2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego

dla  zadania  pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży"

 

Załącznik:

1. Zawiadomienie.pdf

Ogłoszenie nr 366756

Ogłoszenie nr 366756 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Chodzież: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg
gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi omiatanie i zimowe utrzymanie

Ogłoszenie nr 363276 -2016 z dnia 2016-12-09 r. Chodzież: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2017 r.

Załączniki:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienia o wyniku postępowania w przetargu na Ubezpieczenie majątku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

          w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków   użyteczności publicznej w Chodzieży"

 

Link: Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

           w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków   użyteczności publicznej w Chodzieży", z  dnia 09.12.2016r.

link

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii E

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.wokiss.pl/chodziezm/


Ogłoszenie nr 356027 - 2016 z dnia 2016-12-01 r. Chodzież: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000, ul. ul. Paderewskiego  2, 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail zamowienia.publiczne@chodziez.pl, faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wokiss.pl/chodziezm/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Miejska w Chodzieży ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, Kancelaria p. 201
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI
Numer referencyjny: OR.ZP.271.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery następujące części: Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: •od kradzieży z włamaniem i rabunku, •przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4)ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1)obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)ubezpieczenie Assistance Część III: ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje 1)ubezpieczenie casco statku pływającego 2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora Część IV: Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3, 66514150-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2019

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2) i 3) powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/12/2016, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: I    Nazwa: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: •od kradzieży z włamaniem i rabunku, •przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 3)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 4)ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena ofety 80.00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 20.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1)obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2)ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4)ubezpieczenie Assistance
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena ofery 90.00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: III    Nazwa: Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1)ubezpieczenie casco statku pływającego 2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66514150-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty 90.00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: IV    Nazwa: Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66516400-4, 66516000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena oferty 90.00
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 10.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


  

Ogłoszenie nr 354981 - 2016 z dnia 2016-11-30 r. Chodzież: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w

Ogłoszenie nr 354981 - 2016 z dnia 2016-11-30 r. Chodzież: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym".O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000, ul. ul. Paderewskiego  2, 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail zamowienia.publiczne@chodziez.pl, faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): www.codziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.codziez.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży"
Numer referencyjny: Nr UE.042.1.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zespół inżyniera kontraktu) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: a) Część Nr 1. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży, b) Część Nr 2. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży, c) Część Nr 3. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" jest jednym z zadań w ramach realizacji projektu współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". W ramach realizacji projektu termomodernizacji podlega budynek: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, Miejskiego Gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego w Chodzieży i Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży. Nadzór inwestorski należy pełnić w zakresie branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej dla prac, robót budowlanych, których wartość szacunkowa ustalona na podstawie Programów Funkcjonalno Użytkowych, Audytów Energetycznych i Audytów Oświetleniowych, wynosi dla: a) Część Nr 1 - ok. 2.550.000,00 zł brutto, b) Część Nr 2 - ok. 4.780.000,00 zł brutto, c) Część Nr 3 - ok. 1.100.000,00 zł brutto. Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustaleniami stron. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:71520000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część Nr 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 70.000,00 PLN. Część II. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 135.000,00 zł. Część III. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 30.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie wymaganego w SIWZ ubezpieczenia na sumę gwarancyjną stanowiącą sumę wartości sum gwarancyjnych wymaganych dla każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3 ppkt 1-9 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonała w tym okresie, minimum 1 zamówieni na usługi polegające na nadzorze nad realizacją nad robotami budowlanymi w zakresie świadczenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości usługi nie mniejszej niż 45.000,00 zł Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych:  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną o wartości min. 1.700.000,00 zł brutto,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ. . Część II. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonała w tym okresie, minimum 1 zamówienie na usługi polegające na nadzorze nad realizacją nad robotami budowlanymi w zakresie świadczenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości usługi nie mniejszej niż 45.000,00 zł Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych:  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną o wartości min. 2.300.000,00 zł brutto,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ. Część III. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonała w tym okresie, minimum 1 zamówienie na usługi polegające na nadzorze nad realizacją nad robotami budowlanymi w zakresie świadczenia kompleksowego nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości usługi nie mniejszej niż 20.000,00 zł Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych:  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną o wartości min. 800.000,00 zł brutto,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie wymaganego w SIWZ ubezpieczenia na sumę gwarancyjną stanowiącą sumę wartości sum gwarancyjnych wymaganych dla każdej części zamówienia, na którą składana jest oferta. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3 ppkt 1-9 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI, pkt. 3, SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w VI, pkt 5. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w VI, pkt. 5 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI, pkt. 5, SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt niniejszej SIWZ stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w VI, pkt. 3, ppkt. 1. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI, pkt. 5, ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis VI, pkt 6 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla: a) Część Nr 1. w kwocie: 1.500,00 zł. b) Część Nr 2. w kwocie: 2.500,00 zł. c) Część Nr 3. w kwocie 500,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie wykonawcy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: 1. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, jeżeli zostanie przedłużony termin wykonania zamówienia na roboty budowlane - postępowanie przetargowe pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży", który uprawnia do zmiany harmonogramu o czas trwania którejkolwiek z poniższych przyczyn (okoliczności): a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a) działania sił wyższych tj. wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu) b) konieczność usunięcia błędów w PFU, d) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, w tym wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia okoliczności których strony nie mogły przewidzieć, f) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 2. W zakresie wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 3. W innym przypadkach wymienionych w art. 144 Pzp. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/12/2016, godzina: 07:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: I    Nazwa: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zespół inżyniera kontraktu) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" jest jednym z zadań w ramach realizacji projektu współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Nadzór inwestorski należy pełnić w zakresie branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej dla prac, robót budowlanych, których wartość szacunkowa ustalona na podstawie Programów Funkcjonalno Użytkowych, Audytów Energetycznych i Audytów Oświetleniowych, wynosi dla: a) Część Nr 1 - ok. 2.550.000,00 zł brutto, Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustaleniami stron. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1, 71520000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadcznie wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: . Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zespół inżyniera kontraktu) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" jest jednym z zadań w ramach realizacji projektu współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Nadzór inwestorski należy pełnić w zakresie branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej dla prac, robót budowlanych, których wartość szacunkowa ustalona na podstawie Programów Funkcjonalno Użytkowych, Audytów Energetycznych i Audytów Oświetleniowych, wynosi dla: a)część Nr 2 - ok. 4.780.000,00 zł brutto, Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustaleniami stron. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1, 71520000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: III    Nazwa: . Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (zespół inżyniera kontraktu) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" jest jednym z zadań w ramach realizacji projektu współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Nadzór inwestorski należy pełnić w zakresie branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej dla prac, robót budowlanych, których wartość szacunkowa ustalona na podstawie Programów Funkcjonalno Użytkowych, Audytów Energetycznych i Audytów Oświetleniowych, wynosi dla: a) Część 3 - ok. 1.100.000,00 zł brutto. Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustaleniami stron. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1, 71520000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie wykonawcy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki:

Ogłoszenie nr 349889 - 2016 z dnia 2016-11-23 r. Chodzież: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży

Ogłoszenie nr 349889 - 2016 z dnia 2016-11-23 r. Chodzież: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, krajowy numer identyfikacyjny 52455900000, ul. ul. Paderewskiego  2, 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 827 171, e-mail , faks 672 827 232.
Adres strony internetowej (URL): www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
wwwchodziez.l
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży
Numer referencyjny: Nr UE.042.1.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" tj. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, Miejskiego Gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego w Chodzieży i Miejskiego Przedszkola nr 5 „Pod Żaglami Piątki" w Chodzieży w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Celem projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży, zgodnie z Programami Funkcjonalno - Użytkowymi, Audytami energetycznymi i Audytami oświetleniowymi jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" w formule zaprojektuj i wybuduj obejmująca: a) Część Nr 1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3", b) Część Nr 2. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum", c) Część Nr 3. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5", Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis poszczególnych części zamówienia zawarty został zawarty w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia i załącznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71300000-1, 45300000-0, 45262100-2, 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45320000-6, 45261900-3, 45321000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków udziału w postępowaniu. Część Nr 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 3.000.000,00 zł b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.000.000,00 PLN, c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.500.000,00 PLN. Część 2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 5.000.000,00 zł b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2.000.000,00 PLN, c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4.700.000,00 PLN. Część 3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekono-micznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - za ten okres, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 1.500.000,00 zł b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 PLN, c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI. pkt. 3. ppkt 1-9 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w VI, pkt 3. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków udziału w postępowaniu. Część Nr 1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj lub wybuduj z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej, spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 1.700.000,00 zł oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące: - docieplenie ścian o powierzchni co najmniej 2.000,00 m2. - docieplenie dachu lub stropodachu o powierzchni co najmniej 1.200,00 m2. - termomodernizację stolarki drzwiowej i okiennej o łącznej powierzchni co najmniej 100 m 2. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 8 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości min. 1.700.000,00 zł brutto,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 9 do SIWZ. Część 2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj lub wybuduj z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej, spośród których to zamówień co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące: - docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni co najmniej 2.000,00 m2. - docieplenie dachu lub stropodachu o powierzchni co najmniej 1.500,00 m2. - termomodernizację stolarki drzwiowej i okiennej o łącznej powierzchni co najmniej 250 m 2. oraz przynajmniej jedna z tych robót obejmować: - montaż kolektorów słonecznych o powierzchni co najmniej 60m2. - wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - remont lub przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej polegające na wymianie rurociągów, montażu armatury wodo oszczędnej. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 8 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo. b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, min. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, posiadającą min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu min. 1 robotą budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości min. 3.500.000,00 zł brutto ,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 9 do SIWZ. Część 3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI. pkt. 3. ppkt 1-9 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w VI, pkt 3. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, b) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dla każdej części zamówienia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI, pkt. 3, SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w VI, pkt 5. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w VI, pkt. 5 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI, pkt. 5, SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis powyższego pkt niniejszej SIWZ stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w VI, pkt. 3, ppkt. 1. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI, pkt. 5, ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis VI, pkt 6 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt VI, pkt. 3, ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla: a) Część Nr 1. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3" w kwocie: 50.000,00 zł. b) Część Nr 2. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum", w kwocie: 100.000,00 zł. c) Część Nr 3. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 5", w kwocie: 24.000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji w miesiącach 30
Termin realizacji 10
   

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: 1. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, które uprawnia do zmiany harmonogramu o czas trwania którejkolwiek z poniższych przyczyn (okoliczności): a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, b) działania sił wyższych tj. wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu) c) konieczność usunięcia błędów w PFU, d) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego, w tym wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia okoliczności których strony nie mogły przewidzieć, f) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 2. W zakresie wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 3. W innym przypadkach wymienionych w art. 144 Pzp. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1    Nazwa: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3",
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" tj. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Celem projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży, zgodnie z Programami Funkcjonalno - Użytkowymi, Audytami energetycznymi i Audytami oświetleniowymi jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia i załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 71300000-1, 45300000-0, 45266100-2, 45262500-6, 45410000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45320000-6, 45261900-3, 45321000-3,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji w miesiącach 30
Termin realizacji 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum",
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" tj. Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Celem projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży, zgodnie z Programami Funkcjonalno - Użytkowymi, Audytami energetycznymi i Audytami oświetleniowymi jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia i załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 71300000-1, 45300000-0, 45262100-2, 45262500-6, 45410000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-0, 45330000-9, 45320000-6, 45261900-3, 45321000-3,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji w miesiącach 30
Termin realizacji 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5",
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży" tj. Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Celem projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży, zgodnie z Programami Funkcjonalno - Użytkowymi, Audytami energetycznymi i Audytami oświetleniowymi jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii. Szczegółowy zakres prac i robót zawarty został w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia i załącznikach do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 71300000-1, 45300000-0, 45262100-2, 45262500-6, 45410000-4, 45421100-5, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 43200000-6, 45261900-3, 45321000-3,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/11/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji w miesiąch 30
Termin realizacji 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 347400 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.

Chodzież: Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2017r."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 57034796600000, ul. ul. Młyńska  3, 64800   Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 810 183, e-mail , faks 672 810 183.
Adres strony internetowej (URL): www.mzk.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
www.chodziez.pl zakładka bip-przetargi i zamówienia publiczne
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
złożenie dokumentów w siedzibie firmy lub drogą pocztową
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
64-800 Chodzież ul. Młyńska 3 pok. 12
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2017r."
Numer referencyjny: L.dz.81/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego- oleju napędowego w ilości około 60.000 litrów. Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rozliczania ilości kupowanego paliwa za pomocą indywidualnych kart paliwowych wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu według zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego procedury. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, za okres od 1 do 15 dnia kalendarzowego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego. Do ceny paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2016 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonywane przez Podwykonawcę..

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 240000
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Marża 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dostawa paliw płynnych do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży w 2017r.

Informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

z dnia 10 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 19, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021645/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2415/2

 

powierzchnia nieruchomości m2

456

opis nieruchomości

 1. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,08m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 19a/3.

 2. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,94m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 19a/7. Lokal posiada pomieszczenia przynależne -piwnicę o pow.2,53m2

 3. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,62m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 19b/1. Lokal posiada pomieszczenia przynależne -piwnicę o pow.2,86m2

 4. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,15m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 19c/1.

 5. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,90m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 19c/2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne -piwnicę o pow.2,58m2

 6. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,72m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 19c/6. Lokal posiada pomieszczenia przynależne -piwnicę o pow.3,26m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

 

cena nieruchomości

 1. 127.600,00,-zł (w tym: cena lokalu 126.185,58,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.414,42,-zł)

 2. 121.200,00,-zł (w tym: cena lokalu 119.734,54,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.465,46,-zł)

 3. 119.500,00,-zł (w tym: cena lokalu 118.046,68,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.453,32,-zł)

 4. 124.600,00,-zł (w tym: cena lokalu 123.147,69,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.452,31,-zł)

 

 1. 100.600,00,-zł (w tym: cena lokalu 99.405,25,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.194,75,-zł)

 2. 104.800,00,-zł (w tym: cena lokalu 103.558,30,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.241,70,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

  

 Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

10 listopada 2016 r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

po przeprowadzonym w dniu 17 października 2016 r.

bezskutecznym I przetargu

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

1736

powierzchnia nieruchomości w m2

402


opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2 z częścią usługową -w tym pow. 2 lokali użytkowych 33,55 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46,00 m2. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni brukowej z chodnikiem dla pieszych.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru 612/Wlkp/A. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzenia, w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy sprzedaży, prac konserwatorskich przy zabytku związanych z naprawą elementów konstrukcyjnych stropów nad parterem oraz drewnianej konstrukcji dachu.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8.1.2 M - stanowi teren istniejącej zabytkowej zabudowy kształtującej pierzeję założenia urbanistycznego ul. Kościuszki (domy tkaczy); ustala się zakaz zmiany formy zabudowy i jej gabarytów.


Zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzić niezbędne prace remontowo-zabezpieczające obejmujące:

- wzmocnienie fundamentów,

- naprawę ścian obwodowych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych posiadających spękania,

- wzmocnienie więźby dachowej z ewentualną wymianą najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych,

- naprawę pokrycia dachowego poprzez przełożenie i uzupełnienie istniejącej dachówki lub wymianę na nowe z ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.

Utrzymać historyczną bryłę budynku,

Z uwagi na przebudowane wnętrze konieczność zachowania głównego traktu z istniejącą klatką schodową oraz przesklepionej piwnicy. Podczas robót budowlanych należy stosować tradycyjne rozwiązania i materiały wykończeniowe.

W sytuacji konieczności wymiany istniejącej, nie zabytkowej stolarki okiennej, witrynowej i drzwiowej należy zastąpić ją nową w istniejących otworach z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych podziałów.

Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zastrzega, że ww. obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczycena wywoławcza nieruchomości

560.000,00 zł brutto

(słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto),

Ze względu, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena nie zawiera podatku VAT


Wadia w pieniądzu

60.000,- zł

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążenia i zobowiązania

nie dotyczy

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 10 lutego 2017 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 413- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.414

termin i miejsce przetargu

16 luty 2017 roku, godzina 12.00

 

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala 305

 

wysokości wadiów, formach, terminie i miejscu ich wniesienia

Wadium w wysokości 60.000,- zł należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 10.02.2017 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 

Chodzież, dnia 4 listopada 2016 r.

 

R.C.

 

 

 

 

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej, oznaczonej nr geodezyjnymi: 2539/5 i 2532/6, o łącznej pow. 1431m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 14 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2539/5 i 2532/6 o łącznej pow. 1431 m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00024412/1 oraz PO1H/00028393/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zostało dopuszczonych 11 osób, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 210.000,00zł brutto (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej, oznaczonej nr geodezyjnymi: 2539/5 i 2532/6 o łącznej pow. 1431 m2 została Firma: Comvest spółka z o.o. SP. K. z siedzibą w Ryczywole, która zaoferowała za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 380.000,00 zł brutto. (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 24 października 2016 r.


 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

495/7

powierzchnia nieruchomości

1071 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej. Jest niezabudowana, nieurządzona, nieużytkowana, porośnięta chwastami i drzewkami samosiejkami. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ul. Wiejskiej jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 2.32 MN - jest to teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz zabudowy wyodrębnionej działki budowlanej jednym budynkiem o wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

88.000,00 zł brutto

(w tym 71.544,72zł netto + 23% podatku VAT 16.455,28zł zł)

(Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 brutto)

Wadium w pieniądzu

10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

nie dotyczy

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 18.11.2016 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

24 listopada 2016 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,00,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 18.11.2016 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 12 października 2016 r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 13 września 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 1809/16 o pow. 1461 m2, 1809/21 o pow. 124 m2, 1809/22 o pow. 793 m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ulicy Łąkowej, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00029148/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 1809/16

 2. 1809/21

 3. 1809/22

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1461

 2. 124

 3. 793

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Łąkowej. Działka nr 1809/16 zabudowana jest budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 2355 m2 i biurowym o pow. użytkowej 209 m2 w zabudowie zwartej. Nieruchomość zagospodarowana, stanowi część zamkniętego zakładu porcelany. Podłoże działek częściowo utwardzone betonem oraz trawiaste. Ogrodzenie od strony ul. Fabrycznej murowane z cegły ceramicznej oraz z siatki na słupach betonowych na podmurówce betonowej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Dojazd możliwy od ul. Łąkowej oraz od ul. Fabrycznej. Działki położone obok siebie.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i telefoniczne. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, część zakładu porcelany, tory kolejowe i przedszkole. Położenie dobre (położenie blisko centrum miasta i głównych dróg). Działki 1809/21 i 1809/22 znajdują się na terenie fabrycznym dawnej fabryki porcelany wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru 481/Wlkp/B. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek uzgodnienia wszystkich prac budowlanych na obszarze działek 1809/21 i 1809/22 z WUOZ. Działanie te muszą być prowadzone w sposób nie wpływający na pogorszenie stanu technicznego oraz wizerunku zabytkowego budynku fabryki. Teren zespołu fabrycznego zlokalizowany jest w strefie nawarstwień kulturowych średniowiecznego i nowożytnego osadnictwa. W związku z tym inwestycje prowadzone na w/w obszarze, a wymagające prac ziemnych należy uzgodnić z WWKZ celem określenia obowiązującego Inwestora zakresu badań archeologicznych.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 1809/16 oznaczona jest symbolami:

4.26 MW - stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, stanowiący zmianę przeznaczenia istniejącego budynku, z dopuszczeniem zmiany jego formy, z zakazem nadbudowy.

KDW- teren dróg wewnętrznych.

KD-D- teren dróg dojazdowych.

działka 1809/21 oznaczona jest symbolem KDW- teren dróg wewnętrznych

działka 1809/22 oznaczona jest symbolami: KDW- teren dróg wewnętrznych, 4.30.2P-teren istniejącej zabudowy produkcyjnej, z zachowaniem stanu istniejącego zabudowy. Powiększanie powierzchni zabudowy, z zachowaniem przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dopuszcza się tylko w przypadku wynikającym z obowiązku spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy; dopuszczalne wprowadzenie funkcji usługowych, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz KD-D- teren dróg dojazdowych.

Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zastrzega, że ww. obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim.

 

cena nieruchomości

750.000,00 zł brutto

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto)


Ze względu, iż nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 1809/21 i 1809/22 wpisane są do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu za te działki zostanie obniżona o 50%. Cena nie zawiera podatku VAT.

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

13.09.2016 r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00024412/1

2) PO1H/00028393/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

 1. 2539/5

 2. 2532/6

 

powierzchnia nieruchomości

 1. 1247

 2. 184

łącznie 1431 m2

opis nieruchomości

 1. Działka 2539/5 o pow. 1247 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 302,00 m2 nadającym się do rozbiórki. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

 2. Działka 2532/6 o pow.184 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej. Jest zabudowana budynkiem gospodarczym, stanowi zaplecze działki 2539/5.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, dojazd do działek drogą asfaltową.


Działki posiadają dostęp do przyłączy: energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowo- handlowa, przedszkole oraz tereny inwestycyjne. Na terenie rośnie 6 drzew topoli.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 1. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 2539/5 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem U3 - teren zabudowy usługowej.

 2. Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2532/6 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (uchwała numer XLIII/400/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23.10.2006 r.) przedmiotowa działka stanowi teren zainwestowany w zasięgu obszarów przeznaczonych pod zabudowę.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości - działek 2539/5 i 2532/6 łącznie

210.000,00 zł brutto

(Słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) cena nie zawiera podatku VAT

 

Wadium w pieniądzu

20.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

nie dotyczy

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 7.10.2016 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

14 października 2016 roku (piątek) Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

20.000,00,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 7.10.2016 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 31 sierpnia 2016 r.

R.C.

 

 

 

 

Informacja w sprawie ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń rodzinnych

INFORMACJA DOT. USTALENIA PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM TRWAJĄCYM

OD 01 LISTOPAD 2016r. DO 31 PAŹDZIERNIK 2017r.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W CHODZIEŻY

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2016r. ROZPOCZYNA

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE

WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA

DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU MIASTA

NA OKRES ZASIŁKOWY 2016 / 2017

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2016r. nastąpi na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017, jeżeli złoży ona wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września 2016r. Natomiast realizacja świadczeń na wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 października 2016r. do 30 listopada 2016r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2016r. Powyższe terminy w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłat określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114, z późn. zm.)

Wszelkich informacji na temat uprawnień do świadczeń rodzinnych można uzyskać w Punkcie Informacyjnym lub w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta http://bip.wokiss.pl/chodziezm.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Łąkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1810/2 o pow. 516m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele urządzenia ogródka dla przedszkola i klubu dziecięcego, na okres do 3 lat.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE URZĄDZENIA OGRÓDKA DLA PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO, NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00029076/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1810/2

powierzchnia nieruchomości m2

 516 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R IIIa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w części przeznaczona jest pod zieleń a w części pod komunikację.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

103,20 zł + podatek VAT 23,74 zł

126,94 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele urządzenia ogródka dla przedszkola i klubu dziecięcego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

12sierpnia 2016 r.

     

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r . dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej nr nr 354 od km 43,300 do km 92,788, LOT B w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna" w km -0,197 ÷ 92,788

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

             PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

495/7

powierzchnia nieruchomości

1071 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej. Jest niezabudowana, nieurządzona, nieużytkowana, porośnięta chwastami i drzewkami samosiejkami. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ul. Wiejskiej jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 2.32 MN -  jest to teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz zabudowy wyodrębnionej działki budowlanej jednym budynkiem o wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości               

88.000,00 zł brutto

(w tym 71.544,72zł netto + 23% podatku VAT 16.455,28zł  zł)

(Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 brutto)

Wadium w pieniądzu

                            10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

nie dotyczy

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 21.09.2016 r. w Wydziale Architektury                     i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego                      w Chodzieży  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

26 września 2016 roku,                                              Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

                   godzina 12.00,   sala 305    

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,00,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 21.09.2016 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się  w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,  zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności  odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 Chodzież, dnia 8 sierpnia 2016 r.

R.C.

 

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                   OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

                                      INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

                PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

                                       1736

powierzchnia nieruchomości w m2

402

 

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2 z częścią usługową -w tym pow. 2 lokali użytkowych 33,55 m2  i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46,00 m2. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni brukowej z chodnikiem dla pieszych.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.                                                    Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru 612/Wlkp/A. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzenia, w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy sprzedaży, prac konserwatorskich przy zabytku związanych z naprawą elementów konstrukcyjnych stropów nad parterem oraz drewnianej konstrukcji dachu.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8.1.2 M - stanowi teren istniejącej zabytkowej zabudowy kształtującej pierzeję założenia urbanistycznego ul. Kościuszki (domy tkaczy); ustala się zakaz zmiany formy zabudowy i jej gabarytów.

 

 Zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzić niezbędne prace remontowo-zabezpieczające obejmujące: 

 

- wzmocnienie fundamentów,

- naprawę ścian obwodowych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych posiadających spękania,

- wzmocnienie więźby dachowej z ewentualną wymianą najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych,

- naprawę pokrycia dachowego poprzez przełożenie i uzupełnienie istniejącej dachówki lub wymianę na nowe z ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.

Utrzymać historyczną bryłę budynku,

Z uwagi na przebudowane wnętrze konieczność zachowania głównego traktu z istniejącą klatką schodową oraz przesklepionej piwnicy. Podczas robót budowlanych należy stosować tradycyjne rozwiązania i materiały wykończeniowe.

W sytuacji konieczności wymiany istniejącej, nie zabytkowej stolarki okiennej, witrynowej i drzwiowej należy zastąpić ją nową w istniejących otworach z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych podziałów.

Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zastrzega, że ww. obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

 

 

cena wywoławcza nieruchomości               

700.000,00 zł brutto

(słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 brutto),

Ze względu, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena nie zawiera podatku VAT

 

Wadia w pieniądzu

70.000,- zł

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży             w drodze przetargu nieograniczonego

obciążenia i zobowiązania

nie dotyczy

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 12 października 2016 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego                      w Chodzieży  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 413- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.414

termin i miejsce przetargu

17 października 2016 roku,     godzina 12.00

 

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2,  sala 305

   

wysokości wadiów, formach, terminie i miejscu ich wniesienia

Wadium w wysokości 70.000,- zł należy wpłacić                   w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 12.10.2016 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się  w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,  zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności  odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 

 Chodzież, dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

R.C.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

 

 

OGŁOSZENIE

 

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 616/2 pow. 816m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży i została przeznaczona  do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami geodezyjnymi 617, 619/1, 619/2 oraz 620.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

616/2

powierzchnia nieruchomości m2

816

opis nieruchomości

Działka 616/2 o pow. 816 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Działka stanowi zaplecze zabudowy mieszkaniowej o podłożu trawiastym. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ulica Ofiar Gór Morzewskich zlokalizowana jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem N - teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleń (zadrzewienia i zakrzewienia, ogrody przydomowe). Jest to obszar wyłączony z zabudowy.

cena nieruchomości

62.000,00 zł  brutto

(Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) (cena nie zawiera podatku VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych numerami geodezyjnymi 617, 619/1, 619/2 i 620.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

1.08.2016 r.

     

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 19 lipca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 1821/9 pow. 3m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ul. Składowej, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży i została wytypowana do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami geodezyjnymi 1821/5 i 1822/2.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1821/9

powierzchnia nieruchomości m2

3

opis nieruchomości

Działka 1821/9 o pow. 3 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Składowej. Działka o podłożu betonowym stanowi fragment podwórza. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W drodze ulica Składowa zlokalizowana jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, teren zadrzewiony, zabudowa usługowa.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem U 25- teren istniejącej zabudowy usługowej, usług publicznych, finansów, telekomunikacji, poczty oraz biurowe.

cena nieruchomości

2.845,53zł + podatek VAT 654,47zł

(3.500,00zł brutto)

(Słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 1821/5 oraz 1822/2.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

19.07.2016 r.

 

 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 19 lipca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Wiosny Ludów, oznaczonej numerem geodezyjnym 4232/4 (część) o pow. 70m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele manewrowo-parkingowe, na okres do 3 lat.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00027892/0

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

4232/4

powierzchnia nieruchomości m2

70

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „B"

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

21,00zł + podatek VAT 4,83

25,83 brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna jest płatna z góry, do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele manewrowe i parkingowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

19 lipca 2016r.

 

OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

z dnia  14 lipca 2016 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 33,29 m2, usytuowanym na działce nr 612/1 o pow. 218 m2, położonej w Chodzieży, przy ulicy Wiejskiej 7, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży i zabudowana jest jednolokalowym budynkiem mieszkalnym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

                      PO1H/00018842/9

                    

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

                              612/1

 

powierzchnia nieruchomości m2

                                  218

opis nieruchomości

Nieruchomość  zabudowana jest jednolokalowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 33,29 m2 , usytuowanym na działce nr 612/1 o pow. 218 m2, położonym w Chodzieży przy ul. Wiejskiej 7. Na działce znajduje się obiekt gospodarczy o konstrukcji drewnianej. Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej, nie podpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej -dojazd  do działki drogą asfaltową. Działka posiada dostęp do przyłączy: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telefonicznej.  Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, dalej tory kolejowe.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

2.25 MN - Teren istniejącej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

cena nieruchomości

45.000,00,-zł  (w tym:  cena lokalu  15.488,37,-zł                                                 cena gruntu 29.511,63,-zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

 

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

14 lipca 2016 r.

     

 

Komunikat

W dniu 18 lipca - w poniedziałek, w godzinach od 8.30-16.00 Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży (ul. I.J. Paderewskiego 2 i 4) będą pozbawione zasilania w energię elektryczną, w związku z planowanym wyłączeniem przez Enea S.A.

Centrala telefoniczna Urzędu nie będzie czynna. Nie będzie możliwe wydawanie dokumentów z systemów informatycznych (w tym aktów stanu cywilnego).

Zgłoszenia zgonów będą przyjmowane przez USC w trybie uproszczonym.

Urząd nie będzie realizował w tym dniu żadnych operacji finansowych, w tym - nie będzie można dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych w kasie UM.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 6 lipca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 4422/2 pow. 127m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ul. Gajowej, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży i została wytypowana do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 8063/14. 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00034765/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4422/2

powierzchnia nieruchomości m2

127

opis nieruchomości

Działka 4422/2 o pow. 127 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Gajowej. Działka jest zabudowana fragmentem drogi asfaltowej. Działka nie posiada przyłączy, dojazd do działki drogą asfaltową. W drodze ulica Gajowa zlokalizowana jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna.                 Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, teren zadrzewiony, dalej droga krajowa nr 11.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem KD-D- teren dróg dojazdowych.

cena nieruchomości

12.195,12 zł  + podatek VAT 2.804,88 zł

(15.000,00 zł brutto)

(Słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 8063/14.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 

 

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

06.07.2016 r.

     

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 6 lipca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Stefana Żeromskiego 22/10 przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021051/1

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2311/2

 

powierzchnia nieruchomości m2

579

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,32 m2, położony na I piętrze budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Chodzieży przy ul. Stefana Żeromskiego 22/10. Lokal posiada pomieszczenia przynależne- piwnicę o pow.3,51 m2..

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

75.500,00,-zł (w tym: cena lokalu 74.341,64,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.158,36,-zł)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

 

 

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

6 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

 z dnia 6 lipca 2016 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2539/5 o pow. 1247m2 oraz 2532/6 o pow. 184m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 2, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00024412/1

 2. PO1H/00028393/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 2539/5

 2. 2532/6

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1247

 2. 184

łącznie 1431 m2

opis nieruchomości

 1. Działka 2539/5 o pow. 1247 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 302,00 m2 nadającym się do rozbiórki. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

 2. Działka 2532/6 o pow.184 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej. Jest zabudowana budynkiem gospodarczym, stanowi zaplecze działki 2539/5.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, dojazd do działek drogą asfaltową.


Działki posiadają dostęp do przyłączy: energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowo- handlowa, przedszkole oraz tereny inwestycyjne. Na terenie rośnie 6 drzew topoli.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 1. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 2539/5 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem U3 - teren zabudowy usługowej.

 2. Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2532/6 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży (uchwała numer XLIII/400/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23.10.2006 r.) przedmiotowa działka stanowi teren zainwestowany w zasięgu obszarów przeznaczonych pod zabudowę.


cena nieruchomości - działek 2539/5 i 2532/6 łącznie

210.000,00 zł brutto


(Słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) cena nie zawiera podatku VAT

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

06.07.2016 r.

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 06 lipca 2016 roku.

Burmistrz Miasta Chodzieży 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany nieruchomości,  położonych w Chodzieży, przy ul. Jagiellońskiej 15, oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 2227/5 i 2227/9 o łącznej pow. 1270 m2, stanowiących  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

EM. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018885/2                       PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 2227/5

2) 2227/9

 

powierzchnia nieruchomości m2

1)    978

2)    292

 

opis nieruchomości

 

1) Nieruchomość zlokalizowana w Chodzieży przy u. Jagiellońskiej 15, zabudowana budynkiem przychodni, wolnostojącym, 4 - kondygnacyjnym. W budynku mieszczą się głownie gabinety lekarskie (z obowiązującymi umowami najmu) oraz rejestracja i zaplecze socjalne. W skład nieruchomości wchodzą też dwa blaszane garaże, których właścicielami są dzierżawcy gruntu pod tymi garażami.

2) Nieruchomość stanowiąca drogę wewnętrzną, zlokalizowana w Chodzieży, ul. Jagiellońska. Nieruchomość będzie obciążona służebnością przejścia i przejazdu. Dojazd do w/w  działek odbywa się drogą asfaltową.

1) Nieruchomość zabudowana posiada przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telefoniczne.

2) Nieruchomość stanowiąca drogę ma dostęp do  sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, energetycznej, gazowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechnicznej.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 

1)Teren istniejącej zabudowy usługowej z dopuszczalną zmianą formy architektonicznej obiektu w szczególności formy dachu( poddasze użytkowe). W budynku znajduje się m.in. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Medicus.

1)     2) Teren drogi wewnętrznej. Droga utwardzona trylinką.

 

cena nieruchomości

 

 1) 1.129.000,00 zł. brutto

     2) 32.964.00 zł. brutto

          (26.800,00 zł netto + 23% VAT)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do zamiany.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

Chodzież

 

06 lipca  2016 r.

     

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych ( pomieszczenia gospodarcze ) położonych w Chodzieży przy ul. Ignacego Łukasiewicza, oznaczonych numerem geodezyjnym 1827/45,1827/48 stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych na wynajem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,


I.H.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00024948/7

2) PO1H/00024947/0

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1827/45

2) 1827/48

powierzchnia nieruchomości m2

1) 10,65

2) 10,95

opis nieruchomości

1) pomieszczenie gospodarcze usytuowane przy ul. Ignacego Łukasiewicza

2) pomieszczenie gospodarcze usytuowane przy ul. Ignacego Łukasiewicza

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1) teren zabudowy mieszkaniowej

2) teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1) 13,85 zł netto + 23 % VAT

2) 14,24 zł netto + 23 % VAT

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1) na cele związane z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego

2) na cele związane z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 czerwca 2016 r.


I.H.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej ( garażu ) położonego w Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego oznaczonego numerem geodezyjnym 3890 ( część ) stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonego na wynajem na okres do 3 lat.


I.H. 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3890

 

powierzchnia nieruchomości m2

19,60

opis nieruchomości

garaż usytuowany w rejonie ul. Wojska Polskiego

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej


cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

58,80 netto + 23 % VAT

 

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

na cele garażowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 czerwca 2016 r.


I.H.

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 13 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1736 o pow. 402 m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1736

powierzchnia nieruchomości m2

402

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 16. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 217,73 m2 z częścią usługową -w tym pow. 2 lokali użytkowych 33,55 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46,00 m2. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni brukowej z chodnikiem dla pieszych.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem rejestru 612/Wlkp/A. Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzenia, w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy sprzedaży, prac konserwatorskich przy zabytku związanych z naprawą elementów konstrukcyjnych stropów nad parterem oraz drewnianej konstrukcji dachu.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8.1.2 M - stanowi teren istniejącej zabytkowej zabudowy kształtującej pierzeję założenia urbanistycznego ul. Kościuszki (domy tkaczy); ustala się zakaz zmiany formy zabudowy i jej gabarytów.


Zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyszły nabywca ma obowiązek przeprowadzić niezbędne prace remontowo-zabezpieczające obejmujące:

 

- wzmocnienie fundamentów,

- naprawę ścian obwodowych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych posiadających spękania,

- wzmocnienie więźby dachowej z ewentualną wymianą najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych,

- naprawę pokrycia dachowego poprzez przełożenie i uzupełnienie istniejącej dachówki lub wymianę na nowe z ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę w kolorze naturalnej czerwieni.

 

 

 

Utrzymać historyczną bryłę budynku,

Z uwagi na przebudowane wnętrze konieczność zachowania głównego traktu z istniejącą klatką schodową oraz przesklepionej piwnicy. Podczas robót budowlanych należy stosować tradycyjne rozwiązania i materiały wykończeniowe.

W sytuacji konieczności wymiany istniejącej, nie zabytkowej stolarki okiennej, witrynowej i drzwiowej należy zastąpić ją nową w istniejących otworach z zachowaniem lub odtworzeniem historycznych podziałów.

Wszelkie prace przy zabytkowym obiekcie zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zastrzega, że ww. obiekt winien być użytkowany wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany będzie do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim.

 

cena nieruchomości

700.000,00 zł brutto

(słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 brutto),

Ze względu, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50%. Cena nie zawiera podatku VAT


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

13.06.2016 r.

 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy Franciszka Buszczaka 6, oznaczonej numerem geodezyjnym 2850 (część), stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele garażowo-gospodarcze, na okres do 3 lat.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWO-GOSPODARCZE, NA OKRES DO 3 LAT

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00033534/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

2850

powierzchnia części nieruchomości - miejsca garażowo-gospodarczego m2

1) miejsce A- 50,40 m 2

2) miejsce B - 50,40 m 2

3) miejsce C - 50,40 m 2

4) miejsce D - 50,40 m 2

5) miejsce E - 50,40 m 2

6) miejsce F - 50,40 m 2

7) miejsce G - 50,40 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MN: przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną wraz z usługami

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

 1. 50,40 zł + podatek VAT 11,59 zł

61,99 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele garażowo-gospodarcze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 czerwca 2016 r.

 


Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2

Treść ogłoszenia naboru na partnera krajowego

Załącznik nr 1 wzór oferty

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert w ramach otwartego naboru na partnera krajowego, spośród szkół organizujących kształcenie dzieci niepełnosprawnych do wspólnej realizacji projektu z zakresu podnoszenia kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji na poziomie podstawowym na terenie Chodzieży oraz podnoszenia kompetencji nauczycieli i pedagogów tych szkół w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego rogramu Operacyjnego na lata 2014-2020

Protokół komisji

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Franciszka Buszczaka 22, oznaczonej numerem geodezyjnym 3422 (część) o pow. 70m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele manewrowe, na okres do 3 lat.


