Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I kwartał 2009r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ
za I kwartał 2009 roku

Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze późn. zm.) w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I kwartał 2009 roku.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 11 261 801,31

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 9 440 241,16 zł

Nadwyżka budżetowa

wykonana została w wysokości 1 821 560,15 zł

2. Dane uzupełniające (¹):

1. Kwota dotacji wydatkowana z budżetu miejskiego wynosiła ogółem 690 290,00 w tym dla:

1/ podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 121 259,00 zł

2/ samorządowych instytucji kultury łącznie w wysokości 357 250,00 zł

3/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 211 781,00 zł

2. Kwota dotacji uzyskana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień z tymi jst w kwocie ogółem 32 021,50 zł

3. 1. Kwota dotacji uzyskana na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EFS wynosiła 118 198,50 zł
2. Kwota dotacji uzyskana z budżetu krajowego na współfinansowanie programów i projektów ze środków EFS wynosiła 20 858,56 zł

Opr. L.T.


(¹)

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za I półrocze 2008 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).