Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/AGT/2004

26.01.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2

2/OA/2004

22.03.2004

W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 

3

3/Fin/2004

22.03.2004

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na lata: 2004 - 2008.

 

4

4/TIiSL/2004

26.03.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej.

 

5

 

26.03.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej.

 

6

6/OKT/2004

30.03.2004

W sprawie parametrów organizacji szkół prowadzonych przez miasto Chodzież w roku szkolnym 2004/2005.

 

7

7/Fn/2004

31.04.2004

W sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2004 r.

 

8

8/OA/2004

30.04.2004

W sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi i zastępcy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

 

9

9/OA/2004

19.05.2004

W sprawie powołania składów osobowych obwodowych wyborczych do wyborów do parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. na terenie miasta Chodzieży

 

10

10/OA/2004

01.06.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego.

 

11

11/OA/2004

03.06.2004

W sprawie odwołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Chodzieży, w wyborach do parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004.

 

12

 

 

ANULOWANO

 

13

13/OA/2004

04.06.2004

W sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Chodzieży w wyborach do parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004.

 

14

14/OA/2004

30.06.2004

W sprawie inwentaryzacji w Terenowym Zespole Usług Projektowych w Chodzieży w formie spisu z natury.

 

15

15/FS/2004

30.06.2004

W sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego.

 

16

16/OA/2004

30.06.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej zakupu sprzętu komputerowego.

 

17

17/OKT/2004

05.07.2004

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 13 w Chodzieży.

 

18

18/TI/2004

05.07.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Kanalizacja deszczowa ul. Staszica w Chodzieży".

 

19

19/TI/2004

05.07.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania prz. „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna zapl. ul. Buszczaka".

 

20

20/TI/2004

05.07.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia na niebieski pokój w budynku Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

 

21

21/TI-SL/2004

14.07.2004

W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, za lokale socjalne, oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze przez najemców lokali mieszkalnych i właścicieli lokali mieszkalnych.

 

22

22/TI-SL/2004

15.07.2004

W sprawie ustalenia wysokości opłat za najem lokali użytkowych, piwnic przynależnych do lokali i garaży w zasobach mienia komunalnego miasta Chodzieży.

 

23

23/OKT/2004

26.07.2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Anna Jęsiek).

 

24

24/OKT/2004

26.07.2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pan Wojciech Zwierzykowski).

 

25

25/OKT/2004

26.07.2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pan Remigiusz Skibiński).

 

26

26/OKT/2004

26.07.2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Anna Szymczak).

 

27

27/OR/2004

27.07.2004

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

 

28

28/OR/2004

03.08.2004

W sprawie uzupełnienia haseł w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin.

Zgoda Archiwum Państwowego w Poznaniu z dnia 30.07.2004 na rozbudowę wykazu akt.

29

29/OKT/2004

11.08.2004

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży.

 

30

30/OKT/2004

20.08.2004

W sprawie określenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem jest Gmina Miejska Chodzież.

 

31

31/Fn/2004

23.08.2004

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykorzystania budżetu miasta Chodzieży za I półrocze 2004 r.

 

32

32/Fn/2004

30.09.2004

W sprawie ustalenia prognozy spłaty długu na lata 2004 - 2008.

 

33

33/OA/2004

05.11.2009

W sprawie powołania komisji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego.

 

34

34/Fn/2004

10.11.2004

W sprawie ustalenia prognozy spłaty długu na lata 2004 - 2008.

 

35

35/Fn/2004

12.11.2004

W sprawie projektu budżetu miasta Chodzieży na 2005 r.

 

36

36/OA/2004

15.11.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprawowanie opieki nad chorym w domu na terenie miasta Chodzieży".

 

37

37/Fn/2004

29.11.2004

W sprawie ustalenia prognozy spłaty długu na lata 2004 - 2008.

 

38

38/Fn/2004

01.12.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego - procedura przyspieszona na „Udzielenie i obsługę kredytu konsolidacyjnego".

 

39

39/TI/2004

02.12.2004

W sprawie przeprowadzenia likwidacji środków trwałych.

 

40

40/AGT/2004

06.12.2004

W sprawie przejęcia realnej wartości gruntów, położonych w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Chodzież, do celów ewidencyjnych.

 

41

41/TI/2004

20.12.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie Chodzieży.

 

42

42/TI/2004

20.12.2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie terenu zieleni na terenie miasta Chodzieży".

 

43

43/OKT/2004

27.12.2004

W sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2005 r.

 

44

44/OA/2004

27.12.2004

W sprawie wprowadzania Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad za powierzone mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

45

45/OR/2004

29.12.2004

W sprawie powołania komisji ds. likwidacji środków trwałych, środków trwałych w używaniu oraz wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

46

46/OA/2004

29.12.2004

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

47

47/Fn/2004

31.12.2004

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na lata 2004 - 2008.

 

48

48/Fn/2004

31.12.2004

W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Miejskiej Chodzież.