Jesteś tutaj:   

2009

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia Burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/09

 

w sprawie upoważnienia pracownika MOPS w Chodzieży do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kierownik MOPS

2

2/09

 

w sprawie upoważnienia pracownika MOPS w Chodzieży do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kierownik MOPS w Chodzieży

3

3/09

 

w sprawie upoważnienia pracownika MOPS w Chodzieży do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

4

4/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

 

5

5/09

 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży dwóch lokali socjalnych

 

6

6/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługę szaletu miejskiego

 

7

7/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg

 

8

8/09

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chodzieży przy ul. Topolowej/ Sikorskiego

 

9

9/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich

 

10

10/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

 

11

11/09

 

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miejskiej w Chodzieży w imieniu Burmistrza Miasta Chodzieży

 

12

12/09

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za najem lokali użytkowych, piwnic przynależnych do lokali użytkowych i garaży w zasobach stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

13

13/09

 

w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu

 

14

14/09

 

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki ...

 

15

15/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup akcesoriów sieciowych oraz wsparcia aktualizacji usług gwarancyjnych dla Urzędu Miejskiego

 

16

16/09

 

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli , szkół oraz kierownika schroniska dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 

17

17/09

 

w sprawie sprzedażny składników mienia ruchomego Urzędu Miejskiego i powołania komisji przetargowej

 

18

18/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2009r.

 

19

19/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup tablicy interaktywnej na realizację zajęć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chodzieży

 

20

20/09

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sezonowa dzierżawa terenu dla lokalizacji punktu gastronomicznego położonego nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży

 

21

21/09

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2008r.

 

22

22/09

 

w sprawie parametrów organizacji szkół prowadzonych przez miasto Chodzież w roku szkolnym 2009/10

 

23

23/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sezonowa dzierżawę terenu dla lokalizacji ogródka piwnego na Rynku

 

24

24/09

 

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych gminy Miejskiej w Chodzieży

 

25

25/09

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym

 

26

26/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2009

 

27

27/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg miejskich na terenie miasta Chodzieży

 

28

28/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń sanitarnych na II pietrze budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

29

29/09

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia 25 dzieci do oddziału przedszkolnego w związku z projektem pn. Przedszkole na dobry początek...

 

30

30/09

 

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury

 

31

31/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2009

 

32

32/09

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

33

33/09

 

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

34

34/09

 

w sprawie ustanowienia koordynatora miejskiego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 7.06.09

 

35

35/09

 

w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Ch-ży do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z wnioskowaniem i realizacja programu systemowego razem przeciw wykluczeniu...

 

36

36/09

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

 

37

37/09

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2009r

 

38

38/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomiszczeń sanitarnych na Ii pietrze budynku UM

 

39

39/09

 

w sprawie zmiany planu kontroli wewnętrznej na rok 2009 w jednostkach organizacyjnych miasta

 

40

40/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2009r.

 

41

41/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

 

42

42/09

 

w sprawie zmiany załącznika Nr 10 do zarządzenia Nr 32 /09 Burmistrza Miasta z dnia 15 maja 2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży

 

43

43/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulic : Świętokrzyskiej i Buczkowskiej w Chodzieży

 

44

44/09

 

w sprawie wyznaczenia stałego zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Szewczyka Dratewki

 

45

45/09

 

w sprawie wyznaczenia stałego zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Chodzieży

 

46

46/09

 

w sprawie wyznaczenia stałego zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Chodzieży

 

47

47/09

 

w sprawie wyznaczenia stałego zastępstwa za dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży

 

48

48/09

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009

 

49

49/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2009r.

 

50

50/09

 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

 

51

51/09

 

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla osób kierujących jednostkami budżetowymi Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

52

52/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odnowienie pakietu maintenance i zakup dodatkowych licencji

 

53

53/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

54

54/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

55

55/09

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

56

56/09

 

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

57

57/09

 

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

58

58/09

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

59

59/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich

 

60

60/09

 

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

61

61/09

 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

62

62/09

 

w sprawie zmiany zarządzenia ... w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży....

 

63

63/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego drukarki oraz oprogramowania dla UM

 

64

64/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

 

65

65/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2009r.

 

66

66/09

 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej w Chodzieży lokalu socjalnego

 

67

67/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 

68

68/09

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 

69

69/10

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w posterowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarek ...

 

70

70/09

 

w sprawie opląt za korzystanie z krytej pływalni Delfin , stoku narciarskiego w Chodzieży oraz statku wycieczkowego Chodzieżanka

 

71

71/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy. ul. Kasprzaka

 

72

72/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni przetargu ustanego w celu wydzierżawienia na okres 3 lat działek położonych w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

73

73/09

 

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli szkół oraz kierownika schroniska dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 

74

74/09

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży

 

75

75/09

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Górskiej - starszemu pracownikowi pracy socjalnej MOPS w Ch-ży

 

76

76/09

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne , za lokale socjalne oraz opląty za dodatkowo zajmowane pomi8eszczenia gospodarcze

 

77

77/09

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2009r.

 

78

78/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży w 2009r.

 

79

79/09

 

w sprawie przyjęcia Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem

 

80

80/09

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chodzieży oraz samorządowych instytucji kultury z a I półrocze 2009

 

81

81/09

 

w sprawie powołania komisji do ujawnienia w mieniu komunalnym środków trwałych - budynku położonego w rejonie ul. Konopnickiej

 

82

82/09

 

w sprawie ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych , w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

 

83

83/09

 

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Chodzieży, do których ma zastosowanie ustawa o pracownikach samorządowych

 

84

84/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Buszczaka w Chodzieży

 

85

85/09

0000-00-00

w sprawie określenia wysokości nagrody BM dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

 

86

86/09

 

w sprawie zmiany planu kontroli wewnętrznej na rok 2009 w jednostkach organizacyjnych

 

87

87/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

88

88/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Ch-ży na 2009r.

 

89

89/09

 

w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych

 

90

90/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na trzyletnia dzierżawę

 

91

91/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

92

92/09

 

w sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu miasta Ch-ży na rok 2009 i następne

 

93

93/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogr. na "Przebudowa ul. Drzymały"

 

94

94/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont chodnika ul. Notecka"

 

95

95/09

 

w sprawie zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2009

 

96

96/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędy Miejskiego na 2009r.

 

97

97/09

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ogólnych warunków użytkowania samochodu służbowego Straży Miejskiej

 

98

98/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

99

99/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup sprzętu komp..."

 

100

100/09

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009

 

101

101/09

 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego GM lokalu socjalnego

 

102

102/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Topolowej

 

103

103/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chodzieży

 

104

104/09

 

w sprawie projektu planu budżetu miasta Chodzieży na 2010r.

 

105

105/09

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

106

106/09

 

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w UM w Ch-ży

 

107

107/09

 

w sprawie planu finansowego UM na rok 2009

 

108

108/09

 

w sprawi powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kilińskiego

 

109

109/09

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności

 

110

110/09

 

w sprawie planu finansowego UM w Ch-ży na 2009r.

 

111

111/09

 

w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność GM w Ch-ży

 

112

112/09

 

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w 2010r.

 

113

113/09

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych UM w Ch-ży

 

114

114/09

 

w sprawie planu finansowego UM w Ch-ży na 2009r.

 

115

115/09

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi MOSiR

 

116

116/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie terenów zielonych..."

 

117

117/09

 

w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność GM w Ch-ży

 

118

118/09

 

w sprawie planu finansowego UM w Ch-ży na 2010r.

 

119

119/09

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic..."

 

120

120/09

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 112/09 w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

 

121

121/09

 

w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2009r.