenta RP
33  33/10  2010-05-25 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Miejskiej Chodzież lokalu socjalnego
34  34/10  2010-05-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Prusa 14 w Chodzieży
35  35/10  2010-05-31 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
36  36/10  2010-05-31 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010r.
37  37/10  2010-06-01 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
38  38/10  2010-06-01 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Aktywizację terenów nad Jeziorem Miejskim
39  39/10  2010-06-01 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznychulic miejskich
40  40/10  2010-06-07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 tok
41  41/10  2010-06-08 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
42  42/10  2010-06-08 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odnowienia pakietu Maintenence i zakup dodtakowych licencji
43  43/10  2010-06-09 zmieniające Zarządzenie Nr 36/2010
44  44/10  2010-06-16 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
45  45/10  2010-06-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
46  46/10  2010-06-16 w sprawie zmiany planu kontroli finansowej na rok 2010 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
47  47/10  2010-06-25 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
48  48/10  2010-06-25 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
49  49/10  2010-06-28 w sprawie zmiany składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
50  50/10  2010-06-29 w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
51  51/10  2010-06-29 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt: "Aktywizacja terenów nad J. Miejskim w Chodzieży (...)
52  52/10  2010-07-01 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Chodzieży do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie miasta Chodzieży
53  53/10  2010-07-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2010
54  54/10  2010-07-19 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku UM
55  55/10  2010-07-26 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
56  56/10  2010-07-26 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
57  57/10  2010-07-26 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
58  58/10  2010-07-26 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
59  59/10  2010-07-26 w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni Delfin, stoku narciarskiego w Chodzieży oraz statku wycieczkowego "Chodzieżanka"
60  60/10  2010-08-03 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
61  61/10  2010-08-12 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
62  62/10  2010-08-19 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół oraz kierownika schroniska dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
63  63/10  2010-08-20 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne, za lokale socjalne oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze
64  64/10  2010-08-25 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011 przez podległe gminie gminne jednostki organizacyjne(...)
65  65/10  2010-08-26 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury (ChDK i MBP) za i półrocze 2010r.
66  66/10  2010-08-27 w sprawie umorzenia zaległości wobec Gminy Miejskiej w Chodzieży
67  67/10  2010-08-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 1 im. H. Staszica w Chodzieży Pani Genowefie Łojewskiej
68  68/10  2010-08-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży Pani Lucynie Siminiak
69  69/10   w sprawie powołania komisji przetrgowej do oceny ofert złozonych w postepowniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzetu komputerowego oraz drukarek ...
69  69/10  2010-08-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży Pani Magdalenie Pawłowskiej
70  70/10  2010-08-30 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży
71  71/10  2010-08-31 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązująych przy realizacji zadania pn. "Budowa pd-wsch obwodnicy m. Chodzieży (...)
72  72/10  2010-09-06 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (...) na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia (...)
73  73/10  2010-09-17 w sprawie określenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
74  74/10  2010-09-21 w sprawie wyznaczenia stałego zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3
75  75/10  2010-09-21 w sprawie wyznaczenia stałego zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4
76  76/10  2010-09-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
77  77/10  2010-09-28 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskie (...)
78  78/10  2010-09-30 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej
79  79/10  2010-09-30 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
80  80/10  2010-10-01 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 r.
81  81/10  2010-10-02 w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miejską Chodzież
82  82/10  2010-10-12 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokali socjalnych
83  83/10  2010-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży
84  84/10  2010-10-27 w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
85  85/10  2010-10-29 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi (...)
86  86/10  2010-10-29 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymianę stolarki okiennej drewnianej w budynku USC w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 4
87  87/10  2010-10-29 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
88  88/10  2010-11-10 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
89  89/10   ...
90  90/10  2010-11-12 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chodzieży na lata 2011-2014
91  91/10  2010-11-12 w sprawie projektu budżetu Miasta Chodzieży na 2011 rok
92  92/10  2010-11-12 w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni Delfin, stoku narciarskiego w Chodzieży oraz statku wycieczkowego "Chodzieżanka"
93  93/10  2010-11-12 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
94  94/10  2010-11-19 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2011 rok
95  95/10  2010-11-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
96  96/10  2010-11-29 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Przebudowę przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i (...)
97  97/10  2012-12-01 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Chodzieży - Piotra Witkowskiego
98  98/10  2010-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miejskiej w Chodzieży w imieniu Burmistrza Miasta Chodzieży
99  99/10  2010-12-05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Spisowej do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
100  100/10  2010-12-03 w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie majątku i innych intersów Gminy (...)
101  101/10  2010-12-08 w sprawie zmiany rozkładu czau pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
102  102/10  2010-12-09 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
103  103/10  2010-12-20 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
104  104/10  2010-12-20 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie majątku i innych intersów Gminy (...)
105  105/10  2010-12-27 w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2011 roku
106  106/10  2010-12-29 w sprawie zmiany planu kontroli finansowej na rok 2010 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży wprowadzonego zarządzeniem nr 28/10 Burmistrza Miasta (...)
107  107/10  2010-12-29 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
108  108/10  2010-12-29 w sprawie planu kontroli finansowej na rok 2011 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
109  109/10  2010-12-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
110  110/10  2010-12-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2010 rok
111  111/10  2010-12-30 w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni Delfin, stoku narciarskiego w Chodzieży oraz statku wycieczkowego "Chodzieżanka"
112  112/10  2010-12-30 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
113  113/10  2010-12-30 o wprowadzeniu Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży
114  114/10  2010-12-30 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. "Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa wodnego WOPR"...
115  115/10  2010-12-30 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetwoych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Chodzieży