Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Chodzieży informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chodziez.pl

 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64 – 800 Chodzież.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

  • korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. I.J. Paderewskiego 2, 64 – 800 Chodzież,

  • lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@chodziez.pl

 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach), będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającą z przepisu art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 6. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Chodzieży jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chodziez.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 7. Osoba objęta monitoringiem uczestnicząc w obradach sesji ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do usunięcia (anonimizacji) wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

 8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.