Zawiadomienie o wyborze oferty

   Chodzież, dnia 28.08.2009r.

 

 Nr ChDK/341/1/2009                                                          

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję,  że ogłoszony w dniu 05.08.2009r.  na  tablicy ogłoszeń i  w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr UZP 266276-2009 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej  www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości  nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Remont - przebudowę i modernizacja sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury - Etap III",  został rozstrzygnięty  w dniu  28 sierpnia 2009r. 

            Za ofertę  najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano  ofertę konsorcjum - Przedsiębiorstwo  „WENNO", ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież i Zakład Kierowania i Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawstwa Robót Budowlanych „BARBUD", Konstantynowo 1, 64-800 Chodzież.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 369.747.03  zł brutto, w  kryterium cena  oferta otrzymała 100 punktów.             

            Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta.