Jesteś tutaj:   

2005

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chodzieży na 2006 rok
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narokamnii na 2006 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok
o zmianie uchwały w sprawie zbycia udziałów Gminy Miejskiej Chodzież w Spółce z o.o. „Łazienki Chodzieskie” w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o.o. w Chodzieży
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 20
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o.o. w Chodzieży
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna” Spółka z o.o. w Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2005 - 2007 z perspektywą realizacji do 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w sprawie nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok
W sprawie określenia zasad współdziałania Gminy Miejskiej Chodzież z Gminą Chodzież w zakresie zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chodzieży”
o zmianie uchwały w sprawie zakończenia likwidacji zakładu budżetowego „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chodzieży w likwidacji”
W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul.Buszczaka, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność komunalną miasta Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej
w sprawie zezwolenia nabycia na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Kilińskiego
w sprawie przystąpienia miasta Chodzieży do Związku Miast Polskich
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok
w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą: „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży.”
w sprawie zakończenia likwidacji zakładu budżetowego „Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chodzieży w likwidacji”
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.
w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących pomocy w formie posiłku potrzebującym na terenie miasta Chodzieży.
w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Chodzież
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Chodzieży w rejonie ul. Kochanowskiego.
w sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2004 – 2006 z perspektywą realizacji do 2013r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zbycia udziałów Gminy Miejskiej Chodzież w spółce „Łazienki Chodzieskie” w Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/269/05 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2004 – 2006 z perspektywą realizacji do 2013r.
o zmianie Uchwały Nr XXVI/261/05 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na okres 19 lat.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/143/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2003r w sprawie opłaty targowej.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003r w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
w sprawie realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Chodzieży o przeprowadzenie kompleksowej kontroli finansowej działalności Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności w jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Miejskiej Chodzież, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności or
w sprawie powołania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.”
w sprawie nieodpłatnego przekazania Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży zamortyzowanych węzłów cieplnych.
w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących pomocy w formie posiłku potrzebującym na terenie miasta Chodzieży.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok
w sprawie środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku potrzebującym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
w sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na 2005r.
w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Chodzież pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Chodzieży”.
w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Chodzieży.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chodzież.
w sprawie przyjęcia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Chodzież na lata 2005 – 2006
w sprawie zamiany nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomość objętą księgą wieczystą KW nr 19292, nr geodezyjny 1809/5 obejmującą Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ulicy Łąkowej 2 w Chodzieży
w sprawie wzniesienia pomnika w Chodzieży.