2019

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.12.2019 r.

Chodzież, dnia 30.12.2019r.

Nr UE.271.19.2019

 

Wszyscy wykonawcy:

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm),   informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę dla:

Część I zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku  i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz  spółkami  komunalnymi”, firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne  w Bydgoszczy Oddział w Pile, ul. Browarna 1, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty  – 80,00 pkt.

– klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne – 10,20 pkt.

Łącznie 90,20 pkt.

 

Część II zamówienia pn. „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej  w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”, firmy:InterRisk TU S.A. VIG, ul. Noakowskiego 22, 00-668  Warszawa,  oddział Poznań, ul. Palacza 144, 60-270 Poznań. Oferta jest zgodna z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty – 90,00 pkt.

– klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne – 1,50 pkt.

Łącznie 91,50 pkt.

 

Część III zamówienia pn.„Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”, firmy:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty  – 90,00 pkt.

– klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne - 00,00 pkt.

Łącznie 90,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyły również firmy:

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu.W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część I zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku  i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz  spółkami  komunalnymi”

– cena oferty  – 55,89 pkt.

– klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne – 7,60 pkt.

Łącznie 63,49 pkt.

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne  w Bydgoszczy Oddział w Pile, ul. Browarna 1, 64-920 Piła. W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część II zamówienia pn. „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”

– cena oferty  – 80,29 pkt.

– klauzule dodatkowe i inne postanowienia fakultatywne – 5,50 pkt.

Łącznie 85,79 pkt.

 

Na część III zamówienia pn.  „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży”, została złożona tylko jedna oferta. Natomiast na  część IV zamówienia pn. „Ubezpieczenie śródlądowych statków pływających Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży”, nie został złożona żadna oferta.

 

            Umowy mogą  zostać  zawarte zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.12.2019

Chodzież, dnia 19 grudnia 2019r.

 

 

Nr UE..271.19.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działającnapodstawieart.86 ust. 5 ustawyzdnia29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”, w dniu 19.12.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

Część I zamówienia: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część I zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część I zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

InterRisk TU S.A. VIG,

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział Poznań, ul. Palacza 144, 60-270 Poznań

-

-

-

-

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile

ul. Browarna 1, 64-920 Piła

132.512,00 zł

od 01.01.2020 r.

do 31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

3

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu

213.382,74 zł

od 01.01.2020 r.

do 31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

 

 

 

 

 

Część II zamówienia: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w

Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami

kultury oraz spółkami komunalnymi”

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część II zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część II zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

InterRisk TU S.A. VIG,

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział Poznań, ul. Palacza 144, 60-270 Poznań

25.973,99 zł

od 01.01.2020 r.

do 31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile

ul. Browarna 1, 64-920 Piła

29.115,00 zł

od 01.01.2020 r.

do 31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

3

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu

-

-

-

-

 

Część III zamówienia: „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy

Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi,

instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi”

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część III zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część III zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

InterRisk TU S.A. VIG,

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział Poznań, ul. Palacza 144, 60-270 Poznań

-

-

-

-

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile

ul. Browarna 1, 64-920 Piła

-

-

-

-

3

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu

21.640,00 zł

od 01.01.2020 r.

do 31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

 

Część IV zamówienia: „Ubezpieczenie śródlądowych statków pływających Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży”

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Część IV zamówienia

Termin wykonania zamówienia

Część IV zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

InterRisk TU S.A. VIG,

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział Poznań, ul. Palacza 144, 60-270 Poznań

-

-

-

-

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Bydgoszczy Oddział w Pile

ul. Browarna 1, 64-920 Piła

-

-

-

-

3

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą w Wrocławiu

-

-

-

-

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 216.970,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.S.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE z dnia 9 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 wykazu nieruchomości zabudowanej (garażu), stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczonego numerem geodezyjnym 2243/4 (część), położonego w Chodzieży przy ul. Juliusza Słowackiego, przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

 

Ponadto wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Biuletyn Informacji Publicznej- bip.chodziez.pl

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

NA OKRES DO 3 LAT

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2243/4 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

16

opis nieruchomości

Garaż (blaszak) usytuowany przy ul. Juliusza Słowackiego

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

48,00 zł netto + 23 % VAT

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku

podwyżki opłatzgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w najem na okres do 3 lat, na cele

garażowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Chodzież, dnia 9 grudnia 2019 r.

I.H.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.12.2019 r.

Chodzież, dnia 12.12.2019r.

Nr UE.271.18.2019

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm),   informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. . „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2020 r.”,  jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy Pana Macieja Dąbrowicza, Zakład Usługowo-Handlowy „ZIELEŃ”, ul. Leśna 58A/3, 64-800 Chodzież.  Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- cena oferty brutto – 60,00 pkt.,

- czas reakcji  podczas „akcji zima” – 20,00 pkt.,

- termin płatności  – 20,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.12.2019 r.

 Chodzież, dnia 12.12.2019r. 

Nr UE.271.17.2019

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm),   informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy Pana Tadeusza Dąbrowicza, Zakład Usług Komunalnych, ul. Młyńska 4A, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- cena oferty brutto – 60,00 pkt.,

- czas reakcji  od zgłoszenia do usunięcia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych – 20,00 pkt.,

- termin płatności  – 20,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.12.2019 r.

Chodzież, dnia 12.12.2019r. 

Nr UE.271.16.2019

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm),   informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w  2020 roku”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy  Altvater Piła Sp. z o.o.,  ul. Łączna 4a,  64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin płatności  – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2019 r.

                                                        Chodzież, dnia 10.12.2019r.

Nr UE.271.18.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2020 r.”, w dniu 10.12.2019r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

 

Zakład Usługowo-Handlowy „ZIELEŃ” Maciej Dąbrowicz

ul. Leśna 58A/3 64-800 Chodzież

323.815,56 zł netto, 349.720,83 zł brutto

 do 31.12. 2020r.

-

30 dni

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 380.000,00 zł.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019 r.

                                                                                                                                                                                                Chodzież, dnia 06.12.2019r.

Nr UE.271.17.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ze zm), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”, w dniu 06.12.2019r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

  Okres gwarancji 

w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

 

 Zakład Usług Komunalnych

Tadeusz Dąbrowicz

 

ul. Młyńska 4A, 64-800 Chodzież  

 

515.553,05 zł netto,

558.604,79 zł brutto

 

 od 01.01.2020r.

do 31.12.2020r. .

 

-

 

30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 564.200,00 zł.

Ogłoszenie z dnia 06.12.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Gmina Miejska w Chodzieży: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI”

 

Ogłoszenie

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 633019-N-2019 z dnia 06.12.2019r.
 2. SIWZ z dnia 06.12.2019r.
 3. Załączniki do SIWZ  nr 1-7 i  nr 9-10
 4. Załącznik do SIWZ  nr 8 – część 1
 5. Załącznik do SIWZ  nr 8 – część 2
 6. Załącznik do SIWZ  nr 8 – część 3
 7. Zapytanie do SIWZ z dnia 11.12.2019r.
 8. Zapytanie nr 2 do SWIZ z dnia 11.12.2019r.
 9. Odpowiedz na zapytanie NR 1 i 2 do SIWZ - część I.
 10. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.12.2019r.
 11. - Zapytanie do siwz nr 3 z dnia 16.12.2019r.
 12. - Odpowiedz za zapytanie nr 1, 2 i 3 - 16.12.2019r.
 13. - Zmodyfikowany załącznik Nr 1 do SIWZ - 16122019

Ogłoszenie z dnia 03.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Zamkowej w Chodzieży

 

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Zamkowa

PO1H/00018842/9

2409/4

197

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Zamkowej. Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej. Jej otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane przeznaczone na cele zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe sprzedaż niniejszej działki nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr geodezyjnymi: 2403/2, 2408/1, 2410/3, 2410/2. Nieruchomość posiada dostęp do przyłącza energetycznego, wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.

30.000,00 zł brutto

 

(w tym podatek VAT w wysokości 23%)

3.000,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 STYCZNIA 2020 R. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

 

 

 

-2-

 

1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami: 2403/2, 2408/1, 2410/3, 2410/2. Jedynie właściciele w/w nieruchomości mogą nabyć przedmiotową działkę w celu poprawy zagospodarowania swoich nieruchomości.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z uwagi na co, jej sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży

Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. teren oznaczony jest symbolem: KDW-P4 – teren parkingu służący obsłudze terenów zabudowanych.

 

3. Zgodnie z § 15 ust.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490), osoby które chcą uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zobowiązuje się do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na piśmie w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r.

 

Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona najpóźniej w dniu 14 stycznia 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego.

 

4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 3.000,00 zł,( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 9 stycznia 2020 roku.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

-3-

 

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

 

1). odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

2). wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 2409/4 wynosi: 300,00 zł.

 

6. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

- dokument tożsamości, ponadto,

 

a)      w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

b)     w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

c)      w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

d)     w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedstawić aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)      nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na sutek przeprowadzonego przetargu,

-4-

 

f)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt 8b i 8c niniejszego ogłoszenia,

g)      nabywca ponosi koszty:

 • notarialne zgodne z taksą notarialną,
 • sądowe, zgodnie z ustawą z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 ze zm.),

 

7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

 

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412.

 

Ponadto ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl.

 

Chodzież, 3 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie nr 631259-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Nr UE.271.18.2019                                                                       Chodzież, dnia 03.12.2019r. 

 

          

Ogłoszenie nr 631259-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

 

Gmina Miejska w Chodzieży: „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000000, ul. Paderewskiego  2 , 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail zamowienia.publiczne@chodziez.pl, faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): www.chodziez.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.chodziez.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Adres:
Gmina Miejska w Chodzieży ul. Ignacego, Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”
Numer referencyjny: Nr UE.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest omiatanie nawierzchni jezdni, chodników i placów. W okresie zimowym zamiast omiatania obowiązuje odgarnianie śniegu z jezdni oraz chodników wraz z likwidacją gołoledzi. Zakres zamówienia obejmuje także opróżniania koszy ulicznych.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90610000-6

90620000-9

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj. omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w następujących ilościach: a) omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży – 15 000,00 m² w 2020r I strefa b) omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży – 15 000,00 m² w 2020r II strefa c) omiatane oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży – 20 000,00 m² w 2020r III strefa. 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wykaże że, jeśli wykaże że, posiada wpis do rejestru transportujących odpady obejmujące minimum odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 PLN. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 35 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na omiataniu i odśnieżaniu dróg na powierzchni min. 70 000 m2 nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o wartości min. 250 000,00 PLN, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, a w tym: a) zamiatał ciągi piesze, ścieżki spacerowe i pieszo-rowerowe oraz ulice w okresie wiosenno-jesiennym, a w okresie zimowym je odśnieżał na powierzchni min. 70 000 m2; b) opróżniał kosze uliczne, w ilości min. 150 szt. nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 Pzp. 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. 8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wpis do rejestru transportujących odpady obejmujące minimum odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03). 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI, pkt. 3, SIWZ: 1) ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI, pkt 5. ppkt 1 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. VI, pkt. 5 ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI, pkt. 5, SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt niniejszej SIWZ stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawia wraz z ofertą, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, na zasoby którego powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI. pkt. 3. ppkt 1-8 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty brutto

60,00

czas reakcji podczas "akcji zima"

20,00

termin płatności

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: 1. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, z którejkolwiek z poniższych przyczyn (okoliczności): a) wystąpienie okoliczności których strony nie mogły przewidzieć, b) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 2. W zakresie wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 3. W innym przypadkach wymienionych w art. 144 Pzp. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży, siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież; § Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych z którym w sprawach danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym powyżej; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”, - Nr UE.271.18.2019; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. ___________________________________________________________________________

 

 

 1. SIWZ
 2. Załączniki do SIWZ od 1 do 10c.
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.12.2019 r.

                                                        Chodzież, dnia 02.12.2019r.

Nr UE.271.16.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 1843 ), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży 2020 roku, w dniu 02.12.2019r. do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

 

Altvater Piła

 Sp. z o.o.

 

ul. Lączna 4A,

64-920 Piła

 

3.259.100,00 zł netto,

3.519.828,00 zł brutto

 

do 31.08.2020r.

 

-

 

30 dni

 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 5.074.000,00 zł.

Ogłoszenie nr 629605-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Nr. UE.271.17.2019                                                                                Chodzież, 28.11.2019r.

 

Ogłoszenie nr 629605-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000000, ul. Paderewskiego  2 , 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail zamowienia.publiczne@chodziez.pl, faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): www.chodziez.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.chodziez.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Adres:
Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2020r.”
Numer referencyjny: UE.271/17/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie na terenie miasta Chodzieży terenów zielonych na powierzchni 94.581,00 m2, terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów na powierzchni 27 495,00 m2, w okresie zimowym odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, opróżnianie koszy, przegląd drzewostanu, wykonanie dekoracji przedświątecznej, usuwanie zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych, utrzymanie ciągów spacerowych oraz obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych, montaż i renowacja ławek oraz koszy na śmieci, utrzymanie obiektów kultu pamięci narodowej, koszenie terenów (pobocza, skarpy) a także oczyszczanie przy krawężniku drogi i czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji.

II.5) Główny kod CPV: 77000000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77211500-7

77211600-8

77300000-3

77312000-0

77314100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj. utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w następujących ilościach: a) utrzymanie terenów zielonych we właściwej kulturze, koszenie trawy - 30 000,00m², b) utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów - 10 000,00m² c) montaż ławek parkowych na terenie miasta Chodzieży -10 szt. d) renowacja ławek parkowych -20 szt. e) renowacja koszy ulicznych -20 szt. f) jednokrotne koszenie innych terenów zielonych nie objętych ryczałtem - 10 000,00 m² 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: . Zamówienie publiczne będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020. do dnia 31.12.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wykaże że, posiada wpis do rejestru transportujących odpady obejmujące minimum odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50.000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na utrzymaniu zieleni na powierzchni min. 70 000 m2 nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o wartości min. 400 000,00 PLN, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, a w tym: - utrzymywał zieleń ozdobną na terenie otwartym (ronda, skwery itp.), na powierzchni min. 600 m2; - utrzymywał na terenie otwartym rabaty kwiatowe (ronda, skwery itp.) na powierzchni min. 5 000 m2, - wykonał nasadzenia kwiatów na terenach otwartych ( ronda, skwery itp.) w ilości min. 8 tys. sztuk; - wykonywał koszenie trawników w parkach, ciągach spacerowych, pieszo-rowerowych oraz ulicach w okresie wiosenno-jesiennym na powierzchni min. 30 000 m2; - zamiatał ciągi piesze w parkach, ścieżki spacerowe i pieszo-rowerowe oraz ulice w okresie wiosenno-jesiennym, a w okresie zimowym je odśnieżał na powierzchni min. 30 000 m2; - remontował i montował ławki parkowe w ilości min. 30 szt., - remontował (w tym malowanie metodą natryskową) i osadzał kosz w ilości min 30 szt., - oczyszczanie ulicznych wpustów kanalizacji deszczowej, w ilości 15 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 Pzp. 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. 8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wpis do rejestru transportujących odpady obejmujące minimum odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03). 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI, pkt. 3, SIWZ: 1) ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI, pkt 5. ppkt 1 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. VI, pkt. 5 ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI, pkt. 5, SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt niniejszej SIWZ stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawia wraz z ofertą, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, na zasoby którego powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI. pkt. 3. ppkt 1-8 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty brutto

40,00

czas reakcji od zgłoszenia do usunięcia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych

20,00

termin płatności

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: 1. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, z którejkolwiek z poniższych przyczyn (okoliczności): a) wystąpienie okoliczności których strony nie mogły przewidzieć, b) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 2. W zakresie wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 3. W innym przypadkach wymienionych w art. 144 Pzp. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży, siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież; § Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych z którym w sprawach danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym powyżej; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2020r” – Nr UE.271.17.2019 § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. ___________________________________________________________________________

 

 

Załączniki:

 

 1. SIWZ
 2. Załączniki do SIWZ od 1 do 10.

Ogłoszenie z dnia 21.11.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

Ark. mapy 29, działka 2372

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

471

 1. 4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Chodzieży u zbiegu ulic Rynek oraz Wojska Polskiego. Jest to nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalno-usługowymi:

 

1)     Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Rynek 7: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokale usługowe. Powierzchnia zabudowy budynku 85,00 m2. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

2)     Budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 2: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku 132,00 m2.

3)     Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Wojska Polskiego 4: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony, piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokal usługowy. Powierzchnia zabudowy budynku 82,00 m2.

 

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość nieużytkowana. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne. W drodze dostęp do sieci kanalizacji deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i handlowo-usługowa oraz rynek miejski.  

 

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego (uchwała numer XXIX/278/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem Mu- teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)         

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

385.000,00 zł  (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy  złotych 00/100).

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),  wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 21 listopada 2019 r.

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości z dnia 13.11.2019 r.

Chodzież, 13 listopada 2019 r.

 

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

Burmistrz Miasta Chodzieży odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Wiejskiej w Chodzieży. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 o pow. 1071 m2, dla której Sad Rejonowy w Chodzieży prowadzi księgę wieczystą nr PO1H/00018842/9, wyznaczony na dzień 13 listopada 2019 r. na godz. 11.00.

Przyczyną odwołania przetargu jest ujawnienie nowych okoliczności związanych ze stanem prawnym zbywanej nieruchomości.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz w gazecie „Chodzieżanin”.

 

                                                                                Burmistrz Miasta Chodzieży

                    

                                                                                             Jacek Gursz

Ołoszenie z dnia 23.10.2019 r.

28/10/2019    S208    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2019/S 208-507913

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Chodzieży
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 2
Miejscowość: Chodzież
Kod NUTS: PL411
Kod pocztowy: 64-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Selch
E-mail: selch.justyna@chodziez.pl
Tel.: +48 672827171
Faks: +48 672827232

Adresy internetowe:

Główny adres: www.chodziez.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.chodziez.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/urzad-miejski/zamowienia-publiczne-i-ogloszenia/2019.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Miejskiej w Chodzieży w 2020 roku”

Numer referencyjny: UE.272.16.2019

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 11-13 do SIWZ.

Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511300

90511000

90512000

90513100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chodzież.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zakres zamówienia.

a. Wielkość odpadów komunalnych, które należy odebrać w okresie od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.8.2020 r. została określona wg obliczeń szacunkowych z podziałem ilościowym na:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 667,00 Mg,

— odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 400,00 Mg,

— odpady segregowane – szkło – 133,00 Mg,

— odpady segregowane – papier i tektura – 47,00 Mg,

— bioodpady stanowiące odpady komunalne – 400,00 Mg,

— odpady niebezpieczne – przeterminowane leki – 0,300 Mg,

— odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200,00 Mg,

— odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych – 147,00 Mg,

— odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – 0,200 Mg;

b. Ilość odpadów może ulec zmianie w zależności od potrzeb, jednakże wartość usług w 2020 roku realizowanych na podstawie umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

c. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość niezrealizowania zamówienia w 30 % w odniesieniu do każdego rodzaju odpadu z osobna.

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj. odbiór i wywóz odpadów komunalnych w następujących ilościach:

a. Odpady niesegregowane zmieszane – 700,00 MG,

b. odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 100,00 MG,

c. odpady segregowane – szkło – 50,00 MG,

d. odpady segregowane – papier i tektura – 20,00 MG,

e. odpady zielone – 200,00 MG,

f. odpady niebezpieczne – przeterminowane leki – 0,20 MG,

g. odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe – 50,00 MG,

h. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych – 50,00 MG.

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

1 Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) - 60 %

2 Termin płatności faktury (T) - 40 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże że: a) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami) dla kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia (wykaz kodów w rozdziale III SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 800 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 800 000,00 PLN.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum: - dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów na kwotę min. 800 000,00 PLN każda;

b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj:

Rodzaj sprzętu Wymagana ilość w szt.

Pojazdy typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników - w tym jedna śmieciarka o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe min. 2

Pojazdy do odbioru odpadów segregowanych z pojemników -w tym, jeden pojazd o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe min. 2

Samochód bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych min. 1

Pojazdy muszę spełniać normę spalin Euro min. 5.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum: - dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów na kwotę min. 800 000,00 PLN każda;

b) dysponuje lub będzie dysponować następującymi narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj:

Rodzaj sprzętu Wymagana ilość w szt.

Pojazdy typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników - w tym jedna śmieciarka o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe min. 2

Pojazdy do odbioru odpadów segregowanych z pojemników -w tym, jeden pojazd o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe min. 2

Samochód bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych min. 1

Pojazdy muszę spełniać normę spalin Euro min. 5.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy dla każdej części zamówienia:

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika nr 7 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika nr 8 do SIWZ

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Wzór/projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/11/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/11/2019

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, (sala 205), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Czerwiec 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Rozliczenia z Wykonawcą możebyć prowadzone przez platformę elektronicznego fakturowania:

— nazwa podmiotu: Gmina Miejska w Chodzieży,

— adres PEF: GLN 5907729437306.

2. Komunikacja przy użyciu: mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, platformy ePUAP /8w7k25ehpk/skrytka

3. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO

W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży, siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież;

Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych z którym w sprawach danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym powyżej;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2020 roku”, – Nr UE.271.16.2019

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

_______________________________________________________________________________

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w pisemnej postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy działu VI, art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587781
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/10/2019

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z dnia 23.10.2019r.
 3. Załączniki od 1 do 2 do SIWZ.
 4. Załączniki od 3 do 10 do SIWZ.
 5. Załącznik nr 11 do SIWZ.
 6. Załącznik nr 12 do SIWZ.
 7. Załącznik nr 13 do SIWZ.
 8. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna na stronie UZP.
 9. Załącznik nr 15  do SIWZ – ID postepowania
 10. Klucz Publiczny
 11. Modyfikacja załacznika Nr 11 do SIWZ z dnia 05.11.2019r.
 12. Zapytanie Nr 1 do SIWZ z dnia 12 11 2019r.
 13. Wyjaśnienia za złożone zapytanie nr 1  do SIWZ - 14.11.2019r.
 14. Sprostowanie ogłoszenia 14.11.2019r.
 15. SIWZ - Modyfikacja 14.11.2019r.
 16. Załącznik nr 3 do SIWZ - Modyfikacja 14.11.2019r

 

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 22.10.2019 r.

Chodzież, dnia 22.10.2019r.

Nr UE.271.15.2019

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz. U. z 2019r.  poz. 1843),   informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla  zadania  pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży  w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy - Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO”, Kowalewski Bogusław,  ul. Dąbrowskiego 73B/6, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.                         

 

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 2. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”  – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 3. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 4. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła  również firma tj.:

1. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynieryjne  PROSTA – PROJEKT, ul. Kielecka 37, Piotrowice, 26-020 Chmielnik.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty: 57,13 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 97,13  punktów.

 

Część Nr 2. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”  – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 56,25 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 96,25  punktów.

 

Część Nr 3. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 57,39 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 97,39  punktów.

 

Część Nr 4. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

- w kryterium cena oferty: 56,66 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 96,66  punktów.

 

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Linki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 17 października 2019 r.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1)    PO1H/00023505/3

2)   PO1H/00024488/4

3)   PO1H/00022944/5

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

1)       2197/4

2)      2294/14

3)      2261/1

3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

1)   670

2)  928

3)  292

 

4.      Opis nieruchomości

1) Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/3 o powierzchni 54,00 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 6606/50747 części. Zlokalizowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 2,34 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,72 m2.

Na nieruchomości zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze wybudowane w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczone, parterowe. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze z lat przedwojennych.

 

2) Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 7/3 o powierzchni 39,35 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 245/968 części. Zlokalizowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym.Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1 piwnicę o pow. 2,42 m2.

Budynek wybudowany w 1965 r.

 

3) Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Juliusza Słowackiego 7 o powierzchni 47,40 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5238/38160 części. Zlokalizowany jest na poddaszu budynku wielorodzinnego. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1 piwnicę o pow. 4,98 m2.

Budynek wybudowany w 1964 r.

 

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1) Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW1 i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2) Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 4MW i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3) Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 10MW i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

7.      Cena nieruchomości

1)      86.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 8.620,00 zł

2)      105.877,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 10.587,70 zł

3)      122.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 12.200,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 17 października 2019 r.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00018842/9

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 2409/4

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 197

 1. 4.      Opis nieruchomości

Niezabudowana działka oznaczona numerem geodezyjnym 2409/4 położona jest w Chodzieży przy ul. Zamkowej. Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej. Jej otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane przeznaczone na cele zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe sprzedaż niniejszej działki nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr geodezyjnymi: 2403/2, 2408/1, 2410/3, 2410/2. Nieruchomość posiada dostęp do przyłącza energetycznego, wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XVII/124/2015 r. z dnia 21 grudnia 2015 r.),

nieruchomość jest oznaczona symbolem: KDW-P4- teren parkingu służący obsłudze terenów zabudowanych.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia

 1. 7.      Cena nieruchomości

30.000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 9 października 2019 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Siejaka 29 w Chodzieży

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Siejaka 29 w Chodzieży. 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 11.00, w sali nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem przetargu była zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Tadeusza Siejaka 29 w Chodzieży, oznaczona numerami geodezyjnymi: 3640/9 o pow. 0,2893 ha zapisana w KW nr PO1H/00023914/3 oraz 3640/48 o pow. 0,0709 ha zapisana w KW nr PO1H/00023952/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 2. Do przetargu zostało dopuszczonych trzech uczestników, brak było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu ustalona została na kwotę brutto 286.874,84 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 84/100 złotych), w tym podatek VAT od działki oznaczonej nr geodezyjnym 3640/48 w wysokości 23%.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości został Nowy Dom Holding B.M. Słowińscy s.j, który zaoferował za nieruchomość cenę wyższą od ceny wywoławczej, tj. kwotę 293.000.00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 złotych)

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 3 października 2019 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Wiejskiej w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy  ul. Wiejskiej w Chodzieży

 

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Wiejska

PO1H/00018842/9

495/7

1071

Niezabudowana działka oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 położona jest w Chodzieży przy ul. Wiejskiej.                    Jej otoczenie stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wiejska.  Dojazd do działki drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.

93 000,00 zł

 

W tym podatek VAT w wysokości 23%

9 300,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 LISTOPADA 2019 R. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiejska.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem 2.32 MN- i stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz wyodrębnienia 1 działki budowlanej dla zabudowy jednym budynkiem w wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 495/7 wynosi: 930,00 zł.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 9.300,00 zł, co stanowi 10 % ceny wywoławczej,należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska numer:  93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 6 listopada 2019 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- dokument tożsamości,

 

ponadto:

a)      - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b)     - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo notarialne upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a także aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

c)      - w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości,

d)     - w przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej,

e)      -w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

 • Wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców  w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,
 • Obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub tak jak w pkt b i c  niniejszego ogłoszenia,

 

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu,

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży,  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412,

- Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, 30 września 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.10.2019 r.

Chodzież, dnia 02.10.2019r.

Nr UE.271.15.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”,  w dniu 02.10.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1.

 

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynieryjne

PROSTA - PROJEKT

ul. Kielecka 37, Piotrowice

26-020 Chmielnik

Część 1:

Cena: 63.000,00 zł netto, 77.490,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 10 lat

Część 2:

Cena: 32.000,00 zł netto, 39.360,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 10 lat

Część 3:

Cena: 57.000,00 zł netto, 71.110,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 10 lat

Część 4:

Cena: 18.000,00 zł netto, 22.140,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 10 lat

 

do dnia 30.09.2021r.

 

-

 

Zgodnie z zapisami SIWZ 14 dni

 2.

 Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO”

Kowalewski Bogusław

ul. Dąbrowskiego 73B/6,

64-920 Piła

Część 1:

Cena: 60.000,00  zł netto, 73.800,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 11 lat

Część 2:

Cena: 30.000,00 zł netto, 36.900,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 11 lat

Część 3:

Cena: 55.300,00 zł netto, 68.019,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 11 lat

Część 4:

Cena: 17.000,00 zł netto, 20.910,00 zł brutto

Doświadczenie zawodowe: 24 lat

 do dnia 30.09.2021r.

 -

Zgodnie z zapisami SIWZ 14 dni

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie   357.273,29  zł brutto.

J.S.

Ogłoszenie nr 599530-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

Nr MOSiR Ch-4/350/6/1/2019                                                                                                                                                                                                                                                                          Chodzież dnia 19.01.2019r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie nr 599530-N-2019 z dnia 2019-09-19 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży: „Dostawa i montaż parkomatów do SPP w Chodzieży z dostosowaniem do obecnej strefy ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami od 1 do 8
 3. Zapytanie Nr 1 do SIWZ
 4. Zapytanie Nr 2 do SIWZ
 5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Przetarg nieograniczony ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 17.09.2019 r.

Nr UE.271.15.2019

Chodzież, dnia 17.09.2019r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie nr 598495-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 8
 4. Załączniki nr 9 do SIWZ
 5. Załączniki do SIWZ od 10 do 12
 6. Modyfikacja SIWZ - pismo 18 09 2019
 7. SIWZ - modyfikacja 18 09 2019
 8. Zal do SIWZ Nr 5, 1-4, 6-8 - 18 09 2019
 9. Zmiana ogloszenia - 18 09 2019
 10. Zapytanie nr 1 do SIWZ  z dnia 25 09 2019r.
 11. Odpowiedz na zapytanie Nr 1

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

Zawiadomienie o wyborze oferty 03.09.2019

    Chodzież, dnia 03.09.2019r.

 Nr UE.271.10.2019

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

                       Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 tj. ze zm.),  informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  dla  zadania  pn. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Grudzińskich w Chodzieży”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Inżynieryjnego „INSMONT” Sp. z o.o., ul. Notecka 36,  64-800 Chodzież.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.                         

 

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie                                           ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap I)”.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 2. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie                                           ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap II)”.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 3. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie                                           ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap III)”.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skan zawiadomienia

Informacja z dnia 28.08.2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży.

  

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

II przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00, w sali nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 1. Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży, oznaczona numerem geodezyjnym 3050/11 o pow. 540 m2, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 2. Do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu ustalona została na kwotę brutto 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości został pan Jarosław Mrówczyński, który zaoferował za nieruchomość cenę wyższą od ceny wywoławczej, tj. kwotę 41.410,00 zł brutto.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

Chodzież, dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 22.08.2019 r.

Chodzież, dnia 22.08.2019r.

Nr UE.271.10.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Grudzińskich w Chodzieży”,  w dniu 22.08.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Inżynieryjne „INSMONT”                        Sp. z o.o.

ul. Notecka 36

64-800 Chodzieży

Część I:

131.079,38 zł netto,

161.227,64 zł brutto

Część II:

261.850,63 zł netto,

322.076,27 zł brutto

Część III:

40.320,20 zł netto,

49.593,85 zł brutto

 

 

 

 

 

15.11.2019r.

Część I:

60 m-cy

 

Część II:

60 m-cy

 

Część III:

60 m-cy

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

21 dni

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie: 600.000,00 zł brutto na część I,II i III przedmiotu zamówienia.

 

Link:

1. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Wynik II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Topolowej 6 w Chodzieży

AGT.6840.15.2017

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ulicy Topolowej 6 w Chodzieży, stanowiącej działkę o numerze 3010/11

 

Burmistrz Miasta Chodzieży, stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

II przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.08.2019 r. o godz. 11 w sali nr 305 budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość położona w Chodzieży przy ul. Topolowej 6, stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Miasto Chodzież, ark. mapy 36, działka nr 3010/11 o pow. 0,1006 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1H/00018842/9.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu wynosiła 115.000,00 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży – bip.chodziez.pl.

Chodzież, dnia 22.08.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 16.08.2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Siejaka 29, działki nr 3640/9 oraz 3640/48

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.08.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

- głoszenie nr 583567-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

 

Gmina Miejska w Chodzieży: „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Grudzińskich w Chodzieży”

 

Załączniki:

 1. Ogloszenie o zamowieniu 07.08.2019
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 10
 4. Dokumentacja techniczna (załączniki do SIWZ od 11 do 13)

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 05.08.2019 roku

Chodzież, dnia 05.08.2019r.

Nr UE.271.9.2019

 

Wszyscy Wykonawcy


 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 tj. ze zm.),   informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla  zadania  pn. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna  i kulturalna śródmieścia”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę -  Konsorcjum firm: Lider - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież, Partner  – Firma Wielądek, Podanin, oś. Barwne 16, 64-800 Chodzież.

Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.                         

 

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

 

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Część Nr 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 100,00  punktów.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyły  również firmy tj.:

 

1. Infradrog Chodzież, Sp. z o.o., Sp. K, ul. Ks. Ksyckiego 6b/1, 64-800 Chodzież.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty: 37,18 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt..

Łącznie oferta otrzymała 77,18 punktów.

 

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 47,54 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała 87,54 punkty.

 

2. Konsorcjum firm: Lider:  Infradrog Chodzież, Sp. z o.o., Sp. K, ul. Ks. Ksyckiego 6b/1, 64-800 Chodzież, Partner: ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 36,21 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 76,21  punktów.

 

3. Thermbau Polska Sp. z o.o., Sp.K, ul. Młodych 78A, 64-920 Piła

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

- w kryterium cena oferty:  44,55 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 84,55  punktów.

 

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

- w kryterium cena oferty: 36,54 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 76,54  punkty.

 

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

- w kryterium cena oferty: 54,65 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.,

Łącznie oferta otrzymała 94,65  punktów.

 

Część Nr 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

- w kryterium cena oferty:  55,18 pkt.,

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt.

Łącznie oferta otrzymała 95,18  punktów.

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

J.S.

skan zawiadomienia

Ogłoszenie z dnia 23.07.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00018842/9

 

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 495/7

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

 1071

 1. 4.      Opis nieruchomości

Niezabudowana działka oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 położona jest w Chodzieży przy ul. Wiejskiej. Jej otoczenie stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wiejska. Dojazd do działki drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) :

Nieruchomość oznaczona symbolem 2.32 MN stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz wyodrębnienia 1 działki budowlanej dla zabudowy jednym budynkiem w wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

93.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 23 lipca 2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.07.2019 r.

Chodzież, dnia 19.07.2019r.

Nr UE.271.9.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Wykonanie robót budowalnych w zakresie  rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna  i kulturalna śródmieścia”,  w dniu 19.07.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1.

 

Infradrog Chodzież, sp. z o.o.

ul. Ks. Ksyckiego 6b/1

64-800 Chodzież

Część 1:

a)       249.000,00 zł netto, 306.270,00 zł brutto

b)       166.000,00 zł netto, 204.180,00 zł brutto

c)       1.650.323,86 zł netto, 2.029.898,35 zł brutto

d)       812.939,52 zł netto, 999.915,61 zł brutto

e)       1.711.821,36 zł netto, 2.105.540,27 zł brutto

(Razem: 4.590.084,74 zł netto, 5.645.804,23 zł brutto)

Część 2:

Nie złożono oferty.

Część 3:

a)       498.000,00 zł netto, 612.540,00 zł brutto

 

b)       2.217.670,79 zł netto, 2.727.735,07 zł brutto

c)       491.692,00 zł netto, 604.781,16 zł brutto

(Razem: 3.207.362,79 zł netto, 3.945.056,23 zł brutto)

Część 4:

Nie złożono oferty.  

 

do dnia 01.09.2021r.

 

60 m-cy

 

Zgodnie z zapisami SIWZ 30 dni

.2

 

 

 

Konsorcjum firm:

Lider:

 Infradrog Chodzież, sp. z o.o.

Partner:

ROKOM Sp. z o.o.

Lider:

ul. Ks. Ksyckiego 6b/1

64-800 Chodzież

Partner:

ul. Karnicka 20

03-162 Warszawa

 

Część 1:

Nie złożono oferty.

Część 2:

a)       210.000,00 zł netto, 258.300,00 zł brutto

b)       1.656.001,27 zł netto, 2.036.881,56 zł brutto

c)       426.300,00 zł netto, 524.349,00 zł brutto

(Razem: 2.292.301,27 zł netto, 2.819.530,56 zł brutto)

Część 3:

Nie złożono oferty.

Część 4:

Nie złożono oferty.

 

do dnia 01.09.2021r

 

60 m-cy

 

Zgodnie z zapisami SIWZ 30 dni

3.

Thermbau Polska Sp. z o.o., Sp.K

ul. Młodych 78A, 64-920 Piła

Część 1:

a)       71.080,00 zł netto, 87.428,40 zł brutto

b)       200.000,00 zł netto, 246.000,00 zł brutto

c)       1.291.828,63 zł netto, 1.588.949,22 zł brutto

d)       831.519,00 zł netto, 1.022.768,37 zł brutto

e)       1.436.448,57 zł netto, 1.766.831,74 zł brutto

(Razem: 3.830.876,20 zł netto, 4.711.977,73 zł brutto)

Część 2:

a)       302.400,00 zł netto, 371.952,00 zł brutto

b)       1.515.038,60 zł netto, 1.863.497,47 zł brutto

c)       454.569,84 zł netto, 559.120,90 zł brutto

(Razem: 2.272.008,44 zł netto, 2.794.570,37 zł brutto)

Część 3:

a)       286.200,00 zł netto, 353.026,00 zł brutto,

b)       1.960.203,08 zł netto, 2.411.049,79 zł brutto

c)       542.829,60 zł netto, 667.680,41 zł brutto

 

(Razem: 2.789.232,68 zł netto, 3.431.756,20 zł brutto)

Część 4:

a)       27.324,00 zł netto, 33.608,52 zł brutto

b)       510.935,04 zł netto, 628.450,10 zł brutto

(Razem: 538.259,04 zł netto, 662.058,62 zł brutto)

 

do dnia 01.09.2021r

 

60 m-cy

 

Zgodnie z zapisami SIWZ 30 dni

4.

Konsorcjum firm:

Lider: ZPHU Sławomir Lisiewicz

Partner:

Firma Wielądek

Lider:

Stróżewo 36, 64-800 Chodzież,

Partner:

Podanin, os. Barwne 16, 64-800 Chodzież

Część 1:

a)       58.000,00 zł netto, 71.340,00 zł brutto

b)       41.000,00 zł netto, 50.430,00 zł brutto

c)       1.232.024,70 zł netto, 1.515.390,38 zł brutto

d)       399.231,29 zł netto, 491.054,49 zł brutto

e)       1.114.180,70 zł netto, 1.370.442,26 zł brutto

(Razem: 2.844.436,69 zł netto, 3.498.657,13 zł brutto)

Część 2:

a)       47.000,00 zł netto, 57.810,00 zł brutto

b)       1.083.196,70 zł netto, 1.332.331,94 zł brutto

c)       253.361,22 zł netto, 311.634,30 zł brutto

(Razem: 1.383.557,92 zł netto, 1.701.776,24 zł brutto)

Część 3:

a)       89.000,00 zł netto, 109.470,00 zł brutto

b)       2.226.744,90 zł netto, 2.738.896,23 zł brutto

c)       225.325,22 zł netto, 277.150,02 zł brutto

(Razem: 2.541.070,12 zł netto, 3.125.516,25 zł brutto)

Część 4:

a)       18.890,00 zł netto, 23.234,70 zł brutto

b)       476.169,19 zł netto, 585.688,10 zł brutto

(Razem: 495.059,19 zł netto, 608.922,80 zł brutto)

 

do dnia 01.09.2021r

 

60 m-cy

 

Zgodnie  z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie   9.312.145,71  zł brutto.

J.S.

Załącznik:

Informacja z otwarcia ofert 19 07 2019r.

Informacja o organizowanym zgromadzeniu

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że w dniu 11.07.2019 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło zawiadomienie o organizowanym zgromadzeniu w dniu 18.07.2019 roku w godz. 11:00-13:00. Z treści zawiadomienia wynika,
że organizator wskazał jako miejsce rejon ronda na drodze K-11 w Chodzieży na skrzyżowaniu ulic Grudzińskich, Poznańskiej, Topolowej i Władysława Jagiełły.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

 1. 4010/1

 2. 4014/1

 

 

 1. Powierzchnia nieruchomości (m2)

 1. 250

 2. 450

 

 1. Opis nieruchomości

 1. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 4010/1 o pow. 250 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Działka urządzona i ogrodzona, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dojazd do działki drogą gruntową. Działka posiada przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetycznej.

 2. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 4014/1 o pow. 450m2 jest niezabudowana. Działka stanowi część łąki oraz część pola uprawnego. Nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

Powyższe działki nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości, ich otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, las i pola uprawne.

 

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (Uchwała Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.42 MN i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w przeważającej zabudowie szeregowej.

 

 1. Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.)

 

7. Cena nieruchomości

28.881,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100), w tym:

- cena za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4010/1 wynosi: 10.800,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),

 

- cena za działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4014/1 wynosi: 18.081,00 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 1. Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 2. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Chodzież, 10 lipca 2019 r.

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych pod najem 2019-07-11

OGŁOSZENIE

z dnia 8 lipca 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 wykazu nieruchomości zabudowanej (garażu), stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczonego numerem geodezyjnym 3890 (część), położonego w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego oznaczonego numerem geodezyjnym 3890 (część), przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat.

 

Ponadto wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Biuletyn Informacji Publicznej- bip.chodziez.pl

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

NA OKRES DO 3 LAT

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3890 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

19,6

opis nieruchomości

garaż usytuowany w rejonie ul. Wojska Polskiego

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

58,80 zł netto + 23 % VAT

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku

podwyżki opłatzgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w najem na okres do 3 lat, na cele

garażowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Chodzież, dnia 8 lipca 2019 r.

I.H.

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego ograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Konstantego I. Gałczyńskiego

PO1H/00018842/9

3050/11

540

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego. Jest to nieruchomość niezabudowana. Stanowi zaplecze dla zabudowy mieszkalnej. Działka urządzona z nasadzeniami, ogrodzona.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka zostanie przyłączona do jednej z działek sąsiednich. Działka nie posiada przyłączy. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i las.

41.000,00 zł brutto

 

(w tym: 33.333,33 zł netto + 23% podatku VAT 7.666,67 zł)

4.100,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA 2019 R. O GODZ. 11.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono dnia 12 czerwca 2019 r.

 

1. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami: 3049, 3057/3, 3057/1, 3059, 3060, 3061, 3050/16. Jedynie właściciele w/w nieruchomości mogą nabyć przedmiotową działkę w celu poprawy zagospodarowania swoich nieruchomości.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka zostanie przyłączona do jednej z działek sąsiednich.

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży

Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. teren oznaczony jest symbolem 5.3 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

3. Zgodnie z § 15 ust.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490), osoby które chcą uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, iż są właścicielami działek sąsiednich, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3049, 3057/3, 3057/1, 3059, 3060, 3061, 3050/16. Oświadczenia należy złożyć w Kancelarii tut. Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

Lista osób, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 19 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego.

