Ogłoszenie o o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły

Chodzież,  dnia  07 czerwca  2010 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLVIII/420/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

             /-/  Jacek Gursz