SPIS WYBORCÓW

Spis Wyborców


DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20.05.2014 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach i w domu pomocy społecznej w Chodzieży (tj. w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży, Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Chodzieży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży) zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w w/w jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do w/w jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 do 12.05.2014 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.


ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23.05.2014 r. (w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży).


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 05.05.2014r. do 18.05.2014r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, parter stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 0672827171

Godziny pracy biura ewidencji ludności:
w poniedziałki od 9:00 - 16:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki od 9:00 - 15:30

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.
Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.