Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za 2008 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

za 2008 rok

 

Na podstawie art. 14, pkt 1 (w związku z art.15 ust. 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za 2008 rok.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 43 103 886,07 zł tj. 103,4% planu

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 44 119 621,66 zł tj. 94,4% planu

Wynik budżetu - deficyt budżetowy

wykonany w wysokości 1 015 735,59 zł

 

2. Dane uzupełniające (¹):

 

1. Kwota dotacji wydatkowana z budżetu miejskiego

wynosiła ogółem 2 370 407,85 zł tj. 97,6% planu

w tym przeznaczono na dotacje:

1/ pozostałe związane z realizacją zadań miasta Chodzieżyw wysokości 354 412,85 zł

2/ dla samorządowych instytucji kultury (ChDK i MBP) łącznie w wysokości 1 302 991,00 zł

3/ dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 713 004,00 zł

 

2. Dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane w 2008 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z tymi jednostkami stanowiły kwotę w wysokości 180 878,46 zł

  1. 1. Dotacje uzyskane na finansowanie programów i projektów z udziałem środków EFS zrealizowane w kwocie 850 945,71 zł
    2. Dotacje uzyskane z budżetu krajowego na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków EFS wykonane w kwocie 120 814,33 zł

 

4. 1. Zobowiązania budżetu miejskiego na koniec 2008 roku

stanowiły kwotę w wysokości 16 559 462,68 zł

- z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym;

2. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

 

(¹)

Opublikowane dane są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych sporządzonych za 2008 rok na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).