Jesteś tutaj:   

2007

Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Chodzież na lata 2008-2011
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/117/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom d
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży – Sądu Pracy, kadencja 2008–2011
w sprawie budżetu miasta Chodzieży na rok 2008
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Górnej 10, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chodzież na 2008 rok
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Chodzież na 2008 rok
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie darowizny nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów i Małachowskiego.
w sprawie oddania w użytkowanie, Chodzieskiemu Domowi Kultury w Chodzieży nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży w sprawach z zakresu pracy
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miejskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o skutkach niezłożenia oświadczenia
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o skutkach niezłożenia oświadczenia
w sprawie opłaty od posiadania psów
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla samorządu Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na zakup piły ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży
w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIII/110/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 września 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Chodzieży”
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 20
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007.
w sprawie skargi złożonej przez Pana Jana Mertina
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XLIII/385/06 z dnia 23 października 2006r. dotyczącej darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Bosej.
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonych w Chodzieży w rejonie ul. Kochanowskiego.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
w sprawie skargi złożonej przez Pana Jana Mertina
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencję 2008 – 2011
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Chodzież udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży
w sprawie opłaty miejscowej
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Żeromskiego
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chodzież
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostki budżetowej pn. "Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież"
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007
w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Krasińskiego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Kasprzaka i Siejaka
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży w rejonie ul. Sosnowej, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych położonych w Chodzieży w rejonie ul. Traugutta na okres 9 lat.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych położonych w Chodzieży w rejonie ul. Podgórna na okres 9 lat
w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Słowińskiego
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie o pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa skrzyżowania ulic: Paderews
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Staszica
w sprawie przyjęcia w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskiech
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Rolnej
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Gałczyńskiego, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie zasad używania herbu Miasta Chodzieży
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Chodzieży oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w sprawie o pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację wsólnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa skrzyżowania ulic: Paderewskiego, Zwycięstwa, Wiosny Ludów i Krasińskiego w Chodzieży"
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do Związku Stowarzyszeń "Pilski Bank Żywności" w Pile
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
w sprawie zatwierdzenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Chodzież, na lata 2007-2032"
w sprawie określenia rodzaju śwadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom - emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
w sprawie ustanowienia wyróżnienia w postaci Odznaczenia Honorowego "Za Zasługi dla Miasta Chodzieży" oraz określenia zasad i trybu jego nadawania i określenia wzoru
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej
w sprawie przyjęcia złożonego przes Sekretarza Miejskiego oświadczenia lustracyjnego
w sprawie przyjęcia złożonego przes Skarbnika Miejskiego oświadczenia lustracyjnego
w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2007r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. w Chodzieży Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chodzieży
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Gontyniec" w Chodzieży
w sprawie statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Gontyniec" w Chodzieży
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miejskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o skutkach niezłożenia oświadczenia
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o skutkach niezłożenia oświadczenia
w sprawie budżetu miasta Chodzieży na 2007 rok
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do Spółki z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Chodzieży na Uchwałę Nr XXXVII/333/2002 z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do Wojewó
w sprawie przyjęcia przedłużonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2007r
w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w sprawie przystąpienia do sporządzeniea miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły (droga nr 11) oraz zmiany uchwały Nr XV/164/2004
w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chodzież
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chodzież na 2007 rok
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Leopolda Staffa
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Karczewnik
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji dot. nabycia w poczet mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chodzieży
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży na lata 2007 - 2010
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Chodzież do umowy o współfinansowaniu budowy międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap
w sprawie wydzielenia środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.