Miejsca plakatowania

ZARZĄDZENIE NR 75/2015

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Ogólne warunki umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych na terenie miasta Chodzieży

Ogólne warunki umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych na terenie miasta Chodzieży

Na reklamodawcach ciąży obowiązek wystąpienia do Burmistrza Miasta Chodzieży, jako do zarządcy dróg gminnych, z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego, celem umieszczenia reklamy.

Powyższy obowiązek wynika bezpośrednio z art. 40, ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i zakłada, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, o którym mowa w w/w ustępie, dotyczy m.in. reklam.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 w/w ustawy, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w w/w celu, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych i uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży, zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy reklamy mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego.

Zgodnie z §4 pkt 3 uchwały Nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3269) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym ustalono stawkę 1,00 zł za 1 m² powierzchni reklamy.

Nie zastosowanie się do powyższego, tj. umieszczenie reklamy wyborczej bez zgody zarządcy drogi, skutkowało będzie wykonaniem art. 40 ust. 12 w/w ustawy, który zakłada, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężnąw wysokości 10-krotności opłaty.

Ponadto zauważyć należy,że:

  • Reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. (art. 4 ust. 23 ustawy o drogach publicznych);
  • Za powierzchnię reklamy - w rozumieniu art. 40 ust. 6 ustawy o drogach publicznych - należy uznać całą powierzchnię, którą faktycznie zajmuje informacja wizualna (werbalna, graficzna itp.), umieszczona na jakiejkolwiek konstrukcji usytuowanej w pasie drogowym, a jednocześnie w polu widzenia użytkowników drogi. Jeżeli treści reklamowe, nawet tożsame, umieszczone zostały po obu lub po wielu stronach takiej konstrukcji, o wysokości opłaty, o której mowa w tym przepisie, decydować zatem powinna łączna (dwu- lub wielostronna) powierzchnia, którą informacje te zajmują. (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007r., III SA/Wr 31/07);
  • Jeżeli strona umieściła szyld reklamowy w ten sposób, że naruszał on przestrzeń nad drogą publiczną, a więc znajdował się on w pasie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych i nie uzyskała odpowiedniego zezwolenia zarządcy drogi w tym przedmiocie, to spełnione zostały przesłanki określone w art. 40 ust. 12 tej ustawy, przewidujące wymierzenie kary pieniężnej w wypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego. (wyrok NSA z dnia 2 marca 2006r., I OSK 565/05);

Drogi gminne znajdujące sięw zarządzie Burmistrza Miasta Chodzieży:
Akacjowa, gen. Władysława Andersa, Armii „Poznań", Adama Asnyka, gen. Józefa Bema, Błotna, Boczna, Bosa, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Mariana Buczka, Buczkowska, Budzyńska, Fryderyka Chopina, ks. Ignacego Czechowskiego, Ignacego Daszyńskiego, prof. Romana Drewsa, Michała Drzymały, Aleksandra Fredry, Gajowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Garncarska, Gołębia, Gościnna, Górna, gen. Józefa Hallera, Harcerska, Jagiellońska, Jodłowa, ks. Kazimierza Józefiaka, Karczewnik , Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Klonowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika (na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Henryka Sienkiewicza), Wojciecha Korfantego, Kozia, Krótka, Leona Kruczkowskiego, ks. kanonika Jana Ksyckiego, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, Ludowa, Łąkowa, Ignacego Łukasiewicza, 3 Maja, Kornela Makuszyńskiego, Mała, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Miodowa, Młyńska, Stanisława Moniuszki, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Notecka, Nowa, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Stefana Okrzei, gen. Leopolda Okulickiego, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Widok, Parkowa, Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Podgórna, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Prusa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Józefa Raczkowskiego, Władysława Reymonta, Rolna, Rynek (z wyłączeniem odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Rzeźnicka, Sadowa, Tadeusza Siejaka, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Składowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Leopolda Staffa, Andrzeja Struga, Strzelecka, Lucjana Szenwalda, Karola Szymanowskiego, Ślusarska, Świerkowa, Świętokrzyska, Topolowa, Romualda Traugutta, Juliana Tuwima, Ludwika Waryńskiego, Wiejska , Wierzbowa, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego (odcinek od ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Władysława Reymonta), Władysława Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zdrojowa, Zielona

Drogi powiatowe (z wnioskiem należy wystąpić do Starosty Chodzieskiego):
Marii Dąbrowskiej, Dworcowa, Fabryczna, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika (na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Piekary), Kościelna, Tadeusza Kościuszki, ks. dr Tomasza Malepszego, Stanisława Małachowskiego, Karola Marcinkowskiego, Mostowa, Ofiar Gór Morzewskich, Ignacego Jana Paderewskiego, Piekary, Rynek (odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Słoneczna, Ujska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Władysława Jagiełły), Wiosny Ludów, Wojska Polskiego (odcinek od ul. Zygmunta Krasińskiego do pl. Rynek), Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zamkowa, StefanaŻeromskiego

Drogi wojewódzkie (z wnioskiem należy wystąpić do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg):
Franciszka Buszczaka (od ul. Stanisława Staszica do ul. Władysława Jagiełły), Zygmunta Krasińskiego, Stanisława Staszica, Zwycięstwa

Drogi krajowe (z wnioskiem należy wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad):
Franciszka Buszczaka (od ul. Władysława Jagiełły do granic miasta), Władysława Jagiełły, Ujska (od ul. Władysława Jagiełły do granic miasta)

Ponadto, w przypadku umieszczenia reklamy na urządzeniu obcym (ściana budynku, latarnia oświetlenia ulicznego), w pierwszej kolejności uzyskać należy zgodęwłaściciela tego urządzenia.

Gmina Miejska w Chodzieży jest właścicielem latarni oświetleniowych:

  • Stylowych, na których nie zezwala się na umieszczanie tablic reklamowych, w pasie drogowym ulic: Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Nowa, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Wojska Polskiego oraz na skrzyżowaniu ulic ks. dr Tomasza Malepszego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki, Karola Marcinkowskiego (3 szt.) i Składowej (3 szt.), a także na promenadzie nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży.
  • Pozostałych, na których należy uzyskać zgodę Burmistrza Miasta Chodzieży: Adama Asnyka (4 szt.), Władysława Broniewskiego, Franciszka Buszczaka (przy części wojewódzkiej), Fryderyka Chopina, Marii Dąbrowskiej, Konstantego I. Gałczyńskiego, gen. Józefa Hallera, Jana Kochanowskiego (do pierwszego wiaduktu kolejowego), Krótka, ks. kanonika Jana Ksyckiego, Kornela Makuszyńskiego, Leśna (dojazd do SM „Nowy Dom"), Stanisława Małachowskiego (6 szt. od ul. Wincentego Witosa do ul. Mostowej), Karola Marcinkowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Notecka, Bolesława Prusa, Leopolda Staffa, Stanisława Staszica (od ul. Franciszka Buszczaka do stadionu), Strzelecka, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Topolowa, Romualda Traugutta, Ludwika Waryńskiego (4 szt. od ul. gen. Władysława Sikorskiego do ul. Gościnnej), Wiejska (od ul. Miodowej do przejazdu kolejowego).

Pozostałe latarnie oświetlenia ulicznego są własnością zakładu energetycznego, do którego to należy wystąpić o zgodę na zawieszenie na nich reklamy. Następnie załączając przedmiotową zgodę, należy wystąpić do właściwego zarządcy drogi o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego.

W przypadku latarni oświetleniowych znajdujących się na majątku gminy, zgoda jest nieodpłatna. Zgoda na umieszczenie reklamy na latarni oświetlenia ulicznego stanowiącej własność gminy, w pasie drogowym drogi gminnej nie jest wymagana. Kompletną zgodę stanowić w tym przypadku będzie decyzja administracyjna na zajęcie pasa drogowego.