Jesteś tutaj:   

1990-2002

Wykaz uchwał

Lp. Numer uchwały Data_podjęcia Tytuł uchwały 
1. I/1/90 06.06.1990 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
2. I/2/90 06.06.1990 r. W sprawie ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
3. I/3/90 06.06.1990 r. W sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
4. I/4/90 06.06.1990 r. W sprawie zwołania II Sesji Rady Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenia jej porządku
5. II/5/90 16.06.1990 r. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
6. II/6/90 16.06.1990 r. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
7. II/7/90 16.06.1990 r. W sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
8. II/8/90 16.06.1990 r. W sprawie wyboru Burmistrza Miasta Chodzieży
9. II/9/90 16.06.1990 r. W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miejskiego
10. II/10/90 16.06.1990 r. W sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego
11. II/11/90 16.06.1990 r. W sprawie powołania Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży
12. II/12/90 16.06.1990 r. W sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży (Buczkowo na Buczkowska) - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
13. III/13/90 06.07.1990 r. W sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
14. III/14/90 06.07.1990 r. W sprawie powołania Sekretarza Gminy Miejskiej w Chodzieży
15. III/15/90 06.07.1990 r. W sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej w Chodzieży
16. III/16/90 06.07.1990 r. W sprawie powołania Komisji Statutowej
17. III/17/90 06.07.1990 r. W sprawie odwołania członka Zarządu Miejskiego, Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miejskiej w Chodzieży celem odwołania członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
18. III/18/90 06.07.1990 r. W sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego, Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miejskiej w Chodzieży celem przeprowadzenia wyboru członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
19. III/19/90 06.07.1990 r. W sprawie wydania opinii co do celowości utworzenia Posterunku Policji lokalnej w Chodzieży
20. IV/20/90   07.09.1990 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
21. IV/21/90 cz.1 cz.2 07.09.1990 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
22. IV/22/90 07.09.1990 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do podejmowania uchwał w niektórych sprawach pozostających w zakresie działania Gminy Miejskiej w Chodzieży
23. IV/23/90 07.09.1990 r. W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
24. IV/24/90 07.09.1990 r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
25. IV/25/90 07.09.1990 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
26. IV/26/90 07.09.1990 r. W sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za najm lokali użytkowych w zasobach komunalnych
27. IV/27/90 07.09.1990 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
28. V/28/90 26.10.1990 r. W sprawie ustalenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży
29. V/29/90 26.10.1990 r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencje 1991-1994
30. V/30/90 26.10.1990 r. W sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży na kadencje 1991-1994
31. V/31/90 26.10.1990 r. W sprawie zasad wynajmu lokali organizacjom społeczno-politycznym oraz ustalenia stawek czynszu za najem tych lokali
32. V/32/90 26.10.1990 r. W sprawie zasad wynajmu lokali piwniczych i strychowych oraz ustalenia stawek czynszu za najem tych lokali w zasobach komunalnych
33. V/33/90 26.10.1990 r. W sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie miasta Chodzieży
34. V/34/90 26.10.1990 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
35. V/35/90 26.10.1990 r. W sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów budynkowych w Zarząd Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chodzieży
36. V/36/90 26.10.1990 r. W sprawie wysokości opłat za umieszczenie stałych ogłoszeń reklamowych na terenie miasta Chodzieży
37. V/37/90 26.10.1990 r. W sprawie przejęcia i powołania Obywatelskiej Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy z siedzibą w Chodzieży budynku po Zakładzie Weterynarii w Chodzieży przy ul. Zdrojowej
38. V/38/90 26.10.1990 r. W sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej w Chodzieży
39. VI/39/90 19.12.1990 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
40. VI/40/90 19.12.1990 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/90 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 7 września 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
41. VI/41/90 19.12.1990 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
42. VI/42/90 19.12.1990 r. W sprawie przesunięcia kredytów budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na rok 1990
43. VI/43/90 19.12.1990 r. W sprawie zwiększenia wydatków z ponadplanowych dochodów na 1990 rok
44. VI/44/90 19.12.1990 r. W sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży i uchwały wprowadzającej w życie Statut
45. VI/45/90 19.12.1990 r. W sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
46. VI/46/90 19.12.1990 r. W sprawie wyrażenia opinii dot. utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży
47. VI/47/90 19.12.1990 r. W sprawie przejęcia majątku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pile na rzecz mienia komunalnego
48. VI/48/90 19.10.1990 r. W sprawie zasad wynajmu lokali organizacjom społeczno-politycznym oraz ustalenia stawek czynszu za najem tych lokali
49. I/1/91 12.02.1991 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
50. I/2/91 12.02.1991 r. W sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz sposobu jej poboru
51. I/3/91 12.02.1991 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
52. I/4/91 12.02.1991 r. W sprawie zbycia użytkowania wieczystego działki położonej w Chodzieży przy ulicy Kościelnej
53. I/5/91 12.02.1991 r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości na terenie miasta Chodzieży do oddania w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu
54. I/6/91 12.02.1991 r. W sprawie likwidacji Ekipy Remontowo-Budowlanej działającej przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży
55. I/7/91 12.02.1991 r. W sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji
56. I/8/91 12.02.1991 r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencje 1991-1994 /wybory uzupełniające/
57. I/9/91 12.02.1991 r. W sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
58. II/10/91 25.03.1991 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na rok 1991
59. II/11/91 25.03.1991 r. W sprawie przejęcia przez Radę Miejską w Chodzieży majątku przedsiębiorstw podporządkowanych Wojewodzie Pilskiemu położonych na terenie miasta Chodzieży
60. II/12/91 25.03.1991 r. W sprawie ustalenia zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Chodzieży
61. II/13/91 25.03.1991 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
62. II/14/91 25.03.1991 r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Wlkp.
63. II/15/91 25.03.1991 r. W sprawie dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki nr 30 w Chodzieży
64. II/16/91 25.03.1991 r. W sprawie opłat za karnety sprzedawane w autobusach komunikacji miejskiej
65. III/17/91 25.03.1991 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1990
66. III/18/91 24.04.1991 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
67. III/19/91 24.04.1991 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do dokonywania zmian w budżecie oraz dysponowania rezerwą ogólną
68. III/20/91 24.04.1991 r. W sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do wydawania decyzji administracyjnych
69. III/21/91 24.04.1991 r. W sprawie likwidacji Przedszkola Nr 2 w Chodzieży przy ul. Traugutta 4
70. III/22/91 24.04.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego jezior zlokalizowanych w obrębie miasta Chodzieży
71. III/23/91 24.04.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości po lecznicy zwierząt Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii
72. III/24/91 24.04.1991 r. W sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach i żłóbkach dzieci przebywających w tych placówkach
73. III/25/91 24.04.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży
74. III/26/91 24.04.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży
75. III/27/91 24.04.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży
76. III/28/91 24.04.1991 r. W sprawie nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży imienia Stefana Michalskiego
77. III/29/91 24.04.1991 r. W sprawie powołania Społecznego Komitetu Budowy Muzeum w Chodzieży
78. III/30/91 24.04.1991 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
79. IV/31/91 27.05.1991 r. W sprawie likwidacji Żłóbka w Chodzieży przy ul Słowackiego
80. IV/32/91 27.05.1991 r. W sprawie likwidacji Przedszkola Nr 4 w Chodzieży przy ul. Gajowej
81. IV/33/91 27.05.1991 r. W sprawie ustalenia zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Chodzieży
82. IV/34/91 27.05.1991 r. W sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji- Zakład Rejonowy w Chodzieży w zakład budżetowy
83. IV/35/91 27.05.1991 r. W sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży w zakład budżetowy
84. IV/36/91 27.05.1991 r. W sprawie podziału nadwyżki budżetowej osiągniętej na rok 1990
85. IV/37/91 27.05.1991 r. W sprawie najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Rynek 20 w Chodzieży
86. V/38/91 09.07.1991 r. W sprawie zwiększenia wydatków z ponadplanowych dochodów na rok 1991
87. V/39/91 09.07.1991 r. W sprawie przeniesienia rezerwy budżetowej w budżecie miasta na 1991 r.
88. V/40/91 09.07.1991 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do dokonywania zmian w budżecie na 1991 r.
89. V/41/91 09.07.1991 r. W sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Kościelnej
90. V/42/91 09.07.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości po Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych- Skup „Surowce"
91. V/43/91 09.07.1991 r. W sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych oraz ustalenia stawek czynszu za najem lokali w zasobach komunalnych
92. V/44/91 09.07.1991 r. W sprawie ustalenia zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
93. V/45/91 09.07.1991 r. W sprawie wykupu działek pod budowy oczyszczalni ścieków przy ul. Zdrojowej w Chodzieży
94. V/46/91 09.07.1991 r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Straży Miejskiej w Chodzieży
95. V/47/91 09.07.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Leśnej
96. V/48/91 09.07.1991 r. W sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przed powołaniem organów samorządu terytorialnego, a obowiązujących nadal
97. V/49/91 09.07.1991 r. W sprawie oddania terenów w użytkowanie wieczyste
98. V/50/91 09.07.1991 r. W sprawie oddania terenów w użytkowanie wieczyste jako służebne budynkowi przy ul. Czechowskiego 6 w Chodzieży
99. V/51/91 09.07.1991 r. W sprawie utworzenia Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży
100. V/52/91 09.07.1991 r. W sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Miastem Nottuln położonym na terenie Republiki Federalnej Niemiec
101. V/53/91 09.07.1991 r. W sprawie powołania stałego członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chodzieży
102. V/56/91 09.07.1991 r. W sprawie nabycia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży, ul. Leśna 52 stanowiącej siedzibę byłego Hufca OHP
103. VI/57/91 12.09.1991 r. W sprawie zatwierdzenia projektu założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
104. VI/58/91 12.09.1991 r. W sprawie utworzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chodzieży przy ul. Mickiewicza oddziału dla dzieci 6-letnich
105. VI/59/91 12.09.1991 r. W sprawie utworzenia w Żłóbku Miejskim Nr 1 w Chodzieży przy ulicy Reymonta oddziału dla dzieci niesprawnych ruchowo
106. VI/60/91 12.09.1991 r. W sprawie przekazania w poczet mienia komunalnego przepompowni ścieków oraz z kolektorem przy ul. Mostowej w Chodzieży, stanowiącej własność Zakładu Maszyn Ceramicznych w Chodzieży
107. VI/61/91 12.09.1991 r. W sprawie nabycia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 15, stanowiącej siedziby Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Chodzieży
108. VI/62/91 12.09.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży
109. VI/63/91 12.09.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży
110. VI/64/91 12.09.1991 r. W sprawie przekazania Spółce TELEKOM- Piła spółka z o.o. sportu
111. VII/65/91 04.10.1991 r. W sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta Chodzieży na rok 1991
112. VII/66/91 04.10.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży
113. VII/67/91 04.10.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży
114. VII/68/91 04.10.1991 r. W sprawie przekazania Spółce TELEKOM- Piła spółka z o.o. sportu
115. VII/69/91 04.10.1991 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
116. VII/70/91 04.10.1991 r. W sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży (Świerczewskiego-Zamkowa) - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
117. VII/71/91 04.10.1991 r. W sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży
118. VII/72/91 04.10.1991 r. W sprawie ustalenia zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
119. VIII/73/91 04.12.1991 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
120. VIII/74/91 04.12.1991 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
121. VIII/75/91 04.12.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego budynku mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul. ks.dr Tomasza Malepszego nr 1/3
122. VIII/76/91 04.12.1991 r. W sprawie zasad wynajmu lokali organizacjom społecznym oraz ustalenie stawki czynszu najmu
123. VIII/77/91 04.12.1991 r. W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
124. VIII/78/91 04.12.1991 r. W sprawie trybu zbycia nieruchomości w systemie ratalnym
125. VIII/79/91 04.12.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Terenowego Zespołu Usług Projektowych w Chodzieży
126. VIII/80/91 04.12.1991 r. W sprawie zatwierdzenia cen za dostawę energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania produkowanej przez kotłownię Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa na okres grzewczy 1991/1992
127. IX/81/91 18.12.1991 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
128. IX/82/91 18.12.1991 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
129. IX/83/91 18.12.1991 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jej poboru
130. IX/84/91 18.12.1991 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1991 r.
131. IX/85/91 18.12.1991 r. W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu miasta Chodzieży na rok 1991
132. IX/86/91 18.12.1991 r. W sprawie projektu budżetu miasta na 1992 rok
133. IX/87/91 18.12.1991 r. W sprawie budowy kolektora ścieków w Chodzieży
134. IX/88/91 18.12.1991 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
135. IX/89/91 18.12.1991 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
136. IX/90/91 18.12.1991 r. W sprawie nabycia w poczet mienia komunalnego zabudowań Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych- Punkt Skupu w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich 18A
137. IX/91/91 18.12.1991 r. W sprawie nabycia w poczet mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkiem przyzakładowym przedszkola Ch.Z.P i P położonym w Chodzieży przy ul. Bosej 12
138. IX/92/91 18.12.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości będących w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Artykułów Sportowych i Turystycznych w Chodzieży, ul. Raczkowskiego 7
139. IX/93/91 18.12.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości będących w użytkowaniu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Chodzieży, ul. Raczkowskiego 5
140. IX/94/91 18.12.1991 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Chodzieży, ul. Ofiar Gór Morzewskich 62
141. IX/95/91 18.12.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Wzorcowego miejskich przedszkoli w Chodzieży
142. IX/96/91 18.12.1991 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Żłóbka w Chodzieży
143. IX/97/91 18.12.1991 r. W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
144. IX/98/91 18.12.1991 r. W sprawie odwołania członków Komisji Gospodarki, Zaopatrzenia i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Chodzieży
145. I/1/92 14.02.1992 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
146. I/2/92 14.02.1992 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
147. I/3/92 14.02.1992 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
148. I/4/92 14.02.1992 r. W sprawie wykupu działek pod budowę kolektora sanitarnego i technologicznej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w rejonie Studzieniec
149. I/5/92 14.02.1992 r. W sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej pod zorganizowane budownictwo miejskie
150. I/6/92 14.02.1992 r. W sprawie przeznaczenia gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego
151. I/7/92 14.02.1992 r. W sprawie zasad wynajmu garaży oraz ustalenie stawki czynszu na najem w zasobach komunalnych
152. I/8/92 14.02.1992 r. W sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
153. II/9/92 23.03.1992 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1992 rok
154. II/10/92 23.03.1992 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do dokonywania zmian w budżecie na 1992 rok
155.    III/11/92      cz.1 cz.2 cz.3  29.04.1992 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1991 rok
156. III/12/92 29.04.1992 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
157. III/13/92 29.04.1992 r. W sprawie przynależności miasta Chodzieży do Regionu Wielkopolskiego
158. III/14/92 29.04.1992 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
159. III/15/92 29.04.1992 r. W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
160. III/16/92 29.04.1992 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
161. III/17/92 29.04.1992 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
162. III/18/92 29.04.1992 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
163. III/19/92 29.04.1992 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
164. III/20/92 29.04.1992 r. W sprawie ustalenia poboru opłaty za miejsca parkingowe
165. III/21/92 29.04.1992 r. W sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zezwolenia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej- na okres nie dłuższy niż 3 lata
166.  IV/22/92  13.05.1992 r. W sprawie przeznaczenia nieruchomości na terenie miasta Chodzieży zbycia w drodze przetargu
167. IV/23/92 13.05.1992 r. W sprawie nałożenia skargi do NSA w przedmiocie utrzymania w mocy uchwały Nr VIII/78/91 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie trybu zbycia nieruchomości w systemie ratalnych oraz uchwały Nr VIII/80/91 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia cen na dostawę energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, produkowanej przez kotłownię Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa na okres grzewczy 1991/1992
168. IV/24/92 13.05.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości- hotel miejski WPT NOTEĆ w Chodzieży
169. IV/25/92 13.05.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości- Baza Przedsiębiorstwa Sprzętowo- Transportowego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu położona w Chodzieży, ul Słoneczna
170. IV/26/92 13.05.1992 r. W sprawie ustalenia trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
171. IV/27/92 13.05.1992 r. W sprawie utworzenia powiatu chodzieskiego
172. IV/28/92 13.05.1992 r. W sprawie zmiany uchwały Nr III/19/92 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
173. V/29/92 26.06.1992 r. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Krzysztofa Główczyńskiego
174. V/30/92 26.06.1992 r. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
175. V/31/92 26.06.1992 r. W sprawie przeznaczenia do zbycia na własność w drodze przetargowej niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta Chodzieży
176. V/32/92 26.06.1992 r. W sprawie sprzedaży pod zabudowę miejską terenów stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
177. V/33/92 26.06.1992 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
178. V/34/92 26.06.1992 r. W sprawie trybu zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
179. V/35/92 26.06.1992 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
180. V/36/92 26.06.1992 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
181. V/37/92 26.06.1992 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
182. V/38/92 26.06.1992 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
183. V/39/92 26.06.1992 r. W sprawie opracowania szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiosny Ludów
184. V/40/92 26.06.1992 r. W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz Pana Andrzeja Wałkowskiego
185. VI/41/92 14.08.1992 r. W sprawie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków
186. VI/42/92 14.08.1992 r. W sprawie finansowania budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chodzieży
187. VI/43/92 14.08.1992 r. W sprawie przekazania kotłowni, wymiennikowni i kanałów „CO" będących w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży w użytkowanie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży
188. VI/44/92 14.08.1992 r. W sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
189. VI/45/92 14.08.1992 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego nr 36
190. VI/46/92 14.08.1992 r. W sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
191. VI/47/92 14.08.1992 r. W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
192. VI/48/92 14.08.1992 r. W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
193. VI/49/92 14.08.1992 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
194. VI/50/92 14.08.1992 r. W sprawie wprowadzenia poprawki do Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
195. VI/51/92 14.08.1992 r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
196. VI/52/92 14.08.1992 r. W sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
197. VI/53/92 14.08.1992 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w nieruchomości przy ul.ks. Ignacego Czechowskiego Nr 2 c i d w Chodzieży, stanowiących mienie komunalne
198. VI/54/92 14.08.1992 r. W sprawie odwołania członków Zarządu Miejskiego w Chodzieży
199. VI/55/92 14.08.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży, ul. Kochanowskiego nr 29 i Miejski Zakład Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży, ul. Młyńska
200. VII/56/92 cz.1 cz.2 19.10.1992 r. W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta na trzy kwartały 1992 r.
201. VII/57/92 19.10.1992 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
202. VII/58/92 19.10.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości- Zarząd Dróg w Chodzieży, poł. w Chodzieży ul. Zamkowa nr 4 i ul. Wojska Polskiego nr 16
203. VII/59/92 19.10.1992 r. W sprawie wysokości opłaty za dzierżawę gruntu i najem lokali stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży  
204. VII/60/92 19.10.1992 r. W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego
205. VII/61/92 19.10.1992 r. W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
206. VII/62/92 19.10.1992 r. W sprawie przygotowania opracowania zmian do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
207. VII/63/92 19.10.1992 r. W sprawie ustalenia poboru opłaty za miejsca parkingowe
208. VII/64/92 19.10.1992 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
209. VII/65/92 19.10.1992 r. W sprawie opłaty stałej za świadczenia w żłobku i przedszkolach miejskich w Chodzieży, dla dzieci przebywających w tych placówkach  
210. VII/66/92 19.10.1992 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków  
211. VII/67/92 19.10.1992 r. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
212. VII/68/92 19.10.1992 r. W sprawie zobowiązania Zarządu Miejskiego w Chodzieży do podjęcia działań mających na cele utworzenie Urzędu Skarbowego w Chodzieży
213. VII/69/92 19.10.1992 r. W sprawie odwołania stałego członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Oświaty Rady Miejskiej w Chodzieży
214. VII/70/92 19.10.1992 r. W sprawie powołania stałego członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Oświaty Rady Miejskiej w Chodzieży
215. VII/71/92 19.10.1992 r. W sprawie zobowiązania Zarządu Miejskiego do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności handlowej na terenie miasta
216. VII/72/92 19.10.1992 r. W sprawie powołania Zespołu do popierania inicjatywy zmierzającej do utworzenia powiatu chodzieskiego
217. VIII/73/92 18.12.1992 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1992 rok
218. VIII/74/92 18.12.1992 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
219. VIII/75/92 18.12.1992 r. W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego poł. W Chodzieży, przy ul. Gałczyńskiego
220. VIII/76/92 18.12.1992 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
221. VIII/77/92 18.12.1992 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
222. VIII/78/92 18.12.1992 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
223. VIII/79/92 18.12.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
224. VIII/80/92 18.12.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości będących w użytkowaniu: Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Chodzieży, ul. Notecka 3, Powszechnej Spółdzielni Spółdzielni Spożywców „Społem" w Chodzieży, ul. Rynek 3, Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Chodzieży, ul. Boczna 10, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Chodzieży, ul. Słoneczna 25, Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży, ul. Zwycięstwa, Banku Rozwoju Rolnictwa w Chodzieży, ul. Kościuszki 30
225. VIII/81/92 18.12.1992 r. W sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażu parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
226. VIII/82/92 18.12.1992 r. W sprawie ograniczenia parkowania i wprowadzenia płatnego parkingu przy ul. Piekary w Chodzieży
227. VIII/83/92 18.12.1992 r. W sprawie powołania przedstawiciela do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chodzieży
228. VIII/84/92 18.12.1992 r. W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
229. VIII/85/92 18.12.1992 r. W sprawie przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta Chodzieży
230. VIII/86/92 18.12.1992 r. W sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/92 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wysokości opłaty za dzierżawę gruntu i najem lokali stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
231. VIII/87/92 18.12.1992 r. W sprawie projektu budżetu miasta Chodzieży na 1993 r.
232. IX/88/92 30.12.1992 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1992 rok
233. IX/89/92 30.12.1992 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
234. IX/90/92 30.12.1992 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru
235. IX/91/92 30.12.1992 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
236. IX/92/92 30.12.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości podległych Radzie Miejskiej w Chodzieży
237. IX/93/92 30.12.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości poł. w Chodzieży, przy ul. Traugutta nr 4
238. IX/94/92 30.12.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Miejskiego Przedszkola nr 4 poł. w Chodzieży przy ul. Łąkowej nr 2
239. IX/95/92 30.12.1992 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości poł. w Chodzieży przy ul. Fabrycznej- Cegielnia, w Kamionce-Żwirownia byłego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego
240. I/1/93 08.02.1993 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
241. I/2/93 08.02.1993 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
242. I/3/93 08.02.1993 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1993 rok
243. I/4/93 08.02.1993 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do dokonywania zmian w budżecie miasta na 1993 rok
244. I/5/93 08.02.1993 r. W sprawie telewizji poznańskiej
245. II/6/93 18.03.1993 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
246. II/7/93 18.03.1993 r. W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego położonej w Chodzieży, ul. Małachowskiego, Paderewskiego
247. II/8/93 18.03.1993 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
248. II/9/93 18.03.1993 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Przedszkola Miejskiego
249. II/10/93 18.03.1993 r. W sprawie finansowania budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chodzieży
250. II/11/93 18.03.1993 r. W sprawie odwołania Burmistrza Miasta Chodzieży
251. II/12/93 18.03.1993 r. W sprawie wyboru Burmistrza Miasta Chodzieży
252. III/13/93 28.04.1993 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
253. III/14/93 28.04.1993 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
254. III/15/93 28.04.1993 r. W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia jej wysokości i terminu płatności
255. III/16/93 28.04.1993 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
256. III/17/93 28.04.1993 r. W sprawie przystąpienia miasta Chodzieży do województwa poznańskiego
257. III/18/93 cz.1 cz.2 28.04.1993 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1992 rok
258. III/19/93 28.04.1993 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży za 1992 rok
259. III/20/93 28.04.1993 r. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
260. III/21/93 28.04.1993 r. W sprawie przystąpienia miasta Chodzieży do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej
261. IV/22/93 23.06.1993 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
262. IV/23/93 23.06.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży ul. Parkowa
263. IV/24/93 23.06.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Kasprzaka
264. IV/25/93 23.06.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Łukasiewicza
265. IV/26/93 23.06.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Kościelna
266. IV/27/93 23.06.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Łukasiewicza
267. IV/28/93 23.06.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży przy ul. ks.I. Czechowskiego
268. IV/29/93 23.06.1993 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
269. IV/30/93 23.06.1993 r. W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
270. IV/31/93 23.06.1993 r. W sprawie przejęcia nieodpłatnie w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ulicy Żeromskiego nr 22
271. IV/32/93 23.06.1993 r. W sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości Skarbu Państwa- Hotel Miejski w Chodzieży
272. IV/33/93 23.06.1993 r. W sprawie ustalenia opłaty za miejsca parkingowe
273. IV/34/93 23.06.1993 r. W sprawie odwołania członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
274. IV/35/93 23.06.1993 r. W sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
275. IV/36/93 23.06.1993 r. W sprawie odwołania członka Komisji Dyscypliny, Porządku Prawnego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chodzieży
276. IV/37/93 23.06.1993 r. W sprawie odwołania członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Oświaty Rady Miejskiej w Chodzieży
277. IV/38/93 23.06.1993 r. W sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/detal/
278. IV/39/93 23.06.1993 r. W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsce sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5%, powyżej 4,5% do 18%, powyżej 18% na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną
279. IV/40/93 23.06.1993 r. W sprawie przeznaczenia terenów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
280. IV/41/93 23.06.1993 r. W sprawie opracowania zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży
281. IV/42/93 23.06.1993 r. W sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Chodzieży
282. V/43/93 30.07.1993 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chodzieży
283. V/44/93 30.07.1993 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 1993 r.
284. V/45/93 30.07.1993 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
285. V/46/93 30.07.1993 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
286. V/47/93 30.07.1993 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
287. V/48/93 30.07.1993 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
288. V/49/93 30.07.1993 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
289. V/50/93 30.07.1993 r. W sprawie ustalenia i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego położonego na terenie miasta Chodzieży
290. V/51/93 30.07.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
291. V/52/93 30.07.1993 r. W sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
292. V/53/93 30.07.1993 r. W sprawie wyznaczania miejsc gdzie wprowadza się zakaz umieszczania plakatów, haseł w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miasta Chodzieży
293. V/54/93 30.07.1993 r. W sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1993 r. na terenie miasta Chodzieży
294. V/55/93 30.07.1993 r. W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu lokali i garaży na okres dłuższy niż 3 lata
295. V/56/93 30.07.1993 r. W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/59/93 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wysokości opłat za dzierżawę gruntu i najem lokali stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
296. V/57/93 30.07.1993 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1993 rok
297. VI/58/93 29.11.1993 r. W sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
298. VI/59/93 29.11.1993 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
299. VI/60/93 29.11.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Mickiewicza
300. VI/61/93 29.11.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Łukasiewicza
301. VI/62/93 29.11.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica Marcinkowskiego
302. VI/63/93 29.11.1993 r. W sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Oleśnicy
303. VI/64/93 29.11.1993 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
304. VI/65/93 29.11.1993 r. W sprawie przejęcia nieodpłatnie w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ulicy Piekary 17 i 19
305. VI/66/93 29.11.1993 r. W sprawie przejęcia nieodpłatnie w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Łukasiewicza nr 1
306. VI/67/93 29.11.1993 r. W sprawie przystąpienia miasta Chodzieży do Fundacji Rozwoju Wielkopolski w Poznaniu
307. VI/68/93 29.11.1993 r. W sprawie powołania stałego członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Oświaty Rady Miejskiej w Chodzieży
308. VI/69/93 29.11.1993 r. W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
309. VII/70/93 27.12.1993 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
310. VII/71/93 27.12.1993 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jej poboru
311. VII/72/93 27.12.1993 r. W sprawie obniżek i zwolnień w podatku od środków transportowych
312. VII/73/93 27.12.1993 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1993 rok
313. VII/74/93 27.12.1993 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
314. VII/75/93 27.12.1993 r. W sprawie zezwolenia nieruchomości na własność mienia komunalnego
315. VII/76/93 27.12.1993 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
316. VII/77/93 27.12.1993 r. W sprawie udzielenia zniżki osobom uprawnionym przy nabywaniu na własność lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych
317. VII/78/93 27.12.1993 r. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
318. VII/79/93 27.12.1993 r. W sprawie cesji praw i obowiązków
319. VII/80/93 27.12.1993 r. W sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości Hotelu Miejskiego w Chodzieży
320. VII/81/93 27.12.1993 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Łukasiewicza 1
321. VII/82/93 27.12.1993 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Łukasiewicza 1
322. VII/83/93 27.12.1993 r. W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przejęcia szkół podstawowych jako zadania własnego miasta Chodzieży od 01.01.1994 r.
323. VII/84/93 27.12.1993 r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta w Chodzieży
324. I/2/94 28.03.1994 r. W sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1994 rok
325. I/3/94 28.03.1994 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
326. I/4/94 28.03.1994 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
327. I/5/94 28.03.1994 r. W sprawie zamiany gruntów i zmiany formy ich własności
328. I/6/94 28.03.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ulica M. Dąbrowskiej
329. I/7/94 28.03.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
330. I/8/94 28.03.1994 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
331. I/9/94 28.03.1994 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
332. I/10/94 28.03.1994 r. W sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Moniuszki
333. I/11/94 28.03.1994 r. W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/64/92 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 października 1992 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
334. I/12/94 28.03.1994 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
335. I/13/94 28.03.1994 r. W sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych za używanie samochodu prywatnego, dla Zastępcy Burmistrza Miasta chodzieży
336. II/14/94 25.04.1994 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży za 1993 r.
337. II/15/94 25.04.1994 r. W sprawie trybu zawarcia umowy dzierżawnej jezior położonych w obrębie miasta Chodzieży
338. II/16/94 25.04.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ul. Kasprzaka
339. II/17/94 25.04.1994 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
340. II/18/94 25.04.1994 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
341. II/19/94 25.04.1994 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
342. II/20/94 25.04.1994 r. W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży
343. II/21/94 25.04.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta oraz zasad jego waloryzacji
344. III/22/94 23.05.1994 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Kościuszki 8
345. III/23/94 23.05.1994 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
346. III/24/94 23.05.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży, ul. Buszczaka
347. III/25/94 23.05.1994 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
348. III/26/94 23.05.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
349. I/1/94 04.07.1994 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
350. I/2/94 04.07.1994 r. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
351. I/3/94 04.07.1994 r. W sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Pilskiego
352. I/4/94 04.07.1994 r. W sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
353. I/5/94 04.07.1994 r. W sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
354. I/6/94 04.07.1994 r. W sprawie wyboru Burmistrza Miasta Chodzieży
355. I/7/94 04.07.1994 r. W sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży
356. I/8/94 04.07.1994 r. W sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego w Chodzieży
357. I/9/94 04.07.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
358. I/10/94 04.07.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
359. I/11/94 04.07.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chodzieży
360. I/12/94 04.07.1994 r. W sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych za używanie samochodu prywatnego, dla Burmisrza Miasta Chodzieży
361. I/13/94 04.07.1994 r. W sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych za używanie samochodu prywatnego dla Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży
362. I/14/94 04.07.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
363. II/15/94 19.09.1994 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 1994 r.
364. II/16/94 19.09.1994 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1994 rok
365. II/17/94 19.09.1994 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chodzieży
366. II/18/94 19.09.1994 r. W sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
367. II/19/94 19.09.1994 r. W sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników i członków kolegium d/s wykroczeń
368. II/20/94 19.09.1994 r. W sprawie powołania przedstawicieli do reprezentowania miasta Chodzieży w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Wielkopolski
369. II/21/94 19.09.1994 r. W sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej
370. II/22/94 19.09.1994 r. W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Miejskiego w Chodzieży
371. II/23/94 19.09.1994 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
372. II/24/94 19.09.1994 r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencje 1995-1998
373. II/25/94 19.09.1994 r. W sprawie wyboru członków Kolegium d/s wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży na kadencje 1995-1998
374. II/26/94 19.09.1994 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
375. II/27/94 19.09.1994 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
376. II/28/94 19.09.1994 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
377. II/29/94 19.09.1994 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Kościuszki 11
378. II/30/94 19.09.1994 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonych w Chodzieży
379. II/31/94 19.09.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
380. II/32/94 19.09.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
381. II/33/94 19.09.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
382. III/34/94 cz.1 cz.2 24.10.1994 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
383. III/35/94 cz.1 cz.2 24.10.1994 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
384. III/36/94 24.10.1994 r. W sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji
385. III/37/94 24.10.1994 r. W sprawie powołania członków komisji spoza Rady Miejskiej
386. III/38/94 24.10.1994 r. W sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Chodzieży, przy ul. Kościuszki nr 8
387. III/39/94 24.10.1994 r. W sprawie trybu zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
388. III/40/94 24.10.1994 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonych w Chodzieży, przy ul. Piaskowej
389. III/41/94 24.10.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta
390. III/42/94 24.10.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Miasta
391. IV/43/94 28.11.1994 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne
392. IV/44/94 28.11.1994 r. W sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności
393. IV/45/94 28.11.1994 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1994 rok
394. IV/46/94 28.11.1994 r. W sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Gajowej
395. V/47/94 27.12.1994 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne
396. V/48/94 27.12.1994 r. W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 4/94 Zarządu Miejskiego w Chodzieży z dnia 9 grudnia 1994 r. dotyczącego zakazu używania na terenie miasta Chodzieży środków pirotechniczych
397. V/49/94 27.12.1994 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 1995
398. V/50/94 27.12.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
399. V/51/94 27.12.1994 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jej poboru na rok 1995
400. V/52/94 27.12.1994 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 1994 rok
401. V/53/94 27.12.1994 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
402. V/54/94 27.12.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
403. V/55/94 27.12.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
404. V/56/94 27.12.1994 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
405. V/57/94 27.12.1994 r. W sprawie zamiany gruntów stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
406. V/58/94 27.12.1994 r. W sprawie nabycia w poczet mienia komunalnego nieruchomości gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
407. V/59/94 27.12.1994 r. W sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
408. I/1/95 10.03.1995 r. W sprawie uchwalenia założeń gospodarczych na okres kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży na lata 1994-1998
409. I/2/95 10.03.1995 r. W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej i określenia jej wysokości
410. I/3/95 10.03.1995 r. W sprawie ustalania dla miasta Chodzieży liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
411. I/4/95 10.03.1995 r. W sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 4/94 Zarządu Miejskiego w Chodzieży z dnia 9 grudnia 1994 r. dotyczącego zakazu używania środków pirotechniczych w miejscach publicznych na terenie miasta Chodzieży
412. I/5/95 10.03.1995 r. W sprawie przystąpienia miasta Chodzieży do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
413. I/6/95 10.03.1995 r. W sprawie powołania przedstawiciela do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chodzieży
414. I/7/95 10.03.1995 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu porządku domowego w budynkach komunalnych
415. I/8/95 10.03.1995 r. W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
416. I/9/95 10.03.1995 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Mickiewicza nr 7
417. I/10/95 10.03.1995 r. W sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
418. I/11/95 10.03.1995 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
419. II/12/95 27.03.1995 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Chodzieży ul. Mickiewicza 3- byłe Przedszkole Miejskie
420. II/13/95 27.03.1995 r. W sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży, przy ul. Mickiewicza nr 7- była Przychodnia Rejonowa
421. II/14/95 27.03.1995 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży, przy ul. Karczewnik
422. II/15/95 27.03.1995 r. W sprawie ustalenia miejsc do odpłatnego parkowania pojazdów samochodowych w mieście Chodzieży
423. II/16/95 27.03.1995 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chodzieży wraz z kolektorem dosyłowym-etap I
424. II/17/95 27.03.1995 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1995 rok
425. II/18/95 27.03.1995 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
426. II/19/95 27.03.1995 r. W sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1995 rok
427. II/20/95 27.03.1995 r. W sprawie upoważnienia członków Zarządu Miejskiego w Chodzieży do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
428. III/21/95 27.03.1995 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla w Chodzieży
429. III/22/95 24.04.1995 r. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach i innych terenach
430. III/23/95 24.04.1995 r. W sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości w poczet mienia komunalnego
431. III/24/95 24.04.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Osiedli miasta Chodzieży
432. III/25/95 24.04.1995 r. W sprawie zarządzenia wyboru do Rad Osiedli na terenie miasta Chodzieży
433. III/26/95 24.04.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1995 rok
434. III/27/95 24.04.1995 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej i udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży na 1994 rok
435. III/28/95 24.04.1995 r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży oraz ustalenie wysokości diety dla Zarządu Miejskiego w Chodzieży
436. III/29/95 24.04.1995 r. W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
437. IV/30/95 19.06.1995 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Chodzieży do zawarcia umowy z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie oraz zabezpieczenia tej umowy
438. IV/31/95 19.06.1995 r. W sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chodzieży oraz wprowadzania zmian do budżetu
439. IV/32/95 19.06.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1995 rok
440. IV/33/95 19.06.1995 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży ul. Reymonta
441. IV/34/95 19.06.1995 r. W sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży
- Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
442. IV/35/95 19.06.1995 r. W sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
443. IV/36/95 19.06.1995 r. O zmianie uchwały nr V/47/94 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne
444. IV/37/95 19.06.1995 r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
445. IV/38/95 19.06.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1995 r.
446. V/39/95 04.09.1995 r. W sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1995 r. na terenie miasta Chodzieży
447. V/40/95 04.09.1995 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży przy ul. Traugutta 4, byłe Przedszkole Miejskie
448. V/41/95 04.09.1995 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Chodzieży
449. V/42/95 04.09.1995 r. W sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
450. V/43/95 04.09.1995 r. W sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
451. V/44/95 04.09.1995 r. W sprawie odwołania członka Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych i powołania członka Komisji Zdrowia i Opieki Społcznej Rady Miejskiej w Chodzieży
452. V/45/95 04.09.1995 r. W sprawie powołania członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Chodzieży
453. VI/46/95 25.09.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta Chodzieży na 1995 rok
454. VI/47/95 25.09.1995 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile
455. VI/48/95 25.09.1995 r. W sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży
456. VII/49/95 24.11.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1995 rok
457. VII/50/95 24.11.1995 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej w Chodzieży
458. VII/51/95 24.11.1995 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
459. VII/52/95 24.11.1995 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży, ul. Wiejska i ul. Łukasiewicza
460. VII/53/95 24.11.1995 r. W sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji przez Wojewodę Pilskiego dot. komunalizacji dróg wojewódzkich
461. VII/54/95 24.11.1995 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
462. VII/55/95 24.11.1995 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
463. VII/56/95 24.11.1995 r. W sprawie zniesienia współwłasności gruntowej
464. VII/57/95 24.11.1995 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
465. VII/58/95 24.11.1995 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
466. VII/59/95 24.11.1995 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
467. VII/60/95 24.11.1995 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
468. VII/61/95 24.11.1995 r. W sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność miasta nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa
469. VII/62/95 24.11.1995 r. W sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Chodzieży do zespołu przygotowującego projekt porozumienia pomiędzy miastem Chodzież a Skarbem Państwa
470. VII/63/95 24.11.1995 r. W sprawie bezprzetargowej zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
471. VII/64/95 24.11.1995 r. W sprawie zmiany regulaminu Urzędu Miejskiego w Chodzieży
472. VIII/65/95 18.12.1995 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
473. VIII/66/95 18.12.1995 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
474. VIII/67/95 18.12.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1995 rok
475. VIII/68/95 18.12.1995 r. W sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela
476. VIII/69/95 18.12.1995 r. W sprawie wskazania przez Radę Miejską w Chodzieży banku do obsługi bankowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
477. IX/70/95 30.12.1995 r. W sprawie wprowadzenia odpłatności za usługi opiekuńcze
478. IX/71/95 30.12.1995 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Chodzieży wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
479. IX/72/95 30.12.1995 r. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach miejskich
480. IX/73/95 30.12.1995 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
481. IX/74/95 30.12.1995 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 1996
482. IX/75/95 30.12.1995 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru na rok 1996
483. IX/76/95 30.12.1995 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzież na 1995 rok
484. IX/77/95 30.12.1995 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości położonych w Chodzieży, przy ulicy Tadeusza Siejaka, po byłym P.P.R.T.
485. I/1/96 13.01.1996 r. W sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalania ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum
486. I/2/96 13.01.1996 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru na rok 1996
487. II/3/96 11.03.1996 r. W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Chodzież
488. II/4/96 11.03.1996 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
489. II/5/96 11.03.1996 r. W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej i określenia jej wysokości
490. II/6/96 cz.1 cz.2 cz.3 cz.4   11.03.1996 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
491. II/7/96 11.03.1996 r. W sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
492. II/8/96 11.03.1996 r. W sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
493. II/9/96 11.03.1996 r. W sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
494. III/10/96 25.03.1996 r. W sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji w budżecie miasta na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej
495. III/11/96 25.03.1996 r. W sprawie zatwierdzenia przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 rok
496. III/12/96 25.03.1996 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1996 rok
497. III/13/96 25.03.1996 r. W sprawie nabycia od gminy Chodzież nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka
498. III/14/96 25.03.1996 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego budynku mieszkalnego położonego w Chodzieży, ul.ks dr Tomasza Malepszego 1/2
499. IV/16/96 29.04.1996 r. W sprawie zmiany regulaminu Urzędu Miejskiego w Chodzieży
500. IV/17/96 29.04.1996 r. W sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościelnej-ks. Malepszego
501. IV/18/96 29.04.1996 r. W sprawie przejęcia wodociągu na własność komunalną Gminy Miejskiej w Chodzieży
502. IV/19/96 29.04.1996 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży, ul. Młyńska
503. IV/20/96 29.04.1996 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
504. V/21/96 27.05.1996 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne
505. V/22/96 27.05.1996 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie
506. V/23/96 27.05.1996 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1996 rok
507. V/24/96 27.05.1996 r. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Chodzieży
508. V/25/96 27.05.1996 r. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Prewencji Kryminalnej w Chodzieży na lata 1996-1998
509. V/26/96 27.05.1996 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży
510. V/27/96 27.05.1996 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości objętej księgą KW 20268 nr geod. Działki 1824 przy ul. Kościuszki 30 w Chodzieży
511. V/28/96 27.05.1996 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ulic Dworcowa/Składowa
512. V/29/96 27.05.1996 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
513. V/30/96 27.05.1996 r. W sprawie nabycia na własność od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież
514. V/31/96 27.05.1996 r. W sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na własność mienia komunalnego
515. V/32/96 27.05.1996 r. W sprawie zasad sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych
516. V/33/96 27.05.1996 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
517. V/34/96 27.05.1996 r. W sprawie przejęcia kanalizacji sanitarnej na własność komunalną Gminy Miejskiej w Chodzieży
518. V/35/96 27.05.1996 r. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich
519. V/36/96 27.05.1996 r. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
520. V/37/96 27.05.1996 r. W sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
521. VI/38/96 26.08.1996 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości objętej księgą KW 22697 nr geod. działek: 569, 570,571,579,599,600/2,1830,1833,1835,2022,2023,2025,2027/3, 2749,2715,2743,3837,3845,3015,3018,3020,3030,3046,3052/1,3053,3405,3407,3409,3415,3447,3419,3422,3503,3504,3505,3507,3516, 3521, 3523,3525,3526,3584,3686,2740 obejmujących lasy komunalne stanowiące własność gminy miejskiej Chodzież
522. VI/39/96 26.08.1996 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
523. VI/40/96 26.08.1996 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
524. VI/41/96 26.08.1996 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
525. VI/42/96 26.08.1996 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
526. VI/43/96 26.08.1996 r. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1996 r. na terenie miasta Chodzieży
527. VI/44/96 26.08.1996 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1996 rok
528. VI/45/96 26.08.1996 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
529. VII/46/96 25.11.1996 r. W sprawie bezprzetargowego zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
530. VII/47/96 25.11.1996 r. W sprawie bezprzetargowego zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
531. VII/48/96 25.11.1996 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
532. VII/49/96 25.11.1996 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
533. VII/50/96 25.11.1996 r. W sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do wydawania decyzji administracyjnych
534. 7VII/51/96 25.11.1996 r. W sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej
535. VII/52/96 25.11.1996 r. W sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
536. VII/53/96 25.11.1996 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1996 rok
537. VII/54/96 cz.1 cz.2 25.11.1996 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
538. VII/55/96 25.11.1996 r. W sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
539. VIII/56/96   30.12.1996 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościelnej-ks. Malepszego
540. VIII/57/96 30.12.1996 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej
541. VIII/58/96 30.12.1996 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Chodzieży wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
542. VIII/59/96 30.12.1996 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości będącej w użytkowaniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile z/s w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2
543. VIII/60/96 30.12.1996 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1996 rok
544. VIII/61/96 30.12.1996 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
545. VIII/62/96 30.12.1996 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 1997
546. VIII/63/96 30.12.1996 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru na rok 1997
547. VIII/64/96 30.12.1996 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1997
548. VIII/65/96 30.12.1996 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
549. VIII/66/96 30.12.1996 r. W sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
550. VIII/67/96 30.12.1996 r. W sprawie osiedlenia w mieście Chodzieży rodziny narodowości polskiej-przesiedleńców z Republiki Kazachstanu
551. I/1/97 03.03.1997 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Chodzieży wyodrębnionych od indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
552. I/2/97 03.03.1997 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położone w Chodzieży, przy ul. Leśnej 52- były Internat OHP
553. I/3/97 03.03.1997 r. W sprawie nabycia na własność od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież, położonej w Chodzieży przy ul. Malepszego 1
