Informacje o warunkach udziału w głosowaniu

Informacja dotycząca formy składania wniosków

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.


 

Dane do kontaktu:

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych biuro nr 209

Godziny pracy:
poniedziałki: godz. 8.00 do godz. 16.00
wtorki-czwartki: godz. 7.00 do godz. 15.30
piątek: 7.30 do godz. 14.00
e@mail: ewidencja.ludnosci@chodziez.pl
tel: 067-2825710
fax: 067-2825701

 

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
oraz wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE z dnia 27 sierpnia 2014 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 27 sierpnia 2014 r.


W związku z zarządzeniem wyborów samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Pile informuje, że powołanie terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, miejskich, gminnych)

nastąpi w terminie do dnia 22 września 2014 r.

Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Pile przyjmowane będą do dnia 17 września 2014 r. w godzinach od 9.00 do 16.15 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34.

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego_ Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona.

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia. Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze działania rady, dla wyboru której właściwa jest dana komisja wyborcza, tj. stale zamieszkuje na obszarze danej gminy lub powiatu.

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

1) jest obywatelem polskim,

2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

3) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

5) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem na członka komisji nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania, a także osoba kandydująca na radnego. Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Uchwałą Państwową Komisję Wyborczą z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl lub komisarza wyborczego pila.pkw.gov.pl. Ponadto dostępny jest w urzędzie gminy oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów : 67 215-28-71, 67 215-28-80.


Komisarz Wyborczy w Pile
Anna Kulczewska-Garcia

 

skan komunikatu w .pdf