Jesteś tutaj:   

Do Rady Miejskiej

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Radę Miejską w Chodzieży

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor;

Skan petycji; Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia;

Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa miejscowego zapewniająca utworzenie oznaczonych, bezpłatnych miejsc parkingowych w Gminie; poparcie inicjatywy związanej z "pełną Intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski".

Data petycji: 6 grudnia 2019r.

Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży: 27 stycznia 2020r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach;

Zasięgane opinie: Brak

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Skan odpowiedzi.

 

2. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Marcin Wytrzyszczewski;

Treść petycji , Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia: skan, treść;

Przedmiot petycji: niedopuszczalność segregacji i dyskryminacji mieszkańców; zasadność uzyskania przez Rząd RP gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych;

Data petycji: 12 grudnia 2020 r.

Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży: 14 grudnia 2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach;

Zasięgane opinie: Prośba o opinię radcy prawnego: skan, treść; Udzielona odpowiedź: treść;

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Skan odpowiedzi, treść odpowiedzi, treść Uchwały;

 

3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Piotr Sterkowski;

Treść petycji , Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia: skan, treść;

Przedmiot petycji: niedopuszczalność segregacji i dyskryminacji mieszkańców; zasadność uzyskania przez Rząd RP gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych;

Data petycji: 14 grudnia 2020 r.

Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży: 15 grudnia 2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach;

Zasięgane opinie: Prośba o opinię radcy prawnego: skan, treść; Udzielona odpowiedź: treść;

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Skan odpowiedzi, treść odpowiedzi, treść Uchwały;

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku przez Radę Miejską w Chodzieży

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach): Renata Sutor;

Skan petycji ; Przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia ;

Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa miejscowego gwarantująca darmowe parkowanie przy kościołach, cmentarzach, szpitalach;

Data petycji: 18 listopada 2019r.

Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży: 16 grudnia 2019r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach;

Zasięgane opinie: Pismo do Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 2 stycznia 2020r. ; Odpowiedzi na pismo z dnia 2 stycznia 2020r.

Informacja o sposobie załatwienia sprawy: Skan odpowiedzi.

 

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2018

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku przez Radę Miejską w Chodzieży

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.  Nie wyrażono zgody

 Skan petycji

Skan załącznika

 w przedmiocie zainstalowania oświetlenia  przy ul. Jana Kochanowskiego  i Tadusza Siejaka  18.12.2018  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  Brak Skan odpowiedzi

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2017r.

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2017r.:

W roku 2017 nie wpłynęły do załatwienia petycje skierowane do Rady Miejskiej w Chodzieży.

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2016r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku przez Radę Miejską w Chodzieży

 

1Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ZIEMIA CHODZIESKA"
Petycja
 zmiana regulaminu strefy płatnego parkowania
 12-05-2016  

1. Pismem RM.152.1.2016 z dnia 17.05.2016r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży przekazała petycję pod obrady Komisji Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chodzieży

2. Posiedzenie Komisji Gospodarki (...) dnia 6.06.2016r. godz. 17.30, sala 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

3. Posiedzenie Komisji Gospodarki(...) dn. 8.08.2016r. godz. 18.00, sala nr 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

4. Przeprowadzono dyskusję na posiedzeniu Komisji Rady, stanowisko w sprawie zostanie wypracowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży.

 Odpowiedź na petycje
2.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ZIEMIA CHODZIESKA"
Petycja
 zmiana regulaminu strefy płatnego parkowania
 02-06-2016  

1. Komisja Gospodarki (...) Rady Miejskiej w Chodzieży zarządziła łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w tej samej sprawie do dnia 7 sierpnia 2016r.

2. Posiedzenie Komisji Gospodarki(...) dn. 8.08.2016r. godz. 18.00, sala nr 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

3. Przeprowadzono dyskusję na posiedzeniu Komisji Rady, stanowisko w sprawie zostanie wypracowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży. 

 Odpowiedź na petycje
 3. Mieszkańcy przy ul. Miodowej Petycja w sprawie wybudowania wielofunkcyjnego boiska  06-06-2016  Petycja przekazana do wiadomości Rady Miejskiej w Chodzieży  Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Chodzieży
 

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2015r.

Informacja o złożonych do Rady Miejskiej w Chodzieży petycjach w roku 2015r.

W roku 2015 nie wpłynęły do załatwienia petycje skierowane do Rady Miejskiej w Chodzieży.

Procedura rozpatrywania petycji

Procedura rozpatrywania petycji

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r., poz. 1195)

Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez obywatela, grupę obywateli, osobę prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje lub grupę tych podmiotów.
Adresatem petycji mogą być wszystkie organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 
Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą wspomnianą grupę;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

 
Ponadto może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży w zakładce Rada Miejska- danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu którego jest składana.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję w przypadku osób fizycznych lub przez osobę reprezentującą w przypadku innych podmiotów i grup podmiotów.
Składana zaś za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także:

  • imię i nazwisko albo nazwę;
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę;
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot ten w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyraża zgodę na złożenie petycji w jego interesie. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości co do tej zgody właściwy organ  może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o jej potwierdzenie. Potwierdzenie to należy dostarczyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni. Brak takiego potwierdzenia spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.
Jeżeli Rada Miejska w Chodzieży jest niewłaściwa do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Rada rozpatruje petycję w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.


Gdy petycja nie spełnia wymogów formalnych burmistrz pozostawia ją bez rozpatrzenia lub wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji. Należy to uczynić w terminie 14 dni, po upływie tego terminu petycja nie będzie rozpatrzona.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w zakładce dotyczącej Rady Miejskiej w Chodzieży niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, o której wspomniano wcześniej, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Rady Miejskiej w Chodzieży, uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wspomnianym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji  wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Rada może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej BIP Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
Rada Miejska może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane Radzie. W takim przypadku, niezwłocznie informuje się podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
Organ rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot ją wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.