2014

Ogłoszenie o zamówieni na omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r.

Chodzież: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r.
Numer ogłoszenia: 419852 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Omiatanie, tzn. zamiatanie i oczyszczanie utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników i placów z błota, piasku i innych zanieczyszczeń przy użyciu ręcznych narzędzi oraz zamiatarek mechanicznych samojezdnych. 2) Omiatanie ulic odbędzie się: a) w strefie I-dwa razy w tygodniu, b) w strefie II-raz w tygodniu, c) w strefie III-dwa razy w miesiącu, wg załączonego zestawienia powierzchni (załączniki nr 1a, 1b, 1c do projektu umowy). 3) Omiatanie chodników i placów może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 4) Omiatanie jezdni należy wykonywać samojezdną zamiatarką mechaniczną. 5) Opróżniania koszy ulicznych należy dokonywać w miarę potrzeb nie odnosząc się do harmonogramu częstotliwości omiatania ulic. 6) Zamawiający podejmuje decyzję o uruchomieniu i odwołaniu akcji zima. Wykonawca robót zawiadamia wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego o podjętych działaniach. 7) W okresie obowiązywania akcji zima Wykonawca będzie dyspozycyjny przez 24 godz.dobę, czas reakcji na wezwanie nie będzie dłuższy niż 30 min. Nie obowiązuje tutaj podział strefowy zawarty w pkt 1. 8) W okresie zimowym w miejsce omiatania ulic obowiązuje odgarnianie śniegu z jezdni oraz chodników wraz z likwidacją gołoledzi. 9) Do likwidacji gołoledzi w okresie zimowym Wykonawca będzie wykorzystywał materiały zgromadzone i przygotowane przez Zamawiającego. 10) Oczyszczanie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą, na podstawie przepracowanych m-g i r-g. 11) Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Prawo zamówień publicznych na omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w strefie I, II,III. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi omiatania dróg na powierzchni min. 100.000 m2. b) Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane prawidłowo.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: samochód skrzyniowy o nośności do 3,5 tony - 4 szt. wraz z osprzętem tj. pług śnieżny, piaskarka, szczotka do usuwania błota pośniegowego, samochód ciężarowy o masie własnej pow. 6 ton z napędem na oś przednią i tylną (z uwagi na ukształtowanie terenu wykonywania prac) wyposażony w piaskarkę oraz pług śnieżny, samojezdną zamiatarkę mechaniczna na podwoziu samochodowym - 1 szt. b) Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony - 6 osób, a w tym minimum 3 operatorów sprzętu - kierowców. b) Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Oświadczenie o dyspozycyjności Wykonawcy przez 24 godz na dobę oraz o czasie reagowania na wezwanie do 30 minut. 3) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży. 4) Kserokopia zezwolenia na zbiórkę odpadów pochodzących z oczyszczanych placów i ulic stanowiących przedmiot zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin płatności - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. 4. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: 1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania, w przypadku: a) zmiany wysokości podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie o przetargu na utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r.

Chodzież: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r.
Numer ogłoszenia: 417988 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Utrzymanie terenów zielonych w mieście Chodzieży na powierzchni 108 648,00 m2 obejmuje ( wykaz terenów zielonych stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy, punkt I,II,III,IV: 1) Utrzymanie czystości na terenach zielonych-zamiatanie ciągów spacerowych i opróżnianie koszy, 2) Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnienie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy, 3) Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów, 4) Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych, 5) Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów. 2. Utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w mieście Chodzieży na powierzchni 28 320,00 m2 według wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy punkt V: 1) Utrzymanie czystości - zamiatanie ciągów pieszych i powierzchni jezdni oraz opróżnianie koszy, 2) Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnianie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy,3) Bieżące formatowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów, 4) Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych, 5) Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów. 3. W okresie zimowym: 1) Odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi w ciągach spacerowych na terenach zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów określonych w par. 1 ust. 2 i 3 projektu umowy, 2) Bieżące opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenów zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w należytym porządku, 3) Przegląd drzewostanu na terenie całego miasta: usuwanie suchych drzew, obcinanie obumarłych gałęzi i konarów oraz odrośli drzew, 4) Wykonanie dekoracji przedświątecznej na terenie miasta Chodzieży przy użyciu materiałów Zamawiającego, 5) Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny od zgłoszenia usunąć zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych, 6) W okresie zimowym za utrzymanie ciągów spacerowych w stanie bezpiecznym dla ich użytkowników odpowiedzialny jest Wykonawca. 4. Pozostałe prace różne objęte ryczałtem ( według wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy punkt VI): 1) obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych, 2) montaż nowych ławek parkowych, 3) renowacja ławek parkowych, 4) renowacja koszy ulicznych, 5) utrzymanie czystości na obiektach kultu pamięci narodowej, 6) jednokrotne koszenie innych terenów zielonych ( pobocza, skarpy, itp.), 7) koszenie skarp przy drodze nr 11, 8) oczyszczanie przy krawężniku jezdni drogi nr 11, 9) oczyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej na drodze nr 11. 5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą według stawek robocizny i sprzętu wynikających ze złożonej oferty. 6. Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 - ustawy Prawo zamówień publicznych na : utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych, prace związane z likwidacją wyrw w drogach gruntowych, obsadzanie rabat kwiatami, renowacja ławek parkowych i koszy ulicznych oraz koszenie terenów nie objętych ryczałtem. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 20 procent wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.30.00.00-3, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi w zakresie utrzymania zieleni na obszarze min 5 ha przez okres co najmniej 3 lat. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane prawidłowo.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1. Ciągnik o mocy minimum 55 KM z przyczepą z osprzętem do akcji zimowej - pług + piaskarka ciągnikowa, 2. Mała piaskarka i pług do zimowego utrzymania ciągów pieszych, 3. Piły spalinowe min. 5 szt. 4. Mechaniczny sprzęt ogrodniczy (nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, sekatory), 5. Mini ciągnik z zestawem o masie całkowitej do 1,5 ton - 2 szt., 6. Kosiarka rotacyjna spalinowa do trawy - 5 szt., 7. Samojezdna kosiarka do trawy - 1 szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony w miesiącach luty i grudzień min 3 osoby, w okresie od marca do listopada min. 5 osób w tym - kierownik robót zatrudniony na czas nieokreślony musi posiadać wykształcenie kierunkowe minimum średnie ogrodnicze, pracownicy obsługujący piłę spalinową z uprawnieniami pilarza,- zieleniarz, ogrodnik i stolarz. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży. 3. Kserokopia podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych na wysypisko śmieci.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin płatności - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych:1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania, w przypadku: a) zmiany wysokości podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 2 grudnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonych w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonych numerami geodezyjnymi 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4385m², stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00024413/8

 2. PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 2541/5

 2. 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546,

powierzchnia nieruchomości m2

1. 808

2. 3577 łącznie

opis nieruchomości

 1. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowi „teren innych terenów zabudowanych Bi". Działka posiada dostęp do drogi publicznej- ul. Młyńskiej. W otoczeniu działki znajdują się tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

 2. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Młyńska/ Władysława Jagiełły. Działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowią „teren gruntów ornych, łąk trwałych i wód stojących." W otoczeniu działek znajdują się ul. Władysława Jagiełły (odcinek drogi krajowej nr 11), tereny niezabudowane (nieużytki), zabudowa garażowa i dalej zabudowa handlowa.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 1. Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, posiada zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych",

 2. Działki gruntowe niezabudowane, nie ogrodzone, posiadają zapis „U2 - teren usług nieuciążliwych, K- teren kanalizacji, KDL- komunikacji".

