Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 2009-08-03

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. M. Konopnickiej.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXVI/219/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej (działki o nr geod. 3460/1 i 3460/2) oraz na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 września 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz