Jesteś tutaj:   

2003

Lista wiadomości
w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego.
w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2003 rok.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z jego udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki niezabudowanej, położonej w Chodzieży, ul. Ks. kanonika Jana Ksyckiego, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie nabycia udziałów od Spółki z o.o. „Łazienki Chodzieskie” z siedzibą w Chodzieży.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Topolowej.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Chodzieży w 2003 roku.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
w sprawie ogłoszenia roku 2004 Rokiem Obchodów Jubileuszu 570 – lecia nadania praw miejskich Chodzieży.
w sprawie podatku od środków transportowych.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów.
w sprawie opłaty miejscowej.
w sprawie podatku od nieruchomości.
w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczonych na modernizację pływalni Delfin w Chodzieży.
w sprawie przystąpienia do modernizacji krytej pływalni Delfin w Chodzieży.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży liczbę licencji przeznaczonych do wydania w 2004r na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.
w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.
w sprawie przetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa na własność mienia komunalnego, działki gruntowej położonej w Chodzieży, ul. Strzelecka.
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa na własność mienia komunalnego, działki gruntowej położonej w Chodzieży, ul. Strzelecka.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Chodzieży przy ulicy Gościnnej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składającej się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z jego udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej na własność mienia komunalnego, położonej w Chodzieży, ul. Rynek.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Staszica stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2003 rok.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie wydzierżawienia gruntu w rejonie ulicy Świętokrzyskiej na okres 20 lat
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2003 rok
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencję 2004-2007
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego przez Burmistrza Miasta i wskazania dochodów Gminy Miejskiej stanowiących źródło pokrycia weksla na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Żeromskiego i Bosej.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Karczewnik.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka i Młyńskiej.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Staszica.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: ks.T.Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul.Dworcowej.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Kochanowskiego.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik.
w sprawie przetargowej sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży liczby licencji przeznaczonych do wydania w 2004 roku na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chodzież do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży.
w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży.
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
w sprawie powołania jednostek pomocniczych - Rad Osiedli i uchwalenia ich Statutu.
w sprawie Regulaminu Nagrody Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chodzież.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
w sprawie uchylenia w części Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr V/56/2003 z dnia 28.03.2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Zwycięstwa/Krasińskiego.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka.
w sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Kochanowskiego.
w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
w sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego.
w sprawie zamiany nieruchomości.
w sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży.
w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji (odwoławczej).
w sprawie wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji.
w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.