Jesteś tutaj:   

2012

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży 2012

Lp.

Numer zarządzenia

Data podjęcia

Opis

1.

1/2012

2012-01-02

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2011
część1 , część2

2.

2/2012

2012-01-11

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonego w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2

3.

3/2012

2012-01-13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

4.

4/2012

2012-01-13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

5.

5/2012

2012-01-13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

6.

6/2012

2012-01-13

zmieniające Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie powołania „Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

7.

7/2012

2012-01-17

w sprawie udzielenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

8.

8/2012

2012-01-17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

9.

9/2012

2012-01-25

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadania z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki; edukacji; oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ratownictwa i ochrony ludności; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości; rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji

10.

10/2012

2012-01-31

w sprawie powołania członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chodzieży

11.

11/2012

2012-02-10

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2012

12.

12/2012

2012-02-10

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół oraz dyrektora schroniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

13.

13/2012

2012-02-14

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

14.

14/2012

2012-02-15

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie: zadanie 1 - robót w branży drogowej, zadania 2 - robót w branży elektrycznej, zadania 3 - robót w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego"

15.

15/2012

2012-02-16

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokalu socjalnego

16.

16/2012

2012-02-22

w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na 2012 rok
część1 , część2 , część3

17.

17/2012

2012-02-22

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok

18.

18/2012

2012-02-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

19.

19/2012

2012-03-02

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

20.

20/2012

2012-03-02

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, tymczasowego pomieszczenia oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze, tworzących mieszkaniowy zasób gminy

21.

21/2012

2012-03-06

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

22.

22/2012

2012-03-14

w sprawie ogłoszenia konkursu powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne na majątku po Miejskim Przedszkolu Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży, przy ul. Bosej 12

23.

23/2012

2012-03-14

w sprawie ogłoszenia konkursu powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne na majątku po Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Chodzieży, przy ul. Prusa 14

24.

24/2012

2012-03-14

w sprawie ogłoszenia konkursu powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne na majątku po Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Chodzieży, przy ul. Łąkowej 2

25.

25/2012

2012-03-14

w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

26.

26/2012

2012-03-15

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji

27.

27/2012

2012-03-16

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji

28.

28/2012

2012-03-16

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2

29.

29/2012

2012-03-16

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

30.

30/2012

2012-03-26

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

31.

31/2012

2012-03-27

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 32.  32/2012    2012-03-27 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
 33.  33/2012  2012-03-30  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży
 34.  34/2012  2012-03-27   
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2011 rok z wykonania budżetu miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury
 35.  35/2012  2012-03-27 w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2011 r.
 36.  36/2012  2012-03-27 w sprawie parametrów organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży w roku
szkolnym 2012/2013
 37.  37/2012  2012-03-29 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
 38.  38/2012  2012-04-05 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z wnioskowaniem i realizacją projektu systemowego „Razem przeciw wykluczeniu” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 39.  39/2012  2012-04-06 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
 40.  40/2012  2012-04-10  
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
 41.  41/2012  2012-04-19    w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej oraz w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji
 42.  42/2012  2012-04-19   
w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
 43.  43/2012  2012-04-24
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej
 44.  44/2012  2012-04-26   
w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na rok 2012
część1 , część2 , część3
 45.  45/2012  2012-04-26
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
część1 , część2 , część3
 46.  46/2012  2012-05-14 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
część1 , część2 , część3
 47.  47/2012  2012-05-14 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokalu socjalnego
 48.  48/2012  2012-05-17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży
 49.  49/2012  2012-05-22  w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
 50  50/2012  2012-05-30 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Aleksandrą Żerko, dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Szewczyka Dratewki, przy ul. Bosej 12 w Chodzieży
 51  51/2012  2012-05-30
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Magdaleną Pawłowską, dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 3, przy ul. Prusa 14 w Chodzieży
 52  52/2012  2012-05-30 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Lucyną Różewicz, dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 4, przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży
 53  53/2012  2012-05-31 w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących
 54  54/2012  2012-06-04
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
 55  55/2012  2012-06-04

w sprawie powołania Komisji Konkursowej, w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji.

 56  56/2012  2012-06-12 w sprawie ogłoszenia Wyników Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
 57  57/2012  2012-06-12 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej w Chodzieży
 58  58/2012  2012-06-12 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Chodzieży
 59  59/2012  2012-07-02

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok

 60  60/2012  2012-07-01

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w Chodzieży

 61  61/2012  2012-07-20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 62  62/2012  2012-07-20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 63  63/2012  2012-07-20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 64  64/2012  2012-07-20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 65  65/2012  2012-07-20 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
 66  66/2012  2012-07-20 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży oraz określenia zasad i trybu jej pracy
 67  67/2012  2012-07-24 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Chodzieży
 68 
 68/2012  2012-07-25 w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na 2012r.
 69  69/2012  2012-07-27  w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
 70 70/2012
 2012-07-27 w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży  
 71 71/2012 
 2012-08-01   
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013 przez podległe gminie gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury i wydziały Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 72 72/2012   
 2012-08-06  zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
 73 73/2012  2012-08-06 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji
Projektu pt. „Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem
aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO)
 74 74/2012  2012-08-06 w sprawie ustalania terminu składanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 75 75/2012  2012-08-06   
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na rok 2012
 76 76/2012  2012-08-10   
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 77 77/2012  2012-08-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Kochanowskiego 1 w Chodzieży
 78 78/2012  2012-08-23  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury – Chodzieskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej – za I półrocze 2012 roku, część1 , część2
 79 79/2012  2012-08-27   
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Chodzieży na lata 2012 – 2015, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć – za I półrocze 2012 roku
 80  80/2012 
 2012-08-28    w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na 2012 rok
część1 , część2 , część3
 81  81/2012  2012-08-29    w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
część1 , część2
 82  82/2012  2012-08-29    w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół oraz dyrektora schroniska, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
 83  83/2012
 2012-08-29  w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
 84  84/2012
 2012-08-31  w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
 85  85/2012  2012-08-31 w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na 2012 rok
 86  86/2012  2012-09-03  w sprawie realizacji projektu systemowego pn. „Sukces na miarę możliwości” realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 87  87/2012  2012-09-19  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego  dyrektorowi  Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
 88  88/2012  2012-09-26  w sprawie określenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży
 89  89/2012  2012-09-28  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012r.
 90  90/2012  2012-09-28  w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na 2012 rok
 91  91/2012  2012-09-28  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
 92 
 92/2012
 2012-10-03  w sprawie wycofania udziałów ze spółki Łazienki Chodzieskie sp. z o.o.
 93  93/2012  2012-10-15  w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami
 94  94/2012  2012-10-17  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży
 95  95/2012  2012-10-30  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 96  96/2012  2012-10-30  w sprawie zmian budżetu miasta Chodzieży na 2012 rok cz.1 , cz.2
 97  97/2012  2012-11-02  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 98  98/2012  2012-11-12  w sprawie ustalenia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chodzieży na lata 2012-2015
 99  99/2012  2012-11-12  w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chodzieży na 2013 rok
 100  100/2012  2012-11-14  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 101  101/2012  2012-11-19  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.”
 102  102/2012  2012-11-19  w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Miasta Chodzieży
 103  103/2012  2012-11-22  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup fotoradaru dla Gminy Miejskiej w Chodzieży”
 104  104/2012  2012-11-28  w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2013 rok
 105  105/2012  2012-11-30  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Gontyniec" położonego przy ul. Strzeleckiej 17 w Chodzieży
 106  106/2012  2012-11-30  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Gontyniec" w Chodzieży
 107  107/2012  2012-11-30  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 108  108/2012  2012-11-30  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży
 109  109/2012  2012-12-03  w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni "Delfin", stoku narciarskiego w Chodzieży oraz statku wycieczkowego "Chodzieżanka"
 110  110/2012  2012-12-06  w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2012 rok
 111  111/2012  2012-12-06  w sprawie zmiany planu kontroli finansowej na rok 2012 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży
 112  112/2012  2012-12-11  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
 113  113/2012  2012-12-12  w sprawie planu kontroli finansowej na rok 2013 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz planu kontroli na 2013r. dotacji udzielonych przez Gminę Miejską w Chodzieży
 114  114/2012  2012-12-14  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży
 115  115/2012  2012-12-14  w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2013r.
 116  116/2012  2012-12-19  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży
 117  117/2012  2012-12-21  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2013r. i na omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2013r”
 118  118/2012  2012-12-21  w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2013r.
 119  119/2012  2012-12-21  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież