Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 2009-02-20

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr X/96/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul.Marcinkowskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Miasta 

/-/ Jacek Gursz