Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

 

Chodzież, dnia 2010-12-09

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy T. Siejaka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLIX/432/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr geod. 3594.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 stycznia 2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

DS.