Jesteś tutaj:   

Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 25-11-2019.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko urzędnicze ds. ewidencji działalności gospodarczej

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończony 18 rok życia,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja, prawo),

 • minimum 3 letni staż pracy (na umowę o prace),

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw:

 1. o samorządzie gminnym,

 2. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

 3. o ochronie danych osobowych,

 4. o dostępie do informacji publicznej,

 5. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 6. ustawy - Prawo przedsiębiorców,

 7. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

 8. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,

 9. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,

 10. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 11. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 12. o transporcie drogowym,

 13. o publicznym transporcie zbiorowym,

 14. o podatkach i opłatach lokalnych,

 

 1. znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,

 2. rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 3. znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,

 4. łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,

 5. prawo jazdy kat. B,

 6. umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

 7. biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 2. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 3. kontrola wykorzystania ustalonego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

 4. ustalanie i nadzorowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 5. przyjmowanie oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi w poszczególnych placówkach,

 6. przygotowywanie decyzji odmownych z zakresie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 7. przygotowywanie decyzji cofających lub wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.,

 1. obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 4. przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie do CEIDG,

 5. prowadzenie rejestru wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących stanowiska pracy w systemie Legislator,

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

 

 • pełny wymiar czasu pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

 2. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 2. własnoręcznie podpisany życiorys,

 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

 1. o nieposzlakowanej opinii,

 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

 4. o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 5. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej”.

 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  10 grudnia 2019 r. do godziny 15:00,

 4. o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

 5. aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

 6. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Chodzież, dnia 25 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 25-11-2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza nabór kandydatów na:

stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Chodzieży

w Wydziale Organizacyjnym

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończony 18 rok życia,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na określonym stanowisku,

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja, prawo),

 • minimum 2 letni staż pracy (na umowę o prace),

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • znajomość Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży w części dotyczącej  funkcjonowania i organizacji pracy Rady Miejskiej w Chodzieży,

 • rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,

 • łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,

 • prawo jazdy kat. B,

 • umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,

 • znajomość zagadnień z zakresu tworzenia aktów prawnych i zasad techniki prawodawczej,

 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania ustaw: o samorządzie gminnym (w szczególności po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych), o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 • biegła znajomość posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

Do zadań stanowiska należy:

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej i jej Komisji oraz związane z tym sprawy kancelaryjno-techniczne, w szczególności:

 1. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady Miejskiej w Chodzieży oraz jej Komisji;

 2. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

 3. terminowe przekazywanie Burmistrzowi Miasta odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji, wyciągów z protokołów sesji Rady;

 4. współpraca z właściwymi merytorycznie wydziałami i stanowiskami samodzielnymi w przygotowywaniu materiałów dotyczących projektów uchwał oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady oraz jej Komisji;

 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej Komisji;

 6. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;

 1. pomoc w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia wyborów, referendów i konsultacji społecznych,

 2. realizacja zadań związanych z wyborami ławników,

 3. przygotowywanie informacji wynikających z przepisów ustawy i prawa miejscowego do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakresie wykonywanych zadań,

 4. przygotowywanie projektów aktów normatywnych w systemie Legislator, w tym uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza Miasta w zakresie wykonywanych zadań,

 5. obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,

 6. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych miasta, o którym mowa w Statucie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

 

 • pełny wymiar czasu pracy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientem Urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przekroczył 6% (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia).

 2. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 2. własnoręcznie podpisany życiorys,

 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu)

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

 1. o nieposzlakowanej opinii,

 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy

 4. o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 5. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru,

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 2. kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy.

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

 2. dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia: „Konkurs na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Chodzieży”.

 3. dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  10 grudnia 2019 r. do godziny 15:00,

 4. o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu,

 5. aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane,

 6. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Chodzież, dnia 25 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

        Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani  Anita Jasińska, zamieszkała w Rogoźnie

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, posiada  wykształcenie wyższe, wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z pracą na podobnym stanowisku pracy i  wykazała się znajomością zagadnień w kolejnych etapach naboru.

