2015

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Stefana Żeromskiego 1/3 oraz Stefana Żeromskiego 1/7, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023077/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2461

 

powierzchnia nieruchomości m2

689

opis nieruchomości

1) Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,68m2,położony w Chodzieży przy ul.Stefana Żeromskiego 1/3. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.5,94m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,65 m2

2) Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,02m2,położony w Chodzieży przy ul.Stefana Żeromskiego 1/7 Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.10,94m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,65 m2.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usług.

cena nieruchomości

1) 84.866,67,-zł (w tym: cena lokalu 79.305,54,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.561,13,-zł)

2) 98.866,67,-zł (w tym: cena lokalu 91.582,77,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 7.283,90,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

14 grudnia 2015 r.

     

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Wojska Polskiego 22a/14, Wojska Polskiego 22b/3, Wojska Polskiego 22b/13, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021811/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

4005

 

powierzchnia nieruchomości m2

563

opis nieruchomości

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,20m2, położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 22a/14,

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,08m2, położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 22b/3,

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,65m2, położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 22b/13.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 87.192,31,-zł (w tym: cena lokalu 85.977,10,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.215,21,-zł)

 2. 100.192,31,-zł (w tym: cena lokalu 98.733,29,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.459,02,-zł)

 3. 101.292,31,-zł (w tym: cena lokalu 99.834,61,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.457,70,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

7 grudnia 2015 r.

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 4c/19, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023079/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2468

 

powierzchnia nieruchomości m2

1377

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,61m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4c/19.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

143.800,00,-zł (w tym: cena lokalu 138.045,93,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.754,07,-zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

7 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież: Usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków użyteczności publicznej.

Numer ogłoszenia: 317018 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków użyteczności publicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków użyteczności publicznej. 2. Inwestycja realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje następujące obiekty: 1.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1, 2. Miejskie Gimnazjum w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 13, 3. Miejskie Przedszkola Nr 5 w Chodzieży przy ul. Reymonta 25, 4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 15, 5. Chodzieski Dom Kultury przy ul. Strzeleckiej 15, 6. Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 4. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie opinii ornitologicznej i w razie wystąpienia takiej potrzeby, sporządzenie wniosku o wyrażenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgody na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, przez którą Zamawiający rozumie wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności i analiza finansowo- ekonomiczna. 3. Pomoc w zarządzaniu projektem, przez co Zamawiający rozumie: opracowanie dokumentów dostarczonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, sporządzenie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez Instytucję Wdrażającą. 4. Pomoc doradcza w sporządzeniu pozostałych niewymienionych w niniejszej SIWZ dokumentów niezbędnych dla Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia na każdym etapie realizacji. 4. Etapy realizacji zamówienia. Etap I - prace przygotowawcze: 1. Opracowanie opinii ornitologicznej dla wszystkich budynków objętych inwestycją. 2. Przygotowanie wniosku o wyrażenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgody na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków - w razie stwierdzenia występowania na budynkach miejsc gniazdowania gatunków chronionych. Wniosek zostanie złożony przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą, w celu zapewnienia ważności decyzji na moment składania dokumentacji aplikacyjnej. 3. Założenie etapowania realizacji zamówienia z podziałem na obiekty.4. Przygotowanie harmonogramu realizacji robót. Etap II- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej: 1. Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo - ekonomiczną, zgodnie z wytycznymi dla projektów termomodernizacyjnych ubiegających się o wsparcie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 2. Opracowanie na podstawie studium wykonalności i analizy finansowo- ekonomicznej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. 3. Przygotowanie dla Zamawiającego wniosków o wydanie niezbędnych decyzji i zaświadczeń- np. zaświadczenia organu monitorującego obszary Natura 2000. 4. Wprowadzenie korekt w dokumentacji aplikacyjnej wskazanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Etap III - zarządzanie projektem: 1. Opracowanie dokumentów dostarczanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 2. Doradztwo techniczne w przygotowaniu procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3. Sporządzanie wniosków o płatność w oparciu o dokumenty dostarczone przez nadzór inwestorski (Zamawiającego) oraz służby finansowe Zamawiającego. 4. Pomoc w prowadzeniu sprawozdawczości z postępu prac wymaganej przez Instytucję Wdrażającą Dokumenty wymienione w I Etapie pkt. 1, 3, 4 i II Etapie pkt. 1, 2, 3 i 4 należy sporządzić w czterech jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego ww obiektu. 5. Zamawiający obecnie dla każdego z ww obiektów dysponuje dokumentacją tj.: 1. Programem funkcjonalno- użytkowym, 2. Audyt energetyczny, oraz szacunkowym określeniem kosztów. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wymienionej powyżej w pkt. 5. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.chodziez.pl w BIP w zakładce ogłoszenia i przetargi publiczne. 7. Podstawą do wykonania oferty i jej wyceny jest wyżej wymieniona dokumentacja, informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wizja lokalna. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na każdym obiekcie dla którego należy sporządzić dokumentację będącą przedmiotem zamówienia a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-271.24.00.00-2, 71.24.10.00-971.24.10.00-9, 71.24.20.00-671.24.20.00-6, 71.24.40.00-071.24.40.00-0, 71.24.50.00-771.24.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł, (słownie: czterytysiące, 00-100).: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O-Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Termoizolacja budynków użyteczności publicznej. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 głównych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż każda 80.000,00 zł brutto. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług dokumentów z załączeniem potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia eksperta ornitologa. Wykonawca przedłoży wykaz osób, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty należy załączyć kserokopię aktualnych uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. 4. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: 1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczenia, w przypadku: a) zmiany wysokości podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawi składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 317018-2015 z dnia 2015-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chodzież
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków...
Termin składania ofert: 2015-12-02

Numer ogłoszenia: 323860 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317018 - 2015 data 24.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, fax. 067 2827232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 głównych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż każda 80.000,00 zł brutto. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług dokumentów z załączeniem potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 głównych usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż każda 80.000,00 zł brutto. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług dokumentów z załączeniem potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia eksperta ornitologa. Wykonawca przedłoży wykaz osób, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty należy załączyć kserokopię aktualnych uprawnień..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi dysponować: co najmniej dwiema osobami posiadającymi doświadczenie w aplikowaniu środków unijnych i biorącymi udział w przygotowaniu studium wykonalności, w tym jedną osobę specjalizującą się w części finansowo - ekonomicznej. Wykonawca przedłoży wykaz osób, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 11:00, miejsce Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

  Załączniki:
 • Dokumenty po zmianie

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

                                                                                  Chodzież, 16 listopada 2015r.

L.dz. 113/2015

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży.
Numer ogłoszenia: 307546 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810183, faks 067 2810183.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego- oleju napędowego w ilości około 60.000 litrów. Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rozliczania ilości kupowanego paliwa za pomocą indywidualnych kart paliwowych wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu według zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego procedury. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, za okres od 1 do 15 dnia kalendarzowego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego. Do ceny paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2016 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonywane przez Podwykonawcę..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez koncern,u którego Wykonawca dokonuje zakupu. 5.Cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). 6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt IV niniejszej SIWZ. 7.Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeśli dotyczy). 8.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Marża - 40

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 16.11.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież: Modernizacja pomieszczeń w ramach programu SENIOR-WIGOR

Numer ogłoszenia: 308522 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w ramach programu SENIOR-WIGOR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i aranżacja pomieszczeń na I piętrze w budynku dworcowym w Chodzieży, ul. Dworcowa 1 na działce nr 1812-2 na potrzeby Dziennego Domu Opieki dla Seniorów. Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje: Ścianki z płyt gk.na rusztach 1-warst.obustronnie i gładź 2-warstwowa-135,16m2, Naświetla aluminiowe-10,00m2, Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe (2szt)-7,20m2, Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i zamkiem(12 szt.)-220,00m2, Okna zewnętrzne al.rozwierano-uchylne (wymiana)-5 szt.-7,85m2, Warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej gr.5 mm-402,01m2, Malowanie emulsyjne sufitów 2-krotnie-485,70m2, Malowanie emulsyjne ścian 2-krotnie-457,94m2,Tapetowanie ścian okładziną winylową-304,21m2, Posadzki z wykładzin PVC elastycznych (zgrzewanych wg wzoru)-424,75m2, Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych 60x60-28,14m2, Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20-82,40m2, Zabudowa słupów płytką meblową-54,00m2, Przebudowa instalacji elektrycznej (5 gabinetów)-5 kmpl, Instalacja komputerowa-1 kmpl, Montaż miski ustępowej na el.montażowym (niepełnosprawni)-2 kmpl, Montaż umywalki na el.montażowym wraz z baterią-3 kmpl, Montaż zlewozmywaka stalowego 2-komorwego i bateria-1 szt. Montaż brodzika natryskowego i bateria-1 szt. Szczegółowy zakres prac dotyczący Modernizacji pomieszczeń w ramach programu Senior-WIGOR został określony w niżej podanej dokumentacji: a) Kosztorys ślepy ost. - 661-10-00,b) Przedmiar robót-1,c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dworzec, d) 01-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Stan zastany, e) 02-2015-08-29-Senior-Wigor-Proponowane Zmiany Budowlane, f) 03-2015-08-29-Senior-Wigor-Projekt aranżacyjny, g) 04-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Zastana elektryczna, h) 05-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Proponowane Zmiany w Instalacji Elektrycznej, i) 06-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Proponowane Zmiany w Instalacji Wod.Kan. j) 07-2015-08-05-Projekt Wykończenia Podłóg. Kosztorys ofertowy dot. robót budowlanych należy dołączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również pierwsze wyposażenie nowo wyremontowanego obiektu. Wykonawca sporządzając ofertę musi uwzględnić dodatkowo elementy wyposażenia, które zostały wyszczególnione w załączniku Nr 10 do SIWZ i na tej podstawie należy sporządzić wycenę dodatkowego wyposażenia zgodnie z Załącznikiem Nr 11. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej www.chodziez.pl w BIP. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie. Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest wyżej wymieniona w pkt 2 dokumentacja techniczna, przedmiary oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z dokumentacją projektową oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( nie na podstawowe samych przedmiarów robót). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej modernizowanych pomieszczeń, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej modernizowanych pomieszczeń poniesie Wykonawca. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.42.11.52-4, 45.26.23.21-7, 45.40.00.00-1, 45.42.11.31-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.46-9, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.21.14-6, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie: pięćtysięcyzłotych, 00-100).: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O-Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Senior - Wigor. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 5 głównych robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada pojazd do przewożenia materiałów i niezbędne narzędzia do wykonania niniejszego zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfikacji tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: 1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 308522-2015 z dnia 2015-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chodzież
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i aranżacja pomieszczeń na I piętrze w budynku dworcowym w Chodzieży, ul. Dworcowa 1 na działce nr 1812-2 na potrzeby Dziennego Domu Opieki dla Seniorów. Zakres planowanych robót budowlanych...
Termin składania ofert: 2015-12-01


Numer ogłoszenia: 321552 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 308522 - 2015 data 16.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, fax. 067 2827232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 09:00, miejsce Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 11:00, miejsce Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 02.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

 

Załączniki:

Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta Chodzieży

Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Franciszka Buszczaka 3/4 oraz Franciszka Buszczaka 3/9, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022595/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2602/5

powierzchnia nieruchomości m2

1369

opis nieruchomości

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,55m2, położony w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 3/4,

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,16m2, położony w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 3/9.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 131.700,00,-zł (w tym: cena lokalu 113.481,68,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 18.218,32,-zł)

 2. 55.100,00,-zł (w tym: cena lokalu 40.860,74,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 14.239,26,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

10 listopada 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 OGŁOSZENIE

z dnia 2 listopada 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Wojska Polskiego 22a/4,Wojska Polskiego 22b/2, Wojska Polskiego 22b/10, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021811/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

4005

 

powierzchnia nieruchomości m2

563

opis nieruchomości

1) Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,80m2,położony w Chodzieży przy ul.Wojska Polskiego 22a/4,

2) Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,64m2,położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 22b/2,

3) Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,70m2,położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 22b/10.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 111.192,31,-zł (w tym: cena lokalu 109.516,37,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.675,94,-zł)

2) 80.792,31,-zł (w tym: cena lokalu 79.508,03,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.284,28,-zł)

3) 103.992,31,-zł (w tym: cena lokalu 102.378,97,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.613,34,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

2 listopada 2015 r.

