2018

Zawiadomienie o wyborze oferty Nr UE.271.12.2018

Chodzież, dnia 20.12.2018r.

Nr UE.271.12.2018

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Chodzieży w 2019r.”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Pana firmy.   Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

            W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

                – cena oferty brutto – 60,00 pkt.

                – czas reakcji  podczas „akcji zima” – 20,00 pkt.

                – termin płatności – 20,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.

            Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Link:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyniku I przetargu ul. Rynek 7 / Wojska Polskiego 2, 4 w Chodzieży

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rynek 7 / Wojska Polskiego 2, 4 w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w sali nr 205 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Rynek 7/ Wojska Polskiego 2, 4 w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2372 o pow. 471 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.

 

Do przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczone zostały 4 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100 złotych).

Brak jest osób niedopuszczonych do przetargu.

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ul. Rynek 7 / Wojska Polskiego 2, 4, oznaczonej numerem geodezyjnym 2372 o pow. 471 m2 został Pan Marcin Prusak, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 555.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 18 grudnia 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT UE.271.12.2018

Chodzież, dnia 19.12.2018r.

Nr UE.271.12.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), informuję,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Chodzieży w 2019r.”

w dniu 19.12.2018r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

Zakład Usługowo – Handlowy „ZIELEŃ” Maciej  Dąbrowicz

 

ul. Leśna 58A/3

64-800 Chodzież  

 

318.865,01 zł

 

 

31.12.2019r.

Zgodnie 

z zapisami SIWZ

 

Nie dotyczy

 

 30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                      

319.200,00  zł brutto.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Nr UE.271.10.2018

                                                                                                                                                                                    Chodzież, dnia 14.12.2018r.

Nr UE.271.10.2018

 

Pan Tadeusz Dąbrowicz

Zakład Usług Komunalnych

ul. Młyńska 4A

64-800 Chodzież                                                                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję, że        

w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace  związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie

Miasta Chodzieży w 2019 r.”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę Pana firmy.   Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– czas reakcji  od zgłoszenia do usunięcia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych – 20,00 pkt.

– termin płatności – 20,00 pkt, łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert

Chodzież, dnia 13.12.2018r.

 

Nr UE.271.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), informuję,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace  związane z utrzymaniem dróg

gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2019 r.”  w dniu 13.12.2018r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

 

ul. Młyńska 4A

64-800 Chodzież  

 

508.180,00 zł

 

31.12.2019r.

Zgodnie 

z zapisami SIWZ

 

Nie dotyczy

 

 30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                      

509.000,00   zł brutto.

 

J.S.

Ogłoszenie z 10 grudnia 2018 r.

 OGŁOSZENIE

 z 10 grudnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Chodzieży, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1101, 1102/1, 957, 1615, 1714/5, 1759/2, 1752/1, 1755, 2393/4, 2664, 2660/1, 2659/2, 1583/1, 1583/2 o ogólnej powierzchni 28 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych do wydzierżawienia w celu lokalizacji koszy na odpady w ilości 40 sztuk.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. 1.      PO1H/00024322/3
 2. 2.      PO1H/00034579/2
 3. 3.      PO1H/00029816/8
 4. 4.      PO1H/00029816/8
 5. 5.      PO1H/00027711/8
 6. 6.      PO1H/00018842/9
 7. 7.      PO1H/00018842/9
 8. 8.      PO1H/00028785/4
 9. 9.      PO1H/00026246/0
 10. 10.  PO1H/00018842/9
 11. 11.  PO1H/00018842/9
 12. 12.  PO1H/00018842/9
 13. 13.  PO1H/00025391/4
 14. 14.  PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 1101
 2. 1102/1
 3. 957
 4. 1615
 5. 1714/5
 6. 1759/2
 7. 1752/1
 8. 1755
 9. 2393/4
 10. 2664
 11. 2660/1
 12. 2659/2
 13. 1583/1
 14. 1583/2

 

Powierzchnia nieruchomości w m2

 1. 2
 2. 2
 3. 2
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 2
 8. 2
 9. 2
 10. 2
 11. 2
 12. 2
 13. 2
 14. 2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomości  gruntowe, położone  w Chodzieży przy ulicach:

 1. Ignacego Jana Paderewskiego 2, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bz
 2. Ignacego Jana Paderewskiego 4, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bi
 3. Stanisława Małachowskiego, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr
 4. Ks. dr Tomasza Malepszego, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr
 5. Ks. dr Tomasza Malepszego,  oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bz
 6. Rynek, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr
 7. Mikołaja Kopernika, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr
 8. Rynek, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr
 9. Harcerska, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bz
 10. Grunt przy Jeziorze Miejskim, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Lz/ŁVI
 11. Wojska Polskiego, oznaczona  w ewidencji gruntów symbolem dr
 12. Wojska Polskiego, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bz
 13. Zwycięstwa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr
 14. Zwycięstwa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunty wydzierżawia się w celu lokalizacji koszy na odpady w ilości 40 sztuk.

 

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

10,00 zł + VAT 2,30 zł =12,30 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za całość,  płatna do dnia 31 marca każdego roku

 

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do  6 lat,  w celu lokalizacji koszy na odpady   w ilości 40 sztuk. (uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2018 r.)

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

10 grudnia 2018 r.

 

 

 

Przetarg nieograniczony omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2019 r.

Przetarg nieograniczony
 na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
 
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2019 r.”


Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 10c

Ogłoszeni o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE
o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu konkursowego (zwanego dalej Projektem). Okres realizacji projektu wynosił będzie maksymalnie 36 miesięcy.

 Ogłoszenie skierowane jest wyłącznie do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 Projekt, którego Partnerem wiodącym (Liderem) zostanie Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2020 oraz innymi wytycznymi, właściwymi dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Podmiot, wyłoniony w ramach niniejszego naboru, wraz z Gminą Miejską w Chodzieży/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży, wspólnie opracuje:

 1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących zasad
  i wytycznych, w szczególności „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014+)”;

 2. wniosek o dofinansowanie projektu - z uwzględnieniem zapisów Regulaminu konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 WRPO 2014-2014;

 3. Umowę Partnerską określającą zasady realizacji projektu.

 Celem Partnerstwa będzie wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają z usług społecznych, przy czym cel ten może ulec zmianie
w przypadku modyfikacji celów szczegółowych Poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Cel Partnerstwa będzie realizowany poprzez przygotowanie, a następnie prowadzenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładającego realizację działań w zakresie typów projektów przewidywanych do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 I. Formalne warunki uczestnictwa w naborze:

 1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej, wypełniając Ofertę współpracy (wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i – jeśli dotyczyDeklarację współpracy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PROJEKT 7.2.2 WRPO 2014-2020: USŁUGI SPOŁECZNE” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież w godzinach pracy Ośrodka.

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:

 1. aktualnego odpisu z rejestru KRS lub innego rejestru poświadczającego osobowość prawną,

 2. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni zamknięty rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),

 3. oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego,

 4. jeśli dotyczy: Deklarację współpracy osoby/podmiotu, posiadającej doświadczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020, jednoznacznie stwierdzającą, że w przypadku wyboru oferty Oferenta wskazana osoba/podmiot uczestniczyć będzie w procesie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2014 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie dokumentów po terminie lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania oferty. Dokumenty spełniające wymogi formalne, złożone przez uprawiony podmiot, zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej w MOPS Chodzież.

 III. Ogólne warunki uczestnictwa w naborze:

 Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Oferent deklaruje gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach opracowanego projektu działań w wysokości odpowiadającej wielkości budżetu jemu przypisanemu.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniającego ten warunek uznany zostanie jedynie Oferent, który w treści złożonej oferty (pkt. 6) zadeklaruje gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Oferent nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniającego ten warunek uznany zostanie jedynie Oferent, który w treści złożonej oferty (pkt. 7) zawrze stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Oferent prowadzi działalność statutową na rzecz osób, wskazanych jako grupy docelowe w Regulaminie konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2020.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniającego ten warunek uznany zostanie jedynie Oferent, który w treści złożonej oferty (pkt. 8) zawrze stosowne oświadczenie oraz przedłoży statut lub dokument równoważny. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA oraz na podstawie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego.

IV. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze we współpracy z jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego:

Oferty spełniające formalne warunki uczestnictwa w naborze oraz ogólne warunki uczestnictwa w naborze poddane zostaną ocenie w zakresie Doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze we współpracy z jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Oceny dokona Komisja, powołana w MOPS Chodzież. Ocena dokonana zostanie według niżej wskazanych punktów:

 1. Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach projektu/projektów pozakonkursowych realizowanego/ych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020 (kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta, obejmujące wskazania tytułu i numeru projektu, w ramach którego otrzymał dofinansowanie oraz wskazanie Partnera wiodącego):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium

Punktacja

1.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 1 projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

10 pkt

2.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 2 projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

20 pkt

3.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 3 projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

30 pkt

4.

Oferent jest podmiotem, który w ramach Partnerstwa otrzymał dofinansowanie w ramach 4 i więcej projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020)

40 pkt

 

 1. Łączna liczba uczestników projektu/projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, którzy objęci zostali działaniami realizowanymi przez Oferenta (kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta, obejmujące wskazania tytułu i numeru projektu, w ramach którego realizował swoje działania, wskazanie Partnera wiodącego oraz liczby uczestników objętych działaniami przez Oferenta w danym projekcie do dnia sporządzenia niniejszej oferty):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium

Punktacja

1.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 100 osób.

10 pkt

2.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 200 osób.

20 pkt

3.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 300 osób.

30 pkt

4.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 400 osób.

40 pkt

5.

Oferent w ramach projektu/projektów realizowanych ramach Poddziałania 7.2.1. WRPO 2014-2020, realizowanymi przez siebie działaniami objął przynajmniej 500 osób.

50 pkt

 

V. Kryteria premiujące:

 

 1. Oferent jest podmiotem, który w okresie realizacji Projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa wielkopolskiego (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta w złożonej przez niego Ofercie współpracy):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium premiującego

Punktacja

1.

Oferent oświadcza, że w okresie realizacji Projektu nie będzie prowadził biura na terenie województwa wielkopolskiego.

0 pkt

2.

Oferent oświadcza, że w okresie realizacji Projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa wielkopolskiego.

 1. pkt

 

 1. Oferent posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta w złożonej Ofercie współpracy oraz na podstawie dokumentów rejestrowych, złożonych przez Oferenta razem z ofertą):

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium premiującego

Punktacja

1.

Oferent posiada krótsze niż 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

0 pkt

2.

Oferent posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

10 pkt

3.

Oferent posiada przynajmniej 6-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

20 pkt

4.

Oferent posiada przynajmniej 9-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

30 pkt

 

 1. Oferent posiada i załącza do oferty Deklarację współpracy osoby/podmiotu, posiadającej doświadczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020, jednoznacznie stwierdzającą, że w przypadku wyboru oferty Oferenta wskazana osoba/podmiot uczestniczyć będzie w procesie opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2014. Ocenie podlegać będzie liczba wniosków opracowanych przez deklarującą współpracę osobę/podmiot, których złożenie zakończyło się zawarciem umowy o dofinansowanie.

 

L.p.

Opis spełnienia kryterium premiującego

Punktacja

1.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 2 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

2 pkt

2.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 4 wnioski o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

4 pkt

3.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 6 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

6 pkt

4.

Przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie Oferent współpracował będzie z osobą/podmiotem, która/y w ramach Działania 7.2 WRPO 2014-2020 złożył/a min. 8 wniosków o dofinansowanie, na podstawie których zawarto umowy o dofinansowanie

8 pkt

 VI. Warunki i termin realizacji

 W ramach naboru wyłoniony zostanie nie więcej niż 1 Partner określony art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 1. Wybór podmiotu określonego art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), nie jest jednoznaczny z zawarciem Umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

 1. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów.

 1. Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru Partnerów bez podania przyczyny.

 1. Gmina Miejska w Chodzieży/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa w szczególności w następujących przypadkach:

  1. gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy Partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu;

  2. gdyby pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odstąpił od planów realizacji projektów w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18;

  3. gdyby pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie zaakceptował przygotowanego wspólnie przez Partnerów wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18 w ramach WRPO 2014-2020;

  4. w innych uzasadnionych przypadkach.

 

VI. Wyniki naboru:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie (http://bip.chodziez.pl/).

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS Chodzież, tel. (67) 281 04 54w godzinach pracy Ośrodka.

Chodzież, dnia 07 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie o przetargu

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

 


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane
z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2019 r.”

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 10
 4. Zal Nr 5 do SIWZ - prawidłowy

Informacja z otwarcia ofert

Chodzież, dnia 27.11.2018r.

Nr UE.271.9.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2019 roku”, w dniu 27.11.2018r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

ALTVATER PIŁA SP. Z o.o.

 

 

ul. Łączna 4A

64-920 Piła

 

4.137.879,60 zł

 

31.12.2019r.

Zgodnie 

z zapisami SIWZ

 

Nie dotyczy

 

 30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                      

2.600,000,00   zł brutto.

 

 Link.

 - Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z 19 Listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE 

 z 19 listopada 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 3649 o powierzchni 188 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 PO1H/00006132/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3649

Powierzchnia nieruchomości m2

 188 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 9.42 MN – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, przewidziany do zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

18,80 zł + VAT 4,32 zł =23,12 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

19 listopada 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE z 7 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE 

 z 7 listopada 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Buczkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2969 o powierzchni 375m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele manewrowo-parkingowe.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2969

Powierzchnia nieruchomości m2

375 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona  w Chodzieży przy ul. Buczkowskiej 32, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIVb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele manewrowo-parkingowe.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 10.1.MN-U – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usług

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

112,50 zł + VAT 25,88 zł =138,38 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat,  na cele manewrowo-parkingowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

7 listopada 2018 r.

 

OGŁOSZENIE z 7 listopada 2018 r

  OGŁOSZENIE

 z 7 listopada 2018 r. 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Buczkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2969 o powierzchni 2835m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2969

Powierzchnia nieruchomości m2

 2835 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Buczkowskiej 32, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIVb

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): N1 – teren doliny jeziornej z zakazem zabudowy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

56,70 zł + VAT 13,04 zł =69,74 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna z góry za dany rok, do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do  3 lat,  na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

7 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE z 6 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE 

 z 6 listopada 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2850 o powierzchni 50,40m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia pod pomieszczenie gospodarcze.

 

            Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

R.C

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00033534/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2850

Powierzchnia nieruchomości m2

 Miejsce E - 50,40 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona                         w Chodzieży przy ul. Grudzińskich 6, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się w celu lokalizacji pomieszczenia gospodarczego.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XVII/178/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.): MN - Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną wraz z usługami

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

50,40 zł + VAT 11,59 zł =61,99 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie                  z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do                               3 lat,  na cele lokalizacji pomieszczenia gospodarczego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 listopada 2018 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Linki:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Klauzula informacyjna

Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży.

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży.

 

        Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

        W dniu 23 października 2018 r.  w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali  nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży,  oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1809/16, 1809/21, 1809/22 o łącznej pow. 2378 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00029148/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Chodzieży.

 

Do przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczona została 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 65.000,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

Brak jest osób niedopuszczonych do przetargu.

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy  00/100 złotych). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1809/16, 1809/21, 1809/22 o łącznej pow. 2378 m2 został Pan Rafał Wolski, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 656.500,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100 złotych).   

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego,  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2,  na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia  31 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 18.10.2018r.

Nr UE.271.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Przebudowa chodników na terenie miasta  Chodzieży”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano firmy: Roboty Drogowo Budowlane Pana Jaka Karpińskiego, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów.  Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

 1. Dla części 1 pn. „Przebudowa chodnika na ul. prof. Romana Drewsa w Chodzieży”,  w   kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu na część 1, została  złożona  oferta Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Inżynieryjnego INSMONT,   ul. Notecka 36,  64-800 Chodzież. W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 57,96 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 97,96 pkt.

 

 1. Dla części 2 pn. „Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Chodzieży – Etap II”, w   kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 58,59 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 98,59 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu na część 2, została  złożona  oferta:  Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Inżynieryjnego INSMONT, ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież. W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 59,36 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 99,36 pkt.

 

 1. Dla części 3 pn. „Przebudowa chodnika na ul. Ignacego Łukasiewicza w Chodzieży”, w   kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 58,74 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 98,74 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu na część 3, została  złożona  oferta:  Przedsiębiorstwa Instalacyjno – Inżynieryjnego INSMONT,  ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież. W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 59,36 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 99,36 pkt.

 

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Link:

Zawiadomienie o wyborze oferty.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Tadeusza Siejaka w Chodzieży

Link:

Ogłoszenie o przetargu

PRZETARG 2018 - ODPADY

Usługi - 453209-2018

16/10/2018    S199     - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2018/S 199-453209

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
Osoba do kontaktów: Justyna Selch
64-800 Chodzież
Polska
Tel.: +48 672827171
E-mail: selch.justyna@chodziez.pl
Faks: +48 672827232

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chodziez.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2019 i 2020 roku”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Chodzież

Kod NUTS PL41

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 11-13 do SIWZ.
a) Odpady komunalne zmieszane i odpady zielone odebrane od mieszkańców, przekazane zostaną bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dla regionu I) wpisanej w Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.5.2017 lub instalacji zastępczych dla w/w regionu I w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów przez instalację regionalną.
b) Odpady komunalne segregowane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie przekazując je bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w obowiązujących przepisach prawa.
c) Wykonawca odbierze i zagospodaruje również odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do PSZOK-u.
d) Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz wielolokalowymi.
e) Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na:
- odpady niesegregowane zmieszane (kod odpadu 20 03 01),
- odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 150101, 150102, 150104, 150105, 150106),
- odpady segregowane – szkło (kod 150107, 200102),
- odpady segregowane – papier i tektura (kod 150101, 200101),
- odpady zielone ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod 200108),
- odpady niebezpieczne – przeterminowane leki (kody 200131, 200132),
- odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127, 200128, 200136, 200135, 200133, 200134, 200128, 200129, 200130, 200307, 160103),
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych (kod 170101, 170102, 170103, 170504, 170107, 170180, 170201,200137,200138).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90511300, 90511000, 90512000, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2019. Zakończenie 31.12.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:
a. w pieniądzu;
b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. w gwarancjach bankowych;
d. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
3. Termin i miejsce wniesienia wadium.
a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów”.
b. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
c. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert.
d. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty.
e. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.
f. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
g. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
h. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
i. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
j. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
k. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
l. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
m. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
W art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
n. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
o. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
p. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt i., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
q. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
r. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane usługi co miesiąc na podstawie faktury VAT.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że: posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) dla kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia (wykaz kodów w rozdziale III SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 PLN,
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 500 000,00 PLN

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże:
a. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć 1 wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b. wykaz sprzętu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ);
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć 1 wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
C wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć 1 wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum: - 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów na kwotę min. 1 000 000,00 PLN każda;
- dysponuje lub będzie dysponować: minimum 5 osobami niezbędnymi do wykonania uprawnionymi do kierowania pojazdami, posiadającymi odpowiednie prawo jazdy, zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) – kierowców, którzy zgodnie z art. 29 ust. 3a –muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy oraz zapisami rozdziału III ust. 9 niniejszej SIWZ,
- dysponuje lub będzie dysponować następującymi narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj:
Rodzaj sprzętu Wymagana ilość w szt.
Pojazdy typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników - w tym 1 śmieciarka o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe min. 2
Pojazdy do odbioru odpadów segregowanych z pojemników -w tym, 1 pojazd o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe min. 2
Samochód bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych min. 1
Pojazdy muszę spełniać normę spalin Euro min.5.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty brutto za wykonanie zamówienia. Waga 60

2. Termin płatności faktury. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Nr UE.271.9.2018

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

21.11.2018 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 21.11.2018 - 10:15

Miejscowość:

Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, POLSKA

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

XXI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj odbiór i wywóz odpadów komunalnych w następujących ilościach:
a. Odpady niesegregowane zmieszane – 800,00 MG,
b. odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 100,00 MG,
c. odpady segregowane – szkło – 50,00 MG,
d. odpady segregowane – papier i tektura – 20,00 MG,
e. odpady zielone – 200,00 MG,
f. odpady niebezpieczne – przeterminowane leki – 0,20 MG,
g. odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe – 50,00 MG,
h. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych – 50,00 MG.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11.10.2018

 

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 13
 4. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ - nr 1
 5. Odpowiedz na złożony wniosek o wyjaśnienie SIWZ - MODYFIKACJA 09.11.2018r.
 6. Zmiana ogłoszenia - publikacja w SDzUUE
   
   
   
   
   

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ ul. Zaciszna

Link:

ogłoszenie o przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy  ul. Wiejskiej w Chodzieży

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

Termin poprzednich przetargów

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

 

Chodzież, ul. Wiejska

PO1H/00018842/9

495/7

1071

Nieruchomość zlokalizowana jest                         w Chodzieży przy ul. Wiejskiej. Nieruchomość jest niezabudowana, nieurządzona, nieużytkowana, porośnięta chwastami i drzewkami samosiejkami. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ul. Wiejskiej jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej                     i deszczowej, gazowa i telefoniczna. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz las.

85.000,00 zł brutto

 

(w tym 69.105,69 zł netto + 23% podatku VAT 15.894,31 zł)

8.500,00 zł

8 sierpnia             2018 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LISTOPADA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiejska.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem 2.32 MN- i stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz zabudowy wyodrębnionej działki budowlanej jednym budynkiem o wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 495/7 wynosi: 850,00 zł.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 8.500,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A.   I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 23 listopada 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

 

- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,

 

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży,  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, 9 października 2018 r.

 

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2,4 w Chodzieży

Link

Ogłoszenie o przetargu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Chodzież, dnia  10.10.2018r.

 

Nr UE.272.8.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.),

informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa chodników na terenie miasta Chodzieży”,

w dniu 10.10.2018r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

Przedsiębio-rstwo Instalacyjno – Inżynieryjne INSMONT

 

ul. Notecka 36,

64-800 Chodzież

Część 1: 116.850,00 zł

Część 2: 84.870,00 zł

Część 3: 86.100,00 zł

 

15.12.2018

Część 1: 60 m-cy

Część 2: 60 m-cy

Część 3: 60 m-cy

Zgodnie                z zapisami wzoru umowy: 30 dni

2

Roboty Drogowo Budowane

Jacek Karpiński.

 

ul. Norwida 9/7

77-400 Złotów

Część 1: 112.889,40 zł

Część 2: 82.889,70 zł

Część 3: 84.291,90 zł

 

15.12.2018

Część 1: 60 m-cy

Część 2: 60 m-cy

Część 3: 60 m-cy

Zgodnie                z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                       

167.704,35 zł brutto na cześć 1, 107.569,77 zł na część 2 i 113.871,31 zł na część 3.

 

 Link:

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 1 października 2018r.

OGŁOSZENIE

z 1 października 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2850 o powierzchni 50,40m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia pod garaż typu „blaszak”.

 Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 R.C

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00033534/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2850

Powierzchnia nieruchomości m2

Miejsce E - 50,40 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Grudzińskich 6, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się w celu lokalizacji garażu typu „blaszak”.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XVII/178/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.): MN - Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną wraz z usługami

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

50,40 zł + VAT 11,59 zł =61,99 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele lokalizacji garażu typu „blaszak”

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

1 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 03.10.2018r.

Nr UE.271.7.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Przebudowa ul. Nowej  w Chodzieży”, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy Pana Jacka Karpińskiego, Roboty Drogowo Budowlane, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów. Oferta jest zgodna z postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 60,00 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące  oferty.

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK”, ul. Paderewskiego 23/9,

64-610 Rogoźno.   

W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

– cena oferty brutto – 59,36 pkt.

– okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 99,36 pkt.

 

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Link:

1 Zawiadomienie o wyborze oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa ul. Nowej w Chodzieży

Chodzież, dnia 27.09.2018r.

Nr UE.271.7.2018

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Nowej w Chodzieży”, w dniu 27.09.2018r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ANMAK” Paweł Wojtusik

 

ul. Paderewskiego 23/9, 64-610 Rogoźno Wielkopolskie

 

498.907,73 zł

613.656,51 zł

 

30.11.

2018r.

Zgodnie               z zapisami SIWZ

 

60 m-cy

 

Zgodnie                z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

2

Roboty Drogowo  Budowlane Jacek Karpiński

 

ul. Norwida 9/7

77-400 Złotów

 

493.658,00 zł

607.199,34 zł

 

30.11.

2018r.

Zgodnie       z zapisami SIWZ

 

60 m-cy

 

Zgodnie                z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                      

640.000,00  zł brutto.

 

 link

1. Informacja z otwarcia ofert

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 621197-N-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie nr 621197-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Przebudowa chodników na terenie miasta Chodzieży””

 

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 9a i 17

 4. Dokumentacja techniczna – załączniki do SIWZ od 10 do 16

Ogłoszenie nr 616131-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie nr 616131-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Przebudowa ul. Nowej w Chodzieży”

Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki do SIWZ
 4. Strony 16-18 załączniki 11 siwz
 5. Zapytanie nr 1
 6. Zapytanie nr 2
 7. Zapytanie nr 3
 8. Odpowiedź na zapytanie nr 2
 9. Odpowiedź na zapytanie nr 3

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ ul. Zaciszna

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej  w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ ul. Zaciszna

 

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

Termin poprzednich przetargów

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

 

Chodzież,                             ul. Ofiar Gór Morzewskich/ Zaciszna

PO1H/00018842/9

575/4, 576/1

364

627

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ul. Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią teren niezabudowany                          i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do działek odbywa się drogą utwardzoną z kostki brukowej. Przez działkę 575/4 (z tyłu działki) przebiega linia energetyczna NN- brak utrudnień               w zabudowie. Działki nie posiadają przyłączy. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.

80.000,00 zł brutto

 

(w tym 65.040,65 zł netto + 23% podatku VAT 14.959,35 zł)

8.000,00 zł

20 sierpnia 2018 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 LISTOPADA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY,  UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Zaciszna.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXIX/342/2013 z dnia 24 października 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. poz.7151 tereny oznaczone w planie symbolem MN1 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działki nr 575/4 i 576/1 wynosi: 800,00 zł.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 8.000,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A.   I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 15 listopada 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

 

- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,

 

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży,  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl

 

Chodzież, 9 października 2018 r.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Chodzież, dnia 10.09.2018r.

 

 

Nr UE.271.6.2018

                                                                                                                     UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), 

zawiadamiam   o unieważnieniu postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie

            ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap I)”. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie ar. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.,  ze względu na fakt,  iż cena najkorzystniejszej

            oferty przewyższa kwotę jako zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Chodzież, dnia 10.09.2018r.

 

 

Nr UE.271.6.2018

                                                                                                                     UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), 

zawiadamiam   o unieważnieniu postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie

            ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap I)”. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie ar. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.,  ze względu na fakt,  iż cena najkorzystniejszej

            oferty przewyższa kwotę jako zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OGŁOSZENIE z 29 sierpnia 2018 r.

 OGŁOSZENIE z 29 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 3050/22 o powierzchni 1155 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3050/22

Powierzchnia nieruchomości m2

1155 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Lz/RVI

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 5WS1 – teren okresowych wód powierzchniowych, stanowiący ciąg ekologiczny łączący obszary leśne oraz ekosystemy łąk nad jeziorem Karczewnik, z zakazem zmiany ukształtowania terenu oraz podziału terenu na odrębne nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

34,65 zł + VAT 7,97 zł =42,62 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

29 sierpnia 2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE z dnia 31 sierpnia 2018 roku

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

OGŁOSZENIE z dnia 31 sierpnia 2018 roku

O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PŁYWALNI DELFIN W CHODZIEŻY.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, ul. Staszica 12, zwany dalej „MOSiR w Chodzieży” ogłasza konkurs ofertowy na najem lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w budynku Pływalni Delfin przy ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Chodzież, dnia 24 sierpnia 2018 r.

UE.271.6.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap I)”, w dniu 24 sierpnia 2018 r., do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Termin

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

1

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „WOBUD”

T. i P. Ryczkowscy Sp. j.

ul. Przemysłowa 31

64-920 Piła

286 221,00

31.10.

2018 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

60

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

2

HYDROTECHNIKA

Krzysztof Pyszka

ul. Święta 139

77-400 Złotów

216 854,39

31.10.

2018 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

60

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 173 753,11 zł brutto.

 

 

 

 

SzZ

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3640/13, o pow. 168 m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023914/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3640/13

powierzchnia nieruchomości m2

168

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. uż. 21,60m2. Budynek w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Tadeusza Siejaka poprzez działkę nr 3640/43, stanowiącą własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, na której ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa. Działka posiada przyłącze energetyczne. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, produkcyjna i mieszkalna jednorodzinna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. teren oznaczony jest symbolem 9.39P – teren istniejącej zabudowany produkcyjnej i usługowej, z prawem rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, bez prawa nadbudowy.

 

cena nieruchomości

 

25.000,00 zł brutto

(Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) – nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

Chodzież,

10 sierpnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap II i III)”, w dniu 23 sierpnia 2018 r., do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Termin

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

1

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „WOBUD”

T. i P. Ryczkowscy Sp. j.

ul. Przemysłowa 31

64-920 Piła

1 319 790,00

31.10.

2018r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

60

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

2

Z.U.H. Hydraulik B. Mikołajczak

ul. Kołobrzeska 18

64-920 Piła

638 370,00

31.10.

2018r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

48

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 334 357,79 zł brutto.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z 9 sierpnia 2018 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 3649 o powierzchni 220 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.

 Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00006132/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3649

Powierzchnia nieruchomości m2

 220 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 9.42 MN - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, przewidziany do zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

22,00 zł + VAT 5,06 zł =27,06 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do  3 lat, na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 sierpnia 2018 r.

     

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z 9 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 3640/5 o powierzchni 20 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele lokalizacji garażu typu „blaszak".

 Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C

 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00032072/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3640/5

Powierzchnia nieruchomości m2

 20 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Tadeusza Siejaka 25, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B/RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się w celu lokalizacji garażu typu „blaszak".

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): 9.41 MW- Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

20,00 zł + VAT 4,60 zł =24,60 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry za dany miesiąc, do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do  3 lat, na cele lokalizacji garażu typu „blaszak"

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 sierpnia 2018 r.

     

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z 8 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2718/2 o powierzchni 180 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.


Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
R.C


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2718/2

Powierzchnia nieruchomości m2

180 m2


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej 28a, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (MPZP Nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006 r.): N2 - teren gruntów rolnych i zieleni (zakaz zabudowy krajobrazowych form terenu)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

18,00 zł + VAT 4,14 zł =22,14 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

8 sierpnia 2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIOOGRANICZONY pn.


„Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie

ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap II i III)" Linki.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ - II i III etap

 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 9a i 17

 4. Załączniki do SIWZ od 10 do 16 - dokumentacja
  Załączniki do SIWZ 10
  Załączniki do SIWZ 10cd
  Załączniki do SIWZ 10cd
  Załączniki do SIWZ 11
  Załączniki do SIWZ 12
  Załączniki do SIWZ 13
  Załączniki do SIWZ 14
  Załączniki do SIWZ 15
  Załączniki do SIWZ 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIOOGRANICZONY pn.


„Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie

ul. Grudzińskich w Chodzieży (Etap I)"

 

Linki.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ I etap

 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 9a i 17

 4. Załączniki do SIWZ od 10 do 16 - dokumentacja:
  Załączniki do SIWZ 10
  Załączniki do SIWZ 10cd
  Załączniki do SIWZ 10cd
  Załączniki do SIWZ 11
  Załączniki do SIWZ 12
  Załączniki do SIWZ 13
  Załączniki do SIWZ 14
  Załączniki do SIWZ 15
  Załączniki do SIWZ 16

Ogłoszenie MOSiR

OGŁOSZENIE

 

z dnia 1 sierpnia 2018

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Podaje do publicznej wiadomości że na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży został wywieszony wykaz dla nieruchomości przeznaczonej na wynajem.

 

link Pismo

 

link wykaz

Ogłoszenie_MOSIR

OGŁOSZENIE 

z dnia 1 sierpnia 2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Podaje do publicznej wiadomości że na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży został wywieszony wykaz dla nieruchomości przeznaczonej na wynajem.

link Pismo

link wykaz

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków położonych przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży


Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:


Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Łąkowa 2

PO1H/00029148/4

1809/16

 

1809/21

 

1809/22

1461

 

124

 

793

 

łączna pow.: 2 378

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 1809/16, 1809/21, 1809/22 oraz prawo własności budynku magazynowego o pow. użytkowej 2355 m² i budynku biurowego o pow. użytkowej 209 m². Pierwszy budynek w zabudowie zwartej, 2-piętrowy, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej - murowanej, drugi budynek także w zabudowie zwartej, 1- piętrowy, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej - murowanej.

Nieruchomość stanowi część zamkniętego zakładu porcelany. Podłoże działek częściowo utwardzone betonem. Ogrodzenie od strony ul. Fabrycznej murowane z cegły ceramicznej oraz siatki na słupkach betonowych na podmurówce betonowej. Działki posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia w sieć infrastruktury technicznej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, część zakładu porcelany, tory kolejowe i przedszkole.

650 000,00 zł

(w tym cena działek nr 1809/21 i 1809/22 - 29 700,00 zł)

 

Cena za działki nr 1809/21 i 1809/22, które wpisane są do rejestru zabytków, uzyskana w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50% (proporcjonalnie do udziału wartości tych działek, w cenie nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu)

65 000,00 zł

 • Na dzień ogłoszenia o przetargu nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

 

 1. Wyznacza się termin zagospodarowania nieruchomości: 4 lata na zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, od daty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo do nieruchomości.


W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 25% ceny nabycia nieruchomości w pierwszym roku po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zagospodarowania nieruchomości, a za każdy następny rok po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania o dalsze 15 % tej ceny.


Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez złożenie przez nabywcę do depozytu Gminy Miejskiej w Chodzieży weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty równej 35% ceny w dniu podpisania umowy notarialnej przenoszącej prawo do nieruchomości. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej w Chodzieży, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo do nieruchomości podda się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 kodeks postępowania cywilnego do kwoty równej 35% ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży.


 1. Działki nr 1809/21 i 1809/22 znajdują się na terenie fabrycznym dawnej fabryki porcelany wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 marca 2007 r. pod numerem 481/Wlkp/B.

Przyszły nabywca działek nr 1809/21 i 1809/22 zobowiązany jest do uzgodnienia wszelkich prac budowlanych na tym obszarze z WUOZ i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac na zabytkowym terenie fabrycznym. Działania te muszą być prowadzone w sposób nie wpływający na pogorszenie stanu technicznego oraz wizerunku zabytkowego budynku fabryki. Ewentualna przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na działce nr 1809/22 nie może przewyższać swoją wysokością budynku fabryki, a jego architektura i wykończenie elewacji powinno być dostosowane do charakteru terenu fabrycznego stanowiącego otoczenie zabytkowej fabryki.

Ponadto teren zespołu fabrycznego zlokalizowany jest w strefie nawarstwień kulturowych średniowiecznego i nowożytnego osadnictwa. W związku z tym inwestycje prowadzone na ww. obszarze, a wymagające prac ziemnych należy uzgodnić z WWKZ celem określenia obowiązującego Inwestora zakresu badań archeologicznych.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, zastrzega, że ww. obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim.

 1.  


W księdze wieczystej nr PO1H/00029148/4 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieją następujące wpisy:

- w dziale I-SP - Spis spraw związanych z własnością: nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 1809/13 na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek 1809/14 i 1809/8, polegająca na korzystaniu z przejazdu i przejścia od ulicy Łąkowej;

- w dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia:

* nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 1809/14 na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek nr 1809/9, 1809/12, 1809/13 polegająca na korzystaniu z przejazdu i przejścia położonego przy ul. Łąkowej, przylegającego do działki nr 1809/13 na szerokości 2m,

* nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 1809/14 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1809/10 polegająca na korzystaniu z przejazdu i przejścia położonego przy ul. Łąkowej, przylegającego do działki nr 1809/13 na szerokości 2m,

* prawo pierwokupu części działki o obszarze około 12 m.


 

 

 

 

 


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.


Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Fabrycznej.


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r. nieruchomość stanowi następujący teren:

 1. działka nr 1809/16 - 4.26 MN - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowe, stanowiący zmianę przeznaczenia istniejącego budynku, z dopuszczeniem zmiany jego formy z zakazem nadbudowy oraz KDW - teren dróg wewnętrznych i KD-D teren dróg dojazdowych,

 2. działka nr 1809/21 - KDW - teren dróg wewnętrznych,

 3. działka nr 1809/22 - 4.30.2P - teren zabudowy produkcyjnej, z zachowaniem stanu istniejącej zabudowy, KDW - teren dróg wewnętrznych, KD-D - teren dróg dojazdowych.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi: 6 500,00 zł.


W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 65 000,00 zł, co stanowi 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 17 października 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.


Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:


- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,


- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,


- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.


Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.


W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chodziez.pl

Chodzież, 3 sierpnia 2018 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski w Chodzieży ul. I.J.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

   2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

   3. Burmistrz Miasta przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym celu:

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

   1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartych na art.6 ust.1 lit.f.

   2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

   3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 25 lat .

   4. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

   5. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia danych (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO), przenoszenia danych (art.20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

   6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

   7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

   8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Nr UE.271.4.2018                                                                         Chodzież, dnia 18.07.2018 r.