 

 

cena nieruchomości

355.330,00 zł netto

+podatek VAT 81.725,90 zł

437.055,90 zł brutto

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

2 grudnia 2014 r.

 

 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 18.11.2014r.Ldz. 119/2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży


Numer ogłoszenia: 239269 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810183, faks 067 2810183.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego- oleju napędowego w ilości około 50.000 litrów. Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rozliczania ilości kupowanego paliwa za pomocą indywidualnych kart paliwowych wystawionych na numer rejestracyjny pojazdu według zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego procedury. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu, za okres od 1 do 15 dnia kalendarzowego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego. Do ceny paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2015 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonywane przez Podwykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4. Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez koncern, u którego Wykonawca dokonuje zakupu. 5. Cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). 6. Dokumenty wymienione powyżej w pkt IV niniejszej SIWZ. 7.Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeśli dotyczy). 8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Marża - 40

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 18.11.2014r.

Załącznik:

 Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

z dnia 6 listopada 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości, położonej w Chodzieży, przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 1182, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele zlokalizowania tablicy informacyjnej o pow. 6m2.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1182

powierzchnia nieruchomości m2

6

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.33U stanowi teren zabudowy usługowej.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

25,00 zł+ 23% VAT 5,75 zł

30,75 zł brutto rocznie

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę może być aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu lokalizacji tablicy informacyjnej o pow. 6 m2

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 listopada 2014 r.

 

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 OGŁOSZENIE

z dnia 10 listopada 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości, położonej w Chodzieży, przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 1182, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele zlokalizowania tablicy informacyjnej o pow. 5m2.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1182

powierzchnia nieruchomości m2

5

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.33U stanowi teren zabudowy usługowej.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

25,00 zł+ 23% VAT 5,75 zł

30,75 zł brutto rocznie

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna z góry za każdy rok dzierżawy do 31 marca każdego roku, za pierwszy rok dzierżawy przed podpisaniem umowy dzierżawy

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę może być aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu lokalizacji tablicy informacyjnej o pow. 6 m2

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

10 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód opadowych i roztopowych oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ramach urządzenia kąpieliska nad Jeziorem Miejskim

Numer ogłoszenia: 361886 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód opadowych i roztopowych oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ramach urządzenia kąpieliska nad Jeziorem Miejskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Kanał deszczowy z separatorem: z rur PVC Ø 315 mm-143,50m, z rur PVC Ø 250 mm-6,50m, z rur PVC Ø 200 mm-12,50m, studnia kontrolna PVC Ø 630 mm-6 szt, wymiana kinety w istniejącej studni kanalizacji deszczowej PVC Ø 600 mm-1 szt, wpust uliczny-6 szt, osadnik wirowy Ø 1200 mm z wkładem lamelowym-1 szt, osadnik wirowy Ø 1200 mm-1 szt, betonowy, prefabrykowany wylot do rowu-1 szt b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej: z rur PVC Ø 160 mm-12,0m, studnia rewizyjna PVC Ø 315 mm - 1 szt, rura ochronna stalowa Ø 273 x 8 mm-7,0 m c) Przyłącze wodociągowe: z rur PE Ø 40 mm-11,0m, zasuwka domowa Ø 32 mm na przyłączu wodociągowym-1 szt, studnia wodomierzowa Ø 1000 mm-1 szt, rura ochronna stalowa Ø 108 x 4,5mm-7,0 m d) Demontaż istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej: demontaż osadnika deszczowego Ø 1200 mm-1 szt, demontaż studni kanalizacji deszczowej Ø 1000 mm-1 szt, demontaż odcinka kanalizacji deszczowej Ø 300 mm-19,0 m, demontaż odcinka kanalizacji deszczowej Ø 200 mm-13,0 m, trwałe odcięcie odcinka kanału Ø 300 poprzez zabetonowanie bosych końców rury-2,2 m³, demontaż wylotu z brukowca i uzupełnienie piaskiem do rzędnej terenu-10,0m. Szczegółowy zakres prac dotyczący budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód opadowych i roztopowych oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ramach urządzenia kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży został określony w niżej podanej dokumentacji: a) BIOZ, b) Opis techniczny, c) Przedmiar robót, d) Rysunek nr 1-7, e) ST0- wymagania ogólne, f) ST2-wytyczenie, g) ST3-roboty ziemne, h) ST4-kanalizacja deszczowa, i) STWK-1 -roboty drogowe, j) Kosztorys ofertowy 900-01-012, k) Kosztorys ofertowy 900-01-013, l) Kosztorys ofertowy 900-01-014..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.24.24-0, 45.23.24.60-4, 45.25.56.00-5, 45.33.20.00-3, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł, (słownie: trzytysiącezłotych 00 100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem wód opadowych i roztopowych oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ramach urządzenia kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadania związane z budową lub przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, każda o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia prac związanych budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca musi posiadać: a) koparko-ładowarkę- 1 szt. b) sprzęt samowyładowczy do transportu gruntu - 1 szt. c) sprzęt do zagęszczania gruntu-1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz musi wskazać kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności wodociągowo-kanalizacyjnej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. 4. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: 1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 OGŁOSZENIE

z dnia 24 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/11 część o pow. 763 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze, ogrodnicze na okres do 3 lat.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3008/11

powierzchnia nieruchomości m2

763 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy Topolowej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem M

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

53,41 zł + podatek VAT12,28 zł

65,69 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze, ogrodnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

24 października 2014 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

z dnia 23 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Zwycięstwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1454 o pow. 2627 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele składowania materiałów budowlanych.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022611/2


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1454

powierzchnia nieruchomości m2

2627

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Tr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.54UH przewidziany jest dla realizacji targowiska miejskiego.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

349,05 zł+ 23% VAT 90,63 zł

439,68 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu składowania materiałów budowlanych

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 października 2014 r.

 

 

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

OGŁOSZENIE

z dnia 23 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Buczkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2822 o pow. 2721 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres do 3 lat. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00028339/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2822

powierzchnia nieruchomości m2

2721 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy Buczkowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny gruntów rolnych oraz zieleni, oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem N1

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

54,42 zł + podatek VAT12,52 zł

66,94 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 października 2014 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 145/2014

Zarządzenie Nr 145/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 42 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202) i § 28 ust. 9 Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży (Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 stycznia 2013 r., ze zm.: Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 grudnia 2013r., Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 maja 2014r., Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 lipca 2014r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dzień 24 grudnia 2014r. (środa) jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w zamian za dzień 1 listopada br. (sobota).

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 OGŁOSZENIE
z dnia 23 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Zwycięstwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 1454 o pow. 2627 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele składowania materiałów budowlanych.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022611/2


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1454

powierzchnia nieruchomości m2

2627

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Tr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6.54UH przewidziany jest dla realizacji targowiska miejskiego.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

349,05 zł+ 23% VAT 90,63 zł

439,68 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę w celu składowania materiałów budowlanych

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 października 2014 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze

OGŁOSZENIE

z dnia 23 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Buczkowskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2822 o pow. 2721 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres do 3 lat.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00028339/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2822

powierzchnia nieruchomości m2

2721 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy Buczkowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny gruntów rolnych oraz zieleni, oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem N1

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

54,42 zł + podatek VAT12,52 zł

66,94 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

23 października 2014 r.