 

4. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 4.100,00 zł,( słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 16 sierpnia 2019 roku.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

 

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, której nieruchomości dotyczy wpłata oraz kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach koniecznym jest:

- wpłata wadium przez każdego z przyszłych współnabywców w wysokości odpowiedniej do nabywanych udziałów,

-obowiązkowy udział w przetargu każdego z przyszłych współnabywców lub przedłożenie pisemnej zgody współnabywcy na nabycie udziału w nieruchomości.

 

W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może:

 

1). Odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

2). Wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży z osobą wyłonioną jako nabywca nieruchomości i to na warunkach ustalonych przez obie strony w protokole z przetargu.

 

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 3050/11 wynosi: 410,00 zł.

 

6. Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

 

- nr rachunku bankowego na wypadek konieczności zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę intercyzy lub orzeczenie powodujące przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej.

 

7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412,

- Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, 3 lipca 2019 r.

WYKAZ UDZIAŁU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

WYKAZ UDZIAŁU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHODZIEŻY PRZY UL. OGRODOWEJ 2, PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023773/2

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

2335

 

 1. Powierzchnia nieruchomości (m2)

529

 1. Opis nieruchomości

Udział w wysokości 5459/14381 części wspólnej nieruchomości stanowiącej nieużytkowany strych w budynku mieszkalnym, położonym w Chodzieży przy ul. Ogrodowej 2. Pomieszczenie strychowe o powierzchni 6,64 m2, będące przedmiotem sprzedaży nie posiada przyłączy do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie strychowe został wybudowany metodą tradycyjną murowaną przed 1939 r. Strop typowy, dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 9.1.3 MN przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, jednorodzinne.

 

 1. Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.)

 1. Cena udziału do części wspólnej w nieruchomości

503,00 zł (słownie: pięćset trzy złote 00/100),

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 1. Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 1. Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 2 lipca 2019 r.

 

Ogłoszenie nr 567700-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000000, ul. Paderewskiego  2 , 64-800  Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail zamowienia.publiczne@chodziez.pl, faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): www.chodziez.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.chodziez.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Adres:
Gmina Miejska w Chodzieży ul. Ignacego, Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”
Numer referencyjny: UE.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące: a) Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu. b) Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”. c) Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego. d) Część Nr 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Celem projektu pod nazwą „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej. 2. Przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem postanowień III, pkt.1, p.pkt. 3 i pkt. 2, p.pkt. 1 SIWZ jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, tj.: a) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej o której mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania. Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji wykonawczej, lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń. Wykonawca sporządzi dokumentację z podziałem na branże o których mowa w PFU dla każdej części oddzielnie. Po zakończeniu realizacji poszczególnej zamówienia Wykonawca dokona geodezyjnych obmiarów wykonanych robót i przekaże je Zamawiającemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej do każdej części zamówienia po zakończeniu robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także inną dokumentację wymaganą przez przepisy prawa na etapie projektowania, realizacji, odbioru robót (dok. powykonawcza) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie *) – jeśli dotyczy, w ilości egzemplarzy jaka jest niezbędna w celu złożenia w stosownych instytucjach oraz 1 egz. dla zamawiającego. b) Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji dla każdej części oddzielnie. c) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane. W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano rewitalizację terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej ciągami komunikacyjnymi z istniejącą infrastrukturą, w tym: - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie A – Aleja Gwiazd Jazzu, - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie C – Park „Odpoczywaj z kulturą”, - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego, - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie D – Podmiot Ekonomii Społecznej. 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany cel, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2

71300000-1

71200000-0

71300000-1

71400000-2

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45100000-8

45500000-2

71220000-6

71320000-7

45210000-2

45310000-3

45320000-6

45330000-9

45410000-4

45420000-7

45430000-0

71210000-3

71310000-4

71420000-8

45110000-1

45340000-2

71242000-6

71311300-4

71221000-3

71321000-4

45311000-0

45312100-8

45314000-1

45314320-0

45315300-1

45315600-4

45315700-5

45321000-3

45324000-4

45331100-7

45331200-8

45332000-3

45332200-5

45421000-4

45421100-5

45432110-8

45442100-8

45443000-4

45111100-9

45111120-0

45111291-4

45112210-0

45112310-1

45112330-7

45112360-6

45112700-2

45112710-5

45112711-2

45112712-9

45112720-8

45112723-9

45112730-1

45112730-1

45211360-0

45212120-3

45212314-0

45212352-8

45214100-1

45215222-9

45223300-9

45231459-1

45232451-8

45232452-5

45232453-2

45232460-4

45233000-9

45233120-6

45233123-7

45233140-2

45233142-6

45233160-8

45233161-5

45233220-7

45233221-4

45233222-1

45233223-8

45233226-9

45233250-6

45233251-3

45233253-7

45233260-9

45233270-2

45233293-9

45233300-2

45233320-8

45233330-1

45233340-4

45236200-2

45236210-5

45236230-1

45236230-7

45236290-9

45341000-9

45342000-6

45453000-7

45454000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-01

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2021-09-01


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Część Nr 2. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Część Nr 3. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Część Nr 4. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.800.000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3.500.000,00 PLN. Część Nr 2. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 750.000.000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.200.000,00 PLN. Część Nr 3. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.200.000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.500.000,00 PLN. Część Nr 4. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 250.000,00 PLN, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać: - jako posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową: sumę środków finansowych lub zdolności kredytowych wymaganych dla każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta, - posiadanie wymaganego SIWZ ubezpieczenia na sumę gwarancyjną stanowiącą sumę wartości sum gwarancyjnych wymaganych dla każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej (drogi lub chodniki lub ścieżki lub parkingi lub parki lub place itp.) wraz z oświetleniem, urządzeniem zieleni i małą architekturą, spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. b) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej obejmującej swoim zakresem co najmniej branżę drogową spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 130.000,00 zł. c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, m.in. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
osobą uprawnioną do pełnienia funkcji „kierownika budowy”, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 2 robotami budowlanymi w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności sanitarnej – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Część Nr 2. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej (drogi lub chodniki lub ścieżki lub parkingi lub parki lub place itp.) wraz z oświetleniem, urządzeniem zieleni i małą architekturą, spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 900.000,00 zł. b) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej obejmującej swoim zakresem co najmniej branżę drogową spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000,00 zł. c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: osobą uprawnioną do pełnienia funkcji „kierownika budowy”, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 2 robotami budowlanymi w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości min. 900.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną o wartości min. 900.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności sanitarnej – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, Część Nr 3. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej (drogi lub chodniki lub ścieżki lub parkingi lub parki lub place itp.) wraz z oświetleniem, urządzeniem zieleni i małą architekturą., spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 1.700.000,00 zł. d) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej obejmującej swoim zakresem co najmniej branżę drogową spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: osobą uprawnioną do pełnienia funkcji „kierownika budowy”, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 2 robotami budowlanymi w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości min. 1.700.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną o wartości min. 1.700.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności sanitarnej – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, Część Nr 4. Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej, spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł. b) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – wykonawczej obejmującej swoim zakresem branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 20.000,00 zł. c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości min. 300.000,00 zł brutto, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności sanitarnej – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 8 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 8a do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 9 do SIWZ. .

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 8 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 8a do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 9 do SIWZ. . Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

-

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4) W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). 5) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 6) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 9) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 11) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI, pkt. 3, SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI, pkt 5. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. VI, pkt. 5 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI, pkt. 5, SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt niniejszej SIWZ stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. VI, pkt. 3, ppkt. 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. VI, pkt. 5, ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. VI, pkt 6 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. 10. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ. 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt VI, pkt 3. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawia wraz z ofertą, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, na zasoby którego powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI. pkt. 3. ppkt 1-9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla: a) Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu, w kwocie 90.000,00 zł. b) Część 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”, w kwocie 30.000,00 zł c) Część 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego, w kwocie 60.000,00 zł. d) Cześć 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej, w kwocie 10.000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Santander Bank Polka Oddział w Chodzież Nr rachunku 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” - Część Nr ...... " oznaczenie sprawy: Nr UE.271.9.2019 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji w miesiącach

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: 1. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, które uprawnia do zmiany harmonogramu o czas trwania którejkolwiek z poniższych przyczyn (okoliczności): a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) działania sił wyższych tj. wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu) c) konieczność usunięcia błędów w PFU, d) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, w tym wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia okoliczności których strony nie mogły przewidzieć, f) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron. 2. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian wynagrodzenia, ze względu na zmianę: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu l lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Odpowiednie zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić: a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. a) zarówno z inicjatywy Zamawiającego jak i na wniosek pisemny Wykonawcy; b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. b), c) i d) wyłącznie na uzasadniony pisemny i odpowiednio udokumentowany wniosek Wykonawcy. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. a) zmiana wynagrodzenia następuje jedynie w zakresie wartości należnego podatku od towarów i usług. Nie obejmuje zmiany wartości wynagrodzenia stanowiącej podstawę ustalenia wymiaru podatku od towarów i usług, czyli wynagrodzenia netto. Wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. b), c) i d) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 3 następujących dokumentów: a) analizy wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. b), c) i d) na koszty realizowanego zamówienia; b) wykazu zatrudnionych do realizacji umowy osób, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę. 6. Zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. a), b), c) dotyczą wyłącznie niezrealizowanej części umowy tj. od dnia podpisania aneksu. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt b), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 8. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 2 pkt c), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 9. Wniosek wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji przez zamawiającego. 10. W innym przypadkach wymienionych w art. 144 Pzp. 11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Załącznik Nr 11 do SIWZ Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży, siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież; Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych z którym w sprawach danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym powyżej; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – Nr UE.271.9.2019 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. _______________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część Nr 1. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren A – Aleja Gwiazd Jazzu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Celem projektu pod nazwą „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej. 2. Przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem postanowień III, pkt.1, p.pkt. 3 i pkt. 2, p.pkt. 1 SIWZ jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, tj.: a) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej o której mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania. Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji wykonawczej, lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń. Wykonawca sporządzi dokumentację z podziałem na branże o których mowa w PFU dla każdej części oddzielnie. Po zakończeniu realizacji poszczególnej zamówienia Wykonawca dokona geodezyjnych obmiarów wykonanych robót i przekaże je Zamawiającemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej do każdej części zamówienia po zakończeniu robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także inną dokumentację wymaganą przez przepisy prawa na etapie projektowania, realizacji, odbioru robót (dok. powykonawcza) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie *) – jeśli dotyczy, w ilości egzemplarzy jaka jest niezbędna w celu złożenia w stosownych instytucjach oraz 1 egz. dla zamawiającego. b) Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji dla każdej części oddzielnie. c) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane. W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano rewitalizację terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej ciągami komunikacyjnymi z istniejącą infrastrukturą, w tym: - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie A – Aleja Gwiazd Jazzu, 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany cel, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0, 71130000-1, 71400000-2, 45100000-8, 45500000-2, 71220000-6, 71320000-7, 45310000-3, 45330000-9, 71210000-3, 71310000-4, 71420000-8, 45110000-1, 45340000-2, 71242000-6, 71311300-4, 71221000-3, 71321000-4, 45311000-0, 45111200-0, 45111291-4, 45112210-0, 45112310-1, 45112330-7, 45112360-6, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 45112720-8, 45112723-9, 45112730-1, 45211360-0, 45212120-3, 45212352-8, 45231459-1, 45232451-8, 45232452-5, 45232453-2, 45232460-4, 45233000-9, 45322120-6, 45233123-7, 45233123-7, 45233140-2, 45233142-6, 45233160-8, 45233161-5, 45233220-7, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233226-9, 45233250-6, 45233251-3, 45233253-7, 45233260-9, 45233270-2, 45233293-9, 45233300-2, 45233320-8, 45233330-1, 45233340-4, 45236200-2, 45236210-5, 45236230-1, 45236290-9, 45341000-9, 45342000-6, 45453000-7, 45454000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji w miesiącach

