Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Marzena Brączewska zamieszkała w Rogoźnie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że spełniła także wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o konkursie oraz posiada predyspozycje do pracy na stanowisko dyrektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Ponadto cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na stanowisku dyrektora.

 

 

Chodzież, dnia 19 lutego 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 05.02.2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

 

Informacja o wyniui naboru z dnia 28.01.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

 

Pani Agnieszka Krupa-Sokołowska zamieszkała w Rosnówku

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska urzędniczego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie stanowiska. Ponadto kandydatka ma wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji.

 

 

Chodzież, dnia 28 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11.01.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 1. 1. Wymagania niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 18 rok życia,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,

- wykształcenie wyższe (preferowany kierunek prawo, finanse, ekonomia),

- minimum 5 letni staż pracy (na umowę o pracę), w tym 3-letni na stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną lub urzędniczym stanowisku kierowniczym

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

- znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,

- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej,

- umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz,

- umiejętność stosowania przepisów prawa,

- umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

- rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,

- biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

- prawo jazdy kat. B,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

 1. koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Burmistrza kontroli zarządczej na poziomie jednostki organizacyjnej - Urzędu Miejskiego oraz Gminy Miejskiej,
 2. przyjmowanie od kierowników jednostek organizacyjnych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach oraz przekazywanie Burmistrzowi informacji w tym zakresie,
 3. współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie propozycji do planu celów i zadań oraz sprawozdań z realizacji planu celów i zadań przyjętych do realizacji w danym roku,
 4. opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi,
 5. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz innych jednostkach wykorzystujących środki publiczne, zgodnie z zatwierdzonym planem,
 6. przeprowadzanie kontroli doraźnych,
 7. sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli oraz przygotowywanie projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, 
 8. prowadzenie monitoringu wykonania zaleceń pokontrolnych,
 9. wykonywanie innych zadań na polecenie Burmistrza.

 

 

 1. 4. Warunki pracy na stanowisku

 

- ½ wymiaru czasu pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

- kontakt bezpośredni z jednostkami organizacyjnymi Gminy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).
 2. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2) własnoręcznie podpisany życiorys,

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

6) własnoręcznie podpisane oświadczenia:

a) o nieposzlakowanej opinii,

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

d) o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu  o naborze,

e) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

7) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1) wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

2) dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej”.

3) dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 stycznia 2021 r. do godziny 15:00,

4) o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

5) aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

6) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Chodzież, dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU z dnia 21.09.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Miejskim w Chodzieży stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnychw Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

 Pani Ewelina Żywicka zamieszkała w Margoninie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska urzędniczego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie stanowiska. Ponadto kandydatka ma doświadczenie w pracy w administracji.

 

 

Chodzież, dnia 21 września 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 27.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych  

w Wydziale Organizacyjnym

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 

1.    Wymagania niezbędne (formalne):

-         obywatelstwo polskie,

-         ukończony  18 rok życia,

-         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

-         brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         nieposzlakowana opinia,

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,

-         wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja, prawo),

-         minimum 4 letni staż pracy (na umowę o pracę), w tym 2-letni w samorządzie

 

2.      Wymagania dodatkowe:

-         preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

-         znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku,

-         znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

-         kurs archiwalny I stopnia,

-         rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

-         łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,

-         prawo jazdy kat. B,

-         umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

-         znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,

-         biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

1)      inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do stałej komunikacji społecznej pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi,

2)      współpraca z organizacjami pożytku publicznego,

3)      przeprowadzanie procedury związanej z ogłaszaniem konkursów na realizację zadań publicznych,

4)      prowadzenie centralnego rejestru zawieranych umów cywilnych,

5)      prowadzenie teczek podmiotowych jednostek organizacyjnych miasta, w tym spółek,

6)      prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz zbioru zarządzeń w formie tradycyjnej,

7)      prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek imiennych,

8)      udział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów powszechnych, referendów i spisów powszechnych,

9)      przyjmowanie dokumentów do archiwum zakładowego, prowadzenie rejestrów i protokołów,

10)  przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,

11)  przygotowywanie projektów aktów normatywnych w systemie Legislator, w tym uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza Miasta w zakresie wykonywanych zadań,

12)  obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

13)  protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady Miejskiej w Chodzieży oraz jej Komisji w ramach zastępstwa;

 

4.      Warunki pracy na stanowisku

-         pełny wymiar czasu pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

-         praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

-         kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży –  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

6.      Wymagane dokumenty:

1)      własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2)      własnoręcznie podpisany życiorys,

3)      wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

6)      własnoręcznie podpisane oświadczenia:

a)      o nieposzlakowanej opinii,

b)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c)       posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

d)      o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,

e)      o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

7)      dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

8)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

7.      Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1)      wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski                w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

2)      dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko ds. organizacyjnych”.

3)      dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 września 2020 r. do godziny 15:00,

4)    o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

5)    aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

6)    aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Chodzież, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 /-/ Jacek Gursz

 

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

        Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani  Anita Jasińska, zamieszkała w Rogoźnie

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada  wykształcenie wyższe, wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą na podobnym stanowisku pracy i  wykazała się znajomością zagadnień w kolejnych etapach naboru.

 

Chodzież, 6 lutego 2019 r.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                  /-/   Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania  określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) -  dla stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w  specjalizacji: zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, geodezja i kartografia, prawo, administracja,

- posiada doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy (lub wykonywaną przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą) o charakterze zgodnym z wymaganiami na opisanym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu cywilnego oraz innych przepisów z zakresu zagadnień realizowanych przez wydział,

- prawo jazdy kat. B,

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem wydziału,

- znajomość pakietu biurowego Open Office,

- zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, także pod presją czasu, dyspozycyjność, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Kierowanie pracą podległego wydziału Architektury i Gospodarki Terenami, kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań, planowanie zadań miasta w tym obszarze, a w szczególności: nadzorowanie czynności podległych pracowników związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi oraz planowaniem zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowywanie projektów aktów prawnych burmistrza i rady, udział w przetargach związanych ze sprzedażą nieruchomości, udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Chodzieży oraz reprezentowanie miasta przed innymi organami na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, II piętro (brak windy); praca przy monitorze oraz wyjazdy w teren w celach przeprowadzenia wizji lokalnych; wyjazdy służbowe poza miasto, bezpośredni kontakt z interesantami.

Warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 3000-4500 zł.

V. W grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł powyżej 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – CV z opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie; kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalność gospodarczej.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym    stanowisku pracy,

  b)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  e)      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 8. Referencje z innych miejsc pracy.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani w sposób wskazany w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu - kolejna umowa.

Przewidywany najbliższy  termin zawarcia pierwszej umowy – 1 marca 2019r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty jest dostępna na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/zarzadzenia-w-sprawch-naboru.html

 

 

Chodzież, 16 stycznia 2018r.                                                Burmistrz Miasta

                                                                                               /-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze  ds. podziałów nieruchomości i ewidencji nieruchomości komunalnych w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami  w Urzędzie  Miejskim w Chodzieży

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) odnośnie  stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie średnie lub  wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w  specjalizacji: ekonomia, administracja, geodezja, gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-  znajomość ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem stanowiska, znajomość pakietu biurowego Open Office,

-dokładność, wnikliwość, skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność w wykonywaniu czynności.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - Prowadzenie postępowań w sprawie podziałów i scaleń nieruchomości,

 - Prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  w Chodzieży (w tym nabywanie gruntów przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne).

- Prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych.

- Przygotowanie dokumentacji i wniosków do wojewody ws. komunalizacji nieruchomości.

- Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych (wg ustawy o finansach publicznych).

- Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego (w zakresie nieruchomości).

- Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości.

- Przygotowanie i aktualizacja rocznej deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego dla nieruchomości gminnych.

- Administrowanie w Wydziale programem „Ewidencji gruntów i budynków”.

- Przygotowywanie umów na wykonanie wycen i usług geodezyjnych.

- Uzupełnianie i aktualizowanie zestawienia nieruchomości gminy i sporządzanie w okresach półrocznych dla Wojewody sprawozdania z procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy.

- Monitorowanie zagadnień związanych z pomocą publiczną.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze oraz wyjścia na teren miasta.  Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od stopnia wykształcenia.

V. W grudniu  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Chodzieży przekroczył   6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys -CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

  b)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)      podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze.

  e)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 8. Referencje z innych miejsc pracy.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia  2019r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2  64-800 Chodzież . O zachowaniu terminu decyduje  data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na zastępstwo na stanowisko  ds. podziałów nieruchomości i ewidencji nieruchomości komunalnych w Wydziale AGT w Urzędzie  Miejskim w Chodzieży.

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani  o terminie   i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru w sposób określony w złożonym  kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chodzieży. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na zastępstwo. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2019r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty jest dostępna na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/zarzadzenia-w-sprawch-naboru.html

 

 

 

Chodzież,  16 stycznia 2019r.                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                                          /-/ Jacek Gursz