Jesteś tutaj:   

2006

Lista wiadomości
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży w rejonie ul. Wierzbowej, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego i studium wychowania przedszkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym je
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu skupiającym gminy, powiaty i województwa w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Związku Miast Polskich
w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej w Chodzieży do reprezentowania jej interesów w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie wyłonienia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich
w sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do podejmowania niektórych czynności wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenia limitu na rozmowy komórkowe służbowe
w sprawie wyznaczenia limitów na jazdy lokalne i rozmowy telefoniczne komórkowe – służbowe dla Burmistrza Miasta – Jacka Gursza
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Ksyckiego, stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Łąkowej.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież” oraz zatwierdzenia jej Statutu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/360/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/359/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Bosej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Wiejskiej/Błotnej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie zamiany nieruchomości położnych w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej/Konopnickiej
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chodzieży
w sprawie przyznania środków finansowych Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Ofiar Gór Morzewskich.
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Bosej.
w sprawie przekazania skargi p. Andrzeja Grośtego na Uchwałę Nr XXXIV/333/06 z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chodzież do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego.
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Leśnej i ul. Łąkowej
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego/Staszica
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła
w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Młyńskiej
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Rolnej
w sprawie zamiany nieruchomości
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z od
w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chodzież oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Chodzież udziałów Spółki z o.o. Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmienioną Uchwałą Nr XXVII/273/2005 Rady Miejski
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Karczewnik.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul.Buszczaka/Budzyńskiej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Chodzieży.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w sprawie współfinansowania z Powiatem Chodzieskim realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Chodzieży”
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie zatwierdzenia umowy zawartej w zakresie wykonywania usług utrzymania porządku i czystości przy budynkach mieszkalnych stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Chodzież.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Miasta Chodzieży oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego gminy miejskiej w Chodzieży na lata 2005-2007 z perspektywą realizacji do 2013 roku”
w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/98 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży zmienionej uchwałą Nr VII /36/99 Rady Miejskiej
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży za 2005r.
w sprawie zezwolenia nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej na terenie gminy - obręb Oleśnica.
w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/329/2006r. Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chodzieży.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/211/2004 w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży ...
w sprawie wydzielenia środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej
w sprawie zezwolenia nabycia na własność mienia komunalnego ujęcia wody wraz z prawem wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Buszczaka
w sprawie zmiany wysokości udziałów nieruchomości wspólnej w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Nowej nr 3
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego
w sprawie skargi złożonej przez Pana Wojciecha Kotulę
w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2006 rok
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chodzież
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszym z nimi postępowaniu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą „Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży na lata 2006-2009.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Chodzież dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Chodzieski Dom Kultury z zakresu upowszechniania kultury w 2006 r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Chodzież dotacji celowej na realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży zadania powiatowej biblioteki publicznej w 2006 r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Chodzież dotacji celowej z przeznaczeniem na realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadania gminnej biblioteki publicznej w 2006 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Chodzież dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2006 roku
w sprawie restrukturyzacji finansowej należności Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy s.p.z.o.z. im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży ul. Strzelecka 32 z tytułu podatku od nieruchomości w ramach ustawy o pomocy publ