2020

Informacja o organizowanym zgromadzeniu

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w dniu 30 lipca 2020 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie o organizowanym zgromadzeniu w formie happeningu w dniu 1 sierpnia 2020 roku w godz. 16:30-17:30 na Rynku w Chodzieży z okazji 76 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 08.07.2020 r.

Chodzież, dnia 08.07.2020r.

Nr UE-ZP.271.4.2020

  

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843)  informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży  w okresie od 1 września  2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Państwa firmy tj.: Altvater Piła Sp. z o.o.,  ul. Łączna 4a,  64-920 Piła.  Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin płatności  – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

J.S.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.06.2020 r.

                                                        Chodzież, dnia  26.06.2020r.

Nr UE-ZP.271..4.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży  w okresie od 1 września  2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.”, w dniu 26.06.2020r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

 

Altvater Piła

 Sp. z o.o.

 

ul. Łączna 4A,

64-920 Piła

 

6.195.965,00 zł netto,

6.691.642,20 zł brutto

 

do 31.12.

2021r.

 

-

 

30 dni

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 7.900.000,00 zł.

Zawiadomienia dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania "Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży"

Nr UE-ZP.271.5.2020 Chodzież, dnia 10.06.2020r

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy – MARDO SPORT, ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyły również firmy tj.:

1. P.W. ProCom, Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 42,51 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 82,51 punktów.

2. MIZAR Sp. z o.o., ul. Juliana Tuwima 3, Podbrzezie Dolne, 67-120 Kożuchów.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 32,83 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 72,83 punktów.

3. TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 44,96 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 84,96 punktów.

4. KRUSZ – DZIUBA PUH, Rozbiórki Wyburzenia Dziuba Michał, ul. Akacjowa, 89-320 Wysoka.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 37,26 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 77,26 punktów..

5. SORT PLUS, Wojciech Gregorczuk, , ul. Sepno 4a, 62-090 Rokietnica.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 35,14 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 75,14 punktów.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Nr UE-ZP.271.5.2020 Chodzież, dnia 10.06.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, została wykluczona oferta firmy: BRAGA, Lucień 80, 09-500 Gostynin. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie zamawiającego, Wykonawca nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Nr UE-ZP.271.5.2020 Chodzież, dnia 10.06.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O ODRZUCENIU OFERTY Z POSTĘPOWANIA

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, na podstawie art. 89, ust. 1 pkt. 5 ustawy, została odrzucona oferta firmy: BRAGA, Lucień 80, 09-500 Gostynin. Wykonawca nie wykazała spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie zamawiającego, Wykonawca nie przedłożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020 r.

Chodzież, dnia 29.05.2020r.

 

 

Nr UE-ZP.271.5.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1834), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”, w dniu 29.05.2020r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

Okres gwarancji w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

P.W. ProCom

Wiktoria Andrzejewska

ul. Lipowa 7,

87-617 Bobrowniki

 

158.600,00 zł

 

 

25.09.2020r.

 

 

60

21 dni - zgodnie z zapisami SIWZ

2

MIZAR Sp. z o.o.

ul. Juliana Tuwima 3, Podbrzezie Dolne,

67-120 Kożuchów

 

205.410,00 zł

 

25.09.2020r.

 

 

60

 

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

 

3

MARDO – SPORT

Sp. z o.o.

ul. Wydmowa 10,

62-041 Puszczykowo

 

112.366,65 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

4

BRAGA Agnieszka Brzezińska

Lucień 80

09-500 Gostynin

 

116.850,00 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

5

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

 

149.999,98 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

 

6

KRUSZ – DZIUBA PUH

Rozbiórki Wyburzenia Dziuba Michał

 

ul. Akacjowa , 89-320 Wysoka

 

180.996,00 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie z zapisami SIWZ

7

SORT PLUS

Wojciech Gregorczuk,

ul. Sepno 4a,

62-090 Rokietnica

 

191.880,00 zł

 

25.09.2020r.

 

60

21 dni.

- zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie

265.000,00 zł brutto.

 

J.S.

Ogłoszenie z dnia 18.05.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

18/05/2020    S96    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2020/S 096-229671

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami od 1 do 13
 3. Zapytanie Nr 1 do SIWZ z dnia 29 05 2020r.
 4. Zapytanie Nr 2 do SIWZ z dnia 01.06.2020r.
 5. Odpowiedz na zapytanie nr 1
 6. Odpowiedz na zapytanie nr 2
 7. Ogłoszenie - zmiana
 8. Modyfikacja SIWZ
 9. Zał nr 3 do SIWZ - modyfikacja
 10. Zał 9 i 9a do SIWZ - modyfikacja
 11. Ogłoszenie zmian - sprostowanie
 12. Modyfikacja SIWZ z dnia 15.06.2020r 
 13. Pismo w sprawie Modyfikacji SIWZ z dnia 18 06 2020r.
 14. Modyfikacja SIWZ z dnia 18 06 2020r.
 15. Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ z dnia 18 06 2020r.
 16. Ogłoszenie zmian/ sprostowanie z dnia 18 06 2020r. - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
 17. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 22 06 2020r

Ogłoszenie nr 540146-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Ogłoszenie nr 540146-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Linki:

- Ogłoszenie o zamówieniu 14.05.2020r.

- SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 12

- Ogłoszenie  zmianie ogłoszenia 18.05.2020r.

- Pismo w spr. modyfikacji SIWZ (termin wykonania)

- Modyfikacja SIWZ 18 05 2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Chodzież, dnia 14.05.2020r. 

Nr UE-ZP.271.3.2020

 

Wszyscy wykonawcy:

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834), zawiadamiam o unieważnieniu  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3  w Chodzieży”.

Zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 7 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia  wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do upływu terminu składania ofert, zostało złożonych 10 (dziesięć) ofert, natomiast komisja przetargowa dokonała w dnu 14.05.2020r.   o godz. 10:00 otwarcia 7 (siedem) ofert – kancelaria nie przekazała komisji przetargowej wszystkich ofert złożonych w dniu 14.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.05.2020 r.

Chodzież, dnia 14.05.2020r. 

Nr UE-ZP.271.3.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1834), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3  w Chodzieży”,  w dniu 14.05.2020r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

BRAGA Agnieszka Brzezińska

Lucień 80

09-500 Gostynin

 

112.545,00 zł

 

 

 

14.08.2020r.

 

 

60

 21 dni              - zgodnie               z zapisami SIWZ  

2

MIZAR                     Sp. z o.o.

ul. Juliana Tuwima 3, Podbrzezie Dolne,

 67-120 Kożuchów

 

220.170,00 zł

 

14.08.2020r.

 

 

60

 

21 dni

- zgodnie                z zapisami SIWZ

 

3

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

 

159.796,16 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie                   z zapisami SIWZ

4

P.W. ProCom

Wiktoria Andrzejewska

ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki

 

180.810,00 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie            z zapisami SIWZ

5

SOLID-STET sp. z o.o., Sp. k.

ul. Arkońska (stadion)

 71-245 Szczecin

178.220,11 zł

14.08.2020r.

60

21 dni

- zgodnie                   z zapisami SIWZ

 

6

PHU „INSTAL” -Złotów

Marcin Kilichowski

 

ul. Staszica 10a

 77-400 Złotów

 

128.614,95 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni

- zgodnie                 z zapisami SIWZ

7

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

 

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

 

199.815,96 zł

 

14.08.2020r.

 

60

21 dni.

- zgodnie                 z zapisami SIWZ

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                      

260.000,00  zł brutto.

J.S.

Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

 • Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
 • Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.
W załącznikach macie Państwo gotowe plakaty w wersji szerszej (na stronę internetową) i skróconej (na stronę facebook). Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców Państwa gmin i miast poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji, zamieszczenie na stronie internetowej gminy lub miasta, rozsyłanie do zaprzyjaźnionych instytucji czy organizacji pozarządowych.
 

Ogłoszenie nr 535379-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 535379-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży”

Załączniki:

- Ogłoszenie nr 535379

- SIWZ

- Zal nr 1 FO do SIWZ

- Zal nr 2 do SIWZ

- Zal nr 3 do SIWZ

- Zal nr 4 do SIWZ

- Zal nr 5 - Umowa

- Zal nr 6

- Zał nr 7 do SIWZ

- Zal nr 8 i 8a -  klauzula art 29 ust 3a

- Zal nr 9 - RODO do SIWZ

- Zal nr 10 - projekt budowlany

- Zal nr 11 - przedmiar robót

- Zal nr 12 - STWiORB

- Zapytanie nr 1 do SIWZ

- Odpowiedź na zapytanie nr 1

- Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej od 1 do 9

Komunikat

KOMUNIKAT !!!

Drodzy Mieszkańcy, w związku z działaniami prewencyjnymi, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, każdy, kto ma do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży może zrobić to za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Mieszkańców zapraszamy do Urzędu wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i takich, których nie można załatwić elektronicznie. Dokumenty prosimy składać wyłącznie w kancelarii.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/biuro-obslugi-mieszkanca/formularz-elektroniczny.html

lub tel.   (067) 28-27-212, (067) 28-29-090,

(067) 28-27-171;  fax (067) 28-27-232

e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl

Komunikat w sprawie koronawirusa

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia informacji na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Informacje na ten temat oraz jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdą Państwo na stronie: