Uchwała Nr XXXIV/284/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.

Załączniki: