Miejskie jednostki organizacyjne

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 28.10.2019

Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

ul. Jagiellońska 3

64-800 Chodzież

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze:

specjalisty ds. kadr i płac.

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Maria Maron, zamieszkała w Chodzieży.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Maron spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną, gdyż udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała się specjalistyczną wiedzą.

 

 

Katarzyna Szymczak

Dyrektor

Miejskiego Centrum Usług Wspólnychw Chodzieży

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 10.10.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Karolina Durecka.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Durecka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

 

 

Sporządziła: E. Michalska

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 10.10.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko

1. Karolina Durecka

2. Alicja Janda

3. Monika Ruta

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac.

Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac.


Miejsce wykonywania pracy:
Miejskie Centrum Usług Wspólnych

ul. Jagiellońska 3

64-800 Chodzież

 

 1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie minimum średnie,

  4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  5. praktyczna znajomość i umiejętność korzystania z regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

  6. nieposzlakowana opinia,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. wiedza w zakresie kadr i płac, rozliczeń z ZUS, ZFŚS, biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, programu płacowo - kadrowego (VULCAN), programu SIO, programu sprawozdawczego GUS;

  2. doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji finansowo – kadrowej dotyczącej wynagrodzeń pracowników, w tym zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych – sporządzanie listy płac,

  3. posiadanie doświadczenia w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych,

  4. ukończone szkolenia/kursy w zakresie kadr i płac, rozliczeń z ZUS, US, GUS,

  5. doświadczenie w pracy w samorządzie minimum rok,

  6. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,

 

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych jednostek obsługiwanych,

  2. sporządzanie listy płac dla pracowników jednostek obsługiwanych – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących tych pracowników,

  3. zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników, sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych,

  4. obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych itd.),

  5. ustalania uprawnień urlopowych pracowników jednostek obsługiwanych i prowadzenie dokumentacji finansowej z tym związanej,

  6. obsługa programu kadrowo – płacowego Vulcan, Płatnik

  7. sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagradzania pracowników jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami (GUS, SIO i inne).

  8. sporządzanie, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

  9. wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu.

 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po odbyciu służby przygotowawczej.

  2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat tj. 40 godzin tygodniowo.

  3. Praca administracyjno-biurowa, stanowisko urzędnicze w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

  4. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

  5. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, komputer).

 3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia.

  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;

 4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  5. kopie świadectw pracy,

  6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

  8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

  9. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” i podpisem kandydata.

 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie MCUW lub pocztą:

Miejskie Centrum Usług Wspólnych

ul. Jagiellońska 3

64-800 Chodzież

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze- specjalisty ds. kadr i płac.

 1. Termin składania dokumentów:

  1. dokumenty należy złożyć do dnia 22 października 2019 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu do Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

  2. aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Centrum Usług Wspólnych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Dodatkowe informacje:

  1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

  2. Planowane zatrudnienie: od dnia 01 listopada 2019 r.

 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

  1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Usług Wspólnych, z siedzibą ul. Jagiellońska 3 , Chodzież. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 067 2820 875 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres dyrektor@mcuw-chodziez.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez kandydata. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną usunięte. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz na tablicy informacyjnej w Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy księgowy/księgowa 17092019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 17.09.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;

 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego z minimum 2 letnim stażem;

 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 3. Posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • Finansów publicznych,

 • Rachunkowości,

 • Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 • Podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

  1. Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;

  2. Wiedza z zakresu kadr i płac.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 1. Obowiązkowość;

 2. Odpowiedzialność;

 3. Komunikatywność;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 2. Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

 3. Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;

 4. Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;

 5. Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;

 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

 7. Współpraca z zakresu kadr i płac oraz zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. kadr i płac

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas określony;

 2. Pełen wymiar czasu pracy;

 3. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

 4. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 10:00.

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Załączniki do pobrania

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 13.09.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 13.09.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Połczyńska.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Połczyńska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Sporządziła: E. Michalska

 

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chodzież, dnia 13.09.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

Informuję, iż w wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p. Imię i nazwisko

1. Magdalena Połczyńska

 

 

Arleta Galla

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Ogłoszenie o naborze na kierownika działu wsparcia środowiskowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 28.08.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KIEROWNIKA DZIAŁU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada wykształcenie wyższe;

  5. Posiada co najmniej 5-letni staż pracy w tym: minimum 2 lata stażu na stanowisku kierowniczym w jednostce pomocy społecznej lub 3 lata w jednostce pomocy społecznej na stanowisku merytorycznym, którego zakres odpowiadał zakresowi pracy działu.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Posiada biegłą znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy,

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

  3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 

 1. Zakres obowiązków:

 1. organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego, w którym realizowane są m.in. następujące zadania:

 1. przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w miejscu ich zamieszkania,

 2. przeprowadzanie wywiadów na potrzeby dodatków mieszkaniowych,

 3. wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin objętych wsparciem,

 4. wnioskowanie o pomoc w formie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach prawa lokalnego,

 5. organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej oraz rozwijanie nowych metod pracy socjalnej,

 6. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,

 7. współpraca z Sądem, przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem,

 8. uczestniczenie w pracach grup roboczych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 9. współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,

 10. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizowanych działań.

 

 1. kierowanie działalnością podległych pracowników zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacji pracy,

 2. dokonywanie odpowiedniego podziału pracy oraz ustalanie zakresów czynności pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do aprobaty,

 3. bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów oraz mających wejść w życie aktów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez podległy mu Dział oraz informowanie o zmianach Dyrektora oraz pracowników Działu,

 4. przeprowadzanie kontroli efektów pracy i okresowe oceny pracy podległych pracowników,

 5. informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem podległego mu Działu,

 6. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu podległego Działu,

 7. nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników zachowania tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

 8. organizowanie okresowych narad pracowników na tematy związane z realizacją zadań Działu,

 9. organizowanie zastępstwa podległych pracowników,

 10. przeglądanie i dekretowanie poczty pomiędzy właściwych rzeczowo pracowników Działu,

 11. koordynowanie oraz nadzorowanie właściwego stosowania przez podległych pracowników instrukcji kancelaryjnej,

 12. koordynowanie oraz nadzorowanie działań podległych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz archiwizowania akt,

 13. wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagradzania lub karania podległych pracowników.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Szacunek dla ludzi, wrażliwość na problemy społeczne;

  2. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  3. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  4. Empatia, życzliwość;

  5. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  6. Kreatywność, komunikatywność;

  7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;

  8. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  9. Samodzielność w podejmowaniu decyzji;

  10. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. Pełen wymiar czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

  1. Życiorys;

  2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany przez kandydata) zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego;

  3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż;

  6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;

  7. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Działu Wsparcia Środowiskowego” w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Nabórprzeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy, księgowa z dnia 02.08.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                      Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

a) Posiada obywatelstwo polskie;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) Posiada wykształcenie wyższe lub średnie odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego z minimum 2 letnim stażem;
d) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość obsługi komputera i programów księgowych;
b) Umiejętność sprawnej organizacjpracy,
c) Posiada znajomość przepisów z zakresu:
• Finansów publicznych,
• Rachunkowości,
• Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• Podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

  

3. Dodatkowym atutem będzie:
a) Doświadczenie w pracy w księgowości/wydziale finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem;
b) Wiedza z zakresu kadr i płac.

 

4. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) Obowiązkowość;
b) Odpowiedzialność;
c) Komunikatywność;
d) Umiejętność pracy w zespole;
e) Umiejętność szybkiego uczenia się.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;
b) Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
c) Bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym;
d) Przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych;
e) Bieżące regulowanie zobowiązań jednostki;
f) Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
g) Współpraca z zakresu kadr i płac oraz zastępstwa podczas nieobecności pracownika ds. kadr i płac

 

6. Warunki pracy na stanowisku:
a) Umowa o pracę na czas określony;
b) Pełen wymiar czasu pracy;
c) Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;
d) Praca w godzinach: Poniedziałek  Piątek od 730 do 1530

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys;
b) List motywacyjny;
c) Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
e) Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
f) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
g) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
i) Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

  

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 (w pokoju nr 6, I piętro) lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na księgową/ księgowego" w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:00.

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

11. Nabór przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

Etap I.     Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna. 

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14

  

12. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydacizostaną powiadomieni indywidualnie. 

  

13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu InformacjiPublicznej:

      (http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/oferty-pracy/miejskie-jednostki-organizacyjne.html)

            oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Załączniki do pobrania

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

mgr Arleta Galla

 

Ogłoszenie o naborze na Asystenta Rodziny z dnia 02.08.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       Ogłoszenie z dnia 02.08.2019 r.

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży 

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY NA STANOWISKO

ASYSTENTA RODZINY

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

1) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
5) Posiada wykształcenie:
• wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

• wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co
 najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

• średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
2) Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
3. Dodatkowym atutem będzie :
• doświadczenie w pracy w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• doświadczenie w pracy w charakterze animatora czasu wolnego,
• doświadczenie w pracy z rodziną,
• doświadczenie rodzicielskie,
• doświadczenie w pracy z osobami z obszaru wykluczenia społecznego;
• doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej,
• doświadczenie w pracy wspierającej rozwój integracji sensorycznej,
• doświadczenie w pracy w obszarze wspierania umiejętności szkolnych lub społecznych dzieci,
• umiejętności w zakresie sprawnego/efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania zasobami finansowymi/budżetem domowym,
• zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata  raport FRIS.
4. Zakres obowiązków

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

5. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
1) Cierpliwość, odpowiedzialność;
2) Kierowanie się zasadami etyki zawodowej, empatia;
3) Kreatywność, komunikatywność;
4) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);
5) Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z innymi jednostkami i i
nstytucjami;
6) Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
7) Umiejętność budowania pozytywnych relacji
8) Zdolności manualne.
6. Warunki pracy na stanowisku
1) Pełen wymiar czasu pracy
2) Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;
3) Zadaniowy czas pracy
4) Miejsce pracy: Chodzież ul. Władysława Reymonta 12 i Zygmunta Kraińskiego 14oraz w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, z którą prowadzona będzie praca.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił w miesiącu maju br. powyżej 6%.
8. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

1) Życiorys;
2) List motywacyjny zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury na stanowisko asystenta rodziny;
3) Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie;
4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną z udokumentowanym stażem pracy z dziećmi lub rodziną – jeśli dokumenty te są wymagane;
6) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
7) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
8) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
10) Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

8.2. Fakultatywne:

1) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kompetencji i umiejętności mogących mieć wpływ na jakość pracy na stanowisku StarszegoAsystenta rodziny,
2) Raport FRIS kandydata.
9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres Ośrodka zdopiskiem: Asystent rodziny” w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10.00.
10. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
11. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

Załączniki do pobrania

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Chodzieży

Arleta Galla

Ogłoszenie o naborze na psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie z dnia 10.07.2019 r.
ul. Zygmunta Krasińskiego 14
64-800 Chodzież

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Zygmunta Krasińskiego 14

POSZUKUJE DO PRACY

PSYCHOLOGA

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:

Kandydatką/kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która:

  1. Posiada obywatelstwo polskie;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. Ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

  2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 1. Zdiagnozowany styl myślenia i działania kandydata – raport FRIS.

 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze psychoedukacji i pracy grupowej.

 

 1. Zakres obowiązków

  1. Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia grupy osób wymagających pomocy psychologicznej.

  2. Udzielanie wsparcia psychologicznego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  3. Konsultacje psychologiczne na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  4. Udział w pracach grup roboczych.

  5. Psychoedukacja podopiecznych.

  6. Superwizja pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodzi­ny w celu poprawy zakresu funkcjonowania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  9. Interwencja kryzysowa.

  10. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalenia kompleksowych działań na rzecz podopiecznych.

  11. Podejmowanie wszelkich działań nakierowanych na ochronę praw dziecka.

  12. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

  13. Przestrzeganie w trakcie realizacji zadań norm i zasad społecznych warunkujących poszanowanie godności i praw podopiecznych Ośrodka.

 

 1. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

  1. Cierpliwość, odpowiedzialność;

  2. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej;

  3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych, pod presją czasu);

  4. Samodyscyplina, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

  5. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

  6. Wrażliwość na problemy społeczne, empatia;

  7. Komunikatywność;

  8. Umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi;

  9. Dążenie do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. 1/2 wymiaru czasu pracy;

  2. Dobowa norma czasu pracy - 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy - 40 godzin;

  3. Praca w godzinach: Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530

  4. Miejsce pracy: Chodzież ul. Zygmunta Krasińskiego 14.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju br. wynosił powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

8.1. Obligatoryjne:

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  1. Fakultatywne:

 1. Raport FRIS kandydata.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14 lub pocztą (liczy się data wpływu do Ośrodka) na adres Ośrodka z dopiskiem: „Psycholog” w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 10.00.

 

 1. Aplikacje,które nie będą zawierały podpisanej klauzuli oraz które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 

 1. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszone na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

 Załączniki do pobrania

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chodzieży

Arleta Galla