 

                                                                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Zakup wyposażenia istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży       

 w ramach realizacji projektu pn. „Minicentrum nauki  i  kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie

istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży ", jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy:

            - Science Park Maciej Szpunar, ul. Straconki 58/2,  43-300 Bielsko - Biała w odniesieniu do części 2 zamówienia. W kryterium oceny ofert oferta otrzymała 100,00 pkt.

          - NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin w odniesieniu do części 3 zamówienia. W kryterium oceny ofert oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

            W niniejszym postępowaniu na część 3  zamówienia został złożona również oferta firmy: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.

            W kryterium oceny ofert oferta otrzymała 77,77 pkt

 

Jednocześnie informuję, że na część 1 zamówienia nie została złożona żadna oferta.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr UE.271.4.2018                                                                                                               Chodzież, dnia 18.07.2018 r.

 
 

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Zakup wyposażenia istniejącego obiektu Szkoły

Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn. „Minicentrum nauki  i  kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą

sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży ", w dniu 17 lipca 2018 r.

do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

1

Science Park Maciej Szpunar

 

ul. Straconki 58/2

43-300 Bielsko - Biała

Część 2: 72.078,00 zł brutto

2

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19,

58-405 Krzeszów

Część 3: 10.760,04 zł brutto

3

NORDWECO Sp. z o.o.

 

ul. Wieniawskiego 21

71-130 Szczecin

Część 3: 8.368,80 zł brutto

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe  w kwocie 89.200,00 zł  brutto na część 1, 2 i 3 zamówienia.

 


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 16 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul.Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na wynajem na okres do 3 lat, położonej w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 3891 (część), stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3891 (część)

 

powierzchnia nieruchomości m2

19,60

opis nieruchomości

garaż usytuowany w rejonie ul. Wojska Polskiego

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej


cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

58,80 netto + 23 % VAT

 

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

garaż

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

16 lipca 2018 r.


I.H.

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Chodzieży


Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:


Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Tadeusza Kościuszki 16

PO1H/00018842/9

1736

402

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m² z częścią usługową - w tym powierzchnia dwóch lokali użytkowych - 33,55 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46 m². Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.

499 000,00 zł

 

Ze względu, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%.

49 900,00 zł

 • Na dzień ogłoszenia o przetargu nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 r. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 lutego 1959 r. nr KI.IV-73/11/59, obecnie w rejestrze zabytków wpisana jest pod numerem 612/Wlkp/A. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku związanych z naprawą elementów konstrukcyjnych stropów nad parterem oraz drewnianej konstrukcji dachu w terminie 1 roku od zawarcia umowy sprzedaży.

Ponadto zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzić niezbędne prace remontowo-zabezpieczające obejmujące:

- wzmocnienie fundamentów,

- naprawę ścian obwodowych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych posiadających spękania,

- wzmocnienie więźby dachowej w ewentualną wymianą najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych,

- naprawę pokrycia dachowego poprzez przełożenie i uzupełnienie istniejącej dachówki lub wymianę na nowe z ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.

Przyszły nabywca ma również utrzymać historyczną bryłę obiektu oraz z uwagi na przebudowane wnętrze zachować główny trakt z istniejącą klatką schodową oraz przesklepionej piwnicy. Podczas robót budowlanych należy stosować tradycyjne rozwiązania i materiały wykończeniowe. W sytuacji konieczności wymiany istniejącej, niezabytkowej stolarki okiennej, witrynowej i drzwiowej należy zastąpić ją nową w istniejących otworach z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych podziałów. Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187 ze zm.) wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.


Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Tadeusza Kościuszki.


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego Miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 47 z dnia 4 stycznia 2016 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (m2), wydzielony funkcjonalnie z terenu MN/MW 1 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodnej formy architektonicznej w pierzei ul. T. Kościuszki).


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 1736 wynosi: 4 990,00 zł.


W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 49 900,00 zł, co stanowi 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 21 września 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.


Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:


- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,


- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,


- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.


Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.


Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.


W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chodziez.pl


Chodzież, 11 lipca 2018 r.

 


Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

z 11 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2913, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele składowania materiałów budowlanych.


Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


R.C


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2913


Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy (m2)

432 m 2

 


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Buczkowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIV b.


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren wydzierżawia się na cele składowania materiałów budowlanych.

Przeznaczenie w planie miejscowym: N1 - tereny doliny jeziornej.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

64,80zł + VAT 14,90zł = 79,70zł brutto


Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry za dany miesiąc, do 10-go każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów


Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

 

Chodzież

11 lipca 2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

z 11 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

  

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1134/1 i 1134/2 o łącznej powierzchni 102 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.


Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
R.C
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00005422/5

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1134/1

1134/2

Powierzchnia nieruchomości m2

6

96

Łącznie 102 m2


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich (MPZP Nr XLVII/408/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 kwietnia 2014 r.): KDW - teren drogi wewnętrznej

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

10,20 zł + VAT 2,35 zł =12,55 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

11 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ ul. Zaciszna

 

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież,  ul. Ofiar Gór Morzewskich/ Zaciszna

PO1H/00018842/9

575/4, 576/1

364

627

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ul. Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do działek odbywa się drogą utwardzoną z kostki brukowej. Przez działkę 575/4 (z tyłu działki) przebiega linia energetyczna NN- brak utrudnień  w zabudowie. Działki nie posiadają przyłączy. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.

80.000,00 zł brutto

 

(w tym 65.040,65 zł netto + 23% podatku VAT 14.959,35 zł)

8.000,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Zaciszna.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXIX/342/2013 z dnia 24 października 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. poz.7151 tereny oznaczone w planie symbolem MN1 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działki nr 575/4 i 576/1 wynosi: 800,00 zł.

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 8.000,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

 

- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,

 

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chodziez.pl

 

Chodzież, 9 lipca 2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Chodzież, dnia 09.07.2018r.Nr UE.271.4.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Zakup wyposażenia istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.

„Minicentrum nauki  i  kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży ".

 

 

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Minicentrum nauki  i  kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży " współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej jest zakup fabrycznie nowego wyposażenia do minicentrum  nauki dla dzieci w skład którego wchodzą  urządzenia tj.:  badanie szybkości refleksu, badanie ilości spalanych kalorii,  ślady zwierząt, obieg wody, mikrokosmos lasu, lejek grawitacyjny, wir wodny, cymbały, dzwony rurowe, kalejdoskop, dwa zwierciadła, peryskop, tablica interaktywna i laptop.  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży.

 

Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 

Część  1. Zakup wyposażenia do obiektu:

1)      Urządzenia -  Badanie szybkości refleksu,

2)       Urządzenia -  Stanowisko ilustrujące ile kalorii spalamy (z rowerem),

3)      Urządzenia -  Ślady zwierząt,

4)      Urządzenia -  Obieg wody w przyrodzie,

5)      Urządzenia -  Mikrokosmos lasu i jeziora (makieta),

6)      Urządzenia -  Lejek grawitacyjny.

 

Część 2. Zakup wyposażenia na zewnątrz:

1)      Urządzenia -  Wir wodny,

2)      Urządzenia -  Cymbały,

3)      Urządzenia -  Dzwony rurowe,

4)      Urządzenia -  Peryskop,

 

Część 3. Zakup wyposażenia elektronicznego:

1)      Urządzenia -  Tablica interaktywna,

2)      Urządzenia -  Laptop

 

 

 Linki:

1. Ogłoszenie - baza konkurencyjności.

2. Treść zapytania ofertowego z załącznikami

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 6 lipca 2018 roku

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej  wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie, stanowiącej część (68 m2) działki oznaczonej nr ewidencyjnym 2973 o pow. 630 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, położonej w Chodzieży przy ul. Buczkowskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIEoznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2973

powierzchnia nieruchomości m2

630 m2

opis nieruchomości

Działka nr 2973 stanowi grunty pod rowami. Nieruchomość jest przeznaczona w części do oddania w użyczenie - 68 m2 - stanowi odcinek rowu melioracyjnego przykrytego płytami betonowymi.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży jako WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz KD-D - drogi dojazdowe.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie w celu zapewnienia przejścia i przejazdu właścicielowi działek nr 2762 i nr 2972

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

RZĄDOWEGO PROGRAMU

DOBRY START "

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2018r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r.

Termin składania wniosków 

Sposób składania wniosków

Wniosek składany za pośrednictwem m. in.:

od 1 lipca do 30 listopada

drogą elektroniczną

portalu informacyjno-usługowego emp@tia;

systemów teleinformatycznych banków

od 1 sierpnia do 30 listopada

listownie

Poczty Polskiej

osobiście

punktów przyjęć wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 września ,

- od dnia 1 września do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami ,

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia dobry start organ przesyła na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej ma on możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 LISTOPADA 2018 ROKU

 

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,

- w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku,

-w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

- w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Informacja

INFORMACJA

DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

 

W celu sprawnego złożenia wniosku o świadczenia a także zaoszczędzenia czasu oczekiwania na jego przyjęcie proponujemy złożenie wniosków drogą elektroniczną (m. in. przez portal informacyjno - usługowy emp@tia, systemy teleinformatyczne banków) od dnia 1 lipca 2018r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :


- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,


- w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,


- w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,


- w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,


- w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2372, o pow. 471 m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2, 4, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2372

powierzchnia nieruchomości m2

471

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży u zbiegu ulic: Rynek 7 i Wojska Polskiego 2, 4. Jest to nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalno - usługowymi:

 1. Budynek mieszkalno-usługowy ul. Rynek 7: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokale usługowe. Powierzchnia zabudowy budynku 85,00m 2.