554. I/4/97 03.03.1997 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie
555. I/5/97 03.03.1997 r. W sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1997 r.
556. I/6/97 03.03.1997 r. W sprawie utworzenia Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
557. I/7/97 03.03.1997 r. W sprawie minimalnego czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Chodzieży
558. II/8/97 22.03.1997 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Karczewnik- J. Kochanowskiego
559. II/9/97 22.03.1997 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Siejaka,- Osiedle „Widok"/ dawna baza P.P.R.T. i dawna kopalnia gliny cegielni „Piaskowa"
560. II/10/97 22.03.1997 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
561. II/11/97 22.03.1997 r. W sprawie zezwolenia nabycia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości gruntowych
562. II/12/97 22.03.1997 r. W sprawie zezwolenia nabycia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży nieruchomości gruntowych
563. II/13/97 22.03.1997 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1997 rok
564. II/14/97 22.03.1997 r. W sprawie zatwierdzenia przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 rok
565. II/15/97 22.03.1997 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie
566. III/16/97 28.04.1997 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 1996 rok
567. III/17/97 28.04.1997 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
568. III/18/97 28.04.1997 r. W sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki Spółdzielni Mieszkaniowej „Nauczyciel" w Chodzieży
569. III/19/97 28.04.1997 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży
570. III/20/97 28.04.1997 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
571. III/21/97 28.04.1997 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
572. III/22/97 28.04.1997 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
573. III/23/97 28.04.1997 r. W sprawie wydzielenia środków finansowych z budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych działających na terenie miasta oraz ustalenie zasad postępowania w tej sprawie
574. IV/24/97 30.06.1997 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
575. IV/25/97 30.06.1997 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
576. IV/26/97 30.06.1997 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
577. IV/27/97 30.06.1997 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
578. IV/28/97 30.06.1997 r. W sprawie przetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
579. IV/29/97 30.06.1997 r. W sprawie nabycia w poczet mienia komunalnego, od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowych położonych w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa
580. IV/30/97 30.06.1997 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1997 rok
581. IV/31/97 30.06.1997 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości miejskiej oczyszczalni ścieków w budowie gminy miejskiej Chodzież
582. IV/32/97 30.06.1997 r. W sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chodzieży
583. IV/33/97 30.06.1997 r. W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu utworzenia Posterunku Urzędu Celnego w Chodzieży
584. IV/34/97 30.06.1997 r. W sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży
585. IV/35/97 30.06.1997 r. W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży
586. IV/36/97 30.06.1997 r. W sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Chodzieży
587. IV/37/97 30.06.1997 r. W sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Chodzieży
588. V/38/97 11.08.1997 r. W sprawie ustalenia pisowni nazwy ulicy Chopina - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
589. V/39/97 11.08.1997 r. W sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
590. V/40/97 11.08.1997 r. W sprawie przeznaczenia w roku 1998 środków finansowych z dochodów własnych gminy na likwidację skutków powodzi i pomoc poszkodowanym
591. V/41/97 11.08.1997 r. W sprawie włączenia włączenia się Gminy Miejskiej Chodzież do akcji pomocy ludziom i gminom dotkniętym przez kataklizm
592. V/42/97 11.08.1997 r. W sprawie przekazania rezerwy subwencji na rok 1997 gminom dotkniętych kataklizmem
593. VI/43/97 18.08.1997 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Ujska-Chopina
594. VI/44/97 18.08.1997 r. W sprawie przetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne
595. VI/45/97 18.08.1997 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży, działki położonej w Chodzieży, przy ul. T.Siejaka, po byłym P.P.R.T.
596. VI/46/97 18.08.1997 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1997 rok
597. VI/47/97 18.08.1997 r. W sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu i poręczeń udzielanych przez Zarząd Miejski w roku budżetowym
598. VII/48/97 30.10.1997 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1997 rok
599. VII/49/97 30.10.1997 r. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
600. VII/50/97 30.10.1997 r. W sprawie przetargowej sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących mienie komunalne
601. VII/51/97 30.10.1997 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego miasta Chodzieży, działki położonej w Chodzieży, przy ul. T.Siejaka, po byłym P.P.R.T.
602. VII/52/97 30.10.1997 r. W sprawie nabycia na własność od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież
603. VII/53/97 30.10.1997 r. W sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiące mienie komunalne
604. VII/54/97 30.10.1997 r. W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
605. VII/55/97 30.10.1997 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
606. VII/56/97 30.10.1997 r. W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr I/6/94 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wybór Burmistrza Miasta Chodzieży
607. VIII/57/97 15.12.1997 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 1998
608. VIII/58/97 15.12.1997 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1998
609. VIII/59/97 15.12.1997 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru na rok 1998
610. VIII/60/97 15.12.1997 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jego poboru
611. VIII/61/97 15.12.1997 r. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich
612. VIII/62/97 15.12.1997 r.. W sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim
613. VIII/63/97 15.12.1997 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
614. VIII/64/97 15.12.1997 r. W sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
615. VIII/65/97 15.12.1997 r. W sprawie pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
616. VIII/66/97 15.12.1997 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego
617. VIII/67/97 18.12.1997 r. W sprawie częściowej reorganizacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży
618. VIII/68/97 18.12.1997 r. W sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chodzieży
619. VIII/69/97 18.12.1997 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 29
620. VIII/70/97 18.12.1997 r. W sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży
621. VIII/71/97 18.12.1997 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży
622. VIII/72/97 18.12.1997 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne
623. VIII/73/97 18.12.1997 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
624. IX/74/97 31.12.1997 r. W sprawie przejęcia przyłączy sieci: wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na własność komunalną gminy miejskiej w Chodzieży
625. IX/75/97 31.12.1997 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile
626. IX/76/97 31.12.1997 r. W sprawie nabycia nieruchomości w poczet mienia komunalnego
627. IX/77/97 31.12.1997 r. W sprawie nabycia na własność od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież
628. IX/78/97 31.12.1997 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Chodzieży wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
629. IX/79/97 31.12.1997 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1997 rok
630. IX/80/97 31.12.1997 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1998 rok
631. IX/81/97 31.12.1997 r. W sprawie ustalenia ryczałtu dla Burmistrza Miasta Chodzieży
632. I/1/98 02.02.1998 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
633. I/2/98 02.02.1998 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
634. I/3/98 02.02.1998 r. W sprawie zamiany gruntów w rejonie ulic Ujska/Łukasiewicza
635. I/4/98 02.02.1998 r. W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
636. I/5/98 02.02.1998 r. W sprawie zamiaru emisji obligacji komunalnych
637. II/6/98 16.04.1998 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
638. II/7/98 16.04.1998 r. W sprawie zmiany Uchwały nr VIII/66/96 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 1996 r. powołującej Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
639. II/8/98 16.04.1998 r. W sprawie emisji obligacji komunalnych
640. II/9/98 18.04.1998 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1998 rok
641. II/10/98 18.04.1998 r. W sprawie wydzielenia środków finansowych z budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych działających na terenie miasta oraz ustalenie zasad postępowania w tej sprawie
642. II/11/98 18.04.1998 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/96 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
643. III/12/98 30.04.1998 r. W sprawie przyjęcia do realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1998
644. III/13/98 30.04.1998 r. W sprawie ustalenia diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
645. III/14/98 30.04.199.8 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
646. III/15/98 30.04.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
647. III/16/98 30.04.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
648. III/17/98 30.04.1998 r. W sprawie przetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
649. III/18/98 30.04.1998 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 1997 rok
650. III/19/98 30.04.1998 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
651. IV/20/98 14.05.1998 r. W sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
652. IV/21/98 14.05.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
653. IV/22/98 14.05.1998 r. W sprawie zmiany uchwały Nr II/8/98 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
654. IV/23/98 14.05.1998 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1998 rok
655. IV/24/98 29.05.1998 r. W sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodzieży
656. V/25/98 16.06.1998 r. W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach miejskich
657. V/26/98 16.06.1998 r. W sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Żłóbku Miejskim
658. V/27/98 16.06.1998 r. W sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży
659. V/28/98 16.06.1998 r. W sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie hipoteki na nieruchomości miejskiej oczyszczalni ścieków w budowie gminy miejskiej Chodzież
660. V/29/98 16.06.1998 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chodzieży wraz z kolektorem dosyłowym
661. V/30/98 16.06.1998 r. W sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
662. V/31/98 16.06.1998 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
663. V/32/98 16.06.1998 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
664. V/33/98 16.06.1998 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
665. V/34/98 16.06.1998 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
666. V/35/98 16.06.1998 r. W sprawie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego
667. V/36/98 16.06.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
668. V/37/98 16.06.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
669. V/38/98 16.06.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
670. V/39/98 16.06.1998 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
671. V/40/98 16.06.1998 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
672. V/41/98 16.06.1998 r. W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
673. V/42/98 16.06.1998 r. W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
674. V/43/98 16.06.1998 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1998 rok
675. V/44/98 16.06.1998 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
676. V/45/98 16.06.1998 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
677. V/46/98 16.06.1998 r. W sprawie przekazania na rzecz spółki z o.o. Pod nazwą Miejski Zakład Usług Komunalnych w Chodzieży udziału niepieniężnego /sportu/
678. V/47/98 19.06.1998 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
679. V/48/98 19.06.1998 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
680. V/49/98 19.06.1998 r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu dla członków Zarządu Miejskiego w Chodzieży
681. I/1/98 03.11.1998 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
682. I/2/98 03.11.1998 r. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
683. III/3/98 11.12.1998 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
684. III/4/98 11.12.1998 r. O zobowiązaniu Zarządu Miasta do każdorazowego zapraszania przewodniczącego Komisji rewizyjnej na posiedzenie Zarządu Miasta
685. III/5/98 11.12.1998 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jej poboru
686. III/6/98 11.12.1998 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
687. III/7/98 11.12.1998 r. W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
688. III/8/98 11.12.1998 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1999
689. III/9/98 11.12.1998 r. W sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Chodzieży Pana Mariusza Wolfa
690. III/10/98 11.12.1998 r. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
691. IV/11/98 30.12.1998 r. W sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 8 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE w okręgu wyborczym nr 2 w skład Rady Miejskiej w Chodzieży
692. IV/12/98 30.12.1998 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
693. IV/13/98 30.12.1998 r. W sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
694. IV/14/98 30.12.1998 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych z szamb i ubikacji stałych
695. IV/15/98 30.12.1998 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, za lokale socjalne oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze przez najemców lokali mieszkalnych i właścicieli lokali mieszkalnych
696. IV/16/98 30.12.1998 r. W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej i określenia jej wysokości
697. IV/17/98 30.12.1998 r. W sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr V/34/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zezwolenia do nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
698. I/1/99 22.01.1999 r. W sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
699. I/2/99 22.01.1999 r. W sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chodzieży
700. I/3/99 22.01.1999 r. W sprawie przyjęcia przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży na rok 1999
701. II/4/99 10.02.1999 r. W sprawie wyboru Burmistrza Miasta Chodzieży
702. II/5/99 10.02.1999 r. W sprawie w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży
703. II/6/99 10.02.1999 r. W sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego w Chodzieży
704. III/7/99 22.02.1999 r. W sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
705. III/8/99 22.02.1999 r. W sprawie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
706. III/9/99 22.02.1999 r. W sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
707. III/10/99 22.02.1999 r. W sprawie powołania Przewodniczącego Zastępcy Przewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
708. III/11/99 22.02.1999 r. W sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej
709. III/11a/99 22.02.1999 r. W sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży o osoby spoza Rady
710. III/12/99 27.02.1999 r. W sprawie przekształcenia i wygaszania działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Chodzieży
711. III/13/99 27.02.1999 r. W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży
712. III/14/99 27.02.1999 r. W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży
713. III/15/99 27.02.1999 r. W sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży przy ul. Staszica 19
714. III/16/99 27.02.1999 r. W sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1
715. III/17/99 27.02.1999 r. W sprawie założenia gimnazjum w Chodzieży
716. III/18/99 27.02.1999 r. W sprawie określenia obwodu Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 13
717. IV/19/99 15.03.1999 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży
718. IV/20/99 15.03.1999 r. W sprawie Regulaminu organizowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży
719. V/21/99 30.03.1999 r. W sprawie budżetu miasta Chodzieży na 1999 rok
720. VI/22/99 19.04.1999 r. W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Urzędu Skarbowego w Chodzieży
721. VI/23/99 19.04.1999 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
722. VI/24/99 19.04.1999 r. W sprawie powołania przedstawicieli do reprezentowania miasta Chodzieży w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu
723. VI/25/99 19.04.1999 r. W sprawie rozwiązania Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży
724. VI/26/99 19.04.1999 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
725. VII/27/99 25.05.1999 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
726. VII/28/99 25.05.1999 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
727. VII/29/99 25.05.1999 r. W sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
728. VII/30/99 25.05.1999 r. W sprawie przyjęcia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i przyłącza wodociągowego na własność komunalną Gminy Miejskiej w Chodzieży
729. VII/31/99 25.05.1999 r. W sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
730. VII/32/99 25.05.1999 r. W sprawie środków finansowych z budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta
731. VII/33/99 25.05.1999 r. W sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących zapewnienia gorącego posiłku uczniom podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Chodzieży
732. VII/34/99 25.05.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1999 rok
733. VII/35/99 25.05.1999 r. W sprawie likwidacji Żłóbka Miejskiego w Chodzieży
734. VII/36/99 25.05.1999 r. Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży Nr V/27/98 z dnia16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia Statutu Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży
735. VII/37/99 25.05.1999 r. Zmieniająca Uchwałę Nr I/1/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
736. VII/38/99 25.05.1999 r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży I/6/97 z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
737. VIII/39/99 21.06.1999 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka
738. VIII/40/99 21.06.1999 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Akacjowej
739. VIII/41/99 21.06.1999 r. W sprawie przekazania nieruchomości Miejska oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem dosyłowym Chodzież-Studzieniec Łęg w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży
740. VIII/42/99 21.06.1999 r. W sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży
741. VIII/43/99 21.06.1999 r. W sprawie powołania Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Chodzieży
742. VIII/44/99 21.06.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1999 rok
743. VIII/45/99 21.06.1999 r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników oświaty i obsługi ekonomiczno-administracyjnej nie będących nauczycielami zatrudnionych w komunalnych zakładach budżetowych
744. VIII/46/99 21.06.1999 r. W sprawie nadania Statutu Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży
745. VIII/47/99 21.06.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/30/98 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
746. VIII/48/99 21.06.1999 r. W sprawie ustalenia opłat za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
747. VIII/49/99 21.06.1999 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
748. IX/50/99 20.07.1999 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
749. IX/51/99 20.07.1999 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
750. IX/52/99 20.07.1999 r. W sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w parkach i skwerach na terenie miasta Chodzieży
751. IX/53/99 20.07.1999 r. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 rok
752. IX/54/99 20.07.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/39/93 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
753. IX/55/99 20.07.1999 r. W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
754. IX/56/99 20.07.1999 r. W sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji
755. IX/57/99 20.07.1999 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na rzecz Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży
756. X/58/99 28.09.1999 r. W sprawie partycypacji w kosztach budowy głównego kolektora sanitarnego w ul. Słonecznej w Chodzieży
757. X/59/99 28.09.1999 r. W sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników i członków kolegium d/s wykroczeń
758. X/60/99 28.09.1999 r. W sprawie opłaty prolongacyjnej
759. X/61/99 28.09.1999 r. W sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt
760. X/62/99 28.09.1999 r. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chodzieży - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
