Jesteś tutaj:   

2010

Lista wiadomości
w sprawie budżetu na 2011 rok.
w sprawie używania skróconych nazw ulic w mieście Chodzieży
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu skupiającym gminy, powiaty i województwa w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej
w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej w Chodzieży do reprezentowania jej interesów w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Związku Miast Polskich
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych w kraju i poza granicami kraju radnym Rady Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenia limitu na rozmowy komórkowe służbowe
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4476/4 stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4476/3 stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”
w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chodzieży.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 18 października 2010r.
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chodzieży do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 września 2010r.
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.
w sprawie opłaty od posiadania psów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Chodzież na lata 2010-2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na rok 2011
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2011 rok.
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską w Chodzieży udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Chodzieży.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. w Chodzieży.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży.
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2010-2013 z perspektywą realizacji do 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XLVIII/420/10 z dnia 31 maja 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka.
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/55/93 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 lipca 1993 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu lokali i garaży na okres dłuższy niż trzy lata
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Czechowskiego 2A w Chodzieży
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia gruntu, stanowiącego mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Chodzieży, stanowiącej w części drogę gminną ul. Zdrojową
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły i Młyńskiej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XLVI/412/10 z dnia 20 kwietnia 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XLII/370/09 z dnia 28 grudnia 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3706 do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Makuszyńskiego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Składowej
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Chodzieży, ul. Karczewnik.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Buszczaka i Topolowej.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Młyńskiej i Jagiełły.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 20 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży
w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Chodzieży.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzież na 2010 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/112/2000 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki oraz nadania tej instytucji statutu
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Chodzieży.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusz Kłosa
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Karczewnik, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia gruntów, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia: „Programu Współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży w sferze zadań publicznych na rok 2010”.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów.
w sprawie kontynuowania w roku 2010 realizacji projektu systemowego „Razem przeciw wykluczeniu” wdrażanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr II/4/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2010r.
w sprawie zatwierdzenia przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2010r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach 2010-2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w rejonie ulicy Kochanowskiego.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia gruntów, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku.
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich