Jesteś tutaj:   

2012

Lista wiadomości
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chodzieży do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży odnośnie skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Kukulskiej "Bartolini-Guliwer" na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Mickiewicza
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Zwycięstwa
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców: Bogdana Jasińskiego, Elżbiety Markiewicz-Herman, Włodzimierza Herman, Danieli Dymek, Jolanty i Leszka Goślińskich na działalność Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Klepackiej na działalność Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży o pozostawieniu bez rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Klepackiej na działalność Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chodzieży na lata 2012-2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej ze spółki prawa handlowego Łazienki Chodzieskie sp. z o.o. w Chodzieży
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Klepackiej na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 3 września 2012 r., przekazaną według właściwości do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2013 rok
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2013 rok
w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013"
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku bazy szkoleniowo-alarmowej służb ratownictwa wodnego WOPR nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności gruntów położonych w Chodzieży, ul. Sikorskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Chodzieży, ul. Sikorskiego
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 5 lat
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości składającej się z gruntu będącego przedmiotem użytkowania wieczystego oraz budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Chodzieży przy ul. Łąkowej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w piwnicach pływalni "Delfin" w Chodzieży na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/93/11 Rady Miejskiej w Chodzieży, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 10 września 2012 r., przekazaną według właściwości do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży
w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiełły
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Reymonta
w sprawie oddania w użytkowanie Chodzieskiemu Domowi Kultury w Chodzieży nieruchomości lokalowych użytkowych położonych w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Chodzieży, ul. Ludowa i ul. Polna
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Karczewnik
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży położonej w rejonie ulicy Wiejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu Stanicy żeglarskiej przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku socjalnego wraz z terenami – płytami boisk tenisowych w Chodzieży na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu budynku i na zawarcie umowy najmu budynku na okres do 10 lat
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą "Sukces na miarę możliwości" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Jana Mertin na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego w Chodzieży do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 mają 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami, położonej w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży
w sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu ich najemcom, przyznania pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości najemcom budynków mieszkalnych stanowiących w całości przedmiot najmu oraz wyrażenia zgody na zastosowanie, innej niż określona w ustawie, stopy procentowej od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
w sprawie powierzenia Gminie Dąbie prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chodzieży
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych  w Chodzieży w rejonie ulicy Kruczkowskiego / Zwycięstwa
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami, położonej w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości położonej przy ul. Buczkowskiej
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Sikorskiego
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Malepszego i ul. Nowej
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sklepu zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Rynek 20, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Chodzieży w roku 2012
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2012 r., sygn. akt KN.Pi.4131.1.121.2012.3
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.2012 r., sygn. akt KN.Pi.4131.1.120.2012.3
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.04.2012 r., sygn. akt KN.Pi.4131.1.119.2012.11
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2012 rok
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2011 rok
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt DP.542.1.39.2012
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2012 r., sygn. akt DP.542.1.40.2012
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2012 r., sygn. akt DP.542.1.38.2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na 2012 rok
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem garaży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Marcinkowskiego 4 w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 10 lat
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. Prusa 14 w Chodzieży w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne
w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Szewczyka Dratewki przy ul. Bosej 12 w Chodzieży w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży odnośnie złożenia wyjaśnień w przedmiocie zarzutów dotyczących działalności Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Uchwałę Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 8 grudnia 2011r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu
w sprawie kontynuowania w roku 2012 realizacji projektu systemowego „Razem przeciw wykluczeniu” wdrażanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
w sprawie nadania nazwy ulicy
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej  w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży odnośnie skargi Pana Jana Mertina na bezczynność Burmistrza Miasta Chodzieży.
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży odnośnie złożenia wyjaśnień w przedmiocie zarzutów dotyczących działalności Rady Miejskiej w Chodzieży zgłoszonych w skardze Pana Jana Mertina z dnia 14 stycznia 2012 r.
w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Chodzieży odnośnie wezwania Pana Jana Mertina do usunięcia błędów formalno – prawnych Uchwały Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie wyrażenia woli likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2
w sprawie wyrażenia woli likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży przy ul. Prusa 14
w sprawie wyrażenia woli likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży przy ul. Bosej 12
w sprawie wyznaczenia celów i priorytetów działania Burmistrza Miasta Chodzieży dotyczących gospodarki finansowej miasta
w sprawie zmiany uchwały II/7/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 grudnia 2010r., w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmiany uchwały nr I/3/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego ii szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Chodzieży na rok 2012
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Chodzieży na 2012r.
w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Chodzież gruntu na czas nieoznaczony
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Strzeleckiej
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów