Informacje publiczne - klauzula informacyjna

Wszystkie informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego, a nieopublikowane w jego Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
 
Kontakt:
Sekretariat Urzędu Miejskiego
Ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
tel. (067)28-27-171
tel. (067)28-27-212
fax (067)28-27-232
http://www.chodziez.pl
e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2; 64-800 Chodzież.

 

 1. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – tj. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz.1429 t.j.)

 3. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 5 lat po roku, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r. Nr 14, poz.67).

 4. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia danych (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO), przenoszenia danych (art.20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

 5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie, który wynika z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r. poz.1429 t.j.) w celu udzielenia informacji publicznej.

 10. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych przez Burmistrza Miasta Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież:

 

…………………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………………………...

w celu: (zgoda musi określać precyzyjnie cel przetwarzania danych oraz wskazywać zakres danych – WPISAĆ CELE)

…………………………………………………………………………………………………………………...

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

 

…………………………………………………

podpis