761. X/63/99 28.09.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1999 r.
762. X/64/94 28.09.1999 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
763. X/65/99 28.09.1999 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
764. X/66/99 28.09.1999 r. W sprawie zamiany gruntów w rejonie ulic Zwycięstwa- Wojska Polskiego
765. X/67/99 28.09.1999 r. W sprawie zmiany gruntów w rejonie ulic Staszica/Harcerskiej
766. X/68/99 28.09.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
767. X/69/99 28.09.1999 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego
768. X/70/99 28.09.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
769. X/71/99 28.09.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
770. X/72/99 28.09.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
771. X/73/99 28.09.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
772. X/74/99 28.09.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
773. X/75/99 28.09.1999 r. Zmieniająca Uchwałę Nr VII/38/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 maja 1999 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/97 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 marca 1997 r. W sprawie utworzenia Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
774. XI/76/99 27.10.1999 r. W sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
775. XI/77/99 27.10.1999 r. W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży napojów alkoholowych ( do 4.5%, powyżej 4,5% do 18%, powyżej 18%) oraz określenia warunków sprzedaży tych napojów
776. XI/78/99 27.10.1999 r. W sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówkami
777. XI/79/99 27.10.1999 r. W sprawie przekazania, w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży, kanalizacji sanitarnej Osiedla Podgórna w Chodzieży
778. XI/80/99 27.10.1999 r. W sprawie przekazania, w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży, kanalizacji sanitarnej ul. Nałkowskiej w Chodzieży
779. XI/81/99 27.10.1999 r. W sprawie przekazania nieruchomości „Stacja Uzdatniania Wody-ujęcie Chopina" w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży
780. XI/82/99 27.10.1999 r. W sprawie odpłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
781. XI/83/99 27.10.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
782. XI/84/99 27.10.1999 r. W sprawie przetargowej sprzedaży działki stanowiącej własność mienia komunalnego miasta Chodzieży
783. XI/85/99 27.10.1999 r. W sprawie zamiany i bezprzetargowej sprzedaży gruntów w rejonie ul. Małachowskiego
784. XI/86/99 27.10.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1999 rok
785. XI/87/99 27.10.1999 r. W sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chodzieży
786. XI/88/99 27.10.1999 r. W sprawie likwidacji zakładów budżetowych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Samorząd w Chodzieży
787. XI/89/99 27.10.1999 r. W sprawie utworzenia jednostek budżetowych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Samorząd w Chodzieży
788. XI/90/99 27.10.1999 r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży na kadencje 2000-2003
789. XI/91/99 27.10.1999 r. W sprawie wyboru członków Kolegium d/s wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży na kadencje 2000-2003
790. XII/92/99 21.12.1999 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
791. XII/93/99 21.12.1999 r. W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2000
792. XII/94/99 21.12.1999 r. W sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru
793. XII/95/99 21.12.1999 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
794. XII/96/99 21.12.1999 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, za lokale socjalne oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze przez najemców lokali mieszkalnych i właścicieli lokali mieszkalnych
795. XII/97/99 21.12.1999 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
796. XII/98/99 21.12.1999 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
797. XII/99/99 21.12.1999 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
798. XII/100/99 21.12.1999 r. W sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej w Chodzieży
799. XII/101/99 21.12.1999 r. W sprawie przejęcia w poczet mienia komunalnego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Chodzieży, ul. Jagiełły/ Młyńskiej
800. XII/102/99 21.12.1999 r. W sprawie nawiązania kontraktów partnerskich z miastem Lucca w Republice Włoskiej
801. XII/103/99 21.12.1999 r. W sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
802. XII/104/99 21.12.1999 r. W sprawie utworzenia jednostki budżetowej- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
803. XII/105/99 21.12.1999 r. W sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji
804. XII/106/99 29.12.1999 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 1999 rok
805. XII/107/99 29.12.1999 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską w Chodzieży udziału niepieniężnego na rzecz kapitału sp. z o.o. Miejskie Wodociągi Kanalizacja w Chodzieży
806. XII/108/99 29.12.1999 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
807. XII/109/99 29.12.1999 r. W sprawie przetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Chodzieży ul. Jagiełły/Młyńska
808. I/1/2000 22.02.2000 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ubikacji stałych
809. I/2/2000 22.02.2000 r. W sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
810. I/3/2000 22.02.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
811. I/4/2000 22.02.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież
812. I/5/2000 22.02.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
813. I/6/2000 22.02.2000 r. W sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2000 i przyjęcie sprawozdania z działalności za 1999 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
814. I/7/2000 22.02.2000 r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży
815. I/8/2000 22.02.2000 r. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chodzieży Pana Tadeusza Szumowskiego
816. II/9/2000 20.03.2000 r. W sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 8 Komitet Wyborczy „POROZUMIENIE" w okręgu wyborczym Nr 4 w skład Rady Miejskiej w Chodzieży
817. II/10/2000 20.03.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia w poczet mienia komunalnego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Buszczaka
818. II/11/2000 20.03.2000 r. W sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
819. II/12/2000 20.03.2000 r. W sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
820. II/13/2000 20.03.2000 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
821. II/14/2000 20.03.2000 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską w Chodzieży udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży
822. II/15/2000 20.03.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia w poczet mienia komunalnego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 5/19
823. II/16/2000 20.03.2000 r. W sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2000 rok
824. III/17/2000 18.04.2000 r. W sprawie wygaszenia działalności i likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży
825. III/18/2000 18.04.2000 r. W sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zagospodarowania 1 urządzenia terenu kąpieliska miejskiego
826. III/19/2000 18.04.2000 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
827. IV/20/2000 25.05.2000 r. W sprawie środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych
828. IV/21/2000 25.05.2000 r. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok
829. IV/22/2000 25.05.2000 r. W sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
830. IV/23/2000 25.05.2000 r. W sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
831. IV/24/2000 25.05.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
832. IV/25/2000 25.05.2000 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież,wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
833. IV/26/2000 25.05.2000 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
834. IV/27/2000 25.05.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
835. IV/28/2000 25.05.2000 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej
836. IV/29/2000 25.05.2000 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Słowackiego
837. IV/30/2000 25.05.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
838. IV/31/2000 25.05.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
839. IV/32/2000 25.05.2000 r. W sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na rzecz Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży
840. IV/33/2000 25.05.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Chodzieży przy ul. Jagiełły/Młyńska
841. IV/34/2000 25.05.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
842. IV/35/2000 25.05.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
843. IV/36/2000 25.05.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
844. IV/37/2000 25.05.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
845. V/38/2000 26.06.2000 r. W sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
846. V/39/2000 26.06.2000 r. W sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miejskiego w Chodzieży
847. VI/40/2000 04.07.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
848. VI/41/2000 04.07.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
849. VI/42/2000 04.07.2000 r. W sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Chodzieży - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
850. VI/43/2000 04.07.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież, położonej w Chodzieży przy ul. Buszczaka
851. VI/44/2000 04.07.2000 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka
852. VI/45/2000 04.07.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Chodzieży przy ul. Buszczaka
853. VI/46/2000 04.07.2000 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Chodzieży, na obszarze działek nr: 3135/6, 3135/7, 3174
854. VI/47/2000 04.07.2000 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Kościelnej-ks. Malepszego
855. VI/48/2000 04.07.2000 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży
856. VI/49/2000 04.07.2000 r. W sprawie przyjęcia regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży
857. VI/50/2000 04.07.2000 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży
858. VI/51/2000 04.07.2000 r. W sprawie przyjęcia regulaminu organizowania i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży
859. VI/52/2000 04.07.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
860. VI/53/2000 04.07.2000 r. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
861. VI/54/2000 04.07.2000 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
862. VII/55/2000 16.08.2000 r. W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży w rejonie ulic Gałczyńskiego/Broniewskiego w drodze przetargu ograniczonego
863. VII/56/2000 16.08.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży, ul. Kasprzaka
864. VII/57/2000 16.08.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
865. VII/58/2000 16.08.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
866. VII/59/2000 16.08.2000 r. W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców miasta Chodzieży, nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Chodzieży przy ul. Czechowskiego/Paderewskiego
867. VII/60/2000 16.08.2000 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
868. VII/61/2000 16.08.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
869. VII/62/2000 16.08.2000 r. W sprawie powołania członka Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Chodzieży
870. VII/63/2000 16.08.2000 r. W sprawie odwołania i powołania członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży spoza Rady
871. VII/64/2000 16.08.2000 r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązującego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad ich zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także tygodniowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych
872. VII/65/2000 16.08.2000 r. W sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
873. VII/66/2000 16.08.2000 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską w Chodzieży udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży
874. VIII/67/2000 03.10.2000 r. W sprawie budowy sali sportowej przy Gimnazjum Miejskim w Chodzieży
875. VIII/68/2000 03.10.2000 r. W sprawie nieodpłatnego przejęcia na majątek Gminy Miejskiej Chodzież kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym we wsi Rataje, ul. Słoneczna i Marii Dąbrowskiej w Chodzieży
876. VIII/69/2000 03.10.2000 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału sp. z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży
877. VIII/70/2000 03.10.2000 r. W sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chodzieży
878. VIII/71/2000 03.10.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia w poczet mienia komunalnego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Młyńskiej
879. VIII/72/2000 03.10.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży
880. VIII/73/2000 03.10.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Chodzieży, ul. Młyńska wraz z ustanowieniem służebności gruntowej
881. VIII/74/2000 03.10.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży
882. VIII/75/2000 03.10.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży
883. VIII/76/2000 03.10.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
884. VIII/77/2000 03.10.2000 r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ul. Broniewskiego
885. VIII/78/2000 03.10.2000 r. W sprawie udzielenia poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Fundacji Edukacji Narodowej
886. VIII/79/2000 03.10.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
887. VIII/80/2000 03.10.2000 r. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chodzieży Pana Wojciecha Nowaczyka
888. IX/81/2000 07.11.2000 r. W sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 1 Komitet Wyborczy „Sojusz Lewicy Demokratycznej" w okręgu wyborczym Nr 1 w skład Rady Miejskiej w Chodzieży
889. IX/82/2000 14.11.2000 r. W sprawie odwołania członka Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia Rady Miejskiej w Chodzieży
890. IX/83/2000 14.11.2000 r. W sprawie powołania członka Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia Rady Miejskiej w Chodzieży