 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE MANEWROWE, NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00022697/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3422

powierzchnia nieruchomości m2

70 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Lz/RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem ZL stanowi tereny lasów.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

21,00 zł + podatek VAT 4,83 zł

25,83 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna z góry do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele manewrowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

2 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 495/7 o pow. 1071m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ulicy Wiejskiej, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

495/7

 

powierzchnia nieruchomości m2

1071

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej. Jest niezabudowana, nieurządzona, nieużytkowana, porośnięta chwastami i drzewkami samosiejkami. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka nie posiada przyłączy. W drodze ul. Wiejskiej jest sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, telefoniczna.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 2.32 MN - jest to teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących, z możliwością powiększenia działek istniejących oraz zabudowy wyodrębnionej działki budowlanej jednym budynkiem o wysokości II kondygnacji nadziemnych, z dachem wielospadowym.

cena nieruchomości - działek 2539/5 i 2532/6 łącznie

88.000,00 zł brutto

(w tym 71.544,72zł netto + 23% podatku VAT 16.455,28zł zł)

(Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 brutto)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

2 czerwca 2016 r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 2 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Wojska Polskiego 22c/4, Ignacego Jana Paderewskiego 17/23 oraz Karola Marcinkowskiego 4/16 przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00021811/7

2 )PO1H/00012026/1

3) PO1H/00024487/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 4005

 2. 1601

 3. 2294/16

 

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 563

 2. 389

 3. 1332

opis nieruchomości

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,54 m2, położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 22c/4.

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,58 m2, położony w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 17/23. Lokal posiada pomieszczenia przynależne- piwnicę o pow.7,28 m2..

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,12m2, położony w Chodzieży przy ul. Karola Marcinkowskiego 4/16. Lokal posiada pomieszczenia przynależne- piwnicę o pow.3,85 m2 .

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 140.492,31,-zł (w tym: cena lokalu 138.707,59,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.784,72,-zł)

 2. 125.333,33,-zł (w tym: cena lokalu 123.761,22,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.572,11,-zł)

 3. 91.300,00,-zł (w tym: cena lokalu 86.532,45,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 4.767,55,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

 

 

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

2 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 17 maja 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2539/5 o pow. 1247m2 oraz 2532/6 o pow. 184m2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ulicy Młyńskiej 2, stanowi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


            WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00024412/1

 2. PO1H/00028393/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 2539/5

 2. 2532/6

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1247

 2. 184

łącznie 1431 m2

opis nieruchomości

 1. Działka 2539/5 o pow. 1247 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 302,00 m2 nadającym się do rozbiórki. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

 2. Działka 2532/6 o pow.184 m2 zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej. Jest niezabudowana, stanowi zaplecze działki 2539/5.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej, dojazd do działek drogą asfaltową.


Działki posiadają dostęp do przyłączy: energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonicznej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowo- handlowa, przedszkole oraz tereny inwestycyjne. Na terenie rośnie 6 drzew topoli.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem U3 - teren zabudowy usługowej.

cena nieruchomości - działek 2539/5 i 2532/6 łącznie

210.000,00 zł brutto


(Słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

17.05.2016 r.

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 17 maja 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Młyńskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2871/4 (część) o pow. 72m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele schroniska dla zwierząt, na okres do 3 lat.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00007336/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2871/4

powierzchnia nieruchomości m2

72 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Ba

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 9.18.1U stanowi teren istniejących obiektów usługowych, z prawem do rozbudowy i zmiany formy zewnętrznej, bez nadbudowy budynków istniejących.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

72,00 zł + podatek VAT 16,56 zł

88,56 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele schroniska dla zwierząt

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

17 maja 2016 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Modernizacja pomieszczeń na salę zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży
Numer ogłoszenia: 110550 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016

Linki:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załączniki do SIWZ Nr 10, 11, 12, 13 i 14

4. Zapytanie Nr 1 do SIWZ

5. Odpowiedzi na Zapytania Nr 1 do SIWZ

6. Zmiana treści  SIWZ - 16.05.2016r.

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

8. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy

9. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

Ogłoszenie o naborze na partnera

Z przyczyn formalnych leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Chodzieży konieczne było powtórzenie czynności oceny ofert, poniżej protokół z posiedzenia Komisji Oceny Ofert.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 25 lutego 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze, ogrodnicze, pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowania materiałów budowlanych, na okres do 3 lat.

Ogłoszenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00022697/8,

PO1H/00018832/6, PO1H/00032744/6, PO1H/00023712/7, PO1H/00029201/4, PO1H/00025391/4, PO1H/00028331/7, PO1H/00028785/4, PO1H/00000240/0, PO1H/00004146/9, PO1H/00006132/2, PO1H/00030979/8, PO1H/00012576/1, PO1H/00024948/7,PO1H/00026882/0,

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 342/6

2) 2849

3) 2849

4) 3584/4

5) 3930, 349/3

6) 3050/18

7) 1556

8) 3050/5

9) 429/2

10) 401

11) 341/3, 680

12) 1466

13) 3705/12

14) 470

15) 1624/2 (nr 1)

16) 1624/2 (nr 2)

17) 1624/2

18) 1624/2

19) 2710

20) 2911

21) 1093/4

22) 2457

23) 2466

24) 1650/1,1650/2,1650/3

25) 341/3

26) 1859

27) 1722/3

28) 2819, 2820, 2766, 2767

29) 565/3, 565/5

30 3431/2

31) 2797/3

32) 1855/9

33) 677

34) 4159

35) 3431/2

36) 3584/1

37) 2831

38) 341/3

39) 3166

40) 1789, 1781/4

41) 1585/2, 1586/2,1587/2, 1589/2, 1590,

1584, 1595, 1594, 1593, 1592

42) 1726/1

43) 3050/22

44) 1855/9, 1859

45) 1174

46) 4199/6

47) 2849

48) 564/4

49) 1627/1

50) 1627/1

51) 1627/1

52) 1627/1

53) 1627/1

54) 1627/1

55) 4199/6, 199

56) 2602/2

57) 2602/2

58) 145, 147, 149, 151, 153, 143/1, 4218,

4219, 4220, 28/7, 4223, 212, 4224, 227,

4225, 234/2, 4227, 1/6

59) 1/3, 4206, 28/16,4203, 44/2, 4204, 54/1,

4205, 4211, 4212, 78, 28/14, 65, 78, 4213,

91/1, 104/1, 117/3

60) 3649 (nr 1)

61) 3649 (nr 2)

62) 3649

63) 3649 (nr 3)

