Jesteś tutaj:   

2011

Lista wiadomości
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chodzieży nalata 2011-2014
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
w sprawie przeniesienia na własność Gminy Miejskiej w Chodzieży nieruchomości położonej w obrębie Strzelęcin, gmina Chodzież, w zamian za zaległości podatkowe.
w sprawie wyboru ławnika sądowego do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile, na kadencję 2012-2015 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży 
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach 2012-2015
Uchwała budżetowa miasta Chodzieży na 2012 rok Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chodzieży na lata 2012-2014
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławnika sądowego do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej
w sprawie udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Czechowskiego 4A w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Wierzbowej, ul. Moniuszki, ul. Chopina ul. Łukasiewicza i ul. Kościuszki
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Wiejskiej
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Zdrojowej i ul. Świętokrzyskiej
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie opłaty targowej
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”
w sprawie przekazania skargi Jana Mertina na Uchwałę Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 1 września 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 10 sierpnia 2011r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015
w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2012-2015 bez rozpoznania
w sprawie przekazania skargi Andrzeja Grośty na Uchwałę Nr X /78/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 1 września 2011r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Chodzieży wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  w Chodzieży przy ul. Topolowej.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej  w Chodzieży przy ul. Akacjowej.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka.
w sprawie oddania w użytkowanie Chodzieskiemu Domowi Kultury w Chodzieży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Chodzieży przy ul. Składowej.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Chodzieży do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „DOLINA NOTECI”
w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Staszica na prawo własności nieruchomości przy ul.  Strzeleckiej i w rejonie ul. Staszica
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
w sprawie zmian budżetu na 2011 r
w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Staszica
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej w Chodzieży, ul. Siejaka
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/143/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Buszczaka, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na rok 2012
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży na 2012 rok.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Wojska Polskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w Chodzieży przy ul. Zdrojowej
w sprawie oddania w użytkowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Kościuszki 32
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Składowej.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Chodzieży, ul. Notecka
w sprawie zmian budżetu na 2011 r.
w sprawie oddania w użytkowanie Chodzieskiemu Domowi Kultury w Chodzieży nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. 3 Maja
w sprawie zezwolenia na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży, ul. Siejaka
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie pomieszczeń i gruntu na kolejny okres nie dłuższy niż trzy lata
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej i przyjęcia służebności gruntowej.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego.
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.
w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Czechowskiego na prawo własności nieruchomości przy ul. Hallera.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Chodzieży w roku 2011
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/2000 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego oraz nadania tej instytucji statutu
w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za rok 2010
w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.
w sprawie partnerskiej realizacji przez Gminę Miejską w Chodzieży i Powiat Chodzieski projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Chodzieży na lata 2011-2014
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i nabycie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzieży na 2011 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Kotuli na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Topolowej wraz z ustanowieniem, na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości służebności gruntowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej.
w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Chodzież na lata 2010-2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
w sprawie kontynuowania w roku 2011 realizacji projektu systemowego „Razem przeciw wykluczeniu” wdrażanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Sobieraj na Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Chodzieży na 2011r.
w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2011r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie zezwolenia na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w Chodzieży stanowiących działki ewidencyjne nr 2393/4 i 3685/1.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach 2011-2014