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część Nr 2. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren C – Park „Odpoczywaj z kulturą”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Celem projektu pod nazwą „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej. 2. Przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem postanowień III, pkt.1, p.pkt. 3 i pkt. 2, p.pkt. 1 SIWZ jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, tj.: a) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej o której mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania. Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji wykonawczej, lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń. Wykonawca sporządzi dokumentację z podziałem na branże o których mowa w PFU dla każdej części oddzielnie. Po zakończeniu realizacji poszczególnej zamówienia Wykonawca dokona geodezyjnych obmiarów wykonanych robót i przekaże je Zamawiającemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej do każdej części zamówienia po zakończeniu robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także inną dokumentację wymaganą przez przepisy prawa na etapie projektowania, realizacji, odbioru robót (dok. powykonawcza) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie *) – jeśli dotyczy, w ilości egzemplarzy jaka jest niezbędna w celu złożenia w stosownych instytucjach oraz 1 egz. dla zamawiającego. b) Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji dla każdej części oddzielnie. c) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane. W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano rewitalizację terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej ciągami komunikacyjnymi z istniejącą infrastrukturą, w tym: - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie C – Park „Odpoczywaj z kulturą”, 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany cel, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0, 71300000-1, 71400000-2, 45200000-9, 45100000-8, 45500000-2, 71220000-6, 71320000-7, 71210000-3, 71310000-4, 71420000-8, 71242000-6, 71311300-4, 71321000-4, 71221000-3, 45311000-0, 45111200-0, 45111291-4, 45112210-0, 45112210-0, 45112310-1, 45112330-7, 45112360-6, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 45112720-8, 45211360-0, 45212120-3, 45212314-0, 45214100-1, 45215222-9, 45223300-9, 45231459-1, 45232451-8, 45232452-5, 45232453-2, 45233160-8, 45233161-5, 45233221-4, 45233222-1, 45233250-6, 45233251-3, 45233253-7, 45233260-9, 45233270-2, 45233293-9, 45233300-2, 45233340-4, 45236200-2, 45236230-1, 45236230-7, 45236290-9, 45453000-7, 45450000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji w miesiacach

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Część Nr 3. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Celem projektu pod nazwą „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej. 2. Przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem postanowień III, pkt.1, p.pkt. 3 i pkt. 2, p.pkt. 1 SIWZ jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, tj.: a) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej o której mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania. Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji wykonawczej, lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń. Wykonawca sporządzi dokumentację z podziałem na branże o których mowa w PFU dla każdej części oddzielnie. Po zakończeniu realizacji poszczególnej zamówienia Wykonawca dokona geodezyjnych obmiarów wykonanych robót i przekaże je Zamawiającemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej do każdej części zamówienia po zakończeniu robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także inną dokumentację wymaganą przez przepisy prawa na etapie projektowania, realizacji, odbioru robót (dok. powykonawcza) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie *) – jeśli dotyczy, w ilości egzemplarzy jaka jest niezbędna w celu złożenia w stosownych instytucjach oraz 1 egz. dla zamawiającego. b) Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji dla każdej części oddzielnie. c) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane. W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano rewitalizację terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej ciągami komunikacyjnymi z istniejącą infrastrukturą, w tym: - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie D – Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego, 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany cel, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0, 71300000-1, 71400000-2, 45200000-9, 45100000-8, 45500000-2, 71220000-6, 71320000-7, 71210000-3, 71310000-4, 71420000-8, 45110000-1, 71242000-6, 71311300-4, 71221000-3, 71321000-4, 45311000-0, 45111200-0, 45111291-4, 45112210-0, 45112310-1, 45112330-7, 45112360-6, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112712-9, 45112720-8, 45112723-9, 45112730-1, 45211360-0, 45212352-8, 45223300-9, 45231459-1, 45232451-8, 45232452-5, 45232453-2, 45233000-9, 45233120-6, 45233123-7, 45233140-2, 45233142-6, 45233160-8, 45233161-5, 45233220-7, 45233221-4, 45233222-1, 45233223-8, 45233226-9, 45233250-6, 45233251-3, 45233253-7, 45233260-9, 45233270-2, 45233293-9, 45233300-2, 45233320-8, 45233330-1, 45233340-4, 45236200-2, 45236221-5, 45236230-1, 45236230-7, 45236290-9, 45453000-7, 45454000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji w miesiacach

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Część Nr 4. „Wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” – teren D – Podmiot Ekonomii Społecznej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Celem projektu pod nazwą „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia” jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez obniżenie przestępczości oraz wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej. 2. Przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem postanowień III, pkt.1, p.pkt. 3 i pkt. 2, p.pkt. 1 SIWZ jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, tj.: a) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i wykonawczej o której mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania. Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji wykonawczej, lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/pozwoleń. Wykonawca sporządzi dokumentację z podziałem na branże o których mowa w PFU dla każdej części oddzielnie. Po zakończeniu realizacji poszczególnej zamówienia Wykonawca dokona geodezyjnych obmiarów wykonanych robót i przekaże je Zamawiającemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej do każdej części zamówienia po zakończeniu robót w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie a także inną dokumentację wymaganą przez przepisy prawa na etapie projektowania, realizacji, odbioru robót (dok. powykonawcza) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie *) – jeśli dotyczy, w ilości egzemplarzy jaka jest niezbędna w celu złożenia w stosownych instytucjach oraz 1 egz. dla zamawiającego. b) Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji dla każdej części oddzielnie. c) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi i obowiązującymi przepisami, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane. W ramach robót budowlanych (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym) przewidziano rewitalizację terenu objętego inwestycją poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej połączonej ciągami komunikacyjnymi z istniejącą infrastrukturą, w tym: - wykonanie robót budowalnych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia na terenie D – Podmiot Ekonomii Społecznej. 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany cel, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71200000-0, 71300000-1, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71220000-6, 71320000-7, 45210000-2, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45300000-0, 71210000-3, 71310000-4, 45110000-1, 71242000-6, 71221000-3, 71321000-4, 45311000-0, 45312100-8, 45314000-1, 45314320-0, 45315300-1, 45315600-4, 45315700-5, 45321000-3, 45324000-4, 45331100-7, 45331200-8, 45332000-3, 45332200-5, 45421000-4, 45421100-5, 45432110-8, 45442100-8, 45443000-4, 45111100-9, 45215222-9, 45232460-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-09-01
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji w miesiacach

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki:

 

   1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 567700-N-2019 z 03.07.2019r.

   2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 11.

   4. Program Funkcjonalno-Użytkowy (+ rys. od 1,2,3,4 i 1a01, 1a02, Ka01) - Załącznik Nr 12 do SIWZ.

   5. Wypis i wyrys z treści ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, Załącznik Nr 13 do SIWZ.

   6. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, - Załącznik Nr 14 do SIWZ.

   7. Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – Załącznik Nr 15 do SIWZ.

    Zapytanie Nr 1 do SIWZ z dnia 11 lipca 2019r.

    - Odpowiedz na zapytanie Nr 1 do SIWZ.

    - Modyfikacja SIWZ (pismo) z dnia 15.07.2019r..

    - Modyfikacja SIWZ z dnia 15.07.2019r.

    - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  z dnia 15.07.2019r.

    - Załącznik do SIWZ Nr 1, 2, 3 i 4 - wersja edytowalne.

    - Zapytanie Nr 2 do SIWZ z dnia 16.07.2019r.

    - Odpowiedz na zapytanie Nr 2 z dnia 16.07.2019r.

 - Zapytanie Nr 3 do SIWZ z dnia 18.07.2019r.

 - Odpowiedz na zapytanie Nr 3 z dnia 18.07.2019r.

 

 - Zapytanie Nr 4 do SIWZ z dnia 18.07.2019r.

 

 - Odpowiedz na zapytanie Nr 4 z dnia 18.07.2019r.

 

Ogłoszenie z dnia 24.06.2019 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

 WYBORY DO RAD POWIATOWYCH

WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

POWIAT CHODZIEŻ

 

 

          Rejestracja kandydatów w wyborach do Rad  Powiatowych

 Wielkopolskiej  Izby Rolniczej odbędzie się w dniach:

 

1 lipca 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00

5 lipca 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00

 

 

   Chodzież Miasto, Komisja Okręgowa nr 1

   Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala nr 205

 

   Gmina Budzyń, Komisja Okręgowa nr 2

   Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, sala nr 020

 

   Gmina Chodzież, Komisja Okręgowa nr 3

   Urząd Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28, sala narad

 

   Gmina Margonin, Komisja Okręgowa nr 4

   Urząd Stanu Cywilnego w Margoninie, ul. Poznańska 8

 

   Gmina Szamocin, Komisja Okręgowa nr 5

   Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie, ul. Plac Wolności 19, sala posiedzeń

  

 Załącznik:

Ulotka

Ogłoszenie z dnia 19.06.2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży.

 

 Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 I przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, w sali nr 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży była niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży, oznaczona numerem geodezyjnym 3050/11 o pow. 540 m2, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę brutto 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%.

  Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 19 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00023914/3
2. PO1H/00023952/1

2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości


 
1.      3640/9
2.      3640/48
 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)  1.      2893
2.      709
 4.      Opis nieruchomości

 1.      Działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/9 zabudowana jest wolnostojącym, 3- kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym (wcześniej pełniącym funkcję budynku biurowego) o pow. 405,45 m2. Budynek wybudowany w 1979 r. w technologii tradycyjnej, murowanej, obecnie nieużytkowany, w złym stanie technicznym (stopień zużycia 60%).
2.      Działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/48 jest niezabudowana, stanowi parking przed budynkiem oraz teren zadrzewiony. Teren parkingu utwardzony jest płytami betonowymi.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Tadeusza Siejaka. Dojazd do budynku drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna.

5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) :

 

 1. 1.      działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/9 w planie oznaczona jest symbolem 9.38 MW i stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 2. 2.      działka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/48 w planie oznaczona jest symbolem Kp - stanowi teren parkingu.

 

6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 13 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

7.      Cena nieruchomości

286.874,84 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 84/100),

w tym:

- cena za działkę oznaczoną nr geodez. 3640/9 wynosi: 250.109,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

- cena za działkę oznaczoną nr geodez. 3640/48 wynosi: 36.765,44 zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

 

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Chodzież, 17 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie z dnia 13.06.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNOLOKALOWYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM PRZEZNACZONYM DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00025914/7

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

3488/1

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

231

 1. 4.      Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest jednolokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 63,89m2, położonym w Chodzieży przy ul. Marii Konopnickiej 8. Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, wybudowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy, strop nad częścią mieszkalną o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką cementową. Budynek z lat powojennych.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do budynku drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do następujących przyłączy: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa.

 

 

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 10.22 MN i stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej z prawem do budowy budynków na działkach niezabudowanych w pierzei ul. Świętokrzyskiej.

 

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości przedmiot umowy najmu. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

109.000,00,-zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100), a po udzieleniu 50% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r., cena wynosi 54.500,00,-zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Chodzież, 13 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

Przebudowa linii kolejowej nr 354 w km -0,197 -92,788 w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 354 na odcinku Poznań Główny PoD-Chodzież-Piła Główna".

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ul. Łąkowa 13

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021395/4

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

1791

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

647

 1. 4.      Opis nieruchomości

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. Budynek wybudowany w 1939 r.

Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Łąkowej 13/3 o powierzchni 49,74 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 21/100 części.Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1 piwnicę o pow. 9,27 m2.

 

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 4.25MN/MW i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.

 

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

 

 1. 7.      Cena nieruchomości

115.333,33,-zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) a po udzieleniu 97% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 3.460,00,-zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 

 1. 8.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW, WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023505/3

 1. 2.      Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

2197/4

 1. 3.      Powierzchnia nieruchomości (m2)

670

 1. 4.      Opis nieruchomości

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, piętrowy z poddaszem użytkowym. W poziomie przyziemia, piętra i poddasza zlokalizowane są lokale mieszkalne. Na nieruchomości zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze wybudowane w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczone, parterowe. Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze z lat przedwojennych.

1)      Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/2 o powierzchni 39,08 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5198/50747 części.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 3,30 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,60 m2.

2)      Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/7 o powierzchni 69,06 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8146/50747 części.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 2,52 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,88 m2.

3)      Lokal mieszkalny położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 12/8 o powierzchni 60,69 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 7266/50747 części.Lokal posiada pomieszczenia przynależne: 1 piwnicę o pow. 2,17 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,80 m2.

 1. 5.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży (uchwała numer XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW1 i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. 6.      Forma i tryb zbycia nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy – art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osoby korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę.

 1. 7.      Cena nieruchomości

1)      70.300,00,-zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 7.030,00,-zł

2)      113.000,00,-zł (słownie: sto trzynaście tysięcy 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 11.300,00,-zł

3)      100.500,00,-zł (słownie: sto tysięcy pięćset złotych 00/100) a po udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży, w oparciu o uchwałę nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2012 r. cena wynosi 10.050,00,-zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

 1. 8.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

1)     Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

2)     Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości powinny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 22 maja 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wykazu części nieruchomości gruntowej o pow. 299 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze, na okres do trzech lat, położonej w Chodzieży, przy ul. Zdrojowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001, ark. mapy 48, nr działki ewidencyjnej 3443/7 o pow. 0.1023 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1H/00012576/1.

Ponadto wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Informację w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, pod nr tel. 67 2827171 wew. 412.

 

 

WYKAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00012576/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3443/7

Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

299

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, położona w Chodzieży przy ul. Zdrojowej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIVa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 10.9.MW - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bez prawa powiększania powierzchni zabudowy, z wyłączeniem dociepleń ścian zewnętrznych i ew. przebudowy partii wejściowej do budynku. (uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

Chodzież

22 maja 2019 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 12.00, w sali sesyjnej nr 305 w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2.

 1. Przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położona przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży, oznaczona numerem geodezyjnym 3010/11 o pow. 1006m2, zapisana w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
  Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny, w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, a także zamieszcza się na stronach internetowych - Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 17 maja 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja linii  kolejowej nr 354 na odcinku Poznan Gł. PoD - Chodzież - Piła Gł.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.05.2019

Chodzież, dnia  06.05.2019r.

 Nr UE.271.2.2019                                                                         

 

Wszyscy Wykonawcy:

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm),   informuję,   że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w  Chodzieży”,jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „WODBUD” T. i P., Ryczkowscy Sp. j.,  ul. Przemysłowa 31, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zostały  złożone następujące oferty:

 1. TK MASTER Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 30,02 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 40,00 pkt., łącznie 70,02 pkt.
 2. Zakład Usługowo Handlowy „BAZYL”, Ryszard Błażejak, ul. Żeromskiego 3, 64-830 Margonin.  W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 45,77 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 40,00 pkt., łącznie 85,77 pkt.
 3. Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów.   

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 46,66 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 24,00 pkt., łącznie 70,66 pkt.

 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne RAF – BUD, Rafał Górka, ul. Łączna 10, Śmiłowo, 64-810 Kaczory. W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów: cena oferty brutto – 47,46 pkt., okres gwarancji  w miesiącach – 40,00 pkt., łącznie 87,46 pkt.

 

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

J.S.

Ogłoszenie z 17 kwietnia 2019 roku

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego w Chodzieży

Informacja z otwarcia ofert 19 04 2019

Chodzież, dnia 19.04.2018r.

Nr UE.271.2.2019

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży”,  w dniu 19.04.2019r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena

 

Termin

 

Okres gwarancji w miesiącach

 

Warunki płatności

1

 

TK MASTER

Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 23

64-800 Chodzieży

394.879,46 zł netto,

485.701,74 zł brutto

do 31.07.2019r.

 

60 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni

 

2

 

 

 

Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnycg „WOBUD” T. i P. Ryczkowscy Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 31

64-920 Piła

197.600,00 zł netto,

243.048,00 zł brutto

do 31.07.2019r

60 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni

 

3

Zakład Usługowo – Handlowy „BAZYL” Ryszard Błażejak

ul. Żeromskiego 31

64-830 Margonin

259.009,65 zł netto,

318.581,87 zł brutto

do 31.07.2019r

60 m-cy

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni

 

4

Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych

HYDROPEX

Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Sosnowa 6

77-400 Złotów

254.065,12 zł netto,

312.500,10 zł brutto

do 31.07.2019r

36 m-cy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 

5

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne RAF – BUD

Rafał Górka

ul. Łączna 10, Śmiłowo

64-810 Kaczory

 

250.000,00 zł netto

307.250,00 zł brutto

do 31.07.2019r

36 m-cy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie

 308.837,89 zł brutto.

 Link:

Informacja z otwarcia ofert 19.04.2019r.

 

Ogłoszenie nr 533672-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.04.2019 r.
 2. SIWZ z dnia 04.04.2019 r.
 3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do 9a i 13.
 4. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
 5. Cd. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy
 6. Załącznik Nr 11 do SIWZ – Specyfikacja techniczna
 7. Załącznik Nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót (kosztorys ślepy)
 8. Zapytanie Nr 1 do SIWZ 11.04.2019 r.
 9. Wyjaśnienia do Zapytania Nr 1  - 12 04 2019

 

Ogłoszenie z 20 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM 050320193 Mosir

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00029672/6

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

3502

Powierzchnia nieruchomości w m ²

14,00 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Grunty położone w Chodzieży przy ul. Marii Konopnickiej o powierzchni 14,00 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność statutową Chodzieskiego Towarzystwa Narciarskiego

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM 050320192 Mosir

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00004324/1, P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621

Powierzchnia nieruchomości w m ²

22,00 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Pomieszczenie w budynku pływalni Delfin, przy ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży.

Na wynajem przeznacza się pomieszczenia garażowe o powierzchni 22,00 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność gospodarczą firmy EKO-TECH

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM 050320191 Mosir

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00004324/1, P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621

Powierzchnia nieruchomości w m ²

36,96 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Pomieszczenie w budynku pływalni Delfin, przy ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży.

Na wynajem przeznacza się pomieszczenia garażowe o powierzchni 36,96 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność statutową UKS Przygoda

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

 

oznaczenie nieruchomości według

Księgi wieczystej

P01H/00004324/1, P01H/00028625/5

oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2619/1, 2620/1, 2621

Powierzchnia nieruchomości w m ²

51,96 m ²

Opis nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Pomieszczenie w budynku pływalni Delfin, przy ul. Stanisława Staszica 12 w Chodzieży.

Na wynajem przeznacza się pomieszczenia o powierzchni 51,96 m²

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

US- teren rekreacji i sportu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.18.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Do czynszu doliczany jest podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Opłata miesięczna

Opłata za dzierżawę , z góry za dany miesiąc, w terminie

14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Informacja o przeznaczeniu do oddania użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Wynajem na działalność statutową UKS Delfinek

 

Okres dzierżawy

Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony

Chodzież, dnia 5 marca 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.02.2019 r.

Chodzież, dnia 27.02.2019r.  

 

Nr UE.271.9.2018

                                                        ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm), informuję,    że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w  2019 roku”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Państwa firmy tj.: Altvater Piła Sp. z o.o.,  ul. Łączna 4a,   64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

 W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– termin płatności  – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

 Umowa zostanie  zawarta zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Link:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty.

Ogłoszenie z 21.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

 z 21 lutego 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 3443/3 o powierzchni 262 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele manewrowo-parkingowe.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00012576/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3443/3

Powierzchnia nieruchomości m2

 262 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży u zbiegu ulic: Zdrojowa/ Świętokrzyska, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele manewrowo-parkingowe.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 10.7U3 – obiekt usług handlu- bez prawa powiększania zabudowy oraz nadbudowy.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

78,60 zł + VAT 18,08 zł =96,68 zł brutto Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  na cele manewrowo-parkingowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

21 lutego 2019 r.

 

 

 

Ogłoszenie z 06.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

 z 6 luty 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 676 o powierzchni 192 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C
 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00033469/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

676

Powierzchnia nieruchomości m2

 192 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się pod ogródek przydomowy.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 2.25 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

19,20 zł + VAT 4,42 zł =23,62 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  pod ogródek przydomowy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 luty 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/329/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017r. w sprawie podjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019" zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmienia się pkt 2 ppkt c Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019, który otrzymuje brzmienie: "maksymalny koszt jednostkowy przewidziany na zaszczepienie 1 dziecka nie może przekroczyć 830 zł (w tym koszty edukacyjne, informacyjne, promocyjne itp.)".

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Linki do zarządzenia.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 04-02-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLIII/329/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017r. w sprawie podjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019".

Burmistrz Miasta Chodzieży
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację części "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży w roku 2019".

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja części "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Chodzieży na lata 2017-2019", w tym:

a) przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 ( lub jednego wspólnego dla tych szkół) spotkania informacyjno-edukacyjnego dotyczącego problematyki HPV wśród rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt objętych programem na terenie Miasta Chodzieży,

b) przeprowadzenie na terenie Miasta Chodzieży spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanej na zapobieganie rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt objętych programem oraz podkreślenie potrzeby wykonywania badań cytologicznych przez zaszczepione dziewczęta w życiu dorosłym,

c) przeprowadzenie spotkania na terenie Miasta Chodzieży z zakresu edukacji zdrowotnej dla chłopców w grupie wiekowej odpowiadającej dziewczętom objętym programem,

d) uzyskanie pisemnych imiennych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie dziewcząt programem, według treści uprzednio uzgodnionej z zamawiającym.

e) przyjmowanie zgłoszeń, informowanie o terminach szczepień i rejestrację pacjentek,

f) zakup szczepionek dziewięciowalentnych przeciwko wirusowi HPV, spełniających wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem,

g) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,

h) organizację i przeprowadzenie cyklu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), obejmującego podanie 2 dawek szczepionki w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta szczepionki, wśród dziewcząt urodzonych w latach 2006-2007. Faktyczna ilość dziewcząt może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Szczepieniom mogą zostać objęte dziewczynki z rocznika 2005 (z grupy docelowej objętej programem),

i) przeprowadzenie szczepień na terenie Miasta Chodzieży, w pomieszczeniu z odpowiednim zestawem przeciwwstrząsowym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zadania,

j) wykonanie usługi szczepienia do dnia 31 grudnia 2019r.,

k) dokonanie oceny efektywności programu po jego zakończeniu na podstawie przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania zgodnie z treścią określoną w umowie,

l) zamieszczenie informacji o programie w internecie, lokalnej prasie.

2. Na realizację przedmiotowego konkursu w roku 2019 przeznaczono kwotę 60 800 zł i:

a) zakłada się przeprowadzenie szczepień w 2019r. wśród dziewcząt urodzonych w roku 2006-2007  (szacunkowa liczba dziewcząt urodzonych w roku 2006-97 osób, a w 2007 – 85 osób),

b) zakłada się dostępność do wykonania szczepień na podstawie kolejności zgłoszeń,

c) maksymalny koszt jednostkowy przewidziany na zaszczepienie 1 dziecka nie może przekroczyć 810 zł (w tym koszty edukacyjne, informacyjne, promocyjne, itp.),

d) zamawiający dokona rozliczenia z wykonania usługi na podstawie faktury po podaniu każdej dawki szczepionki,

e) w przypadku nie zgłoszenia się wszystkich dziewcząt do programu urodzonych w roku 2006-2007 dopuszcza się zgłaszanie, według kolejności zgłoszeń, dziewcząt urodzonych w roku 2005.

3. Podmiotami zdolnymi do złożenia oferty są zakłady opieki zdrowotnej uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i posiadają warunki do realizacji zadania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz.739).

4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

5. Na świadczenie w/w usług zostanie zawarta umowa.

6. Konkurs ofert ogłoszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na stronie internetowej Urzędu www.chodziez.pl.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert, program zdrowotny-profilaktyka zakażeń brodawczka ludzkiego HPV na lata 2017-2019" w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w terminie do 18 lutego 2019 roku do godziny 16.00. Termin ten dotyczy również ofert przesłanych pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży). Formularz stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

8. Wraz z kopertą należy przedłożyć następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego wypisu z rejestru,

2) kopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w całym okresie trwania umowy przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

3) inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. rekomendacje, dotychczasowe osiągnięcia, dokumentację prasową dotyczącą działalności itp.).

9. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 19  lutego 2019 roku o godzinie 8.00 w siedzibie zamawiającego, a rozstrzygnięcie konkursu nastapi do dnia 22 lutego 2019 roku.

10. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.

11. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę za cały zakres usług.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz innych zmian z uwagi na nieprzewidziane okoliczności.

Linki do zarządzenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniana na cele rolnicze 2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00022697/8,

PO1H/00018832/6, PO1H/00018142/9,

PO1H/00032744/6, PO1H/00023712/7,

PO1H/00029201/4, PO1H/00025391/4,

PO1H/00028331/7, PO1H/00028785/4,

PO1H/00000240/0, PO1H/00006132/2,

PO1H/00023952/1, PO1H/00034577/8,

PO1H/00029076/8   

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   342/6

2)   2849

3)   2849

4)   3584/4

5)   3930, 349/3

6)   3050/18

7)   1556

8)   3050/5

9)   341/3, 680

10) 1466

11) 3705/12

12)470

13)1624/2

14)1624/2

15)2710

16)1093/4

17)2457

18)2466

19)1650/2, 1650/3, 1650/1

20)341/3

21)1859

22)1722/3

23)2819, 2820, 2766, 2767

24)565/5, 565/3

25)2797/3

26)1855/9

27)677

28)4159

29)3431/4

30 3584/1

31)2831

32)341/3

33)3166

34)1789, 1781/4

35) 1585/2, 1586/2, 1587/2, 1589/2, 1590, 1584, 1595, 1594, 1593, 1592

36)1726/1

37)3050/22

38)1855/9, 1859

39)1174

40)4199/6

41)2849

42)564/4

43) 1627/1

44)1627/1

45)1627/1

46)1627/1

47)4199/6, 199

48)2602/2

49)2602/2

50)145, 147, 149, 151, 153, 143/1, 4218, 4219, 4220, 28/7, 4223, 212, 4224, 227, 4225, 234/2, 4227, 1/6

51)1/3, 4206, 28/16, 4203, 44/2, 4204, 54/1, 4205, 4211, 4212, 78, 28/14, 65, 4213, 91/1, 104/1, 117/3

52)3649 (nr 1)

53)3649 (nr 2)

54)3649

55)3649 (nr 3)

56)3649, 3684

57)3649

58)3649

59)3649

60)3649

61)3648, 3649

62)3649

63)3647, 3649

64)3648, 3649

65)3649

66)401

67)429/2

68)1810/2

69)1624/2

powierzchnia nieruchomości m2

1)   150

2)   113

3)   119

4)   400

5)   653

6)   859

7)   554

8)   780

9)   6353

10) 558

11) 239

12) 62

13) 127

14)114

15)12.012

16)80

17)50

18)20

19)593

20)100

21)200

22)256

23)16.196

24)632

25)564

26)150

27)8.500

28)208

29)270

30)200

31)2.300

32)187

33)1363

34)616

35) 2.3310

36) 100

37) 600

38) 324

39) 585

40)640

41) 315

42)175

43)83,21

44)75,36

45)70,65

46)96,48

47)1700

48)294

49)356

50)51.231

51)39.508

52)190

53)190

54)180

55)190

56)373

57)163

58)100

59)137

60)174

61)233

62)168

63)421

64)213

65)108

66)573

67)107

68)516

69)94

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

 

31 stycznia  2019 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz pod punkt adopcyjny dla zwierząt

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ POD PUNKT ADOPCYJNY DLA ZWIERZĄT

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00026882/0,

PO1H/00030979/0, PO1H/00012576/1,

PO1H/00025391/4, PO1H/00024948/7, PO1H/00007336/9, PO1H/00033354/8, PO1H/00027892/0,

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   1624/2

2)   1650/3

3)   2313

4)   1490/5

5)   3443/11

6)   1650/1 (grunt nr 1)

7)   1650/1 (grunt nr 2)

8)   1650/1 (grunt nr 3)

9)   1635    (grunt nr 1)

10) 1635    (grunt nr 2)

11) 1635

12) 1635

13) 2191

14) 3003/9

15) 1574/1, 1574/2

16) 2032

17) 3077/3

18) 2032

19) 1827/45

20) 1759/2

21) 4199/6

22)643, 2801, 3430, 3684, 2259/1, 4086/6, 2311/3, 373/4

23) 2871/4

24) 2850 (grunt nr 1)

25) 2850 (grunt nr 2)

26) 2850 (grunt nr 3)

27) 2850 (grunt nr 4)

28) 2850 (grunt nr 5)

29) 2850 (grunt nr 6)

30) 4232/4

31) 1635

powierzchnia nieruchomości m2

1)    21

2)    26

3)    72

4)    25

5)    18

6)    17,60

7)    17,60

8)    17,60

9)    6

10)  6

11)  10

12)  7

13)  16

14)  189

15)  132

16)  60

17)  24

18)  40

19)  19,50

20)  40

21)  40

22)  11

23)  72

24)  50,40

25)  50,40

26)  50,40

27)  50,40

28)  50,40

29)  50,40

30)  64

31)  6

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz punkt adopcyjny dla zwierząt

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem              NR 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu  będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

Chodzież

31 stycznia 2019 r.

 

 

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Chodzieży

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie z 15 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 15 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3050/11, o pow. 540 m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3050/11

powierzchnia nieruchomości m2

540

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego. Jest to nieruchomość niezabudowana. Stanowi zaplecze dla zabudowy mieszkalnej. Działka urządzona  z nasadzeniami, ogrodzona.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka zostanie przyłączona do którejś z działek sąsiednich. Działka nie posiada przyłączy. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i las.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży  Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. teren oznaczony jest symbolem 5.3 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

cena nieruchomości

 

41.000,00 zł brutto

(Słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100 brutto

                 (33.333,33 netto + 7.666,67 VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży                   w drodze przetargu ograniczonego do działek oznaczonych numerami: 3049, 3057/3, 3057/1, 3059, 3060, 3061, 3050/16.Jedynie właściciele w/w nieruchomości mogą nabyć przedmiotową działkę w celu poprawy zagospodarowania swoich nieruchomości.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. 1.       W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

Chodzież,

15 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - program profilaktyki zakażeń HPV

Treść zawiadomienia

Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

z dnia 11 stycznia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 3010/11, o pow. 1006 m2, dla której SądRejonowy w Chodzieży, Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę Nr P01H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3010/11

 

powierzchnia nieruchomości m2

1006

 

opis nieruchomości

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 146,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym, parterowym o powierzchni zabudowy 89,00 m2. Budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Nieruchomość jest nieużytkowana.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową -  ul. Topolowa. Działka posiada przyłącza: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze):sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Topolowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXVIII/265/2001 z dnia 28 czerwca 2001, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego Nr 106 z dnia 29 sierpnia 2001 r, nieruchomość oznaczona jest symbolem M – stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Na działce możliwa jest budowa nowego domu po rozbiórce istniejących budynków.

 

cena nieruchomości

120.000,00 zł brutto

(Słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

11 stycznia 2019 r.