891. IX/84/2000 14.11.2000 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
892. IX/85/2000 14.11.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chodzież, położonej w Chodzieży przy ul. Młyńskiej
893. IX/86/2000 14.11.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
894. IX/87/2000 14.11.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży
895. IX/88/2000 14.11.2000 r. W sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży
896. IX/89/2000 cz.1 cz.2 cz.3 14.11.2000 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
897. IX/90/2000 14.11.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr II/6/99 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego w Chodzieży
898. IX/91/2000 14.11.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
899. IX/92/2000 14.11.2000 r. W sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/87/99 z dnia 27 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chodzieży
900. IX/93/2000 14.11.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży przy ulicy Matejki
901. X/94/2000 19.12.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
902. X/95/2000 19.12.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
903. X/96/2000 19.12.2000 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
904. X/97/2000 19.12.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne, położonych w Chodzieży
905. X/98/2000 19.12.2000 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne, położonych w Chodzieży
906. X/99/2000 19.12.2000 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego
907. X/100/2000 19.12.2000 r. W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży do podejmowania czynności z zakresu stosunku pracy Przewodniczącego Zarządu Miejskiego-Burmistrza Miasta Mirosława Juraszka
908. X/101/2000 19.12.2000 r. W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, za lokale socjalne oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze przez najemców lokali mieszkalnych i właścicieli lokali mieszkalnych
909. X/102/2000 19.12.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
910. X/103/2000 19.12.2000 r. W sprawie opłaty targowej
911. X/104/2000 19.12.2000 r. W sprawie opłaty miejscowej
912. X/105/2000 19.12.2000 r. W sprawie podatku od posiadania psów
913. X/106/2000 19.12.2000 r. W sprawie podatku od środków transportowych
914. X/107/2000 19.12.2000 r. W sprawie podatku od nieruchomości
915. XI/108/2000 28.12.2000 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
916. XI/109/2000 28.12.2000 r. W sprawie zamiany nieruchomości
917. XI/110/2000 28.12.2000 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
918. XI/111/2000 28.12.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/65/2000 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz upoważnienia do wypłaty wyrównania na mocy art. 12 ust. 3 ustawy z dnia18 lutego 2000 r. O zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz.239)
919. XI/112/2000 28.12.2000 r. W sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki oraz nadania tej instytucji statutu
920. XI/113/2000 28.12.2000 r. W sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego oraz nadania tej instytucji statutu
921. XI/114/2000 28.12.2000 r. W sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego
922. XI/115/2000 28.12.2000 r. W sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2001 rok
923. XI/116/2000 28.12.2000 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2000 rok
924. XI/117/2000 28.12.2000 r. W sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych i określenia ich wysokości
925. XXV/227/2001 05.03.2001 r. W sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/22/2000 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 maja 2000 r. W sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
926. XXV/228/2001 05.03.2001 r. W sprawie zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Chodzieży nr VII/52/96 z 25 listopada 1996 r. dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
927. XXV/229/2001 05.03.2001 r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
928. XXV/230/2001 05.03.2001 r. W sprawie nieodpłatnego przejęcia na majątek gminy miejskiej Chodzież, sieci zewnętrznych wodnokanalizacyjnej wsi Rataje oraz ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży
929. XXV/231/2001 05.03.2001 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Chodzieży
930. XXV/232/2001 05.03.2001 r. W sprawie przystąpienia do budowy gminno-miejskiego wysypiska odpadów komunalnych we wsi Kamionka
931. XXV/233/2001 05.03.2001 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Chodzieży
932. XXV/234/2001 05.03.2001 r. W sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
933. XXV/235/2001 06.03.2001 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży położonej przy ul. Krasińskiego/ Zwycięstwa
934. XXV/236/2001 06.03.2001 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży
935. XXV/237/2001 06.03.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
936. XXV/238/2001 06.03.2001 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości niezabudowanych na własność mienia komunalnego
937. XXV/239/2001 06.03.2001 r. W sprawie uregulowania stanu prawnego części nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiełły, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chodzież
938. XXV/240/2001 06.03.2001 r. W sprawie zamiany nieruchomości
939. XXV/241/2001 06.03.2001 r. W sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
940. XXV/242/2001 06.03.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
941. XXV/243/2001 06.03.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
942. XXV/244/2001 06.03.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
943. XXVI/245/2001 cz.1 cz.2 27.03.2001 r. W sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla miasta Chodzieży
944. XXVI/246/2001 27.03.2001 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ubikacji stałych
945. XXVI/247/2001 27.03.2001 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
946. XXVI/248/2001 27.03.2001 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
947. XXVI/249/2001 27.03.2001 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2001 rok
948. XXVI/250/2001 27.03.2001 r. W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
949. XXVII/251/2001 24.04.2001 r. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r.
950. XXVII/252/2001 24.04.2001 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
951. XXVIII/253/2001 28.06.2001 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
952. XXVIII/254/2001 28.06.2001 r. W sprawie zatwierdzenia Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2001-2003
953. XXVIII/255/2001 28.06.2001 r. W sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na okres 9 lat
954. XXVIII/256/2001 28.06.2001 r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
955. XXVIII/257/2001 28.06.2001 r. W sprawie wydania opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne położonych na gruntach w granicach administracyjnych miasta Chodzieży
956. XXVIII/258/2001 28.06.2001 r. W sprawie zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chodzież do realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego z Energetyką Poznańską S.A.: „zastosowanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w źródle zasilającym pływalnię Delfin w Chodzieży"
957. XXVIII/259/2001 28.06.2001 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
958. XXVIII/260/2001 28.06.2001 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
959. XXVIII/261/2001 28.06.2001 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Miejskim w Chodzieży
960. XXVIII/262/2001 28.06.2001 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2001 rok
961. XXVIII/263/2001 28.06.2001 r. W sprawie środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
962. XXVIII/264/2001 28.06.2001 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kasprzaka, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 3550
963. XXVIII/265/2001 28.06.2001 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej
964. XXVIII/266/2001 28.06.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
965. XXVIII/267/2001 28.06.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
966. XXVIII/268/2001 28.06.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
967. XXVIII/269/2001 28.06.2001 r. W sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Chodzieży nr XI/108/2000 z dnia 28.12.2000 r. dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących, własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
968. XXVIII/270/2001 28.06.2001 r. W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży przy ul. Mickiewicza
969. XXVIII/271/2001 28.06.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
970. XXVIII/272/2001 28.06.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
971. XXVIII/273/2001 28.06.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży
972. XXVIII/274/2001 28.06.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
973. XXVIII/275/2001 28.06.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
974. XXVIII/276/2001 28.06.2001 r. W sprawie sprzedaży udziałów we własności gruntu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu oraz odpłatne zniesienie współwłasności w gruncie pod garażem położonym w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 7
975. XXVIII/277/2001 28.06.2001 r. W sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na okres 9 lat
976. XXIX/278/2001 07.08.2001 r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, przy ul. Wojska Polskiego
977. XXIX/279/2001 07.08.2001 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
978. XXIX/280/2001 07.08.2001 r. W sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka
979. XXIX/281/2001 07.08.2001 r. W sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
980. XXIX/282/2001 07.08.2001 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
981. XXIX/283/2001 07.08.2001 r. W sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
982. XXX/284/2001 21.08.2001 r. W sprawie przyjęcia zarzutów złożonych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T.Siejaka
983. XXX/285/2001 21.08.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
984. XXX/286/2001 21.08.2001 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Osiedle Leśne- dla terenu zabudowy pensjonarnej
985. XXX/287/2001 cz.1 cz.2 21.08.2001 r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
986. XXX/288/2001 21.08.2001 r. W sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Chodzieży
987. XXXI/289/2001 18.09.2001 r. W sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
988. XXXI/290/2001 18.09.2001 r. W sprawie ustalenia dla miasta Chodzieży liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
989. XXXI/291/2001 18.09.2001 r. W sprawie pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
990. XXXI/292/2001 18.09.2001 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej-2- dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji usług
991. XXXII/293/2001 16.10.2001 r. W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta w roku 2001
992. XXXII/294/2001 16.10.2001 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2001 rok
993. XXXII/295/2001 16.10.2001 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
994. XXXII/296/2001 16.10.2001 t. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
995. XXXII/297/2001 16.10.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
996. XXXII/298/2001 16.10.2001 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości, stanowiących mienie komunalne, położonych w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego
997. XXXII/299/2001 16.10.2001 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej
998. XXXII/300/2001 16.10.2001 r. W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży przy ul. Daszyńskiego
999. XXXII/301/2001 16.10.2001 r. W sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na okres 9 lat
1000. XXXII/302/2001 16.10.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
1001. XXXIII/303/2001   27.11.2001 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2001 rok
1002. XXXIII/304/2001 27.11.2001 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
1003. XXXIII/305/2001 27.11.2001 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Miodowej
1004. XXXIII/306/2001 27.11.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Jagiełły
1005. XXXIII/307/2001 27.11.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Kochanowskiego
1006. XXXIII/308/2001 27.11.2001 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik
1007. XXXIII/309/2001 27.11.2001 r. W sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na okres 9 lat
1008. XXXIII/310/2001 27.11.2001 r. W sprawie zamiany nieruchomości
1009. XXXIII/311/2001 27.11.2001 r. W sprawie podatku od nieruchomości
1010. XXXIII/312/2001 27.11.2001 r. W sprawie podatku od posiadania psów
1011. XXXIII/313/2001 27.11.2001 r. W sprawie podatku od środków transportowych
1012. XXXIII/314/2001 27.11.2001 r. W sprawie powołania członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Chodzieży
1013. XXXIII/315/2001 27.11.2001 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2001 rok
1014. XXXIII/316/2001 27.11.2001 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego
1015. XXXIV/317/2001 18.12.2001 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności
1016. XXXIV/318/2001 18.12.2001 r. W sprawie ustalenia opłat za: wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
1017. XXXIV/319/2001 cz.1 cz.2 18.12.2001 r. W sprawie przyjęcia planu inwestycyjno-finansowego Miejskich Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o w Chodzieży na lata 2002-2004
1018. XXXIV/320/2001 18.12.2001 r. W sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych i określenia ich wysokości
1019. XXXIV/321/2001 18.12.2001 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
1020. XXXIV/322/2001 18.12.2001 r. W sprawie zmiany terminów użytkowania wieczystego nieruchomości
1021. XXXIV/323/2001 18.12.2001 r. W sprawie zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 marca 2001 r. dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrot przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
1022. XXXV/324/2001 28.12.2001 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2001 rok
1023. XXXV/325/2001 28.12.2001 r. W sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków
1024. XXXVI/326/2002 07.02.2002 r. W sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży za 2001 r.
1025. XXXVI/327/2002 07.02.2002 r. W sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży za 2001 r.
1026. XXXVI/328/2002 07.02.2002 r. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach miejskich
1027. XXXVI/329/2002 07.02.2002 r. W sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w oddziale żłobkowym Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży
1028. XXXVI/330/2002 07.02.2002 r. W sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 rok
1029. XXXVI/331/2002 07.02.2002 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Kilińskiego
1030. XXXVII/332/2002 19.02.2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Wiejskiej
1031. XXXVII/333/2002 19.02.2002 r. W sprawie wysokości bonifikaty dot. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
1032. XXXVII/334/2002 19.02.2002 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
1033. XXXVII/335/2002 19.02.2002 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
1034. XXXVII/336/2002 19.02.2002 r. W sprawie wprowadzania opłat administracyjnych i określenia ich wysokości
1035. XXXVII/337/2002 19.02.2002 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
1036. XXXVII/338/2002 19.02.2002 r. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok
1037. XXXVII/339/2002 19.02.2002 r. W sprawie środków finansowych budżetu miasta Chodzieży z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
1038. XXXVII/340/2002 19.02.2002 r. W sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży
1039. XXXVII/341/2002 19.02.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży
1040. XXXVIII/342/2002 26.03.2002 r. W sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1041. XXXVIII/343/2002 26.03.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2002 rok
1042. XXXVIII/344/2002 26.03.2002 r. W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  
1043. XXXVIII/345/2002 26.03.2002 r. W sprawie akceptacji i potwierdzenia treści wniosku o dofinansowanie zadań wynikających z Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2001-2003
1044. XXXIX/346/2002 23.04.2002 r. W sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w Chodzieży przy ul. ks. Malepszego
1045. XXXIX/347/2002 23.04.2002 r. W sprawie nadania nazwy bulwarowi pieszemu przy jeziorze Miejskim w Chodzieży - Nie obowiązuje (zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 z dnia 27.05.2013r.
1046. XXXIX/348/2002 23.04.2002 r. W sprawie zamiany nieruchomości
1047. XXXIX/349/2002 23.04.2002 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży
1048. XL/350/2002 21.05.2002 r. W sprawie nieodpłatnego przejęcia na majątek gminy miejskiej Chodzież nieruchomości gruntowej we wsi Rataje
1049. XL/351/2002 21.05.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
1050. XL/352/2002 21.05.2002 r. W sprawie nieodpłatnego przejęcia na majątek gminy miejskiej Chodzież kanalizacji sanitarnej we wsi Rataje
1051. XL/353/2002 21.05.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
1052. XL/354/2002 21.05.2002 r. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr VIII/67/2000 z dnia 3 października 2000 r. w sprawie budowy sali sportowej przy Gimnazjum Miejskim w Chodzieży
1053. XL/355/2002 21.05.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Chodzieży
1054. XL/356/2002 21.05.2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
1055. XL/357/2002 21.05.2002 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży na nieruchomości Powiatu Chodzieskiego
1056. XL/358/2002 21.05.2002 r. W sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1057. XL/359/2002 21.05.2002 r. W sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1058. XL/360/2002 21.05.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1059. XL/361/2002 21.05.2002 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
1060. XL/362/2002 21.05.2002 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
1061. XL/363/2002 21.05.2002 r. W sprawie wydzierżawienia gruntów na okres 9 lat
1062. XL/364/2002 21.05.2002 r. W sprawie ustanowienia służebności gruntowej
1063. XL/365/2002 21.05.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/45/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników oświaty i obsługi ekonomiczno-administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego
1064. XL/366/2002 21.05.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2002 rok
1065. XLI/367/2002 25.06.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2002 rok
1066. XLI/368/2002 25.06.2002 r. W sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży
1067. XLI/369/2002 25.06.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Wojska Polskiego
1068. XLI/370/2002 08.07.2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
1069. XLI/371/2002 08.07.2002 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży ul. Wojska Polskiego
1070. XLI/372/2002 08.07.2002 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonych w Chodzieży, ul. Wojska Polskiego
1071. XLI/373/2002 08.07.2002 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonych w Chodzieży, ul. Wojska Polskiego
1072. XLI/374/2002 08.07.2002 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
1073. XLI/375/2002 08.07.2002 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży, położonej przy ul. Wiejskiej
1074. XLI/376/2002 08.07.2002 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży ul. Młyńska
1075. XLI/377/2002 08.07.2002 r. W sprawie sprzedaży części udziałów z nieruchomości położonej w Chodzieży ul. Wojska Polskiego nr 19
1076. XLI/378/2002 08.07.2002 r. W sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Chodzieży położonemu przy ul. St. Staszica
1077. XLI/379/2002 08.07.2002 r. W sprawie utworzenia okręgów wyborczych ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży
1078. XLI/380/2002 08.07.2002 r. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic numerów siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży
1079. XLI/381/2002 08.07.2002 r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży, pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Chodzieży, Gimnazjum Miejskim w Chodzieży oraz Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Chodzieży
1080. XLII/382/2002 25.07.2002 r. W sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1081. XLII/383/2002 25.07.2002 r. W sprawie odrzucenia protestu złożonego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1082. XLII/384/2002 25.07.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na obszarze położonym przy ul. 3 Maja
1083. XLII/385/2002 25.07.2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa
1084. XLII/386/2002 25.07.2002 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
1085. XLII/387/2002 25.07.2002 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej działki stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży
1086. XLII/388/2002 25.07.2002 r. W sprawie skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 1 w Chodzieży na działalność Burmistrza Miasta Chodzieży
1087. XLII/389/2002 25.07.2002 r. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Chodzieży Pana Władysława Pigana
1088. XLIII/390/2002 08.08.2002 r. W sprawie wstąpienia z Listy Nr 1 Komitetu Wyborczego „Sojusz Lewicy Demokratycznej" w Okręgu Wyborczym Nr 4 w skład Rady Miejskiej w Chodzieży
1089. XLIII/391/2002 08.08.2002 r. W sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Pana Władysława Pigana
1090. XLIII/392/2002 08.08.2002 r. W sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
1091. XLIII/393/2002 08.08.2002 r. W sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chodzieży przy ul. M. Dąbrowskiej
1092. XLIII/394/2002 08.08.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1093. XLIII/395/2002 08.08.2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich
1094. XLIII/396/2002 08.08.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na obszarze działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3440/11 i 3440/14 położonych w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej
1095. XLIII/397/2002 08.08.2002 r. W sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chodzieży
1096. XLIII/398/2002 08.08.2002 r. W sprawie utworzenia obwodów wyborczych ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży
1097. XLIII/399/2002 08.08.2002 r. W sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży
1098. XLIII/400/2002 08.08.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Chodzieży na 2002 rok
1099. XLIII/401/2002 08.08.2002 r. W sprawie powołania członka Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Zaopatrzenia Rady Miejskiej w Chodzieży
1100. XLIV/402/2002 17.09.2002 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Chodzieży w 2002 roku
1101. XLIV/403/2002 17.09.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2002 rok
1102. XLIV/404/2002 17.09.2002 r. W sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne miasta Chodzieży, położonych przy ul. M. Dąbrowskiej
1103. XLIV/405/2002 17.09.2002 r. W sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości niezabudowanej na własność mienia komunalnego
1104. XLIV/406/2002 17.09.2002 r. W sprawie zamiany nieruchomości
1105. XLIV/407/2002 17.09.2002 r. W sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miejskiej w Chodzieży
1106. XLIV/408/2002 17.09.2002 r. W sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1107. XLIV/409/2002 17.09.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
1108. XLV/410/2002 10.10.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
1109. XLV/411/2002 10.10.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
1110. XLV/412/2002 10.10.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
1111. XLV/413/2002 10.10.2002 r. W sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału niepieniężnego na rzecz kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży
1112. XLV/414/2002 10.10.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na obszarze położonym w rejonie ulic: Buszczaka i Topolowej
1113. XLV/415/2002 10.10.2002 r. W sprawie nadania imienia Miejskiemu Gimnazjum w Chodzieży
1114. XLV/416/2002 10.10.2002 r. W sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
1115. I/1/2002 19.11.2002 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
1116. I/2/2002 19.11.2002 r. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
1117. I/3/2002 19.11.2002 r. W sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Chodzieży
1118. I/4/2002 19.11.2002 r. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży
1119. II/5/2002 13.12.2002 r. W sprawie powołania Sekretarza Miasta
1120. II/6/2002 13.12.2002 r. W sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej
1121. II/7/2002 13.12.2002 r. W sprawie powołania przedstawicieli miasta Chodzieży do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich
1122. II/8/2002 13.12.2002 r. W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodzieży
1123. II/9/2002 13.12.2002 r. W sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
1124. II/10/2002 13.12.2002 r. W sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do podejmowania niektórych czynności wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży
1125. II/11/2002 13.12.2002 r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Chodzieży
1126. II/12/2002 13.12.2002 r. W sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Chodzieży
1127. II/13/2002 13.12.2002 r. W sprawie podatku od nieruchomości
1128. II/14/2002 13.12.2002 r. W sprawie podatku od środków transportowych
1129. II/15/2002 13.12.2002 r. W sprawie podatku rolnego
1130. II/16/2002 13.12.2002 r. W sprawie podatku leśnego
1131. II/17/2002 13.12.2002 r. W sprawie podatku od posiadania psów
1132. II/18/2002 13.12.2002 r. W sprawie opłaty targowej
1133. II/19/2002 13.12.2002 r. W sprawie opłaty miejscowej
1134. II/20/2002 13.12.2002 r. W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej i określenia jej wysokości
1135. II/21/2002 13.12.2002 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Kościuszki, Matejki, Jagiellońskiej i Marcinkowskiego
1136. III/22/2002 30.12.2002 r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
1137. III/23/2002 30.12.2002 r. W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Kruczkowskiego
1138. III/24/2002 30.12.2002 r. W sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych przez Gminę Miejską Chodzież w trwały zarząd jednostkom oświatowym
1139. III/25/2002 30.12.2002 r. W sprawie przystąpienia do budowy bazy szkoleniowo alarmowej służb ratownictwa wodnego WOPR
1140. III/26/2002 30.12.2002 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
1141. III/27/2002 30.12.2002 r. W sprawie współdziałania z Powiatem Chodzieskim w realizacji zadania pt. „ Przygotowanie pomieszczeń dla Urzędu Skarbowego w Chodzieży"
1142. III/28/2002 30.12.2002 r. W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodzieży do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
1143. III/29/2002 30.12.2002 r. W sprawie wyznaczenia limitów na jazdy lokalne i rozmowy telefoniczne komórkowe- służbowe dla Burmistrza Miasta-Wojciecha Nowaczyka
1144. III/30/2002 30.12.2002 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2002 rok