     

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

z dnia 14 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2418/2. Nieruchomość położona jest Chodzieży przy ulicy Stanisława Staszica nr 1, stanowi własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

 


 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00019852/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2418/2

powierzchnia nieruchomości m2

500

opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w Chodzieży przy ulicy Stanisława Staszica nr 1. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym o powierzchni użytkowej 326,00 m2 i budynkiem gospodarczym przeznaczonymi do rozbiórki. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, piętrowy ze strychem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Działka posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługowo-handlowa.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8.1.34 M - stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

cena nieruchomości

100.000,00 zł netto + 23% podatku VAT 23.000,00 zł co łącznie stanowi kwotę 123.000,00 zł brutto

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 


6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież,

14.10.2015 r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 12 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, wywieszony został wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na wynajem w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16, oznaczonych numerem geodezyjnym 2236/1 stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

I.H.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00018842/9

2) PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 2236/1

2) 2236/1

powierzchnia nieruchomości m2

1) 8,75

2) 8,75

opis nieruchomości

1) garaż usytuowany przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16

2) 9 pomieszczeń gospodarczych usytuowanych przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1) teren zabudowy mieszkaniowej

2) teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1) 3,00 zł/ m2 netto + 23 % VAT

2) 1,30 zł /m2 netto + 23 % VAT

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1) garaż

2) na cele związane z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

12 października 2015 r.


I.H.

Informacja

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/25o pow. 926 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/25 o pow. 926m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowyw Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Wadium na przetarg, w podanej w ogłoszeniu o przetargu wysokości i terminie, tj. w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych)wpłaciły 3 osoby. Do przetargu w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu miejscu i czasie przystąpiła 1 osoba,która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadiumw wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 60.885,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicyTopolowej,oznaczonej nr geodezyjnym3008/25 o pow. 926m2 zostali Państwo Ewa i Stanisław Strzałkowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 61.495,00 zł brutto.(słownie: sześćdziesiąt jedentysięcyczterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.

 

 

 

 

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/24o pow. 1910 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/24 o pow. 1910m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 3 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 119.802,00zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwa złote 00/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicyTopolowej,oznaczonej nr geodezyjnym3008/24 o pow. 1910m2 został Pan Piotr Przybylski, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 121.002,00 zł brutto.(słownie: sto dwadzieścia jedentysięcydwa złote 00/100).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/26o pow. 5820 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/26 o pow. 5820m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 20.000,-zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 201.351,00zł brutto (słownie: dwieście jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 brutto).

 

W wyznaczonym terminie i w wyznaczonej wysokości zostały wpłacone 2 wadia.

Na przetarg w wyznaczonym terminie i czasie nie stawił się żaden z oferentów. Ze względu na brak oferentów I Przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.

 

 

 

Informacja

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnymi: 3008/19, 3008/18, 3008/21 i 3008/22 o łącznej pow. 7483 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi:3008/19, 3008/18, 3008/21 i 3008/22 o łącznej pow. 7483 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Wadium na przetarg, w podanej w ogłoszeniu o przetargu wysokości i terminie, tj. w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 złotych)wpłaciły 2 osoby. Do przetargu w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu miejscu i czasie przystąpiła 1 osoba,która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium.

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 280.932,00zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej,oznaczonej nr geodezyjnymi: 3008/19, 3008/18, 3008/21 i 3008/22 o łącznej pow. 7483 m2został Pan Tomasz Hemmerling, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 283.742,00 zł brutto.(słownie: dwieście osiemdziesiąt trzytysiące siedemsetczterdzieści dwa złote 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 6 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej,położonej w Chodzieży, przy Tadeusza Siejaka, oznaczonej numerem geodezyjnym 3649 (część) o pow. 220 m 2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres do 3 lat.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00006132/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

3649

powierzchnia nieruchomości m2 łącznie

220m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży, przy ulicy Tadeusza Siejaka, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 9Z2stanowi teren istniejącej zieleni na obszarze powyrobiskowym, przeznaczony do rekultywacji, jako teren leśny (przeznaczenie - ZL)

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

22,00 zł + podatek VAT5,06 zł

27,06 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 października 2015 r.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

 z dnia 6 października2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz na bezprzetargową sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości,położonej w Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego - Adama Mickiewicza, oznaczonej numerem geodezyjnym 1677/3 o pow.199 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00034058/4

 

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1677/3

 

powierzchnia nieruchomości m2

199

 

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego - Adama Mickiewicza. Działka położona w centrum miasta, między gęstą zabudową. Działka użytkowana jako ogródek przydomowy, aktualnie zachwaszczony. Działka ma dostęp do drogi publicznejpoprzez służebnośćprzechodu i przejazduprzez działkę nr 1641.Działka nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona w planie symbolem 8.1.43M - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, kształtującej pierzeję ul. Wojska Polskiego- głównej osi kompozycyjnej zabytkowego założenia urbanistycznego miasta.

 

cena udziału wynoszącego 4034296/6397098 w nieruchomości

4.000,00zł netto +23% podatku VAT 920,00zł=4.920,00zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Udział w nieruchomości przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

6 października 2015 r.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/8 o pow. 1014 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/8 o pow. 1014m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiło 6 osób, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 76.050,00zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/8 o pow. 1014m2 zostali Państwo Anna i Dominik Raczkowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 86.830,00 zł brutto. (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 października 2015 r.informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/17 o pow. 1057 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/17 o pow. 1057m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiło 7 osób, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 69.495,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/17 o pow. 1057m2 zostali Państwo Sylwia i Marcin Strzałkowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 79.295,00 zł brutto. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 października 2015 r.


Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/20 o pow. 956 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/20 o pow. 956m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiło 5 osób, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 62.853,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/20 o pow. 956m2 został Pan Dominik Bielecki, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 71.673,00 zł brutto. (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 października 2015 r.


 

Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/23 o pow. 533 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/23 o pow. 533m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 1.800,-zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 18.204,00zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote 00/100 brutto).


W związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

Ze względu na brak oferentów I Przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 października 2015 r.


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odpadami

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2015/S 192-348097
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
Osoba do kontaktów: Emilia Marciniak
64-800 Chodzież
POLSKA
Tel.: +48 672827171
E-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl
Faks: +48 672825701

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chodziez.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Chodzież.

Kod NUTS PL411

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90511300, 90511000, 90512000, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
a) Odpady komunalne zmieszane i odpady zielone będą odbierane od mieszkańców i przewożone do instalacji regionalnej wpisanej w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017, do której przynależy Gmina Miejska w Chodzieży.
b) Odpady komunalne segregowane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie przekazując je zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w obowiązujących przepisach prawa.
c) Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz wielolokalowymi.
d) Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na:
- odpady niesegregowane zmieszane (kod odpadu 20 03 01),
- odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 150101, 150102, 150104, 150105, 150106),
- odpady segregowane - szkło (kod 150107, 200102),
- odpady segregowane - papier i tektura (kod 150101, 200101),
- odpady zielone (kod 200201),
- odpady niebezpieczne - przeterminowane leki (kody 200131, 200132),
- odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127, 200128, 200136, 200135, 200133, 200134, 200128, 200129, 200130, 200307, 160103),
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych (kod 170101, 170102, 170103, 170504, 170107, 170180, 170201).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 050 609 PLN
II.2.2)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiOkres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieściysięcyzłotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
b) Termin i miejsce wniesienia wadium.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów".
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert.
5. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane usługi, co miesiąc na podstawie faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:III.1.4)Inne szczególne warunkiWykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności, że:
1) posiada zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z 2.7.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.) i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. nr 391 ze zm.) przez Burmistrza Miasta Chodzieży o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego postępowania;
2) zezwolenie - decyzję na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowaInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć.
- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000 PLN, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min. 1 000 000 PLN.
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć.
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości minimum 5 szt. do odbioru odpadów komunalnych.
a) minimum 2 szt. pojazdów typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników (w tym jedna śmieciarka o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe);
b) minimum 2 szt. pojazdów do odbioru odpadów segregowanych z pojemników (w tym, jeden pojazd o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe);
c) minimum 1 samochód bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych.
2) Wykonawca musi posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miejskiej w Chodzieży wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu sprzętu dokumenty potwierdzające, że wszystkie pojazdy spełniają normy emisji spalin Euro 4.
W zakresie spełniania warunku określonego w pkt. 3 ppkt. 1 a- c Wykonawca złoży wykaz posiadanego sprzętu transportowego, natomiast w zakresie spełniania warunków określonych w p.pkt 2 Wykonawca wskaże adres lokalizacji bazy oraz złoży oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wyposażonej bazy magazynowo-transportowej.
W ofercie Wykonawca może zadeklarować, że jest w posiadaniu pojazdów, które spełniają normy emisji spalin Euro5 jako dodatkowe kryterium oceny ofert za każdy posiadany pojazd. W przypadku wykazania w/wym pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że pojazdy te spełniają normy emisji spalin Euro 5 i uwzględnić w wykazie posiadanego sprzętu transportowego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduŚwiadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiOsoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj proceduryOtwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Normy emisji spalin Euro5. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: OR.ZP.271.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu9.11.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniupolski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 9.11.2015 - 9:30

Miejscowość:

Urząd Miejski Chodzież, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na worki do odbioru odpadów segregowanych oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych zmieszanych, opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, segregowanych - szkło, segregowanych - papier i tektura, zielonych, niebezpiecznych - przeterminowane leki, komunalnych obejmujących: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego poszczególnego rodzaju odpadu.
VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określa Dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.1.2004 - Dz.U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:29.9.2015

Załączniki:

 

Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.chodziez.pl, www.mosir-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 30.09.2015r.

Nr MOSiR Ch-4/350/15/1/2015

Chodzież: Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym
Numer ogłoszenia: 256450 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży , ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2820249.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir-chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym

1. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działek o nr geodezyjnych: 2619 1, 2620 1, 2621 położonych w Chodzieży przy ul. Staszica. Projekt zakłada budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego krytego dachem płaskim, wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. Konstrukcja dachu w części tarasu widokowego - masywna, żelbetowa natomiast w drugiej części jednospadowa pokryta dachem papowym. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodę, kanalizację oraz centralne ogrzewanie z cieplika miejskiego.

2. Szczegółowy zakres robót dotyczący rozbudowy trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym został określony w niżej wymienionej dokumentacji technicznej: 1) Projekt budowlany - branży budowlana, 2) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wod. kan. - branża sanitarna, 3) Projekt budowlano - branża elektryczna, 4) Opinia geotechniczna określająca budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz geotechniczne parametry podłoża gruntowego. 5) Przedmiar inwestorski - roboty budowlane, 6) Przedmiar robót - branża sanitarna, 7) Przedmiar robót - branża elektryczna. 8) Projekt zamienny do pozwolenia Nr 257/2015 z dnia 29.06.2015r. - branża budowlana.

3. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.chodziez.pl w BIP i na stronie www.mosir-chodziez.pl w zakładce oferty i przetargi.

4. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

5. Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest wyżej wymieniona w pkt. 2 dokumentacja techniczna, przedmiary oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający ustala za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe.

7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie samych przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże określone do realizacji w poszczególnych zakresach, stosownie do przedmiarów robót wymienionych na str. 3 SIWZ w pkt. 2, ppkt.5, 6, 7.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt niezależnego zasilania placu budowy w energię elektryczną przez cały czas realizacji robót.

9. Zamawiający za pośrednictwem inspektora/rów nadzoru będzie zwoływał cotygodniowe rady budowy w których uczestniczyć zobowiązani będą przedstawiciele Wykonawcy a w szczególności kierownik robót, kierownik robót branżowych - elektrycznych oraz kierownik robót branżowych - sanitarnych.

10. Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przeznaczonym do rozbudowy trybun a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

11. Protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy. Data podpisania protokołu końcowego jest datą zakończenia robót, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, do wysokości 20 % zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr: 37 1090 1317 0000 0001 3091 1081 z dopiskiem - Rozbudowa trybun 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4) Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie. 14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz robót z załączeniem dowodów potwierdzających , że roboty zostały wykonane w sposób należyty prawidłowo oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia winien dysponować koparko ładowarką, sprzętem transportowym oraz dźwigiem . Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz zasobów sprzętowych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno budowlanej w pełnym zakresie , kierownikiem robót branżowych posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej oraz kierownikiem robót branżowych posiadającym uprawnienia w zakresie budowy sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, którzy kierowali co najmniej 3 robotami o podobnym charakterze i złożoności. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty należy załączyć kserokopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1.500.000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min. 1.500.000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70

 • 2 - Okres gwarancji w miesiącach - 20

 • 3 - Termin realizacji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. . Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: a) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, c) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl, www.mosir-chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Staszica 12, 6-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 09:45, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Staszica 12, 6-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 30.09.2015r.

Załączniki:

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 575/2 o pow. 855 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 17 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 575/2 o pow. 855m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 46.248,00zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 575/2 o pow. 855m2 zostali Państwo Mariola i Sławomir Kasperscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 46.718,00 zł brutto. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 25 września 2015 r.

 

 

 

Informacja

N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 576/3 o pow. 886 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 17 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 576/3 o pow. 886m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 złotych).

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 47.970,00zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 576/3 o pow. 886m2 zostali Państwo Mariola i Sławomir Kasperscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 48.450,00 zł brutto. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 25 września 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Informacja

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 576/2 o pow. 897 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 17 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 576/2 o pow. 897m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 48.585,00zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 576/2 o pow. 897m2 zostali Państwo Mariola i Sławomir Kasperscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 49.075,00 zł brutto. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 25 września 2015 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy Jana Kochanowskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 3628/1 (część) o pow. 400 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele manewrowe i parkingowe, na okres do 3 lat.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE MANEWROWE I PARKINGOWE, NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00026044/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3628/1

powierzchnia nieruchomości m2

400 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

120,00 zł + podatek VAT 27,60 zł

147,60 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele manewrowe i parkingowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

19 sierpnia 2015 Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną r.

 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy Jana Kochanowskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 3627 (część) o pow. 650 m 2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres do 3 lat. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00026044/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

3627

powierzchnia nieruchomości m2 łącznie

650 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży, przy ulicy Jana Kochanowskiego, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

45,50 zł + podatek VAT 10,46 zł

55,96 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

19 sierpnia 2015 r.

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Nowej 7, oznaczonej numerem geodezyjnym 1624/2 o pow. 20 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele lokalizacji garażu.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1624/2

powierzchnia nieruchomości m2

20

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

20,00 zł+ 23% VAT 4,60 zł

24,60 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu lokalizacji garażu

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

19 sierpnia 2015 r.

 

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulic Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonej nr geodezyjnymi: 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4.385 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulic Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4.385 m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9 oraz PO1H/00024413/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 3 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 269.677,50zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonej nr geodezyjnymi: 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4.385 m2 została Firma: Comfort Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ryczywole, która zaoferowała za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 272.700,00 zł brutto. (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

Chodzież, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

1) 3008/8

2) 3008/17

3) 3008/20

4) 3008/23

5) 3008/24

6) 3008/25

7) 3008/26

8) 3008/19, 3008/18, 3008/21, 3008/22

powierzchnia nieruchomości

1) 1014

2) 1057

3) 956

4) 533

5) 1910

6) 926

7) 5820

8) 7483 pow. łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, zlokalizowane w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą asfaltową.

Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Działki częściowo mają pofałdowany teren z samosiejkami drzew sosny.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

3) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

4) EE- teren przeznaczony pod urządzenia elektroenergetyczne,  Z- teren przeznaczony pod zieleń.

5) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

6) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

7) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

8) MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

UH- teren przeznaczony pod usługi handlu.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

 

 

cena wywoławcza nieruchomości

1) 76.050,00 brutto

(61.829,27zł netto + 23% VAT)

2) 69.495,00 brutto

(56.500,00zł netto + 23% VAT)

3) 62.853,00 brutto

(51.100,00zł netto + 23% VAT)

4) 18.204,00 brutto

(14.800,00zł netto + 23% VAT)

5) 119.802,00 brutto

(97.400,00zł netto + 23% VAT)

6) 60.885,00 brutto

(49.500,00zł netto + 23% VAT)

7) 201.351,00 brutto

 (163.700,00zł netto + 23% VAT

8) 280.932,00 brutto

(228.400,00zł netto + 23% VAT

Wadia w pieniądzu

1) 7.500,- zł

2) 7.000,- zł

3) 6.000,- zł

4) 1.800,- zł

5) 11.000,- zł

6) 6.000,- zł

7) 20.000,- zł

8) 28.000,- zł

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążenia i zobowiązania

nie dotyczy

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 24.09.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.414

termin i miejsce przetargów

1. 28 września 2015 roku, godzina 11.00,

2. 28 września 2015 roku, godzina 11.30,

3. 28 września 2015 roku, godzina 12.00,

4. 28 września 2015 roku, godzina 12.30

 

5. 29 września 2015 roku, godzina 11.00

6. 29 września 2015 roku, godzina 11.30

7. 29 września 2015 roku, godzina 12.00

8. 29 września 2015 roku, godzina 12.30

 

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala 305

 

 

 

 

 

 

wysokości wadiów, formach, terminie i miejscu ich wniesienia

Wadia w wysokości:

1) 7.500,- zł

2) 7.000,- zł

3) 6.000,- zł

4) 1.800,- zł

5) 11.000,- zł

6) 6.000,- zł

7) 20.000,- zł

8) 28.000,- zł

 

należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 24.09.2015 roku. Wpłata wadiów musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić ich wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadia wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 

 Chodzież, dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

R.C.

 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

 1. 575/2

 2. 576/2

 3. 576/3

powierzchnia nieruchomości

 1. 855

 2. 897

 3. 886

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane są w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ulicy Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą gruntową.

Działki nie posiadają przyłączy. W drodze sieć wodociągowa i energetyczna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem MN1 przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cena wywoławcza nieruchomości

 1. 37.600,-zł netto +23% podatku VAT 8.648,-zł=46.248,-zł brutto

 2. 39.500,-zł netto +23% podatku VAT 9.085,-zł=48.585,-zł brutto

 3. 39.000,-zł netto +23% podatku VAT 8.970,-zł=47.970,-zł brutto

Wadia w pieniądzu

 1. 4.000,- zł

 2. 5.000,- zł

 3. 4.500,- zł

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążenia i zobowiązania

nie dotyczy

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 16.09.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.414

termin i miejsce przetargów

 1. 17 września 2015 roku, godzina 11.00,

 2. 17 września 2015 roku, godzina 11.30,

 3. 17 września 2015 roku, godzina 12.00,

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala 305

wysokości wadiów, formach, terminie i miejscu ich wniesienia

Wadia w wysokości:

 1. 4.000,- zł

 2. 5.000,- zł

 3. 4.500,- zł

należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 11.09.2015 roku. Wpłata wadiów musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić ich wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadia wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 28 lipca 2015 r.

R.C.