 1. Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 2: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku 132,00m 2.

 


 1. Budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego 4: budynek w zabudowie zwartej, podpiwniczony piętrowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Na parterze lokal usługowy. Powierzchnia zabudowy budynku 82,00m 2.


Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość nieużytkowana. Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne. W drodze dostęp do sieci kanalizacji deszczowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i handlowo- usługowa oraz rynek miejski.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXIX/278/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r. działka oznaczona jest symbolem Mu - teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.

cena nieruchomości

360.000,00 zł brutto

(Słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.


Chodzież,

28 czerwca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Chodzież, dnia 26.06.2018r.Nr UE.271.3.2018

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Zakup wyposażenia istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.

„Minicentrum nauki  i  kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży ".

 

 

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Minicentrum nauki  i  kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży " współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej jest zakup fabrycznie nowego wyposażenia do minicentrum  nauki dla dzieci w skład którego wchodzą  urządzenia tj.:  badanie szybkości refleksu, badanie ilości spalanych kalorii,  ślady zwierząt, obieg wody, mikrokosmos lasu, lejek grawitacyjny, wir wodny, cymbały, dzwony rurowe, kalejdoskop, dwa zwierciadła, peryskop, tablica interaktywna i laptop.  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chodzieży.

 

Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 

Część  1. Zakup wyposażenia do obiektu:

1)      Urządzenia -  Badanie szybkości refleksu,

2)       Urządzenia -  Stanowisko ilustrujące ile kalorii spalamy (z rowerem),

3)      Urządzenia -  Ślady zwierząt,

4)      Urządzenia -  Obieg wody w przyrodzie,

5)      Urządzenia -  Mikrokosmos lasu i jeziora (makieta),

6)      Urządzenia -  Lejek grawitacyjny.

 

Część 2. Zakup wyposażenia na zewnątrz:

1)      Urządzenia -  Wir wodny,

2)      Urządzenia -  Cymbały,

3)      Urządzenia -  Dzwony rurowe,

4)      Urządzenia -  Peryskop,

 

Część 3. Zakup wyposażenia elektronicznego:

1)      Urządzenia -  Tablica interaktywna,

2)      Urządzenia -  Laptop

 

 

 Linki:

1. Ogłoszenie - baza konkurencyjności.

2. Treść zapytania ofertowego z załącznikami

3. Zapytanie nr 1 

4. Odpowiedź nr 1

- Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

    Chodzież, dnia 21.06.2018r.

Nr UE.271.2.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1,  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm),   informuję,      

            że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla  zadania  pn. „Przebudowa chodników oraz dróg na terenie miasta Chodzieży”, jako ofertę najkorzystniejszą,

            wybrano ofertę  firmy Pana Jacka Karpińskiego, Roboty Drogowo Budowlane, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów.   Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

            W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:

            – cena oferty brutto – 60,00 pkt.

            – okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt., łącznie 100,00 pkt.

            Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu została złożyła jedna oferta.

 

            Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6, oznaczonej nr geodezyjnym 3010/11 o pow. 1006 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.


W dniu 12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Topolowej 6, oznaczonej numerem geodezyjnym 3010/11 o pow. 1006 m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczone zostały 4 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych).

Brak jest osób niedopuszczonych do przetargu.


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej 6, oznaczonej nr geodezyjnym 3010/11 o pow. 1006 m2 został Pan Dariusz Wachowiak, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 200.400,00 zł brutto. (słownie: dwieście tysięcy czterysta złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 20 czerwca 2018 r.


 

 

 

Zapytanie

Chodzież, dnia 18.06.2018r.


Nr UE.271.3.2018

ZAPYTANIE
W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

W związku z koniecznością ustalenia wartości zamówienia publicznego którego przedmiotem jest „Zakup wyposażenia istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1

w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn. „Minicentrum nauki  i  kreatywności    z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie

istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży ” , bardzo proszę o złożenie szacunkowej oferty cenowej wykonania w/w dostawy:

1)      Urządzenia -  Badanie szybkości refleksu,

2)      Urządzenia -  Stanowisko ilustrujące ile kalorii spalamy (z rowerem)

3)      Urządzenia -  Ślady zwierząt

4)      Urządzenia -  Obieg wody w przyrodzie

5)      Urządzenia -  Mikrokosmos lasu i jeziora (makieta)

6)      Urządzenia -  Lejek grawitacyjny

7)      Urządzenia -  Wir wodny

8)      Urządzenia -  Cymbały

9)      Urządzenia -  Dzwony rurowe

10)  Urządzenia -  Peryskop

11)  Urządzenia -  Tablica interaktywna

12)  Urządzenia -  Laptop

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu:

Link: Zapytanie w celu ustalenia wartości zamówienia

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Wiejskiej w Chodzieży


Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:


Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Wiejska

PO1H/00018842/9

495/7

1071

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Wiejskiej. Nieruchomość jest niezabudowana, nieurządzona, nieużytkowana, porośnięta chwastami i drzewkami samosiejkami. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ul. Wiejskiej jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa i telefoniczna. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz las.

85.000,00 zł brutto

 

(w tym 69.105,69 zł netto + 23% podatku VAT 15.894,31 zł)

8.500,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiejska.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem 2.32 MN- i stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz zabudowy wyodrębnionej działki budowlanej jednym budynkiem o wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 495/7 wynosi: 850,00 zł.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 8.500,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 2 sierpnia 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:

- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chodziez.pl


Chodzież, 7 czerwca 2018 r.

 


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 5 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Nowej 7, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.

 

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1624/2

Powierzchnia nieruchomości m2

 94

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Nowej 7, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: MW6 - Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

9,40 zł + VAT 2,16 zł =11,56zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do  3 lat, na cele rolnicze

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

5 czerwca 2018 r.

     

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Chodzież, dnia  06.06.2018r.

 

 

Nr UE.272.2.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa chodników oraz dróg na terenie miasta Chodzieży", w dniu 06.06.2018r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

1

Roboty Drogowo Budowane

Jacek Karpiński.

 

ul. Norwida 9/7

77-400 Złotów

 

Część  I: 1.699.824,69 zł 

Część II: 766.567,29 zł    

 

Część I: 15.09.2018r.

Część II:

15.09.2018r.

 

Część I:

60 m-cy

Część II:

60 m-cy

Zgodnie                z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie                       

1.195.000,00 zł brutto na cześć I i 550.000,00 zł  brutto na część II.
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 29 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży, przy ul. Łąkowej 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu- działki: 1809/16, 1809/21 i 1809/22 o łącznej pow. 2378 m2, oraz prawo własności budynku magazynowego o pow. użytkowej 2355 m2 i budynku biurowego o pow. użytkowej 209 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr PO1H/00029148/4.


Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


R.C.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00029148/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 1809/16

 2. 1809/21

 3. 1809/22


powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1461

 2. 124

 3. 793

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Łąkowej 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu- działki 1809/16, 1809/21 i 1809/22 o łącznej pow. 2378 m2,oraz prawo własności budynku magazynowego o pow. użytkowej 2355 m2 i budynku biurowego o pow. użytkowej 209 m2.

Budynki w zabudowie zwartej. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość stanowi część zamkniętego zakładu porcelany. Podłoże działek częściowo utwardzone betonem oraz trawiaste. Ogrodzenie od strony ul. Fabrycznej murowane z cegły ceramicznej oraz siatki na słupkach betonowych na podmurówce betonowej. Działki posiadają dostęp do drogi ul. Łąkowej i pełnego uzbrojenia w sieć infrastruktury technicznej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, część zakładu porcelany, tory kolejowe, przedszkole.

 

Położenie nieruchomości dobre- blisko centrum miasta i głównych dróg.

 

Działki 1809/21 i 1809/22 znajdują się na terenie fabrycznym dawnej fabryki porcelany wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru 481/Wlkp/B.

Decyzja WWKZ z dnia 21.03.2007 r.

 

Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek uzgodnienia wszystkich prac budowlanych na obszarze działek 1809/21 i 1809/22 z WUOZ. Działania te muszą być prowadzone w sposób nie wpływający na pogorszenie stanu technicznego oraz wizerunku zabytkowego budynku fabryki. Teren zespołu fabrycznego zlokalizowany jest w strefie nawarstwień kulturowych średniowiecznego i nowożytnego osadnictwa . W związku z tym inwestycje prowadzone na w/w obszarze, a wymagające prac ziemnych należy uzgodnić z WWKZ celem określenia obowiązującego Inwestora zakresu badań archeologicznych.

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, zastrzega, że w/w obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji, i opieki nad nim.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r.

 1. Działka 1809/16 - 4.26 MN- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stanowiący zmianę przeznaczenia istniejącego budynku, z dopuszczeniem zmiany jego formy z zakazem nadbudowy, oraz KDW- teren dróg wewnętrznych i KD-D- teren dróg dojazdowych,

 2. Działka 1809/21- KDW- teren dróg wewnętrznych,

 3. Działka 1809/22 - 4.30.2P- teren zabudowy produkcyjnej, z zachowaniem stanu istniejącej zabudowy, oraz - KDW- teren dróg wewnętrznych i KD-D- teren dróg dojazdowych.cena nieruchomości (wszystkich działek łącznie)

650.000,00 zł brutto

(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto), w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1809/21 i 1809/22 wynosi 29.700,00 zł

Ze względu, na to że działki 1809/21 i 1809/22 wpisane są do rejestru zabytków cena za nie uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%.

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

29 maja 2018 r.


Telefon kontaktowy (0-67) 2827171 wew.414 lub 412.

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 3 ust. 4 Zarządzenia Nr 0050.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.116.2017 z dnia 12 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.132.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. W dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek) Urząd Miejski w Chodzieży z siedzibą przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 będzie nieczynny.

2. Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży, z siedzibą przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 4 w tym dniu będzie czynny dla interesantów w godzinach 730 - 1400

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Przebudowa chodników oraz dróg na terenie miasta Chodzieży"Linki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załączniki do SIWZ od 1 do 9a

 4. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna dla części nr 1

 5. Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja techniczna dla części nr 2

 1. Załącznik Nr 12 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - chodniki i jezdnie

 2. Załącznik Nr 13 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - drogi

 3. Modyfikacja SIWZ 05.06.2018

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 17 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 3 - budynek A oznaczonej numerem geodezyjnym 2871/4 stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej na wynajem na okres do 3 lat.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00007336/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2871/4

 

powierzchnia nieruchomości m2

99,39

opis nieruchomości

Lokal użytkowy (wiata) usytuowana przy ul. Młyńskiej 3- budynek A

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

teren istniejących obiektów użytkowych


cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

487,01 netto + 23 % VAT

 

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

na cele magazynowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

17 maja 2018 r.


I.H.

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 16 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich/ ul. Zaciszna, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży, składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 575/4 o pow. 364 m2 oraz 576/1 o pow. 627 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr P01H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

575/4

576/1


powierzchnia nieruchomości m2

364

627

Łącznie 991


opis nieruchomości


Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ulicy Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do działek odbywa się drogą utwardzoną z kostki brukowej.

Działki nie posiadają przyłączy. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze): sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXIX/342/2013 z dnia 24 października 2013 r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7151 tereny oznaczone w planie symbolem MN1 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


cena nieruchomości

80.000,00 zł brutto

(Słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

(65.040,65 zł netto +podatek VAT 14.959,35 zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

16 maja 2018 r.

Telefon kontaktowy (0-67) 2827171 wew. 414 lub 412.

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonej przy ul. Topolowej 6 w Chodzieży


Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest następująca nieruchomość:


Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza*

Wysokość wadium w zł

 

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia (m²)

 

 

 

Chodzież, ul. Topolowa 6

PO1H/00018842/9

3010/11

1006

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ul. Topolowej 6. Nieruchomość zabudowana jest budyniem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej o powierzchni zabudowy 146,00 m² oraz budynkiem gospodarczym parterowym o powierzchni zabudowy 89,00 m². Budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Nieruchomość jest nieużytkowana. Działka posiada przyłącza wodociągowe, energetyczne, gazowe, telefoniczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny inwestycyjne oraz las.

120 000,00 zł

12 000,00 zł

 • Na dzień ogłoszenia o przetargu nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 CZERWCA 2018 R. O GODZ. 12.00 W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY, UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.

Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Gmina Miejska w Chodzieży nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.


Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Topolowej.


Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Topolowej zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXVIII/265/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 106 z dnia 29 sierpnia 2001 r. nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem M - teren zabudowy mieszkaniowej. Na działce możliwa jest budowa nowego budynku po rozbiórce istniejących budynków.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zatem minimalne postąpienie dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 3010/11 wynosi: 1 200,00 zł.


W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu, w poniżej podanej wysokości i we wskazanym terminie. Wadium w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 6 czerwca 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.


Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu przedkłada Komisji Przetargowej:


- dowód wniesienia wadium oraz nr rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium,

- dokument tożsamości,

ponadto:

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy przedłożyć potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,


- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej,


- w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości.


Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości (pomniejszonej o wpłacone wadium) jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.


Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.


W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:

- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew. 412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chodziez.pl


Chodzież, 26 kwietnia 2018 r.

 


OgłoszenieOGŁOSZENIE

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się 
w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej 17, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury
im. Stanisława Moniuszki w Chodzieży.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIEoznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00032980/2

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3841

powierzchnia nieruchomości m2

2147 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa nr 4 znajduje się
w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17 na pierwszym piętrze budynku. Powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 305,18 m2. Nieruchomość nie posiada pomieszczeń przynależnych. Na nieruchomość składają się pomieszczenia użytkowe i pomocnicze. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 30518/103313 części
w nieruchomości oznaczonej nr 3841 opisanej
w księdze wieczystej nr PO1H/00008358/6. Udział w nieruchomości wspólnej obejmuje także część budynku garażowego i gospodarczego, które znajdują się na działce nr 3841. Instalacje
w lokalu: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z kotłowni.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

4.48U - teren istniejącej zabudowy usługowej zamieszkania zbiorowego.

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1 zł plus VAT

terminy wnoszenia opłat

Jednorazowo, przed zawarciem aktu notarialnego.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie nieruchomości w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży im. Stanisława Moniuszki w celu prowadzenia działalności statutowej.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Informacja o wyniku ofert na najem lokalu użytkowego

Treść ogłoszenie z informacją o wyniku ofert na najem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie z 10 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

z 10 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży, przy ul. Wiejskiej, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 495/7 o pow. 1071m2, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr PO1H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

R.C.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

495/7

 

powierzchnia nieruchomości m2

1071

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej. Jest niezabudowana, nieurządzona, nieużytkowana, porośnięta chwastami i drzewkami samosiejkami. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ul. Wiejskiej jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r. działka oznaczona jest symbolem 2.32 MN - i stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz zabudowy wyodrębnionej działki budowlanej jednym budynkiem o wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

cena nieruchomości

85.000,00 zł brutto

(w tym 69.105,69zł netto + 23% podatku VAT 15.894,31zł zł)

(Słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 brutto)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

10 kwietnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży, przy ul. Tadeusza Kościuszki 16, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 1736, o pow. 402 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży , Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr PO1H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1736

powierzchnia nieruchomości m2

402

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2 z częścią usługową -w tym: pow. 2 lokali użytkowych 33,55 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46,00 m2. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni brukowej z chodnikiem dla pieszych.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru 612/Wlkp/A. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzenia, w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy sprzedaży, prac konserwatorskich przy zabytku związanych z naprawą elementów konstrukcyjnych stropów nad parterem oraz drewnianej konstrukcji dachu.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego Miasta Chodzieży, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 47 z dnia 4 stycznia 2016 r. działka oznaczona nr ewid. 1736 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (m2), wydzielony funkcjonalnie z terenu MN/MW 1 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i jednorodnej formy architektonicznej w pierzei ul. T. Kościuszki).


Zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzić niezbędne prace remontowo-zabezpieczające obejmujące:

 

- wzmocnienie fundamentów,

- naprawę ścian obwodowych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych posiadających spękania,

 

- wzmocnienie więźby dachowej z ewentualną wymianą najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych,

- naprawę pokrycia dachowego poprzez przełożenie i uzupełnienie istniejącej dachówki lub wymianę na nowe z ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.

 

Utrzymać historyczną bryłę budynku,

Z uwagi na przebudowane wnętrze konieczność zachowania głównego traktu z istniejącą klatką schodową oraz przesklepionej piwnicy. Podczas robót budowlanych należy stosować tradycyjne rozwiązania i materiały wykończeniowe.

W sytuacji konieczności wymiany istniejącej, nie zabytkowej stolarki okiennej, witrynowej i drzwiowej należy zastąpić ją nową w istniejących otworach z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych podziałów.

Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zastrzega, że w w. obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim.

 

cena nieruchomości

499.000,00 zł brutto

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 brutto),

Ze względu, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%.

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

3 kwietnia 2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022697/8


Oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

2022

Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy (m2)

407,50 m 2

 


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem LsVI


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się w celu przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim. Przeznaczenie w planie miejscowym: ZL - Tereny lasów

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

10,00 zł+ VAT= 12,30 zł

brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za wydzierżawienie gruntu płatna z góry do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów


Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 6 lat

 

Chodzież

26 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE


z dnia 26 marca 2018 r.


Burmistrz Miasta Chodzieży


 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczonej numerem geodezyjnym 2022 o pow. 407,50 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia w celu przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży.


Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

R.C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00006132/2


Oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

3649

Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy (m2)

212 m 2

 


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 9.42 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej przewidzianej do zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

21,20 zł+ VAT= 26,08 zł

brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za wydzierżawienie gruntu płatna z góry do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów


Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat

 

Chodzież

22 marca 2018 r.OGŁOSZENIE

z dnia 22 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


R.C.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 13 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej  wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1095 o pow. 130 m2, położonej w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYoznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00016763/7

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1095

powierzchnia nieruchomości m2

130 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, w zabudowie wolnostojącej. Działka prawie w całości zabudowana chodnikiem
z kostki brukowej i utwardzeniem z kamienia tłuczonego. Działka posiada przyłącza: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej. W drodze ul. Wiosny Ludów: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telefoniczna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - dojazd do działki drogą asfaltową.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży jako KP- tereny parkingów.

cena za nieruchomość

Prawo własności nieruchomości - 18 700 zł, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 500 zł. Zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, cena sprzedaży nieruchomości - 8 200 zł.

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (art. 37 ust. 2 pkt 5)

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 5 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość położona jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży, oznaczona jest numerem ewidencyjnym 3010/11, o pow. 1006 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę Nr P01H/00018842/9.

Ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3010/11

 

powierzchnia nieruchomości m2

1006

 

opis nieruchomości

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Topolowej 6. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym,                            w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 146,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym, parterowym o powierzchni zabudowy 89,00 m2. Budynek gospodarczy niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Nieruchomość jest nieużytkowana.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową-                     ul. Topolowa. Działka posiada przyłącza: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu (w drodze):sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.                         Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny inwestycyjne oraz las.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Topolowej zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży                              Nr XXVIII/265/2001 z dnia 28 czerwca 2001, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego Nr 106 z dnia 29 sierpnia 2001 r, nieruchomość oznaczona jest symbolem M - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Na działce możliwa jest budowa nowego domu po rozbiórce istniejących budynków.

 

cena nieruchomości

120.000,00 zł brutto

(Słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) - nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia                    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

5 marca 2018 r.

     

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z 6 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

            podaje  do  publicznej   wiadomości,  że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w Chodzieży, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1742 oraz 1820/2 i 1821/4, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele parkingowe i manewrowe.

 

             Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 


R.C


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1)     PO1H/00018842/9

2)     PO1H/00027482/3

PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według

katastru nieruchomości

1)     1742

2)     1820/2 i 1821/4

Powierzchnia   nieruchomości   do dzierżawy (m2)

       1)   333 m 2

       2)   402 m2

 

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem B i Bi.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele parkingowe i manewrowe.

Przeznaczenie w planie miejscowym: U26 i U 28 - tereny istniejącej zabudowy usługowej.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1)      122,88 zł brutto

2)      148,34 zł brutto

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży              z dnia 22 lutego 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłaty miesięczne za wydzierżawienie gruntu płatne do dnia 10- go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana                        w miarę wzrostu cen gruntów

 

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie  w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat

 

 Chodzież

   6 marca 2018 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 525962-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

Gmina Miejska w Chodzieży: „Sporządzenie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w celu aplikacji o środki finansowe dla projektu pn. Chodzież Od Nowa - rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000, ul. Paderewskiego  2 , 64-800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail zamowienia.publiczne@chodziez.pl, faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): www.chodziez.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.chodziez.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Miejska w Chodzieży ul. Ignacego, Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sporządzenie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w celu aplikacji o środki finansowe dla projektu pn. Chodzież Od Nowa - rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia"
Numer referencyjny: Nr UE.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w celu aplikacji o środki finansowe dla projektu pn. Chodzież Od Nowa - rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj" i obejmować będzie częściowo trzy projekty rewitalizacyjne opisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2023 tj. - Projekt 1.3.1. Utworzenie parku - „Odpoczywaj z kulturą", - Projekt 4.1.1. Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego, - Projekt 4.1.2. Aleja Gwiazd Jazzu.

II.5) Główny kod CPV: 71241000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-28

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2018-03-28


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: Wykonawca, wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartość nie mniejszej niż 15.000,00 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów które Wykonawca złoży po przedłożeniu oświadczenia o braku podstaw wykluczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI, pkt. 3, SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w VI, pkt 5. ppkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI, pkt. 5, SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt niniejszej SIWZ stosuje się. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3 SIWZ. VII. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w VII. pkt 1 powyżej niniejszej SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę, firm podwykonawców. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (które są składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i dostępności oświadczeń lub dokumentów (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.", w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (które są składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i dostępności oświadczeń lub dokumentów (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. W przypadku, dokumentów o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, które stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  0
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty brutto

60,00

termin platności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: 1. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, z którejkolwiek z poniższych przyczyn (okoliczności): a) wystąpienie okoliczności których strony nie mogły przewidzieć, b) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 2. W zakresie wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 3. W innym przypadkach wymienionych w art. 144 Pzp. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.

 2. SIWZ z załącznikami nr 1-5, 9 i 10.

 3. Załącznik Nr 6 ,

 4. Załączniki 7, 8, 8a, 8b.

 5. Koncepcja

 6. Modyfikacja treści SIWZ 09-03-2018 

 7. Informacja z otwarcia ofert 

 8. Treść zawiadomienia

 INFORMACJA

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Stanisława Staszica 1, oznaczonej nr geodezyjnym 2418/2 o pow. 500 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.


W dniu 14 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Stanisława Staszica 1, oznaczonej numerem geodezyjnym 2418/2 o pow. 500 m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00019852/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczonych zostało 6 osób, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych).

Brak jest osób niedopuszczonych do przetargu.


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).


W wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ul. Stanisława Staszica 1, oznaczonej nr geodezyjnym 2418/2 o pow. 500 m2 został Pan Łukasz Senger, który nabył nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tj. Senger&Partners Nieruchomości, i zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 207.000,00 zł brutto. (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 22 lutego 2018 r.


 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

Z DNIA 16 LUTEGO 2018

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

wykaz

 

Zawiadomienie

Informacja o wyborze realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludziekgo w Gminie Miejskiej w Chodzieży.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 9 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Świętokrzyskiej 33/2 oraz Świętokrzyskiej 33/4, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023090/0

 

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2800/1

 

powierzchnia nieruchomości m2

1001

opis nieruchomości

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,87 m2, położony na parterze budynku w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej 33/2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: na poddaszu- korytarz, wc, pokój z aneksem o łącznej pow. 44,48 m2, piwnicę o pow. 11,00 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,40 m2

 2. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,19 m2, położony na poddaszu budynku w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej 33/4. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnicę o pow. 11,00 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,60 m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej

 

cena nieruchomości

 1. 86.733,33 zł (w tym: cena lokalu 57.334,96 zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 29.398,38 zł)

 2. 106.733,33 zł (w tym: cena lokalu 81.102,54 zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 19.630,79 zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowo na rzecz najemcy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

 

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

 

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

9 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00019852/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2418/2

Powierzchnia nieruchomości w m2

500

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Stanisława Staszica nr 1. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym o powierzchni użytkowej 326,00 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 26 m², przeznaczonymi do rozbiórki. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, piętrowy ze strychem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości

120.000,00 zł brutto

(Słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) - nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)Wysokość wadium w pieniądzu

12.000,00 zł

Termin i miejsce przetargu

14 luty 2018 roku, godzina 1200

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala 305.

 

Rodzaj przetargu oraz termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 8 sierpnia 2017 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 24 października 2017 r.

 

 

 1. Brak jest zobowiązań i obciążeń dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.


Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uzyskać u poszczególnych gestorów sieci we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości nabywca nieruchomości wykona na własny koszt.


Gmina Miejska w Chodzieży nie dysponuje danymi odnośnie warunków wodno-gruntowych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.


 1. Wadium w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu, na konto Gminy Miejskiej w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 8 lutego 2018 roku.

Datą wniesienia wadium jest data obciążenia rachunku bankowego.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


 1. Burmistrz Miasta Chodzieży w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.


W terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Chodzieży. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać:


- Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412, 414,

- Biuletyn Informacji Publicznej - bip.chodziez.pl


 

Chodzież, dnia 4 stycznia 2018 r.

 

R.C.

 

 

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00026882/0,

PO1H/00024322/3, PO1H/00022697/8, PO1H/00034015/1, PO1H/00010075/5, PO1H/00030915/2, PO1H/00026044/4,

PO1H/00006132/2,

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 359

2) 495/1, 495/2

3) 3059/9

4) 2466

5) 1465

6) 996

7) 341/3

8) 2276

9) 435/1

10) 3584/2

11) 2911

12) 3369

13) 3369

14) 3369

15) 3369

16) 1175

17) 1781/7

18) 495/5

19) 1461/1

20) 2092

21) 616/2

22) 616/2

23) 2735/2

24) 4040

25) 597/7, 597/9, 597/10, 597/11, 597/13,

597/14, 597/15

26) 634

27) 635/1

28) 3050/22

29) 2568

30 3649

31) 662

32) 3627

33) 2466

34) 3649

 

powierzchnia nieruchomości m2

1) 465

2) 303

3) 834

4) 40

5) 667

6) 183

7) 120

8) 65

9) 105

10) 300

11) 5400

12) 84

13) 95

14) 210

15) 8

16) 628

17) 501

18) 357

19) 908

20) 100

21) 350

22) 375

23) 5276

24) 78

25) 31.170

26) 920

27) 1013

28) 1155

29) 414

30) 180

31) 60

32) 650

33) 45

34) 220

 

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem NR 0050.5.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 stycznia 2017 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat


Chodzież


4 stycznia 2018 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00026882/0, PO1H/00024322/3, PO1H/00030979/8, PO1H/00024947/0, PO1H/00022790/0,

PO1H/00026961/8, PO1H/00024948/7,

PO1H/00027482/3, PO1H/00026044/4,

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 2313

2) 1101

3) 1680/2

4) 342/6

5) 1742

6) 1820/2, 1821/4

7) 2032

8) 3628/1

9) 1624/2 (grunt nr 1)

10) 1624/2 (grunt nr 2)

11) 2849

12) 1490/3

13) 1827/48 (grunt nr 1)

14) 1827/48 (grunt nr 2)

15) 1613/11

16) 1613/11

17) 1613/11

18) 1613/11

19) 1613/11

20) 1827/48

21) 2366/3

22) 342/6

23) 4086/13

24) 1827/45

25) 1624/2

 

powierzchnia nieruchomości m2

1) 72

2) 8

3) 30

4) 280

5) 333

6) 402

7) 20

8) 400

9) 21

10) 21

11) 20

12) 22,44

13) 21

14) 21

15) 15,05

16) 15,14

17) 16,60

18) 15

19) 14,20

20) 20

21) 16,50

22) 20

23) 24,40

24) 20

25) 20

 

 

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem NR 0050.5.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 stycznia 2017 r.

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat

 

Chodzież

4 stycznia 2018 r.