64) 3649, 3684

65) 3649

66) 3649

67) 3649

68) 3649

69) 3649

70) 3649

71) 3649

72) 3649

73) 3649, 3648

74) 3649

75) 3649

76) 3649

77) 3649, 3647

78) 3649, 3648

79) 3649

80) 3649

81) 4199/6, 37

82) 3649

83) 3649, 3647

84) 3649

85) 575/5, 575/7, 576/6, 576/7, 576/8

 

powierzchnia nieruchomości m2

1) 150

2) 113

3) 119

4) 400

5) 653

6) 859

7) 554

8) 780

9) 107

10) 573

11) 6353

12) 558

13) 239

14) 62

15) 94 (nr 1)

16) 94 (nr 2)

17) 127

18) 114

19) 12012

20) 2000

21) 80

22) 50

23) 20

24) 593

25) 100

26) 200

27) 256

28) 16196

29) 632

30) 580

31) 546

32) 150

33) 8500

34) 208

35) 270

36) 200

37) 2300

38) 187

39) 1363

40) 616

41) 23310

42) 100

43) 600

44) 324

45) 585

46) 640

47) 315

48) 175

49) 83,21

50) 86,35

51) 75,36

52) 70,65

53) 63,60

54) 96,48

55) 1700

56) 294

57) 356

58) 51231

59) 39508

60) 190 (nr 1)

61) 190 (nr 2)

62) 180

63) 190 (nr 3)

64) 373

65) 169

66) 106

67) 163

68) 100

69) 137

70) 174

71) 212

72) 213

73) 233

74) 168

75) 224

76) 151

77) 421

78) 213

79) 207

80) 193

81) 4460

82) 108

83) 228

84) 188

85) 28285

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 luty 2016 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00022697/8,

PO1H/00018832/6, PO1H/00032744/6, PO1H/00023712/7, PO1H/00029201/4, PO1H/00025391/4, PO1H/00028331/7, PO1H/00028785/4, PO1H/00000240/0, PO1H/00004146/9, PO1H/00006132/2, PO1H/00030979/8, PO1H/00012576/1, PO1H/00024948/7,PO1H/00026882/0,

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1624/2

2) 1490/3

3) 1624/2

4) 3443/11

5) 1650/1 (nr 1)

6) 1650/1 (nr 2)

7) 1650/1 (nr 3)

8) 1635 (nr 1)

9) 1635 (nr 2)

10) 1635 (nr 3)

11) 1635

12) 1635

13) 2191

14) 1827/45

15) 4199/6

16) 1650/3

17) 2313

18) 3003/1

19) 2477

20) 1574/1, 1574/2

21) 2032

22) 2409/2

23 23) 3077/3

2 24) 2032

25 25) 1759/2


powierzchnia nieruchomości m2

1) 21

2) 25

3) 16,80

4) 18

5) 17,60 (nr 1)

6) 17,60 (nr 2)

7) 17,60 (nr 3)

8) 6 (nr 1)

9) 6 (nr 2)

10) 6 (nr 3)

11) 10

12) 7

13) 16

14) 19,50

15) 40

16) 26

17) 72

18) 189

19) 260

20) 132

21) 60

22) 28

23) 24

2 24) 40

25) 40

 

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże, na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowania materiałów budowlanych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy


wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 luty 2016 r.

 

 

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Chodzież  
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
   
oznaczenie nieruchomości według PO1H/00031940/3
księgi wieczystej  
oznaczenie nieruchomości według 2626/2
katastru nieruchomości  
powierzchnia nieruchomości 110,00m2
opis nieruchomości  
  Bz
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  
zagospodarowania Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
cena nieruchomości Nie dotyczy
informacje o przeznaczeniu do sprzedaży Nie dotyczy
termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu Nie dotyczy
użytkowania wieczystego  
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu 110,00m2 x 0,30 zł = 33,00 zł
lub dzierżawy + podatek VAT 7,59 = 40,59zł brutto
termin wnoszenia opłat opłata miesięczna, płatna w terminie
  14 dni od daty wystawienia faktury VAT
zasady aktualizacji opłat opłata za dzierżawę będzie aktualizowana
  w przypadku podwyżki opłat zgodnie z
  Zarządzeniem Burmistrza Miasta
  Chodzieży.
informacje o przeznaczeniu do oddania oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem na cele manewrowe i postojowe
lub dzierżawę  
termin złożenia wniosku przez osoby, którym  
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nie dotyczy
nieruchomości na podstawie art 34 ust. 1 pkt  
1 i pkt 2  
   
Pouczenie Art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w  
ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie która, spełnia jeden z  
następujących warunków:  
Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy  
Chodzież 22 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Chodzieży, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 643, 2801, 3430, 3684, 2259/1, 4086/6, 2311/3, 373/4, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności gospodarczej - lokalizacji pojemników na odzież używaną, na okres do 3 lat.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

 1. PO1H/00018842/9

 2. PO1H/00018842/9

 3. PO1H/00018842/9

 4. PO1H/00023952/1

 5. PO1H/00019234/1

 6. PO1H/00026961/8

 7. PO1H/00018842/9

 8. PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 643

 2. 2801

 3. 3430

 4. 3684

 5. 2259/1

 6. 4086/6

 7. 2311/3

 8. 373/4

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1 m 2

 2. 1 m 2

 3. 1 m 2

 4. 1 m 2

 5. 2 m 2

 6. 2 m 2

 7. 2 m 2

 8. 1 m 2

opis nieruchomości

 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

 2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

 3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

 4. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

 5. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bz

 6. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

 7. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bi

 8. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem KDW- teren dróg wewnętrznych

 2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem KDL- drogi lokalne

 3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem KDW- teren dróg wewnętrznych

 4. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem KDD- drogi dojazdowe

 5. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem 8.3.10 MW- zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna

 6. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem K1- teren dróg wewnętrznych

 7. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem MW/U5- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa

 8. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem KDD- drogi dojazdowe

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 1. 1,00 zł + podatek VAT 0,23 zł

1,23 zł brutto

 1. 1,00 zł + podatek VAT 0,23 zł

1,23 zł brutto

 1. 1,00 zł + podatek VAT 0,23 zł

1,23 zł brutto

 1. 1,00 zł + podatek VAT 0,23 zł

1,23 zł brutto

 1. 2,00 zł + podatek VAT 0,46 zł

2,46 zł brutto

 1. 2,00 zł + podatek VAT 0,46 zł

2,46 zł brutto

 1. 2,00 zł + podatek VAT 0,46 zł

2,46 zł brutto

 1. 1,00 zł + podatek VAT 0,23 zł

1,23 zł brutto


terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę w celu prowadzenia działalności gospodarczej - lokalizacji pojemników na odzież używaną

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

28 stycznia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego

dla  zadania  pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży"

 

Załącznik:

1. Zawiadomienie.pdf