 

 

 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021051/1

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2311/2

powierzchnia nieruchomości m2

579

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 28 zlokalizowany na IV piętrze w budynku wielorodzinnym, położonym w Chodzieży przy ulicy Stefana Żeromskiego 22. Budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, nieocieplony. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,23 m2 . Lokal wyposażony w pełen węzeł instalacji technicznych. Ogrzewanie lokalu z kotłowni miejskiej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,33 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 41/1343.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

91.376,92 brutto

(w tym cena lokalu 90.031,62,- zł

cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.345,30,- zł)

Wadium w pieniądzu

10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

Oddanie udziału do gruntu w nieruchomości w użytkowanie wieczyste

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość jest obciążona prawem najmu lokalu

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 5.12.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

11 grudnia 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 5.12.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 

Chodzież, dnia 21 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 14 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy ks. Ignacego Czechowskiego 4, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00019073/4


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1600/23

 

powierzchnia nieruchomości m2

322

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,82m2,położony w Chodzieży przy ul. Ks. Ignacego Czechowskiego 4A/5. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.4,67m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

cena nieruchomości

93.000,00-zł (w tym: cena lokalu 92.103,61-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 896,39-zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

 

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

14 października 2014 r.

 

 

Informacja w sprawie uboju

Ogłoszenie dla rolników i hodowców zwierząt gospodarskich

Ogłoszenie o przetargu na budowę oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży

Chodzież: Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży

Numer ogłoszenia: 284046 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oświetlenie drogowe ulicy: Staffa, Makuszyńskiego, Tetmajera, Norwida, Broniewskiego i Gałczyńskiego stanowi 36 latarń o słupach stalowych ocynkowanych cylindrycznych S-70 zamontowanych na fundamentach betonowych typu F100/200 z oprawami sodowymi typu SGS 104 SON-T 100W. 2. Szafka oświetleniowa SO ustawiona przy złączu kablowo-pomiarowym ZKP-10. W szafce zamontowana aparatura do zabezpieczenia i sterowania oświetleniem. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy pomocniczo dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. 4. Szczegółowy zakres prac dotyczący budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży został określony w niżej podanej dokumentacji: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, b) Oświetlenie drogowe - Projekt budowlany i wykonawczy, c) Kosztorys ofertowy, d) Rys. E1_1 do Rys E1_2 - Plan oświetlenia ulic, e) Rys.E2 - Schemat ideowy oświetlenia drogowego. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczone materiały powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania. Wykonawca winien dołożyć należytej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej www.chodziez.pl w BIP..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł, (słownie czterytysiącezłotych, 00 100). 2. Forma wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm). Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności opisanych w pkt.4. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólne ( np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadania związane z budową lub przebudową oświetlenia drogowego, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. Roboty muszą być potwierdzone dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia prac związanych budową oświetlenia drogowego. Wykonawca musi posiadać: a) zestaw sprzętu do zagęszczania robót ziemnych i podbudów - 1 szt., b) samojezdna koparko-spycharka - 1 szt., c) podnośnik montażowy samochodowy-hydrauliczny - 1 szt., d) zespół prądotwórczy -3-fazowy przenośny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz musi wskazać kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
OGŁOSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE

OGŁOSZENIE

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2191 (część) o pow. 18,00m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele garażowe, na okres do 3 lat. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2191 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

18,00 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym usługowej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8.1.4M

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

18,00 zł + podatek VAT

22,14 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele lokalizacji garażu typu „blaszak"

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

18 sierpnia 2014 r.


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Marii Konopnickiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3480 o pow. 313 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres do 3 lat.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3480

powierzchnia nieruchomości m2

 313 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy Marii Konopnickiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 10.23MN

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

31,30 zł + podatek VAT

38,50 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

 8 sierpnia 2014 r.

     

Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku im. dr.ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży

Chodzież: Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku im. dr.ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży
Numer ogłoszenia: 257066 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku im. dr.ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Grawitacyjne przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 - 9,0 m, studni rewizyjnej Ø315PVC - 1 szt. 2. Grawitacyjne przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200x5,9 mm - 120,5 m, z rur PVC Ø250x7,3 mm - 195,0 m. 3. Drenaż kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø100 karbowanych jednościennych, perforowanych na całym obwodzie - 370,0 m. 4. Studnie rewizyjne z wpustem deszczowym: studnie Ø315PVC - 12 szt, studnie Ø425PVC - 8 szt, studnie Ø600PVC - 1 szt. 5. Odwodnienie liniowe wykonane z prefabrykowanych elementów tworzywowych lub betonowych zwieńczony rusztem szczelinowym z żeliwa sferoidalnego forma płaska - klasa B125. Alternatywnie dwie studnie Ø315PVC zwieńczone wpustem ściekowym forma płaska - klasa B125 z żeliwa sferoidalnego. Długość odwodnienia liniowego - 6,0 m. 7. Przejście szczelne z betonu na PVC - połączenie kanału bocznego Ø300 betonowego ze studnią rewizyjną Ø425 PVC - 1 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.24.24-0, 45.23.24.60-4, 45.25.56.00-5, 45.33.20.00-3, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7, 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł, (słownie: dwatysiącezłotych 00 100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Parku im. dr ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 5. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nienależących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadania związane z budową lub przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, każda o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia prac związanych budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca musi posiadać: a) koparko-ładowarkę- 1 szt. b) sprzęt samowyładowczy do transportu gruntu - 1 szt. c) sprzęt do zagęszczania gruntu - 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz musi wskazać kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności wodociągowo-kanalizacyjnej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w rejonie Parku im.dr ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży

Chodzież: Budowa oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w rejonie Parku im.dr ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży
Numer ogłoszenia: 254560 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w rejonie Parku im.dr ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oświetlenie parku stanowią 24 lampy parkowe wys.4 m z oprawami sodowymi typu Elba Rosa, SON-T Plus 70W kolor grafit ( lub równoważne uzgodnione z Inwestorem) zamocowanymi bezpośrednio na słupach stalowych ocynkowanych cylindrycznych C4/3/60 malowanych na kolor grafi RAL7010 zamontowanych na fundamentach betonowych typu B 80. Aparatura do sterowania oświetleniem zamontowana jest obok złącza ZKP. 2. Instalacja elektryczna parku - przyłącza do planowanych obiektów z istniejącego złącza pomiarowo-rozdzielczego, wymiana złącza na ZK1x-1P..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł, słownie: dwatysiącezłotych 00 100. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem-Budowa oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 5. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nienależących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadania związane z budową lub przebudową oświetlenia drogowego, każda o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia prac związanych budową oświetlenia. Wykonawca musi posiadać: a) zestaw sprzętu do zagęszczania robót ziemnych i podbudów-1 szt, b) samojezdna koparko-spycharka-1 szt, c) podnośnik montażowy samochodowy-hydrauliczny-1 szt, d) zespół prądotwórczy 3-fazowy przenośny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz musi wskazać kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 70 000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież: Urządzenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im. dr ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży

Numer ogłoszenia: 251622 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im. dr ks. J. Ostrowskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres I - Droga wewnętrzna w parku Obejmuje wykonanie: 1 Drogi wewnętrznej: ulica jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu, kategoria ruchu-KR-1, warstwa ścieralną z kostki betonowej, początek drogi wewnętrznej włączony będzie do ul ks Malepszego, droga o dług 127,4 m, szerok 5,5 m i o pow 767,7 m2, warstwa ścieralna z kostki betonowej o grub 8 cm, typu Behaton, fazowanej, o zabarwieniu szarym, klasa I, gat I, podsypka cementowo -piaskowo 1:4, o grub 3 cm, podbudowa zasadnicza o grub 20 cm-z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odcinająca o grub 10 cm-materiał dobrze przepuszczający wodę 2 Zjazdów z drogi wewnętrznej: warstwa ścieralna z kostki betonowa o grub 8 cm, typu Behaton, fazowanej, o zabarwieniu grafitowym, klasa I, gat I, podsypka cementowo-piaskowo 1:4, o grub 3 cm, podbudowa zasadnicza o grub 15 cm-z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odcinająca o grub 10 cm-materiał dobrze przepuszczający wodę, powierzchnia zjazdów wynosi 87,6 m2, o dług 127,4 m, szerok 5,5 m i powierzchni 767,7 m2, z kostki betonowej Behaton,w kolorze szarym, o gr 8 cm, fazowanej, zjazdów przy drodze wewnętrznej z kostki betonowej Behaton, zabarwionej kolorem grafitowym, o gr 8 cm, fazowanej o powierzchni 87,6 m2 3 Chodników: chodnika od km 0+000,0 do km 0+004,8 i szerok. 2,5 m z kostki betonowej Behaton, zabarwionej kolorem szarym, o gr 6 cm, fazowanej o powierzchni 20,0 m2, chodnika o dług. 35,0 m i szerok. 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20, w kolorze szarym, o gr 6 cm, fazowanej o powierzchni 80,6 m2 Zakres II - Ciągi spacerowe w parku Obejmuje wykonanie: 1 Chodników: chodniki od km 0+004,5 do km. 0+101,2 m i od km 0+010,4 do km 0+130,3 m o szer 4,0 m oraz chodniki o dług 59,4 m i dług 81,0 m o szer 2,0 m, stanowiących ogólną powierzchnię 1250,9 m2, wbudowana kostka betonowa w w/w chodnikach będzie o grubości 7 cm, nie fazowana, o zróżnicowanym formacie, układana wg powtarzalnego modułu, w kolorze piaskowym i kasztanowym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr 3 cm oraz na podbudowie zasadniczej (o zmiennej grubości) 15 cm i 10 cm z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie i warstwie odcinającej gr 10 cm z materiału dobrze przepuszczającego wodę Pomiędzy te kostki układana będzie również kostka granitowa o wymiarach boku do 10 cm Szczegółowe detale konstrukcyjne przedstawione są w załączonym projekcie wykonawczym Zakres III-Zatoki postojowe na ul Malepszego Obejmuje wykonanie: 1 Zatok postojowych: szerokości 2,5 m i powierzchni 470,3 m2, z kostki betonowej Behaton gr 8 cm, w kolorze szarym, fazowanej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr 3 cm, oraz podbudowie zasadniczej z chudego betonu gr 20 cm i warstwie odcinającej gr 10 cm z materiału dobrze przepuszczającego wodę 2 Chodników: wzdłuż ul ks Malepszego o szerok od 2,0 do 3,0 m, po lewej i prawej stronie ulicy, o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20, w kolorze szarym, o gr 6 cm, fazowanej, z kostki nowej o powierzchni 365,5 m2 (po stronie parku) i z kostki z odzysku o powierzchni 250,2 m2 (po stronie bloków mieszkaniowych) Kostka układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm, podbudowie zasadniczej gr 10 cm z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie i warstwy odcinającej gr 10 cm z materiału dobrze przepuszczającego wodę Szczegółowy zakres prac dotyczący urządzenia ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im dr ks J Ostrowskiego został określony w niżej określonej dokumentacji a) Specyfikacja techniczna, b) Projekt budowlano-wykonawczy, c) Kosztorys ofertowy wraz z planem zagospodarowania dla Zakresu I, d) Kosztorys ofertowy wraz z planem zagospodarowania dla Zakresu II, e) Kosztorys ofertowy wraz z planem zagospodarowania dla Zakresu III, f) Scan mapy parku-rzut z góry, g) Z-05 Detal nawierzchni głównego ciągu pieszego, h) Z-06 Detal nawierzchni bocznych ciągów pieszych, i) Z-07 Detal nawierzchni przy fontannie, j) Z-08 Detal skrzyżowania z kolistą rabatą, k) Z-09 Deetal nawierzchni skrzyżowania ścieżek, l) Z-10 Detal skrzyżowania ścieżek od strony ul Nowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na roboty objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.23.00-8, 45.11.23.00-8, 45.23.33.30-1, 45.23.33.40-4, 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1Zamawiający ustanawia wadium dla każdego z zakresu prac w następującej wysokości: 1) zakres prac I-Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł, (słownie: czterytysiącezłotych 00 100) 2 zakres prac II- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości-7 400,00 zł (słownie siedemtysięcyczterystazłotych 00 100), 3) zakres prac III-Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium wysokości 4 500,00 zł (słownie czterytysiącepięćsetzłotych 00 100) 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem Urządzenie ciągów pieszo-jezdnych w rejonie Parku im dr ks J Ostrowskiego w Chodzieży Należy w tytule dopisać również jakiego zakresu prac dotyczy wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art 46 ust 4a Ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art 46, ust 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art 25 ust 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nienależących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadania związane z budową lub przebudową dróg, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia robót związanych z urządzeniem ciągów pieszo-jezdnych. Wykonawca musi posiadać zestaw sprzętu do zagęszczania robót ziemnych i podbudów - 1 szt oraz samojezdna koparko-ładowarka-1 szt

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować kadrą pracowniczą zdolną zrealizować przedmiot zamówienia oraz kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, który kierował co najmniej dwoma robotami o podobnym charakterze

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 28.07.2014r.

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 ze zm.),   informuję, że ogłoszony w dniu 18.07.2014r. przetarg nieograniczony na „Zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D w Sali „40. reżyserów" kina Noteć w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 28.07.2014r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy CINE PROJECT POLSKA Sp. Z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów.


Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyła również firma ARTTECH CINEMA SP. Z o.o., ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 87,20 punktów.


Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Otrzymują:

 

 1. CINE PROJECT POLSKA Sp. Z o.o.

ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań

 1. ARTTECH CINEMA SP. Z o.o.

ul. Przy Agorze 28/79, 01-930 Warszawa

 1. a/a


Ogłoszenie o wykazie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

z dnia 23 lipca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Jana Kochanowskiego 46 i Świętokrzyskiej 29, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00030009/8

 2. PO1H/00023756/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 3177/5

 2. 2797/1

 

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 591

 2. 785

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

 

 1. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,45m2,położony w Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego 46a/3.

 

 1. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,45m2,położony w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej 29/6. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.4,86m2 oraz 2 pomieszczenia gospodarcze o łącznej po. 22,46 m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej

 

cena nieruchomości

 1. 79.100,00-zł (w tym: cena lokalu 73.201,73-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.898,27-zł)

 

 1. 61.100,00zł (w tym: cena lokalu 52.004,55zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 9.095,45 zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

 

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

23 lipca 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz obiektów małej architektury w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży

Chodzież: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz obiektów małej architektury w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży


Numer ogłoszenia: 247132 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych oraz obiektów małej architektury w rejonie Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje wykonanie: 1 Gospodarka drzewostanem a) wycinka starych drzew i karczowanie pni-31 szt b) przesadzanie krzewów- 68 m2 c) wycinka krzewów -12m2 d) korekta koron drzew istniejących - 8 szt.2 Roboty ziemne-warstwy humusu pod trawniki, rabaty z krzewami i bylinami - 649 m3 3 Nasadzenia a) sadzenie drzew-12 szt b) wykonanie trawników-1652 m2 c) obsadzanie kwietników ( barwinek)-527 szt d) obsadzanie kwietników ( tawuła nippońska i japońska) -1303 szt e) obsadzanie kwietników (dereń biały)-34 szt f) sadzenie krzewów przesadzonych-68 szt g) sadzenie krzewów iglastych-189 szt h) obsadzanie kwietników trawami ozdobnymi-343 szt. i) obsadzanie kwietników bylinami (liliowiec)-73 m2 j) obsadzanie kwietników bylinami ( podagrycznik)-180 m2 k) mulczowanie rabat korą - 1213 m2 l) regeneracja trawnika - 3000 m2 m) zakładanie ekobordów na granicy rabat - 310 m 4 Likwidacja stawu, w tym ułożenie warstwy piasku i pospółki - 455 m3 oraz wyłożenie dna stawu kamieniem polnym-125 m2 5 Mała architektura a) montaż łąwek parkowych-35 szt b) montaż koszy ulicznych-11 szt c) dostawa i montaż fontanny o śr. 6 m prefabrykowana - 1 kpl Szczegółowy zakres prac dotyczący zagospodarowania i urządzenia terenów zielonych oraz małej architektury w Parku im.dr.ks.J.Ostrowskiego w Chodzieży został określony w niżej określonej dokumentacji a) Specyfikacja techniczna, w tym - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zieleń, - wymagania ogólne dotyczące zieleni, - gospodarka drzewostanem, - roboty ziemne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, - zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania prac b) Tom I Inwentaryzacja zieleni, w tym - inwentaryzacja i wycinka zieleni - mapka, - inwentaryzacja zieleni wraz z załącznikami do wniosku na likwidację c) Tom II Projekt zieleni d) Tom III Kosztorys ofertowy, który należy dołączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ 6 Przedmiotem zamówienia jest realizacja Etapu I nasadzeń ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym. Zamawiający nie będzie realizował Etapu II.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.11.27.11-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 3 zadnia związane z urządzeniem terenów zielonych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł, lub b) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie zajmował się całorocznym utrzymaniem terenów zielonych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi wykazać że posiada odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem i urządzeniem terenów zielonych parku: piły spalinowe, mechaniczny sprzęt ogrodniczy ( nożyce, sekatory), mechaniczny sprzęt uprawowy ( glebogryzarka), kosiarki spalinowe do trawy, sprzęt samowyładowczy do transportu gruntu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać przygotowanie zawodowe w kierunku zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz dysponować kadrą pracowniczą zdolną zrealizować przedmiot zamówienia, w tym a) 2 ogrodników - wykształcenie minimum zawodowe i 5 lat pracy b) 2 pilarzy posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu i 5 lat pracy c) 1 kierowcę - operatora sprzętu posiadającego uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu d) 1 pracownik gospodarczy - pomoc ogrodnika

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100 000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min 100 000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 godzina 09:15, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 z dnia 15 lipca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2191 (część) o pow. 16,50m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele garażowe, na okres do 3 lat.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2191 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

 16,50 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, położona w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym usługowej, oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8.1.4M

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

16,50 zł  + podatek VAT

20,30 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele lokalizacji garażu typu „blaszak"

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

15 lipca 2014  r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 18.07.2014r.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: Zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D w Sali 40. reżyserów kina Noteć w Chodzieży


Numer ogłoszenia: 240998 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieski Dom Kultury , ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820513, faks 067 2820030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chdk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup urządzeń do projekcji filmów w cyfrowym systemie 2D w Sali                 „40 reżyserów" kina Noteć w Chodzieży"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Lp. Nazwa urządzenia Ilość 1. Kinowy projektor cyfrowy zgodny ze standardem (specyfikacją) DCI i parametrami technicznymi umożliwiającymi instalację w Sali 40. reżyserów kina Noteć w Chodzieży 1 szt. 2. Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1 szt. 3. Odpowiedni obiektyw projekcyjny umożliwiający projekcje w standardzie DCI 1 szt. 4. Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, dla Sali 40. reżyserów przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Noteć 1 szt. 5. Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy lub uchwyt sufitowy pod zestaw projekcyjny umożliwiający instalację w Sali 40. reżyserów kina Noteć w Chodzieży 1 szt. 6. Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora z możliwością umieszczenia go w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi 1 szt. 7. Procesor wizyjny (scaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł 1 szt. 8. Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 34.65.34.00-1, 48.90.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. Formy wadium: Zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie pieniężnej, to wpłaty należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy: BZ WBK 24 Nr 25 1090 1317 0000 0000 3100 0133 z adnotacją w tytule wpłaty - wadium Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chdk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieski Dom Kultury 64 - 800 Chodzież, ul. Strzelecka 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2014 godzina 07:45, miejsce: Chodzieski Dom Kultury 64 - 800 Chodzież, ul. Strzelecka 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr  240998- 2014 z dnia 18.07.2014r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 18.07.2014r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Wiejskiej 4, oznaczonej numerem geodezyjnym 342/6 o pow. 290 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele zieleni, na okres do 3 lat.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

342/6

powierzchnia nieruchomości m2

290

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B, położona w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej 4

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona w planie symbolem „2.30 MN" przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

29,00 zł + podatek VAT

35,67 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele zieleni na okres do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

27 czerwca 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

342/6powierzchnia nieruchomości m2

1) 48,00 m2

2) 33,90 m2

opis nieruchomości

Budynek gospodarczy usytuowany przy ul. Wiejskiej

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,30 zł netto za 1m2 plus podatek VAT 23%

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, na własne cele gospodarcze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

27 czerwca 2014r.


I.H.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

po bezskutecznym przetargu nieograniczonym

przeprowadzonym w dniu 27 marca 2014 r.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

1) 3539/1

2) 3539/2

 

powierzchnia nieruchomości

1) 3005 m2

2) 3675 m2

 

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i Franciszka Buszczaka. Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową, utwardzoną. Działki porośnięte są drzewami (sosna, brzoza, buk, klon, topola). Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego.


przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na cele:

 1. Działka gruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 3539/1 stanowi teren lasu.

 2. Działka gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 3539/2 stanowi teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, związanej z obsługą ruchu turystycznego w szczególności usług zakwaterowania.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości (obu działek łącznie)

250.000,00 brutto

( w tym podatek VAT od działki 3539/2 wynosi 24.745,70 zł)


Wadium w pieniądzu

20.000,00


wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań


terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 25.07.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414


terminie i miejscu przetargu

31 lipca 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

20.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 25.07.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 11 czerwca 2014 r.

R.C.

 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 5 czerwca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Juliusza Słowackiego 4, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018137/4


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2243/2

 

powierzchnia nieruchomości m2

383

 

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,39m2,położony w Chodzieży przy ul. Słowackiego 4a/7. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.4,95m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

150.800,-zł (w tym: cena lokalu 149.895,20,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 904,80,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

5 czerwca 2014 r.

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Jagiellońskiej 7, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024488/4


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2294/14

powierzchnia nieruchomości m2

928

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

 

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,96m2,położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 7/1. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.2,70m2

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,39m2,położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 7/12. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.2,10m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 101.676,92-zł (w tym: cena lokalu 97.552.10 zł cena udziału w prawie własności 4.124,82 zł)

 2. 102.776,92-zł (w tym: cena lokalu 98.859.65 zł cena udziału w prawie własności 3.917,27 zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

04 czerwca 2014 r.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 4 czerwca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Żeromskiego 22, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021051/1


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2311/2

 

powierzchnia nieruchomości m2

579

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

 1. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,19m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 22/2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.4,41m2,

 2. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,11m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 22/9. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,51m2,

 3. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,57m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 22/22. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,57m2,

 4. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,03m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 22/24. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,59m2,

 5. lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,23m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 22/28. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.4,33m2,

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 113.176,92-zł (w tym: cena lokalu 111.532,21-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.644,71-zł)

 2. 93.476,92zł (w tym: cena lokalu 92.132,68zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.344,24 zł)

 3. 92.176,92zł (w tym: cena lokalu 90.832,03zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.344,89 zł)

 4. 119.576,92zł (w tym: cena lokalu 118.037,31zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.539,62 zł)

 5. 91.376,92zł (w tym: cena lokalu 90.031,62zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.345,30 zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

4 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4217 (część)

54/3 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

750 m 2 łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr, R VI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 2.49U stanowi rezerwę terenu dla usług.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

52,50 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

28 maja 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE MANEWROWE I PARKINGOWE NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE MANEWROWE I PARKINGOWE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2049/3 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

70,00 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona przy ulicy Muzycznej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren dróg wewnętrznych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

21,00 zł + podatek VAT

25,83 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele manewrowe i parkingowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

28 maja 2014 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES DO 3 LAT W CELU URZĄDZENIA MIEJSCA POSTOJOWEGO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES DO 3 LAT W CELU URZĄDZENIA MIEJSCA POSTOJOWEGO


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00026961/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4188

powierzchnia nieruchomości m2

miejsce „E" - 12,50 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy za miejsce

 1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę 1 miejsca postojowego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

28 maja 2014 r.

 

Informacja w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK, BUDYNKÓW, MIESZKAŃ W ŚRÓDMIEŚCIU

I INNYCH MIESZKAŃCÓWBurmistrz Miasta Chodzieży informuje;

Szanowni Mieszkańcy !

Zgodnie z postulatami wielu mieszkańców naszego miasta opracowany został projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmiejskiej części Chodzieży.

Każdy taki plan nakłada ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oraz możliwości pełnego jego wykorzystania - plan mówi co można na nieruchomości robić, a czego nie można zrobić , np. można dobudować budynek albo nie można dobudować, można zrobić z mieszkania sklep albo nie można.

Dlatego w interesie każdego właściciela działki, budynku lub mieszkania jest zapoznanie się z projektem planu by zgłosić swoje uwagi, czy propozycje do tego projektu planu.

Kiedy plan zostanie uchwalony, będzie już za późno na zmiany, ponieważ każdy mieszkaniec miasta będzie musiał się do niego stosować .

Dlatego koniecznie musicie się Państwo zapoznać z projektem planu.

Zapoznać się z planem można w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 - Wydział Architektury - II piętro - w godzinach od 9.00 do 15.00 w dniach od 27 maja 2014 roku do dnia 27 czerwca 2014 roku

Plan obejmuje obszar ograniczony pasami drogowymi ul. St. Staszica, Bosej, K. Marcinkowskiego, T. Kościuszki, Dworcowej i Składowej oraz terenami zabudowanymi północnej pierzei ulic: T. Kościuszki, Kościelnej, Rynku i Wojska Polskiego do ul. A. Mickiewicza, południową pierzeją ul. Wojska Polskiego oraz wschodnią pierzeją Rynku do ul. Staszica

Dyskusja publiczna, z udziałem mieszkańców, w sprawie planu odbędzie się dnia

24 czerwca 2014 roku o godz. 15.30 w sali nr 305 (sala sesyjna) w Urzędzie Miejskim

Informacja !

Zawiadomienie każdego mieszkańca z osobna nie jest ustawowo wymagane, jednak zawiadomienie takie jest w tym przypadku wykonane, ponieważ Burmistrz Miasta Chodzieży, chce stworzyć indywidualnie każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi śródmieścia możliwość zapoznania się z projektem planu i brania udziału w jego tworzeniu.

 

Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 4093/2 o pow. 652 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 7 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 4093/2 o pow. 652 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, działająca w imieniu swoim i swojej żony, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 12.000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 brutto). Cena nie zawiera podatku VAT.


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego ograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 4093/2 zostali Państwo Beata i Wiesław Gramowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 12.120,00zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 19 maja 2014 r.


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

po bezskutecznym przetargu przeprowadzonym w dniu 28.03.2014 r.

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018137/4

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2243/2

powierzchnia nieruchomości m2

383

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny n 8 zlokalizowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym, położonym w Chodzieży przy ulicy Słowackiego 4b. Budynek wybudowany w końcu lat 70-tych w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,99 m2 . Lokal wyposażony w pełen węzeł instalacji technicznych. Ogrzewanie lokalu z kotłowni lokalnej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,10 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1/30.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

120.800,00 brutto

(w tym cena lokalu 119.894,- zł

cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 906,- zł)

Wadium w pieniądzu

10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Oplata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

Oddanie udziału do gruntu w nieruchomości w użytkowanie wieczyste

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość jest obciążona prawem najmu lokalu

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 13.06.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

18 czerwca 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 13.06.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 5 maja 2014 r.

R.C.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi związane z odpadami

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2014/S 077-133729

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi


Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
Osoba do kontaktów: Emilia Marciniak
64-800 Chodzież
POLSKA
Tel.: +48 672827171
E-mail: mailto:zamowienia.publiczne@chodziez.pl?subject=TED
Faks: +48 672827232

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chodziez.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto Chodzież.

Kod NUTS PL411

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90511300, 90511000, 90512000, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
a) Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od mieszkańców i przewożone do instalacji regionalnej zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2012–2017.
b) Odpady komunalne segregowane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie przekazując je zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w obowiązujących przepisach prawa.
c) Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz wielolokalowymi.
d) Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na:
— odpady niesegregowane zmieszane (kod odpadu 20 03 01),
— odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 150101, 150102, 150104, 150105, 150106),
— odpady segregowane – szkło (kod 150107, 200102),
— odpady segregowane – papier i tektura (kod 150101, 200101 ),
— odpady zielone (kod 200203, 200108),
— odpady niebezpieczne – przeterminowane leki (kody 200131, 200132),
— odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127, 200128, 200136, 200135, 200133, 200134, 200128, 200129, 200130, 200307, 160103 ),
— odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych (kod 170101, 170102, 170103, 170504, 170107, 170180, 170201).
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 170 073 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieścipięćtysięcyzłotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
b) Termin i miejsce wniesienia wadium.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem – „odbiór i zagospodarowanie odpadów”.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert.
5. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane usługi, co miesiąc na podstawie faktury VAT.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Warunki udziału w postępowaniu.
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności, że:
1) Posiada zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) przez Burmistrza Miasta Chodzieży o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego postępowania.
2) Zezwolenie – decyzję na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć.
— Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
— Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000 PLN, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min. 1 000 000 PLN.
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć.
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości minimum 5 szt. do odbioru odpadów komunalnych.
a) minimum 2 szt. pojazdów typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników (w tym jedna śmieciarka o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe),
b) minimum 2 szt. pojazdów do odbioru odpadów segregowanych z pojemników (w tym, jeden pojazd o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe) ,
c) minimum 1 samochód bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych,
d) minimum 1 samochód wyposażony w wagę do ważenia pojemników.
2) Wykonawca musi posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miejskiej w Chodzieży wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu sprzętu dokumenty potwierdzające, że wszystkie pojazdy spełniają normy emisji spalin Euro 4.
W zakresie spełniania warunku określonego w pkt. 3 ppkt. 1 a- c Wykonawca złoży wykaz posiadanego sprzętu transportowego, natomiast w zakresie spełniania warunków określonych w p.pkt 2 Wykonawca wskaże adres lokalizacji bazy oraz złoży oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wyposażonej bazy magazynowo-transportowej.
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.ZP.271.5.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.5.2014 - 09:00
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.5.2014 - 09:15

Miejscowość:

Urząd Miejski Chodzież, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: październik 2015
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określa Dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Dz.U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.4.2014

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży mienia ruchomego w pisemnym przetargu ofertowym

Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży mienia ruchomego w pisemnym przetargu ofertowym.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

4093/2

powierzchnia nieruchomości

652 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Kornela Makuszyńskiego. Działka stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony. Przez jej teren przebiega ciąg pieszy o szerokości 3,0 m, powierzchnia ciągu P=135 m2.

