Jesteś tutaj:   

Komunikaty

Postanowienie nr 88/14

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 20 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży o zarejestrowanych kandydatach

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE z dnia 27 sierpnia 2014 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 27 sierpnia 2014 r.


W związku z zarządzeniem wyborów samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Pile informuje, że powołanie terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, miejskich, gminnych)

nastąpi w terminie do dnia 22 września 2014 r.

Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Pile przyjmowane będą do dnia 17 września 2014 r. w godzinach od 9.00 do 16.15 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34.

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego_ Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona.

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. stale zamieszkuje na obszarze danej gminy lub powiatu.

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

1) jest obywatelem polskim,

2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

3) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

5) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem na członka komisji nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania, a także osoba kandydująca na radnego. Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Uchwałą Państwową Komisję Wyborczą z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl lub komisarza wyborczego pila.pkw.gov.pl. Ponadto dostępny jest w urzędzie gminy oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów : 67 215-28-71, 67 215-28-80.


Komisarz Wyborczy w Pile
Anna Kulczewska-Garcia

 

skan komunikatu w .pdf  

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Pile
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu 
komitetu wyborczego


Komisarz Wyborczy w Pile informuje, iż w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednym województwie  
od następujących podmiotów:
- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych, 
- komitetów wyborczych wyborców, 

Zawiadomienia przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34 w dni robocze w  godzinach  od 8.30  
do   16.15
do dnia 8 września 2014 r.

oraz  dodatkowo w sobotę - dnia 6 września 2014 r.  od godz. 8.oo do 12.oo

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć 
przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub za pośrednictwem poczty. 
W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 30 czerwca 2014 r.
- o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad 
    powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów o prezydentów 
    miast;
- o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej,
   
 które dostępne są na stronie internetowej:  pkw.gov.pl   lub   pila.pkw.gov.pl Komisarz Wyborczy
w Pile

                   /-/  Anna Kulczewska-Garcia