WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Prawo głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440. z późn. zm.);

  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1;

  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza do 5 maja 2014 r. w biurze ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Miasta Chodzieży,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Załącznik- Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, wyłącznie do rąk własnych wyborcy.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotka, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Chodzieży lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet.

Pełnomocnictwa udziela się przed urzędnikiem upoważnionym przez Burmistrza.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy złożony do 15 maja 2014 r.

Wniosek składa się w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171. Powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców miasta Chodzieży: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

GŁOSOWANIE PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony do 12 maja 2014 roku w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171.

Załącznik- wzór zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki na karty do głosowania

GLOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Jeżeli zdecyduje, że konieczne jest głosowanie w innym lokalu, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców do dnia 12 maja 2014 roku w biurze ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Chodzieży, parter, pokój nr 209, tel. 0672827171.

Załącznik-wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Obwód Nr 2- Miejskie Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13

Obwód Nr 5- I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary, ul. Stefana Żeromskiego 11