Przez jej teren przebiegają również:

 1. Sieć kanalizacji sanitarnej ks 200, powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=90m2

 2. Sieć kanalizacji sanitarnej ks 100, powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=84 m2

 3. Sieć gazowa g63 , powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=34m2

 4. Sieć telekomunikacyjna powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=42m2

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni ziemnej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, posiada zapis : „Z - tereny zieleni naturalnej".

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

12.000,00 netto

Cena nie zawiera podatku VAT

Wadium w pieniądzu

1.800,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4091, 4092, 4097/1 i 4097/2.

obciążeniach i zobowiązaniach

Sprzedaż nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz MWiK sp. z o.o. oraz ich następców prawnych, polegającej na prawie korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie działki, a w szczególności w celu prowadzenia prac konserwatorskich, usuwania awarii lub wymiany zużytych elementów z udziałem niezbędnego sprzętu, materiałów i fachowej kadry technicznej.

 

 

 

Sprzedaż nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnego użytkowania gruntu na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży w celu zapewnienia przejścia dla mieszkańców.

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 30.04.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414


terminie i miejscu przetargu

7 maja 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

1.800,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 30.04.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 24 marca 2014 r.

R.C.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 24 marca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Żeromskiego 12/21, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018266/7

 


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2299/4


powierzchnia nieruchomości m2

355

 


opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,96m2, położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 12/21. Piwnica o pow. 3,48 m2 .

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

94.500,00 zł (w tym: cena lokalu 93.691,44 zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 808,56 zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24 marca 2014r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie zmiany studium

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennewo miasta Chodzieży.

 


 

KOMUNIKAT

KOMUNIKATW związku z wystąpieniem Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 28 stycznia 2014 r., o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie ochrony ich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości informujemy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, według obowiązujących przepisów prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.

UWAGA przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy na terenie całego kraju, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancję bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00025914/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3488

powierzchnia nieruchomości m2

70

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem 10.22 MN- „teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej"

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

7,00 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

17 marca 2014r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00025914/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3488

powierzchnia nieruchomości m2

40

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem 10.22 MN- „teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej"

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

40,00 zł+ 23% VAT=49,20 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę na cele lokalizacji budynku garażu-dwustanowiskowego- typu „blaszak"

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

17 marca 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1402

powierzchnia nieruchomości m2

1875

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bz

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 7.53US stanowi teren sportu z możliwością realizacji budowli i urządzeń sportowych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

187,50 zł+ 23% VAT=230,62 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę na cele rekreacji ogólnodostępnej a w szczególności urządzenie amatorskiej strzelnicy łuczniczej

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

17 marca 2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE

z dnia 17 marca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 13 oraz Franciszka Buszczaka 1, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00028180/3

2) PO1H/00019853/6

3) PO1H/00019853/6


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 2410/2

 2. 2602/9

 3. 2602/9


powierzchnia nieruchomości m2

1)1048

2) 815

3) 815


opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 74,51m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 13/3.

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,49m2, położony w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 1/1.

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,97m2, położony w Chodzieży przy ul. Franciszka Buszczaka 1/2.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 102.366,67zł (w tym: cena lokalu 85.252,07zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 17.114,59zł)

 2. 100.033,33zł (w tym: cena lokalu 76.611,46zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 23.421,88zł)

 3. 100.633,33zł (w tym: cena lokalu 76.887,09zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 23.746,24zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

17 marca 2014r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE

z dnia 17 marca 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 341/4 i 421/8 o łącznej pow. 13 m², przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 341/4

 2. 421/8

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 6

 2. 7

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony.

Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, teren na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D i KD-W stanowi „Teren drogi dojazdowej i teren drogi wewnętrznej"

 

cena nieruchomości (łącznie za obie działki)

1599,00 zł brutto

(1300,00 zł netto+ podatek VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż działek następuje w celu poprawienia warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

17 marca 2014r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIANA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 609

2) 360

3) 2911

4) 342/6 i 3928

5) 2911

6) 2941/1

7) 2941/2 i 2941/3

8) 4457/4

9) 1575/4

10) 435/1

11) 2109/6

12) 1575/4

13) 2911 i 2913

14) 3584/2

15) 435/1

16) 2822

17) 3050/22

18) 3650

19) 3050/22

20) 2276

21) 1559

22) 1207/16

23) 1781/9

24) 1781/10

25) 1577

26) 2849

27) 495/4

28) 495/6

29)597/12

30)634

31)1859

32)1200/8 i 1200/10

33)1725/1 i 1726/1

34)3491

35)593

36)1581 i 1582

37)2753/2, 2754/2, 2755/3, 2756/2, 2757

38)575 i 576

39)611

powierzchnia nieruchomości m2

1) 188

2) 465

3) 600

4) 526

5) 500

6) 281

7) 354

8) 378

9) 220

10) 225

11) 53

12) 280

13) 770

14) 294

15) 117

16) 2064

17) 1386

18) 248

19) 1155

20) 206

21) 640

22) 40

23) 665

24) 399

25) 1537

26) 158

27) 239

28) 476

29) 2651

30) 2549

31)346

32)317

33)194

34)316

35)2155

36)1131

37)5094

38)36.825

39)347

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

4 marca 2014r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE, NA CELE USŁUG I HANDLU, PARKINGOWE I MANEWROWE ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1827/48

2) 1827/45 (grunt nr 1)

3) 1827/45 (grunt nr2)

4) 1759/2

5) 2299/5

6) 1035

7) 2313

8) 3214

9) 2597

10) 4159

11) 1200/7

powierzchnia nieruchomości m2

1) 21

2) 20

3) 20

4) 20

5) 10

6) 10

7) 72

8) 20

9) 326

10) 150

11) 363

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże , na cele usług i handli, parkingowe i manewrowe oraz składowania materiałów budowlanych

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczywysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

4 marca 2014r.

 

Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2014

Zawiadomienie ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2014 - projekt uchwały


ZAWIADOMIENIE  BURMISTRZA  MIASTA  CHODZIEŻY z dnia 7 marca 2014 r.


    Na podstawie art. 34 a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z póź.zmianami) podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 10 marca 2014 r. do
31 marca 2014 r projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2014.

Zawiadomienie umieszcza się :
a) w siedzibie Urządu Miejskiego w Chodzieży (tablica ogłoszeń na parterze),
b) na tablicy ogłoszeń Urządu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 -
  - tablica przed budynkiem,
c) na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.chodziez.pl./,bip,
d) na terenie planowanego kąpieliska.

    Uwagi do projektu uchwały należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu na piśmie lub na adres musolf.mariusz@chodziez.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 31 marca 2014 r.Załacznik:
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2014 wraz z załacznikiem graficznym do uchwały.
M. Mu.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Treść zawiadomienia o wyborze oferty na "Rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy"

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Treść ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3493/2

powierzchnia nieruchomości m2

2417

opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Lz/RV, RV, RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona symbolem „Z" stanowi teren zieleni naturalnej, izolacyjnej częściowo urządzonej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

48,34 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 luty 2014r.

     

Wykaz z mapą

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3493/2

powierzchnia nieruchomości m2

1106

opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość oznaczona symbolem „Z" stanowi teren zieleni naturalnej, izolacyjnej częściowo urządzonej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

33,18 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele rolnicze

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022697/8


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2027/6

powierzchnia nieruchomości m2

350

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Jagiełły

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren stanowi parking, nieruchomość wydzierżawia się na cele gastronomiczne i handlowe.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Miesięczna wysokość czynszu:


2.100,00 zł netto + 483,00 zł Vat=

2.583,00zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat,


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

24 luty 2014 r.

 

 Treść ogłoszenia  z mapą

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza po dwóch bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniu  26.09.2013 r. oraz 27.11.2013 r.  Rokowania

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKOWAŃ

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

3008/8

powierzchnia nieruchomości

1014 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Topolowa/ Sikorskiego. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową. Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

101.106,00 brutto

(82.200,00 zł netto + podatek VAT 18.906,00 zł)

Zaliczka w pieniądzu

10.000,00

 

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami rokowań

do dnia 04.04.2014 r. w Wydziale Architektury  i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

 

terminie i miejscu rokowań

10 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

w celu wzięcia udziału w rokowaniach należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, do dnia 04.04.2014 r.

 

wysokości wadium, zaliczki, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 04.04.2014 roku. Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek zaliczki - zaliczka nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania rokowań

Organizator rokowań zastrzega sobie zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Chodzież, dnia 20 luty 2014 r.

 

Pouczenie:

 

§ 26. 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)  datę sporządzenia zgłoszenia;

3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5.

 

 

R.C.

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza po dwóch bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniu  11.06.2013 r. oraz 9.10.2013 r.  Rokowania

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKOWAŃ

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00022697/8

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2027/13

powierzchnia nieruchomości

3272 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Jagiełły. Dojazd do działki odbywa się po nawierzchni asfaltowej. Działka częściowo porośnięta drzewostanem sosny. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z dystrybucją paliw.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

164.902,41 brutto

(134.067,00 zł netto + podatek VAT 30.835,41 zł)

Zaliczka w pieniądzu

15.000,00

 

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze rokowań

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami rokowań

do dnia 28.03.2014 r. w Wydziale Architektury  i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu rokowań

3 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

w celu wzięcia udziału w rokowaniach należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, do dnia 28.03.2014 r.

 

wysokości wadium, zaliczki, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

15.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 28.03.2014 roku. Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek zaliczki - zaliczka nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania rokowań

Organizator rokowań zastrzega sobie zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Chodzież, dnia 18 lutego 2014 r.

 

Pouczenie:

 

§ 26. 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)  datę sporządzenia zgłoszenia;

3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5.

 

R.C.

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018137/4

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

2243/2

powierzchnia nieruchomości m2

383

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny n 8 zlokalizowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym, położonym w Chodzieży przy ulicy Słowackiego 4b. Budynek wybudowany w końcu lat 70-tych w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,99 m2 . Lokal wyposażony w pełen węzeł instalacji technicznych. Ogrzewanie lokalu z kotłowni lokalnej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,10 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1/30.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

120.800,00 brutto

(w tym cena lokalu 119.894,- zł

cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 906,- zł)

Wadium w pieniądzu

10.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Oplata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,

Oddanie udziału do gruntu w nieruchomości w użytkowanie wieczyste

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość jest obciążona prawem najmu lokalu

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 24.03.2014 r. w Wydziale Architektury  i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

28 marca 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

 

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

10.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 24.03.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 Chodzież, dnia 17 lutego 2014 r.

R.C.

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza po bezskutecznym przetargu przeprowadzonym w dniu 3.10.2013 r. II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00029008/1

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

 761

powierzchnia nieruchomości

 1240 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową, nieutwardzoną. Działka nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych oraz zieleni.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena wywoławcza nieruchomości

32.240,00 netto

(cena nie zawiera podatku VAT)

Wadium w pieniądzu

5.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 25.03.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

1 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

 godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

5.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 25.03.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 Chodzież, dnia 20 luty 2014 r.

R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024948/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1827/45

powierzchnia nieruchomości m2

21,50

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

21,50 zł+ 23% VAT=26,44 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę na cele lokalizacji budynku garażu typu „blaszak"

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

12 luty 2014 r.

 Wykaz z mapą

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2236/1

powierzchnia nieruchomości m2

144

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R V

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

14,40 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

12 luty 2014 r.

Wykaz z mapką

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

 1. 3539/1

 2. 3539/2

powierzchnia nieruchomości

 1. 3005 m2

 2. 3675 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i Franciszka Buszczaka . Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową, utwardzoną. Działki porośnięte są drzewami (sosna, brzoza, buk, klon, topola). Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na cele:

 

1) Działka gruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 3539/1 stanowi teren lasu.

2) Działka gruntowa niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 3539/2 stanowi teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, związanej z obsługą ruchu turystycznego w szczególności usług zakwaterowania.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości (obu działek łącznie)

250.000,00 brutto

(w tym podatek VAT od działki 3539/2 wynosi 24.745,70 zł)

Wadium w pieniądzu

20.000,00

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążeniach i zobowiązaniach

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 21.03.2014 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.412 lub 414

terminie i miejscu przetargu

27 marca 2014 roku, Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2

godzina 12.00, sala 305

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

20.000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 21.03.2014 roku. Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 12 lutego 2014 r.

R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

PO1H/00028785/4


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4199/6 i 37

powierzchnia nieruchomości m2

4460

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R IVb,R V, dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 2.49U stanowi rezerwę terenu dla usług.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

89,20 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

10 luty 2014 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony 

Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży, adaptacja istniejących pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno sanitarne oraz remont pomieszczeń świetlicy.

Nr ogłoszeni: 38338 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

Modyfikacja SIWZ

Zapytania i odpowiedz

Ogłoszenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT W CELU URZĄDZENIA 4 MIEJSC POSTOJOWYCH


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00026961/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4188

powierzchnia nieruchomości m2

A) 12,50 m 2

B) 12,50 m 2

C) 12,50 m2

D) 12,50 m2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy za miejsce

 1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

 1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

 1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto

 1. 30,00 zł + podatek VAT

36,90 zł brutto


terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę 4 miejsc postojowych

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

20 stycznia 2014r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 23 stycznia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Garncarskiej 3/5 i Jagiellońskiej 20/8, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00027427/0

 2. PO1H/00019146/7
Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 2494

 2. 2211


powierzchnia nieruchomości m2

 1. 198

 2. 744

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,10m2, położony w Chodzieży przy ul. Garncarskiej 3/5.

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,56m2, położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 20/8.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 59.500,00zł (w tym: cena lokalu 55.962,16zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.537,84zł)

 2. 72.600,00zł (w tym: cena lokalu 67.096,79zł cena udziału w prawie własności 5.503,21zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 1. I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 1. Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

 1. opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

2) Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

 1. opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 2. Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 1. oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

 2. Nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

23 stycznia 2014r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 22 stycznia 2014 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023079/7
Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2468


powierzchnia nieruchomości m2

1377

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,55m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4B/11.

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,51m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4C/17.

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,52m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4C/23.

4) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,23m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4C/22.

5) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,52m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4A/5.

6) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,56m2, położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 4A/6.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 158.000,00zł (w tym: cena lokalu 152.935,90zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.064,10zł)

 2. 149.000,00zł (w tym: cena lokalu 143.931,97zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.068,03zł)

 3. 124.000,00zł (w tym: cena lokalu 118.409,84zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.590,16zł)

 4. 130.000,00zł (w tym: cena lokalu 126.445,31zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.554,69zł)

 5. 162.000,00zł (w tym: cena lokalu 156.937,50zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.062,50zł)

 6. 160.000,00zł (w tym: cena lokalu 154.936,71zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 5.063,29zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

22 stycznia 2014r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES  DO 3 LAT

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00029148/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1809/16

powierzchnia nieruchomości m2

253,76

opis nieruchomości

Lokal użytkowy usytuowany                 w budynku przy ul. Łąkowej 2                 ( do remontu )

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności niezarobkowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

0,45 zł netto za 1 m2 plus należny podatek VAT

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 stycznia 2014r.

     

 

I.H.