Uchwała Nr XXXII/262/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 5 lutego 2009r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2009r.