 

Chodzież, 6 lutego 2019 r.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                  /-/   Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami

w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania  określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) -  dla stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w  specjalizacji: zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, geodezja i kartografia, prawo, administracja,

- posiada doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy (lub wykonywaną przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą) o charakterze zgodnym z wymaganiami na opisanym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu cywilnego oraz innych przepisów z zakresu zagadnień realizowanych przez wydział,

- prawo jazdy kat. B,

- ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem wydziału,

- znajomość pakietu biurowego Open Office,

- zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, także pod presją czasu, dyspozycyjność, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Kierowanie pracą podległego wydziału Architektury i Gospodarki Terenami, kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań, planowanie zadań miasta w tym obszarze, a w szczególności: nadzorowanie czynności podległych pracowników związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi oraz planowaniem zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowywanie projektów aktów prawnych burmistrza i rady, udział w przetargach związanych ze sprzedażą nieruchomości, udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Chodzieży oraz reprezentowanie miasta przed innymi organami na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, II piętro (brak windy); praca przy monitorze oraz wyjazdy w teren w celach przeprowadzenia wizji lokalnych; wyjazdy służbowe poza miasto, bezpośredni kontakt z interesantami.

Warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 3000-4500 zł.

V. W grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży wyniósł powyżej 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – CV z opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie; kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalność gospodarczej.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym    stanowisku pracy,

  b)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  e)      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 8. Referencje z innych miejsc pracy.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 64-800 Chodzież (adres dla poczty tradycyjnej). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko: naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani w sposób wskazany w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na czas określony: 6 miesięcy, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu - kolejna umowa.

Przewidywany najbliższy  termin zawarcia pierwszej umowy – 1 marca 2019r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty jest dostępna na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/zarzadzenia-w-sprawch-naboru.html

 

 

Chodzież, 16 stycznia 2018r.                                                Burmistrz Miasta

                                                                                               /-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze  ds. podziałów nieruchomości i ewidencji nieruchomości komunalnych w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami  w Urzędzie  Miejskim w Chodzieży

I. Wymagania niezbędne (formalne):

- spełnia wymagania określone w art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) odnośnie  stanowisk urzędniczych,

- posiada wykształcenie średnie lub  wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce w  specjalizacji: ekonomia, administracja, geodezja, gospodarka przestrzenna.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-  znajomość ustawy kodeks postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ukończone kursy, szkolenia z zagadnień objętych działaniem stanowiska, znajomość pakietu biurowego Open Office,

-dokładność, wnikliwość, skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność w wykonywaniu czynności.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - Prowadzenie postępowań w sprawie podziałów i scaleń nieruchomości,

 - Prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

- Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  w Chodzieży (w tym nabywanie gruntów przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne).

- Prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych.

- Przygotowanie dokumentacji i wniosków do wojewody ws. komunalizacji nieruchomości.

- Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych (wg ustawy o finansach publicznych).

- Przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego (w zakresie nieruchomości).

- Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości.

- Przygotowanie i aktualizacja rocznej deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości oraz rolnego i leśnego dla nieruchomości gminnych.

- Administrowanie w Wydziale programem „Ewidencji gruntów i budynków”.

- Przygotowywanie umów na wykonanie wycen i usług geodezyjnych.

- Uzupełnianie i aktualizowanie zestawienia nieruchomości gminy i sporządzanie w okresach półrocznych dla Wojewody sprawozdania z procesu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy.

- Monitorowanie zagadnień związanych z pomocą publiczną.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar etatu: 1; praca biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 , II piętro ( brak windy); praca przy monitorze oraz wyjścia na teren miasta.  Warunki finansowe : wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od stopnia wykształcenia.

V. W grudniu  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Chodzieży przekroczył   6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys -CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .
 4. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym , w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Potwierdzone własnoręcznym podpisem:

  a)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

  b)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c)      oświadczenie kandydata, ze ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  d)      podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze.

  e)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 8. Referencje z innych miejsc pracy.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia  2019r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2  64-800 Chodzież . O zachowaniu terminu decyduje  data wpływu do Urzędu. Przesyłki powinny być opatrzone dopiskiem: Nabór na zastępstwo na stanowisko  ds. podziałów nieruchomości i ewidencji nieruchomości komunalnych w Wydziale AGT w Urzędzie  Miejskim w Chodzieży.

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani  o terminie   i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru w sposób określony w złożonym  kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chodzieży. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Wydziale Organizacyjnym UM – stanowisko ds. kadr.

VIII. Informacje dodatkowe

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Z kandydatem wyłonionym w drodze postępowania zostanie zawarta umowa na zastępstwo. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2019r.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów składających dokumenty jest dostępna na stronie  http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/urzad-miejski/zarzadzenia-w-sprawch-naboru.html

 

 

 

Chodzież,  16 stycznia 2019r.                                                         Burmistrz Miasta

                                                                                                          /-/ Jacek Gursz