Jesteś tutaj:   

2009

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń oraz Gminą Miejsko-Wiejską Margonin w sprawie utworzenia Straży Gminnej
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie oddania w użytkowanie Chodzieskiemu Domowi Kultury w Chodzieży nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży w rejonie ul. Strzeleckiej,
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od spłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku
w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących w części drogę gminną ul. Okrzei
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym,
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2009
w sprawie budżetu na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/344/09 Rady Miejskiejw Chodzieży z dnia 29 października 2009r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2009-2013 z perspektywą realizacji do 2017r.
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
w sprawie Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
w sprawie opłaty od posiadania psów
w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/103/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie opłaty miejscowej
w sprawie udzielenia samorządowi Powiatu Chodzieskiego dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna
w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Chodzież z Organizacjami Pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej Chodzież w sferze zadań publicznych na rok 2010
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w Chodzieży stanowiących w części drogi gminne – ul. Notecka, Wojska Polskiego, Reymonta, Zdrojowa
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku
w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2009-2013 z perspektywą realizacji do 2017r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież.
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Chodzieży do Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski”
w sprawie skargi p. Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie skargi p. Eugeniusza Jancona na działania dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Gminy Miejskiej Chodzież
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzieży na 2009 rok
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Chodzieży oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chodzieży na lata 2009-2020,
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży,
w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej”
w sprawie zagwarantowania w roku 2010 środków na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej”,
w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Gminą Wiejską Chodzież zadania "Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wiejską Chodzież w sprawie przejęcia zarządzania drogą gminną położoną w Ratajach stanowiącą przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej
w sprawie wyrażenia na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Miejską w Chodzieży o wspólnej realizacji projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Buszczaka
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 13 położonej w Chodzieży przy ul. Kilińskiego 1 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. T. Siejaka, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku,
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku.
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2009
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2008r. w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o z siedzibą w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Chodzieży
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i psychologów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Świerkowej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła
w sprawie wyrażenia zgody na przetargową sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Gałczyńskiego, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ujskiej
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chodzież
w sprawie wyznaczenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chodzieży
zmieniająca Uchwałę Nr II/16/06 z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu skupiającym gminy, powiaty i województwa w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej
zmieniająca Uchwałę Nr X/87/07 z dnia 29 czerwca 2007r. oraz Uchwałę Nr XXXII/260/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2009.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chodzieży
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu aglomeracji Chodzież
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2009
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Adamczyka na bezczynność Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Chodzieży.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Chodzieży.
w sprawie kontynuowania w roku 2009 realizacji projektu systemowego „Razem przeciw wykluczeniu" wdrażanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży, na lata 2009-2032"
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w rejonie ulicy Topolowej.
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanej nieruchomości składającej się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Leśnej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży.
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 w Chodzieży przy ul. Bosej 12
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży, u zbiegu ulic: Noteckiej/Dąbrowskiej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach 2009-2013
w sprawie wydzielenia środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu realizowanego przez Gminę Miejską Chodzież współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2009r.
w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Siodły.