 


 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 14 lipca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 597/7, 597/9 (część), 597/10, 597/11, 597/13, 597/14, 597/15 o łącznej pow. 31.170 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres do 3 lat.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00030915/2

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

597/7,597/9 (część), 597/10, 597/11, 597/13, 597/14, 597/15

powierzchnia nieruchomości m2 łącznie

31.170 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży, w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona w ewidencji gruntów symbolami: RIVa, RV, RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

154,20 zł + podatek VAT 35,47 zł

189,67 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

14 lipca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 9 lipca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 4c/18, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023079/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2468

 

powierzchnia nieruchomości m2

1377

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,49m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4c/18.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

105.600,00,-zł (w tym: cena lokalu 101.106,90,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 4.493,10,-zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

9 lipca 2015 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz na bezprzetargową sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, położonej w Chodzieży, przy ulicy Plac Mikołaja Kopernika 5, oznaczonej numerem geodezyjnym 1751/2 o pow.74 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00033986/1Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1751/2


powierzchnia nieruchomości m2

74


opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Chodzieży przy ulicy Plac Mikołaja Kopernika 5. Działka położona w centrum miasta, między gęstą zabudową, częściowo utwardzona trylinką, stanowi podwórze. Działka nie posiada przyłączy. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz kościół, dalej Rynek.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona w planie symbolem 8.1.16M - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

cena udziału wynoszącego 45579/54099 w nieruchomości

9.142,00zł netto +23% podatku VAT 2.102,66zł=11.244,66zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Udział w nieruchomości przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

29 czerwca 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2015 r.

o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej
ustawą, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

że dnia 22 czerwca 2015 r. została wydana decyzja (znak IR-III.7820.3.2014.3) o zmianie ostatecznej decyzji
Wojewody Wielkopolskiego nr 15/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. (znak IR-III.7820.3.2014.3) o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 11 odc. Chodzież - Podanin
(od km ok. 207+928 do km ok. 210+776) realizowanej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 11
odc. od km 208+160 do km 210+775,50 m. Podanin dł. 2,615 km", w zakresie dz. o nr. ewid. 257/1 ark. 3
obr. 0007 Podanin, jednostka ewidencyjna: 300103_2, Chodzież - obszar wiejski.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-
12-89), w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej:
www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3
ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin,
a także w prasie lokalnej.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Karola Marcinkowskiego 4/5, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024487/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2294/16

 

powierzchnia nieruchomości m2

1332

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,46m2, położony w Chodzieży przy ul. Karola Marcinkowskiego 4/5. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.3,37m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

91.200,00,-zł (w tym: cena lokalu 85.161,93,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 6.038,07,-zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

23 czerwca 2015 r.

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 10 czerwca 2015 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  położonych w Chodzieży, przy ul. Topolowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3008/8 o pow.1014 m2, 3008/17 o pow. 1057 m2, 3008/20 o pow. 956 m2, 3008/23 o pow. 533 m2, 3008/24 o pow. 1910 m2, 3008/25 o pow. 926 m2, 3008/26 o pow. 5820 m2 oraz nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 3008/19, 3008/18, 3008/21, 3008/22, o łącznej pow. 7483 m2, stanowiących  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 3008/8

 2. 3008/17

 3. 3008/20

 4. 3008/23

 5. 3008/24

 6. 3008/25

 7. 3008/26

 8. 3008/19, 3008/18, 3008/21, 3008/22

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1014

 2. 1057

 3. 956

 4. 533

 5. 1910

 6. 926

 7. 5820

 8. 7483 pow. łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, zlokalizowane w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą asfaltową.

Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Działki częściowo mają pofałdowany teren z samosiejkami drzew sosny.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 1. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

 2. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

 3. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

 4. EE- teren przeznaczony pod urządzenia elektroenergetyczne, Z- teren przeznaczony pod zieleń.

 5. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

 6. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

 7. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 1. MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

UH- teren przeznaczony pod usługi handlu.

 

cena nieruchomości

 1. 76.050,00 brutto

(61.829,27zł netto + 23% VAT)

 1. 69.495,00 brutto

(56.500,00zł netto + 23% VAT)

 1. 62.853,00 brutto

(51.100,00zł netto + 23% VAT)

 1. 18.204,00 brutto

(14.800,00zł netto + 23% VAT)

 1. 119.802,00 brutto

(97.400,00zł netto + 23% VAT)

 1. 60.885,00 brutto

(49.500,00zł netto + 23% VAT)

 1. 201.351,00 brutto

(163.700,00zł netto + 23% VAT

 1. 280.932,00 brutto

(228.400,00zł netto + 23% VAT

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

10 czerwca 2015 r.

 

 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

 z dnia 1 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, położonych w Chodzieży, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1202/3 o pow.67 m2 ul. Notecka, 2990/2 o pow. 34m2 ul. Młyńska, 2227/4 o pow. 58m2 ul. Ignacego Daszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, zabudowanymi stacjami transformatorowymi z urządzeniami elektroenergetycznymi, służącymi do przesyłu energii, stanowiącymi urządzenia przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00018842/9

 2. PO1H/00010770/7

 3. PO1H/00018885/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 1202/3

 2. 2990/2

 3. 2227/4


powierzchnia nieruchomości m2

 1. 67

 2. 34

 3. 58


opis nieruchomości

 1. Nieruchomość położona w Chodzieży przy ulicy Noteckiej, zabudowana stacją transformatorową kontenerową z urządzeniami elektroenergetycznymi służącymi do przesyłu energii , stanowiącymi urządzenie przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren piekarni (usługi) oraz administracji i zabudowy mieszkaniowej.

 2. Nieruchomość położona w Chodzieży przy ulicy Młyńskiej, zabudowana stacją transformatorową murowaną z urządzeniami elektroenergetycznymi, służącymi do przesyłu energii , stanowiącymi urządzenie przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking w części utwardzony płytami betonowymi. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 3. Nieruchomość położona w Chodzieży przy ulicy Ignacego Daszyńskiego, zabudowana stacją transformatorową murowaną z urządzeniami elektroenergetycznymi, służącymi do przesyłu energii, stanowiącymi urządzenie przesyłowe, będące własnością przedsiębiorstwa przesyłowego. Otoczenie stanowi teren parkingu i tereny komunikacji utwardzone kostką brukową, zabudowa usługowa, garażowa i mieszkaniowa, tereny kolejowe.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wszystkie nieruchomości oznaczone są w planie symbolem E - teren infrastruktury technicznej- elektroenergetyki,

 

cena nieruchomości

 1. 6.000,-zł netto +23% podatku VAT 1.380,-zł=7.380,-zł brutto

 2. 3.100,-zł netto +23% podatku VAT 713,-zł=3.813,-zł brutto

 3. 5.400,-zł netto +23% podatku VAT 1.242,-zł=6.642,-zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

1 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 28 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 575/2, 575/4 i 576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, położonych w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 575/2

 2. 575/4, 576/1

 3. 576/2

 4. 576/3

 5. 576/4

 6. 576/5

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 855

 2. 991

 3. 897

 4. 886

 5. 886

 6. 881

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane są w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ulicy Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą gruntową.

Działki nie posiadają przyłączy. W drodze sieć wodociągowa i energetyczna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem MN1 przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

cena nieruchomości

 1. 37.600,-zł netto +23% podatku VAT 8.648,-zł=46.248,-zł brutto

 2. 43.600,-zł netto +23% podatku VAT 10.028,-zł=53.628,-zł brutto

 3. 39.500,-zł netto +23% podatku VAT 9.085,-zł=48.585,-zł brutto

 4. 39.000,-zł netto +23% podatku VAT 8.970,-zł=47.970,-zł brutto

 5. 39.000,-zł netto +23% podatku VAT 8.970,-zł=47.970,-zł brutto

 6. 38.800,-zł netto +23% podatku VAT 8.924,-zł=47.724,-zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

28 maja 2015 r.


 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 26 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na wynajem na okres do 3 lat, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00018842

2) PO1H/00007336/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 3891

2) 2871/4

powierzchnia nieruchomości m2

1) 19,60

2) 99,39

opis nieruchomości

1) garaż usytuowany w rejonie ul. Wojska Polskiego

2) lokal użytkowy ( wiata ) usytuowany przy ul. Młyńskiej 3 - budynek „A"

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowan

1) teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

2) teren istniejących obiektów użytkowych

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1) 58,80 zł netto + 23 % VAT

2) 487,01 zł netto + 23 % VAT

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1) garaż

2) na cele magazynowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

26 maja 2015 r.


I.H.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024413/8

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546

powierzchnia nieruchomości

  1. m2 łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, składa się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2541/5 zlokalizowanej w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działka zgodnie z ewidencją gruntów stanowi „teren innych terenów zabudowanych Bi". Działka posiada dostęp do drogi publicznej- ul. Młyńskiej. W otoczeniu działki znajdują się tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 zlokalizowanych w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działki zgodnie z ewidencją gruntów stanowią „teren gruntów ornych, łąk trwałych i wód stojących." W otoczeniu działek znajdują się ul. Władysława Jagiełły (odcinek drogi krajowej nr 11), tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, oznaczona numerem geodezyjnym 2541/5 posiada zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych", a

działki gruntowe niezabudowane, nie ogrodzone, oznaczone numerami geodezyjnymi: 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 posiadają zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych, K- teren kanalizacji, KDL- komunikacji".

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

219.250,00 zł netto

+podatek VAT 50.427,50 zł

269.677,50 zł brutto

Wadium w pieniądzu

30.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

nie dotyczy

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 07.08.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414


terminie i miejscu przetargu

12 sierpnia 2015 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

30.000,00,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 07.08.2015 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 25 maja 2015 r.

R.C.

 

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 25 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Wiejskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 662 (część) o pow. 60 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze, ogrodnicze na okres do 3 lat.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE, OGRODNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

662

powierzchnia nieruchomości m2

60 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren dróg wewnętrznych, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDW

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

6,00 zł + podatek VAT 1,38 zł

7,38 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze, ogrodnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 maja 2015 r.

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 32/2015

Zarządzenie nr 32/2015
w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GASRONOMICZNO-HANDLOWE NA OKRES DO 3 LAT

OGŁOSZENIE

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2654 o pow. 80 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele gastronomiczno-handlowe na okres do 3 lat.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GASRONOMICZNO-HANDLOWE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2654

powierzchnia nieruchomości m2

80

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIVb

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1ZP-Teren zieleni urządzonej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

480,00 zł+ 23% VAT 110,40 zł

590,40 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę na cele gastronomiczno-handlowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

7 kwietnia 2015 r.

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica
w Chodzieży.

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

z dnia 30 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Jagiełły, oznaczonej numerem geodezyjnym 2032 o pow. 20 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele handlowe.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2032

powierzchnia nieruchomości m2

20

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem LsVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Kp- teren parkingów.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

120,00 zł+ 23% VAT 27,60 zł

147,60 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę na cele handlowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

30 marca 2015 r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 6 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Jagiellońskiej 20/2, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00019146/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2211

powierzchnia nieruchomości m2

744

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

 

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,44m2,położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 20/2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.4,12m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 7,71 m2 .

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej, przewidzianej do zachowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 80.000,00-zł (w tym: cena lokalu 71.428.57 zł cena udziału w prawie własności 8.571,43 zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

06 marca 2015 r.

 

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

z dnia 6 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 9 oraz Wojska Polskiego 24, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00017899/6

 2. PO1H/00017979/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 1616/2

 2. 2365/5

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 536

 2. 514

opis nieruchomości

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,64m2,położony w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 9/1. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.17,71m2

 1. Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,89m2,położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 24c/4. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.3,76m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej, przewidzianej do zachowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1)102.000,00,-zł (w tym: cena lokalu 99.671,74,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 2.328,26,-zł)

2)115.500,00,-zł (w tym: cena lokalu 114.477,88,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.022,12,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

6 marca 2015 r.

 

Komunikat Burmistrza Miasta Chodzieży

Informujemy, że w dniach od 16 do 28 lutego 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Chodzieży w temacie obowiązywania Strefy Płatnego Parkowania również w soboty, w godzinach od 9 do 13.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji uzyskano pozytywną opinię większości mieszkańców na temat wprowadzenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym komunikacie.

 

Ogłoszenie

 

 

OGŁOSZENIE

  z dnia  24 lutego 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego  gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1)    PO1H/00021697/1

2)    PO1H/00021697/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1)    2193

2)    2193

powierzchnia nieruchomości m2

1)    804

2)    804

opis nieruchomości

1)     Nieruchomość  lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  38,07m2,położony w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/1.  Lokal  posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.2,05m2  

2)     Nieruchomość  lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  44,61m2,położony w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/6.  Lokal  posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.2,61m2  

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej

 

cena nieruchomości

1)90.700,00-zł  (w tym:  cena lokalu  85.869,72-zł                                                 cena udziału w prawie użytkowania  wieczystego 4.830,28-zł)

2)106.400,00-zł  (w tym:  cena lokalu  100.763,11-zł                                                 cena udziału w prawie użytkowania  wieczystego 5.636,89-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

 

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na trzy lata

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24lutego 2015 r.

     

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

             PO1H/00024413/8

             PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

       2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546

powierzchnia nieruchomości

4.385m2  łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, składa się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2541/5 zlokalizowanej w Chodzieży w rejonie ulicy  Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działka zgodnie z ewidencją gruntów stanowi „teren innych terenów zabudowanych Bi". Działka posiada dostęp do drogi publicznej- ul. Młyńskiej. W otoczeniu działki znajdują się tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 zlokalizowanych w Chodzieży w rejonie ulicy  Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działki zgodnie z ewidencją gruntów stanowią „teren gruntów ornych, łąk trwałych i wód stojących."  W otoczeniu działek znajdują się ul. Władysława Jagiełły (odcinek drogi krajowej nr 11), tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, oznaczona numerem geodezyjnym 2541/5  posiada zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych", a

działki gruntowe niezabudowane, nie ogrodzone, oznaczone numerami geodezyjnymi: 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546  posiadają zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych, K- teren kanalizacji, KDL- komunikacji".

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości               

355.330,00 zł netto

+podatek VAT  81.725,90 zł

437.055,90 zł brutto

Wadium w pieniądzu

                            50.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

nie dotyczy

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 06.05.2015 r. w Wydziale Architektury                     i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego                      w Chodzieży  ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

 

terminie i miejscu przetargu

12 maja 2015 roku,                                              Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2

                   godzina 12.00,   sala 305    

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

50.000,00,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 06.05.2015 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się  w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,  zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności  odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 Chodzież, dnia 19 lutego 2015 r.

R.C.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 19 lutego 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Jagiellońskiej 11/9, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022653/8Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2252


powierzchnia nieruchomości m2

697

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,39m2, położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 11/9. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o pow. 7,05m2.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej

cena nieruchomości

84.092,31zł (w tym: cena lokalu 75.928,53zł cena udziału w prawie własności 8.163,78zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

19 lutego 2015 r.

 

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, dotyczących Strefy Płatnego Parkowania

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 BURMISTRZ MIASTA z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, dotyczących Strefy Płatnego Parkowania

Na podstawie Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1 października 2014 r., poz. 5023), w związku z art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży w okresie od 16 do 28 lutego 2015 roku w formie ich ankietyzacji.
2.  Przedmiotem konsultacji są proponowane zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
§ 2.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie od dnia 9 lutego 2015 roku.
§ 3.  1.  Ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz udostępniana będzie w punktach handlowych w rejonie pl. Rynek oraz w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
2.  Ankieta będzie ważna, jeżeli zostanie prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.
§ 4.  W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Zespół ds. Konsultacji, w składzie:
1.  Przewodniczący - Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży - Piotr Witkowski,
2.  Członek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Zbigniew Bielecki,
3.  Członek - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Szymon Zychla.
§ 5.  Wynik konsultacji ogłoszony zostanie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 18/5, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023909/5Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2235/1


powierzchnia nieruchomości m2

830

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,40m2, położony w Chodzieży przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18/5. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: piwnicę o pow. 1,79m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 6,74 m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

cena nieruchomości

88.433,33zł (w tym: cena lokalu 69.173,81zł cena udziału w prawie własności 19.259,52zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

28 stycznia 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

po bezskutecznym I przetargu nieograniczonym

przeprowadzonym w dniu 11 grudnia 2014 r.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021051/1

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2311/2

powierzchnia nieruchomości m2

579

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 28 zlokalizowany na IV piętrze w budynku wielorodzinnym, położonym w Chodzieży przy ulicy Stefana Żeromskiego 22. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, nieocieplony. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,23 m2 . Lokal wyposażony w pełen węzeł instalacji technicznych. Ogrzewanie lokalu z kotłowni miejskiej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,33 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 41/1343.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

91.376,92 brutto

(w tym cena lokalu 90.031,62,- zł

cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.345,30,- zł)

Wadium w pieniądzu

10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

Oddanie udziału do gruntu w nieruchomości w użytkowanie wieczyste

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość jest obciążona prawem najmu lokalu

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 4.03.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414


terminie i miejscu przetargu

11 marca 2015 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 4.03.2015 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 

Chodzież, dnia 28 stycznia 2015 r.

 

 

 

 

 

R.C.

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00022697/8,

PO1H/00034015/1,PO1H/00010075/5,

PO1H/00025391/4,   

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   359

2)   1575/4

3)   495/1, 495/2

4)   3050/9

5)   2568

6)   2466

7)   1465

8)   996

9)   341/3

10) 2276

11) 435/1

12) 3584/2

13) 2466

14) 2911

15) 3369

16) 3369

17) 3369

18) 3369

19) 1175

20) 1781/7

21) 495/5

22) 2597

23) 1461/1

24) 2092

25) 616

26) 616

27) 2735/2

28) 1585/2, 1586/2, 1587/2, 1589/2, 1590,

      1584, 1595, 1594, 1593, 1592

29)4040

30)597/7, 597/9, 597/10, 597/11, 597/13,

     597/14, 597/15

31)634

32)635/1

powierzchnia nieruchomości m2

1)   465

2)   600

3)   303

4)   834

5)   414

6)   40

7)   667

8)   183

9)   120

10) 65

11) 105

12) 300

13) 45

14) 5400

15) 84

16) 95

17) 210

18) 8

19) 628

20) 501

21) 357

22) 148

23) 908

24) 100

25) 350

26) 375

27) 5276 

28) 23.310

29) 78

30) 23.310

31)920

32)1013

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

  Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

30 grudnia  2014 r.

     

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9, PO1H/00026882/0,

PO1H/00024322/3,PO1H/00030979/8,

PO1H/00024947/0, PO1H/00022790/0,   

PO1H/00026961/8,PO1H/00027892/0,      PO1H/00024948/7,  

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1)   2313

2)   1624/2 (grunt nr 1)

3)   1101

4)   1624/2 (grunt nr 2)

5)   1680/2

6)   2849

7)   1490/3

8)   1827/48(grunt nr 1)

9)   1827/48(grunt nr 2)

10) 1613/11

11)  1613/11

12)  1613/11

13)  1624/2 (grunt nr 3)

14)  2366/3

15)  1613/11

16)  1613/11

17)  342/6

18)  342/6

19)  4086/13

20)  4232/4

21)  1827/45

22)  1827/48

23)  2871/4

powierzchnia nieruchomości m2

1)   72

2)   21

3)   8

4)   21

5)   30

6)   20

7)   22,44

8)   21

9)   21

10) 15,05

11)  15,14

12)  16,60

13)  21

14)  16,50

15)  15

16)  14,20

17)  20

18)  280

19)  24,40

20)  11

21)  20

22)  20

23)  18

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże , na cele usług i handlu, parkingowe i manewrowe oraz składowania materiałów budowlanych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

 

 

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu  będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

30 grudnia 2014 r.