Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru z dnia 16.09.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

stanowisko ds. aktywizacji turystycznej obszaru rewitalizacji  
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Natalia Pawłowska zamieszkała w Chodzieży


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane do objęcia stanowiska, dodatkowo posiada doświadczenie w pracy z ludźmi, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień objętych działaniem stanowiska i ciekawymi pomysłami.

Chodzież, dnia 16 września 2021 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Informacja o wyniku naboru z dnia 16.09.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

stanowisko ds. integracji i aktywizacji społecznej obszaru rewitalizacji  
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Zuzanna Braciszewska zamieszkała w Chodzieży

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane do objęcia stanowiska, dodatkowo posiada doświadczenie w pracy z ludźmi, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień objętych działaniem stanowiska i ciekawymi pomysłami.

Chodzież, dnia 16 września 2021 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2021 r.

Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2021 r.

Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2021 r.

Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 23 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych i rozliczeń

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończony 18 rok życia,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,

 • wykształcenie wyższe

 1. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

 • rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,

 • biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

 • prawo jazdy kat. B,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

 1. bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;

 2. analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;

 3. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków;

 4. przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;

 5. opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;

 6. bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów;

 7. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia - prowadzenie projektu dokumentacji finansowo - rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów;

 8. współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;

 9. wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 10. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie trwałości projektów;

 11. realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych;

 12. wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.

 1. Warunki pracy na stanowisku

 • pełen wymiar czasu pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • kontakt bezpośredni z jednostkami organizacyjnymi Gminy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

 2. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 2. własnoręcznie podpisany życiorys,

 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

 • o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

 • dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko ds. projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych i rozliczeń”.

 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  8 lipca 2021 r. do godziny 15:00,

 4. o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

 5. aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

 6. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Chodzież, dnia 23 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

 

Informacja o wyniku naboru z dnia 01.04.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Miejskim w Chodzieży stanowisko urzędnicze – Radca Prawny
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

 

Pani Anna Błaszczyk-Miężalska zamieszkała w Pile

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że spełniła także wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada predyspozycje do pracy i doświadczenie w pracy w administracji. Ponadto cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na stanowisku.

 

 

Chodzież, dnia 31 marca 2021 r. Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Informacja o wyniku naboru z dnia 31.03.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
stanowisko urzędnicze – Radca Prawny
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Anna Błaszczyk-Miężalska zamieszkała w PileUzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że spełniła także wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada predyspozycje do pracy i doświadczenie w pracy w administracji. Ponadto cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na stanowisku.


Chodzież, dnia 31 marca 2021 r.                                         Burmistrz Miasta
                                                                                                 /-/ Jacek Gursz

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 17 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko urzędnicze: Radca Prawny

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 • mieć nieposzlakowaną opinię;

 • posiadać wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze;

 • minimum 10 letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządowych;

 • posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego - wpis na listę radców prawnych i złożone ślubowanie;

 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych;

 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych;

 • predyspozycje: samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, kultura osobista, umiejętność zarządzania czasem pracy, wyciągania wniosków oraz stosowania prawa, umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy w zespole.

 • prawo jazdy kat. B,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

  1. obsługa prawna organów i pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta w ramach realizowania zadań publicznych;

  2. zastępstwo procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;

  3. doradztwo prawne w zakresie działalności Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta;

  4. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnej pod względem formalno-prawnym;

  5. uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej w Chodzieży w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu pod względem prawnym;

  6. prowadzenie rejestru spraw sądowych;

  7. obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów;

  8. inne wynikające z ustawy o radcach prawnych;

  9. świadczenie pracy z najwyższą starannością, zgodnie z właściwymi przepisami i kodeksem etyki radcy prawnego;

  10. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w ramach wykonywania umowy oraz do przestrzegania obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

 • min. 16 h tygodniowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • kontakt bezpośredni z jednostkami organizacyjnymi Gminy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

 2. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 2. własnoręcznie podpisany życiorys,

 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

 6. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

 1. o nieposzlakowanej opinii,

 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

 4. o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 5. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

 1. dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko: Radca Prawny”.

 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  29 marca 2021 r. do godziny 12:00,

 4. o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

 5. aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

 6. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1282)

z własnoręcznym podpisem”.

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Marzena Brączewska zamieszkała w Rogoźnie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że spełniła także wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada predyspozycje do pracy na stanowisko dyrektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Ponadto cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na stanowisku dyrektora.

 

 

Chodzież, dnia 19 lutego 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 05.02.2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Informacja o wyniui naboru z dnia 28.01.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

 

Pani Agnieszka Krupa-Sokołowska zamieszkała w Rosnówku

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska urzędniczego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie stanowiska. Ponadto kandydatka ma wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji.

 

 

Chodzież, dnia 28 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11.01.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 1. 1. Wymagania niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 18 rok życia,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,

- wykształcenie wyższe (preferowany kierunek prawo, finanse, ekonomia),

- minimum 5 letni staż pracy (na umowę o pracę), w tym 3-letni na stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną lub urzędniczym stanowisku kierowniczym

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

- znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej,

- umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,

- umiejętność stosowania przepisów prawa,

- umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,

- biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

- prawo jazdy kat. B,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

 1. koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Burmistrza kontroli zarządczej na poziomie jednostki organizacyjnej - Urzędu Miejskiego oraz Gminy Miejskiej,
 2. przyjmowanie od kierowników jednostek organizacyjnych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach oraz przekazywanie Burmistrzowi informacji w tym zakresie,
 3. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie propozycji do planu celów i zadań oraz sprawozdań z realizacji planu celów i zadań przyjętych do realizacji w danym roku,
 4. opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi,
 5. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz innych jednostkach wykorzystujących środki publiczne, zgodnie z zatwierdzonym planem,
 6. przeprowadzanie kontroli doraźnych,
 7. sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli oraz przygotowywanie projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, 
 8. prowadzenie monitoringu wykonania zaleceń pokontrolnych,
 9. wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.

 

 

 1. 4. Warunki pracy na stanowisku

 

- ½ wymiaru czasu pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

- kontakt bezpośredni z jednostkami organizacyjnymi Gminy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).
 2. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2) własnoręcznie podpisany życiorys,

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

6) własnoręcznie podpisane oświadczenia:

a) o nieposzlakowanej opinii,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

d) o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu  o naborze,

e) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

7) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1) wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej”.

3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 stycznia 2021 r. do godziny 15:00,

4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Chodzież, dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz