Jesteś tutaj:   

2008

Lista wiadomości
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie przekazania skargi Pana Jana Mertina na Radę Miejską w Chodzieży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie skargi z dnia 12.11.2008r. złożonej przez p. Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie budżetu Miasta Chodzieży na rok 2009
w sprawie budżetu Miasta Chodzieży na rok 2009
w sprawie odroczenia i wyznaczenia nowego terminu sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu przez Gminę Miejską Chodzież projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w re
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie przyjęcia budżetu na 2009 rok Mjskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzież
w sprawie przyjęcia budżetu na 2009 rok Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chodzież
w sprawie opłaty targowej
w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży
w sprawie uchwalenia: „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Chodzież z Organizacjami Pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obo
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów położonych w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży, na czas nieoznaczony
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obci
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
w sprawie zagwarantowania w roku 2009 środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 188203P - ulicy Świętokrzyskiej w Chodzieży”
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży”
w sprawie skargi z dnia 14.08.2008r. złożonej przez p. Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie skargi z dnia 18.07.2008r. złożonej przez p. Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chodzież i Uchwały Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Krasińskiego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej.
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży nr XLIV/403/06 z dnia 25 października 2006r w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Ksyckiego, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy Placu Kopernika
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 29 w Chodzieży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów położonych w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży, na czas nieoznaczony
w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących w części drogę gminną ul. Zdrojową.
w sprawie zamiany nieruchomości położnych w Chodzieży przy ul. Siejaka i ul. Karczewnik
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miejską Chodzież projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionac
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/169/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Chodzież projektu współfinansowanego przez Europejski Funduszu Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Chodzieży oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzież na 2008 rok
w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2008-2013”
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX /361/06 Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 maja 1999r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży Nr V/27/98 z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dz
w sprawie przystąpienia Gminy Mieścisko, Gminy Wapno oraz Miasta i Gminy Margonin do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
zmieniająca uchwałę Nr XX/164/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży usytuowanych w budynkach przy ul. Młyńskiej
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie nabycia na mienie komunalne części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Parkowej
w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Łąkowej
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży – Pana Jacka Gursza
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chodzieży
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzież na 2008 rok
w sprawie: przystąpienia Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Miasta i Gminy Margonin, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół i Gminy Wapno do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Chodzież projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego
w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego dotyczącego części działki przy ul. Strzeleckiej
w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej
w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny dla sprzedawanych nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie sprzedaży części z nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3846 położonej w Chodzieży
w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pn. „Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież”
w sprawie skargi złożonej przez p. Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chodzież
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzież na 2008 rok
w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Chodzież projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
w sprawie partnerskiej realizacji przez Gminę Miejską Chodzież i Powiat Chodzieski projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chodzież
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym u zbiegu ulic: Wiosny Ludów, Paderewskiego, Krasińskiego i Zwycięstwa w Chodzieży
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.
w sprawie nabycia na mienie komunalne części nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich/Okrzei, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
dotycząca zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr II/6/90 z dnia 16 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych w kraju i poza granicami kraju radnym Rady Miejskie w Chodzieży.
w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2008r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski”
w sprawie przekazania skargi radnego p. Leszka Sworowskiego na Uchwałę Rady Miejskiej Nr XIV/113/07 z dnia 25 października 2007r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Pozna
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości w Chodzieży, stanowiącej w części drogę gminną – ul. Siejaka
w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Chodzieży za 2007r. - Pana Jacka Gursza
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chodzieży
w sprawie wydzielenia środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży w latach 2008-2011
w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży gospodarki majątkiem Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowani
w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Sosnowej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży oraz zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Buszczaka, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.