Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia Burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/08

2.01.2008

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

2

2/08

3.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymianę stolarki okiennej drewnianej na parterze w budynku UM w Chodzieży"

 

3

3/08

11.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie wyceny nieruchomości i służebności na potrzebę GM ...."

 

4

4/08

11.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Ch-ży w 2007

 

5

5/08

11.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg grunt i wewn .... Chodzieży

 

6

6/08

18.01.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie wycen nieruchomości i służebności na potrzeby GM w Chodzież w 2008r. do aktualizacji...

 

7

7/08

23.01.2008

w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni Delfin oraz stoku narciarskiego w Chodzieży

 

8

8/08

24.01.2008

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

9

9/08

4.02.2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

10

10/08

11.02.2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia przetargu na sezonową dzierżawę terenu dla lokalizacji ogródka piwnego na płycie Rynku w Chodzieży

 

11

11/08

11.02.2008

w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

12

12/08

18.02.2008

udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi MORPA

 

13

13/08

22.02.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Górnej 10

 

14

14/08

10.03.2008

MORPA - komisja ds postępowania konkursowego na realizacje zadań z zakresu ochrony zdrowia

 

15

15/08

10.03.2008

odwołanie członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chodzieży

 

16

16/08

12.03.2008

powołanie Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Chodzieży

 

17

17/08

19.03.2008

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chodzieży za 2007r.

 

18

18/08

25.03.2008

w sprawie parametrów organizacji szkół prowadzonych przez miasto Chodzież w roku szkolnym 2008/2009

 

19

19/08

28.03.2008

upoważnienia Kierownika MOPS w Chodzieży do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z wnioskowaniem i realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w Priorytecie VII - Promocja integracji społecznej

 

20

20/08

1.04.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2008r.

 

21

21/08

7.04.2008

w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Chodzieży

 

22

22/08

7.04.2008

w sprawie planu wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Miasta Chodzież

 

23

23/08

7.04.2008

w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością GM w Ch-ży

 

24

24/08

14.04.2008

w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni Delfin, stoku narciarskiego w Chodzieży oraz statku wycieczkowego "Chodzieżanka"

 

25

25/08

23.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich

 

26

26/08

24.04.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku UM"

 

27

27/08

12.05.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich"

 

28

28/08

27.05.2008

powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Łąkowej w Chodzieży

 

29

29/08

28.05.2008

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2008r.

 

30

30/08

28.05.2008

w sprawie wysokości opłat za umieszczanie stałych ogłoszeń reklamowych na nieruchomościach Gminy Miejskiej Chodzież

 

31

31/08

30.05.2008

powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

32

32/08

3.06.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę grogi gminnej nr 187504 P - ul. Wiejska..."

 

33

33/08

3.06.2008

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy burmistrza Miasta Chodzieży

 

34

34/08

3.06.2008

przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury

 

35

35/08

13.06.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej ... na "Odnowienie pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji"

 

36

36/08

18.06.2008

powołania Komisji Przetargowej na wydzierżawienie terenu na cele rolnicze i ogrodnicze w rejonie promenady przy Jeziorze Miejskim

 

37

37/08

19.06.2008

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Sosnowej

 

38

38/08

1.07.2008

wprowadzenia zmian z Zakładowym Planie Kont - zasadach (polityki) rachunkowości

 

39

39/08

7.07.2008

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2008r.

 

40

40/08

9.07.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych dla UM w Ch-ży"

 

41

41/08

9.07.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochrona podpiwniczenia i odwodnienie rejonu budynku UM w Ch-ży"

 

42

42/08

11.07.2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ulicy Łąkowej 2 w Chodzieży

 

43

43/08

14.07.2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Chodzieży

 

44

44/08

15.07.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012

 

45

45/08

21.07.2008

powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2008-2015"

 

46

46/08

29.07.2008

w sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu Gminy Miejskiej Chodzież na rok 2008 i lata następne

 

47

47/08

1.08.2008

ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika MOPS w Ch-ży

 

48

48/08

6.08.2008

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży położonej przy ul. Sosnowej

 

49

49/08

11.08.2008

udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS w Ch-ży

 

50

50/08

11.08.2008

udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika MOPS w Chodzieży

 

51

51/08

12.08.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Kredyt bankowy długoterminowy w wys 4.000.000,00 dla GM Ch-ż"

 

52

52/08

20.08.2008

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008r.

 

53

53/08

25.08.2008

ustalenie stawki czynszu za lokale mieszkalne, za lokale socjalne oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze

 

54

54/08

26.08.2008

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GM Ch-ż, położonego przy ul. Staszica 19

 

55

55/08

27.08.2008

zmiany planu wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych miasta Chodzież

 

56

56/08

27.08.2008

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

57

57/08

27.08.2008

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

58

58/08

8.09.2008

realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom

 

59

59/08

9.09.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "montaż separatora wód opadowych...

 

60

60/08

9.09.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Ch-ży na 2008 rok

 

61

61/08

15.09.2008

określenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem jest GM Ch-ż

 

62

62/08

15.09.2009

przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania w m. Ch-ży

 

63

63/08

24.09.2008

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich

 

64

64/08

24.09.2008

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż budynku stacji transformatorowej oraz oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu położonego przy ul. Daszyńskiego/Jagiellońskiej

 

65

65/08

2.10.2008

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2008

 

66

66/08

6.10.2008

w sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu GM Chodzież na rok 2008 i lata następne

 

67

67/08

8.10.2008

zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

68

68/08

3.11.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2008 rok

 

69

69/08

6.11.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

 

70

70/08

7.11.2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MOPS

 

71

71/08

7.11.2008

w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z wnioskowaniem i realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

72

72/08

7.11.2008

udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS w Chodzieży

 

73

73/08

7.11.2007

udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS w Chodzieży

 

74

74/08

7.11.2008

upoważnienia Kierownika MOPS do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych

 

75

75/08

7.11.2008

udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS w Chodzieży

 

76

76/08

7.11.2008

udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS w Chodzieży

 

77

77/08

12.11.2008

powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na "remont pomieszczeń..."

 

78

78/08

14.11.2008

projektu budżetu miasta Chodzieży na 2009 rok

 

79

79/08

14.11.2008

wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont - zasadach funkcjonowania kont bilansowych oraz wykazie stosownych programów komputerowych

 

80

80/08

14.11.2008

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS realizowanego z POKL

 

81

81/08

1.12.2008

ustalenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

82

82/08

2.12.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2008 rok

 

83

83/08

2.12.2008

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

84

84/08

4.12.2008

szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2009r.

 

85

85/08

4.12.2008

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę UM

 

86

86/08

5.12.2008

zmiany planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Chodzież

 

87

87/08

5.12.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego w celu wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu położonego w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

88

88/08

8.12.2008

zmiany Zarządzenia Nr 31/08 w sprawie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

89

89/08

8.12.2008

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ul. Leśnej

 

90

90/08

8.12.2008

ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w MORPA

 

91

91/08

8.12.2008

ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

92

92/08

12.12.2008

planu kontroli wewnętrznej na rok 2009 w jednostkach organizacyjnych Miasta Chodzieży

 

93

93/08

19.12.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2008 rok

 

94

94/08

22.12.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2009

 

95

95/08

30.12.2008

planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2008

 

96

96/08

31.12.2008

zmian w budżecie miasta na 2008r.

 

97

97/08

31.12.2008

w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży