Jesteś tutaj:   

Do Urzędu Miejskiego

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2020 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że do tutejszego Urzędu w 2020 roku nie wpłynęła żadna petycja.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2; 64-800 Chodzież.

 2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Burmistrza Miasta Chodzieży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – tj. ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.)

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartych na art.6 ust.1 lit.f.

 5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 25 lat po roku, w którym dokonano rozpatrzenia złożonej petycji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r.Nr 14, poz.67).

 8. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia danych (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO), przenoszenia danych (art.20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, który wynika z art. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.)

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2019 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1 Dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja  ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki Skan petycji

w zakresie przekazywania przez Urząd za pośrednictwem kanałów Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikro przedsiębiorców

25.03.2019 06.06.2019   Skan odpowiedzi petycji
2 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa skan petycji zebrania ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze 28.05.2019 25.07.2019   Skan odpowiedzi petycji
3 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa skan petycji

zaplanowanie w trybie ustawy zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

31.05.2019 25.07.2019   Skan odpowiedzi petycji
4 Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa skan petycji

opublikowanie użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których używanie może usprawnić komunikacje z Urzędem

24.07.2019 24.09.2019   Skan odpowiedzi petycji
5 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok.13 00-412 Warszawa skan petycji

dokonanie próby analizy wdrożenia w Urzędzie procedur dot. płatności bezgotówkowych

 18.12.2019 30.12.2019   Skan odpowiedzi petycji

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2018r.

Informacja zbiorcza w sprawie petycji w 2018 roku

 Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1 Nie wyrażono zgody Skan petycji

w przedmiocie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

 

 4.05.2018 21.05.2018   Skan odpowiedzi petycji
2 Nie wyrażono zgody Skan petycji

w przedmiocie ulicy Łąkowej i dojazdu do firmy Mudeung

31.08.2018 06.11.2018   Skan odpowiedzi petycji
3

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Skan petycji

w przedmiocie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

14.09.2018 06.11.2018   Skan odpowiedzi petycji
4

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Skan petycji  Program "Wzorowa Łazienka"  28.09.2018 03.10.2018   Skan odpowiedzi petycji
5

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Skan petycji w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówień  09.11.2018 14..01.2019   Skan odpowiedzi petycji
6

Nie wyrażono zgody

Skan petycji

Skan załącznika

w przedmiocie zainstalowania oświetlenia przy ul. Kochanowskiego nr 39A,49A,51,65A i Tadeusza Siejaka 17 i 20 18.12.2018 zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach   Skan odpowiedzi petycji

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2017r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1 Nie wyrażono zgody
Skan petycji

System Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

 

 14.02.2017  27.02.2017    Skan odpowiedzi
 2

  Nie wyrażono zgody

Skan petycji  w sprawie publikacji baneru  21.06.2017  29.06.2017   skan odpowiedzi
 3 Nie wyrażono zgody  Skan petycji
 w sprawie utrzymania oraz modernizacji zewnętrznego oświetlenia ulicznego
 05.07.2017  05.08.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  Nie wyrażono zgody  Skan petycji
 Prośba o publikację baneru -mikroporady- dot.prowadzenia działalności   18.07.2017 17-08-2017    skan odpowiedzi
5
 Nie wyrażono zgody  Skan petycji
 Zaproszenie do programu dla szkół pn. "Wzorowa łazienka"   04.09.2017  04.10.2017    
 6  Nie wyrażono zgody Skan petycji
Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach
 14.09.2017  14.12.2017    skan odpowiedzi
 7  Nie wyrażono zgody  Skan petycji
 Petycja do szkół dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
 05-12-2017  06-02-2018    skan odpowiedzi

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2016r.

 

Informacja zbiorcza w sprawie petycji w 2016 roku

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1  Nie wyrażóno zgody
Skan petycji  utworzenie placu zabaw "Podwórko NIVEA"  21.03.2016  21.06.2016    Odpowiedź na petycję  
2
 Nie wyrażono zgody  Skan petycji
 utworzenie biblioteczki samorządowca  22.04.2016  20.05.2016   Odpowiedź na petycję
 3    Nie wyrażono zgody  Skan petycji
 w sprawie efektywności energetycznej
 09.05.2016  23.05.2016   Odpowiedź na petycję
4
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ZIEMIA CHODZIESKA"  Skan petycji
zmiana regulaminu strefy płatnego parkowania  12.05.2016  23.09.2016  

Odpowiedź

na petycję  

Odpowiedź na petycję

 5  Nie wyrażono zgody Petycja w sprawie wybudowania wielofunkcyjnego boiska  06-06-2016  15.07.2016 Opinia  Odpowiedź na petycję
6
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ZIEMIA CHODZIESKA" Petycja  w sprawie budżetu obywatelskiego  23-06-2016  12.08.2016    Odpowiedź na petycję
 7   Nie wyrażono zgody  Petycja w sprawie utworzenia zakładki "Czystsze Powietrze"  31-10-2016  24-11-2016    odpowiedź na petycję

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2015r.

Informacja o złożonych do Burmistrza Miasta Chodzieży petycjach w roku 2015.

Informujemy, że w roku 2015 , nie wpłynęły petycje do załatwienia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

Procedura rozpatrywania petycji

Procedura rozpatrywania petycji przez Burmistrza Miasta Chodzieży

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r., poz. 1195)
 
Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez obywatela, grupę obywateli, osobę prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje lub grupę tych podmiotów.
Adresatem petycji mogą być wszystkie organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.
 
Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;

 • podmiotu wnoszącego petycję;

 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą wspomnianą grupę;

 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);

 • oznaczenie adresata petycji;

 • wskazanie przedmiotu petycji.


Ponadto może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu którego jest składana.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
W formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję w przypadku osób fizycznych lub przez osobę reprezentującą w przypadku innych podmiotów i grup podmiotów.
Składana zaś za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także:

 • imię i nazwisko albo nazwę;

 • miejsce zamieszkania albo siedzibę;

 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot ten w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyraża zgodę na złożenie petycji w jego interesie. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości co do tej zgody właściwy organ może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o jej potwierdzenie. Potwierdzenie to należy dostarczyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni. Brak takiego potwierdzenia spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.
Jeżeli Burmistrz jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 
Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Burmistrz rozpatruje petycję w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.


Gdy petycja nie spełnia wymogów formalnych burmistrz pozostawia ją bez rozpatrzenia lub wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji. Należy to uczynić w terminie 14 dni, po upływie tego terminu petycja nie będzie rozpatrzona.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, o której wspomniano wcześniej, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Burmistrza, uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wspomnianym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
Burmistrz może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody wcześniej nieznane . W takim przypadku, niezwłocznie informuje się podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
Organ rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot ją wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.