2013

Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 122/2013
Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm., z 2013 r. poz. 645) oraz art. 42 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, Dz.U. z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Dz.U. z 2013 r. poz. 645) i § 28 ust. 9 Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży (Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 stycznia 2013 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dzień 24 grudnia 2013 r. (wtorek) jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 2.  Ustalam dodatkowy dzień roboczy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w dniu 7 grudnia 2013 r. (sobota).

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Utrzymanie terenów zielonych oraz prace z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta w Chodzieży w 2014r."

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2014 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Utrzymanie terenów zielonych

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2014r
Linki
Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki do SIWZ, Załacznik do umowy. 

PRZETARG NIEOGRANICZONY


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2014r.


Załącznikii:
Ogłoszenie, SIWZ, Załączniki do projektu umowy

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w postępowaniu na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Chodzież, dnia 18.11.2013r.

 

Nr GK.271.11.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERTY Z POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm), informuję, o odrzuceniu oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Browarna 14, 64-920 Piła z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, inwestycjami kultury oraz spółkami komunalnymi"

część I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi,

część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi.

część III: Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Chodzieży

część IV: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zmienił zapisy w formularzu oferty w związku z tym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Chodzież, dnia 18.11.2013r.

 

Nr GK.271.11.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm), informuję, że ogłoszony w dniu 22.10.2013r. przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, inwestycjami kultury oraz spółkami komunalnymi"

część I : Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi,

część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi.

część III: Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Chodzieży

część IV: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej w Chodzieży,

został rozstrzygnięty w dniu 18 listopada 2013r.

 

Część I:

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie dla I części zamówienia, uznano ofertę firmy

ERGO HESTIA S.A.

ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów, natomiast w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne oferta otrzymała 11,20 punktów. Łącznie 91,20 punktów.

Na część I zamówienia zostały również złożone oferty:

 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, ul. PCK 14, 87-100 Toruń.

W kryterium cena oferta otrzymała 62,62 punkty, natomiast w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne oferta otrzymała 10 punktów. Łącznie 72,62 punkty. 1. Towarzystwo Ubezpieczeń „UNIQA" S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

W kryterium cena oferta otrzymała 55,28 punktów, natomiast w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne oferta otrzymała 9,20 punktów. Łącznie 64,48 punktów.

 1. COMPENSA S.A. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz.

W kryterium cena oferta otrzymała 77,05 punktów, natomiast w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne oferta otrzymała 12,40 punktów. Łącznie 89,45 punktów.

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A., ul. Chmielna 85/87, 07-805 Warszawa

W kryterium cena oferta otrzymała 42,44 punkty, natomiast w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne oferta otrzymała 2,20 punkty.

Łącznie 44,64 punkty.


Część II:

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie dla II części zamówienia, uznano ofertę firmy

Towarzystwo Ubezpieczeń „UNIQA" S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Na część II zamówienia została również złożona oferta:

 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, ul. PCK 14, 87-100 Toruń.

W kryterium cena oferta otrzymała 80,91 punktów.


Część III:

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie dla III części zamówienia, uznano ofertę firmy

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG

ul. PCK 14, 87-100 Toruń.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Na część III zamówienia została również złożona oferta:

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń „UNIQA" S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

W kryterium cena oferta otrzymała 65,26 punktów.

Część IV:

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie dla IV części zamówienia, uznano ofertę firmy

Towarzystwo Ubezpieczeń „UNIQA" S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Na część IV zamówienia została złożona jedna oferta


Umowy mogą zostać zawarte po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja w sprawie wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, oznaczonej nr geodezyjnym 3502 o pow. 19500 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.


W dniu 30 października 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 odbył się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3502 (część) o pow. 19500 m2 zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00029672/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

Na przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniała warunki podane w ogłoszeniu o przetargu, oferenci dokonali w terminie wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego ustalono roczny czynsz dzierżawny w wysokości:rok dzierżawy

stawka czynszu netto

w I roku

5000,-zł

w II roku

5000,-zł

w III roku

5000,-zł

w IV roku

5000,-zł

w V roku

5000,-zł

w VI roku

10000,-zł

w VII roku

10000,-zł

w VIII roku

10000,-zł

w IX roku

10000,-zł

w X roku

10000,-zł


Do w/w czynszu trzeba doliczyć należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości według obowiązujących w danym roku stawek (obecnie w wysokości 0,80 zł za 1 m2 gruntu i 18,43 zł za 1 m2 budynku).


W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości, zostali Panowie Kamil Jeske oraz Ryszard Jeske, którzy zaoferowali za nieruchomość roczny czynsz dzierżawny w wysokości podanej powyżej.


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 7 listopada 2013r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4199/6 i 199

powierzchnia nieruchomości m2

1700

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R VI i dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 2.49U stanowi rezerwę terenu dla usług.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

51,00 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 października 2013r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4199/6

powierzchnia nieruchomości m2

40

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R VI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 2.49U stanowi rezerwę terenu dla usług.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

40,00 zł+ 23% VAT=49,20 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10 -każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie gruntu w dzierżawę na cele lokalizacji pomieszczeń garażowo-gospodarczych

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 października 2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży

Linki:

 1. SIWZ
 2. Ogłoszenie 
 3. Zapytanie i odpowiedź do Siwz 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Roman Golcz
Prezes Zarządu

_________________________________

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chodzieży

64-800 Chodzież

ul. Młyńska 3    tel./fax +48  67 2810 183

www.mzk.chodziez.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 30.10.2013r.

Nr GK.271.11.2013 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity - Dz. U z 2013r. poz. 907), informuję, że ogłoszony w dniu 15.10.2013r. przetarg nieograniczony pn. „Urządzenie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim", został rozstrzygnięty w dniu 30.10.2013r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego - Paweł Stokłosa, Oleśnica 3/2, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 1. PHU TRAWPOL, Izabela Gumieniczuk, ul. Sienkiewicza 12, 78-400 Szczecinek. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 64 punkty.

 2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Inżynieryjne INSMONT, Sp. Z o.o., ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 51 punktów.


Z.B.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 25 października 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Żeromskiego 12/19, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018266/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2299/4

powierzchnia nieruchomości m2

355

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,12m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 12/19. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,43m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 139.000,-zł (w tym: cena lokalu 138.133,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 867,-zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 października 2013r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 25 października 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4091, 4092, 4097/1 i 4097/2, położonej w Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 4093/2 o pow. 652 m², stanowiącej własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4093/2

powierzchnia nieruchomości m2

652

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego. Działka stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony. Przez jej teren przebiega ciąg pieszy o szerokości 3,0m, powierzchnia ciągu P=135m2. Przez jej teren przebiegają również: 1) sieć kanalizacji sanitarnej ks 200, powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=90m2

2)sieć kanalizacji sanitarnej ks 100, powierzchnia strefy ochronnej wynosi P=84 m2

3)sieć gazowag 63, powierzchnia strfy ochronnej wynosi P=34 m2

4)sieć telekomunikacyjna, powierzchnia strfy ochronnej wynosi P=42 m2

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni ziemnej.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, posiada zapis „ Z - tereny zieleni naturalnej"

 

cena nieruchomości

12.000,00 zł netto

cena nie zawiera podatku VAT

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych numerami geodezyjnymi: 4091, 4092, 4097/1 i 4097/2.

Sprzedaż nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz MWiK sp. z o.o. oraz ich następców prawnych, polegającej na prawie korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie działki, a w szczególności w celu prowadzenia prac konserwatorskich, usuwania awarii lub wymiany zużytych elementów z udziałem niezbędnego sprzętu, materiałów i fachowej kadry technicznej.

Sprzedaż nastąpi wraz z ustanowieniem nieodpłatnego użytkowania gruntu na rzecz Gminy Miejskiej w Chodzieży w celu zapewnienia przejścia dla mieszkańców.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 października 2013r.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

po bezskutecznym I przetargu, który odbył się w dniu 26 września 2013r.

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/8 o pow. 1014 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82.200,00zł netto +23% VAT

Brutto 101.106,00 zł

(słownie: sto jeden tysięcy sto sześć złotych 00/100)


 • wadium 10.000,00 zł w pieniądzu,


Przetarg odbędzie się dnia 27 listopada 2013r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka gruntowa niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltowa.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 21 listopada 2013r. (czwartek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 21.10.2013r.

R.C.

 

 

 

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Przetarg nieograniczony na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00029672/6

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3502

powierzchnia nieruchomości m2

1320 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren - 10.28US- teren stoku narciarskiego, związany z sezonowym użytkowaniem terenu oraz realizacją urządzeń związanych z funkcjonowaniem zjazdu: wyciągi, obiekty stacji itp. oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

132,00 zł + podatek VAT

162,36 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele związane z działalnością stoku narciarskiego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

16 październik 2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
"Urządzenie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży"
Linki:
1. Ogłoszenie 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
3. Projekt budowlany 
4. STWiORB 
5. Przedmiar robót 

Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/7 o pow. 1129 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 26 września 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/7 o pow. 1129 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zakwalifikowały się 2 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 112.668,00zł brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowa/Sikorskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/7 zostali Państwo Małgorzata i Sławomir Wołyńscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 113.798,00zł brutto (słownie: sto trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 4 października 2013r.


Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/6 o pow. 1095 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 26 września 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/6 o pow. 1095 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 2 osoby, która spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 109.224,00zł brutto (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowa/Sikorskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/6 zostali Państwo Małgorzata i Sławomir Wołyńscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 110.324,00zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 4 października 2013r.


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 30 września 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Daszyńskiego 11, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomoś

stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023774/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2268

powierzchnia nieruchomości m2

397

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,89m2,położony w Chodzieży przy ul. Daszyńskiego 11/4. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,93m2

 

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

59.000,-zł (w tym: cena lokalu 51.425.47 zł cena udziału w prawie własności 7.574,53 zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

30 września 2013r.


 

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

z dnia 30 września 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicach: Słowackiego 4 oraz Mickiewicza 20, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 1. PO1H/00018137/4

 2. PO1H/00019289/1

 3. PO1H/00019289/1

 


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

 1. 2243/2

 2. 1648

 3. 1648

 

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 383

 2. 1116

 3. 1116

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46,99m2,położony w Chodzieży przy ul. Słowackiego 4b/8. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.2,10m2

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,70m2,położony w Chodzieży przy ul. Mickiewicza 20/1. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.9,35m2

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 78,38m2,położony w Chodzieży przy ul. Mickiewicza 20/4. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.12,72m2

 

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

 1. 120.800,-zł (w tym: cena lokalu 119.894,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 906,-zł)

 2. 139.676,92zł (w tym: cena lokalu 128.224,64zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 11.452,28 zł)

 3. 206.676,92zł (w tym: cena lokalu 192.363,84zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 14.313,09 zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

30 września 2013r.

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00032435/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1512

       

       

powierzchnia nieruchomości m2

85,70 m2

opis nieruchomości

Lokal użytkowy usytuowany w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Reymonta 12

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącego obiektu usługowego

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

3,40zł netto za 1m2 plus podatek VAT 23%

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

1 października 2013r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024948/7

PO1H/00024947/0

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1827/45

2) 1827/48


powierzchnia nieruchomości m2

1) 10,65 m2

2) 10,95 m2

opis nieruchomości

Budynki gospodarcze usytuowane przy ul. Łukasiewicza

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,30 zł netto za 1m2 plus podatek VAT 23%

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

1 października 2013r.


I.H.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024948/7

PO1H/00024947/0

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1827/45

2) 1827/48


powierzchnia nieruchomości m2

1) 10,65 m2

2) 10,95 m2

opis nieruchomości

Budynki gospodarcze usytuowane przy ul. Łukasiewicza

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,30 zł netto za 1m2 plus podatek VAT 23%

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

1 października 2013r.


I.H.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 24.09.2013r.

Nr GK.271.9.2013  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity), informuję, że ogłoszony w dniu 09.09.2013r. przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 188406 P ul. Sikorskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 24.09.2013r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Wielobranżowych „BIMEX", Ruda 12/B, 64-610 Rogoźno. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 1. „POL-DRÓG Piła" Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 95 punktów.

 2. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 76 punktów.


Z.B.

Ogłoszenie na dzierżawę stoku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H 00029672/6

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

działki nr 3502 - część

powierzchnia nieruchomości

19500 m2

opis nieruchomości

nieruchomość zabudowana budynkiem baru o powierzchni 60,49 m2 wraz z urządzeniami przeznaczonymi na cele narciarskie, położona w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na cele:

-teren - 10.28US - teren stoku narciarskiego, związany z sezonowym użytkowaniem terenu oraz realizacją urządzeń związanych z funkcjonowaniem zjazdu: wyciągi, obiekty stacji itp. oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Poza sezonem narciarskim teren może pełnić funkcję rolniczą;

-teren - 10.28UT - teren obsługi stoku narciarskiego, z realizacją obiektów obsługi o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o nachyleniu połaci dachowych 40˚ ÷ 45˚; wyznaczony teren musi stanowić jedną nieruchomość;

Nieruchomość ma być zagospodarowana na

prowadzenie stoku narciarskiego i innych usług rekreacyjno-sportowych.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cenę wywoławcza nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Proponowany roczny czynsz :rok dzierżawy

stawka czynszu netto

w I roku

5000,-zł

w II roku

5000,-zł

w III roku

5000,-zł

w IV roku

5000,-zł

w V roku

5000,-zł

w VI roku

10000,-zł

w VII roku

10000,-zł

w VIII roku

10000,-zł

w IX roku

10000,-zł

w X roku

10000,-zł


Do w/w czynszu trzeba doliczyć należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości według obowiązujących w danym roku stawek (obecnie w wysokości 0,80 zł za 1 m2 gruntu i 18,43 zł za 1 m2 budynku).

 

terminy wnoszenia opłat (czynszu)

corocznie do dnia 31 marca

zasady aktualizacji opłat

Stawka od drugiego roku będzie zwiększana o współczynnik inflacji.
informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na 10 lat.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

nie dotyczy

obciążeniach nieruchomości;

na nieruchomości znajdują się nakłady nie będące własnością Gminy Miejskiej

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość

nierozwiązana sprawa rozliczenia nakładów

możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert

do dnia 10.10.2013 w sekretariacie Urzędu Miejskiego (parter budynku)

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu

do dnia 10.10.2013 w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży

inne informacje

oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „stok - oferta" Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

terminie i miejscu części jawnej przetargu

30.10.2013 roku Urząd Miejski w Chodzieży,

godzina 12.00, sala 305

 

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

5000,-zł wpłacone w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 10.10.2013 roku.


sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej , zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu;


do 10.10.2013 w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w ChodzieżyPisemna oferta powinna zawierać:


1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2. datę sporządzenia oferty;

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. oferowany roczny czynsz i sposób jego zapłaty;

5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

6. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

 


Z projektem umowy dzierżawy zawierającej dodatkowe warunki przetargu można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

Ewentualna umowa dzierżawy zawarta będzie w formie aktu notarialnego, którego koszty pokryje dzierżawca i w której dzierżawca podda się egzekucji, z tytułu nie zapłaconych należności, z tego aktu notarialnego.

Burmistrzowi Miasta Chodzieży przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Pouczenie

 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje, o których mowa w § 16 pkt 1-3 i 8-10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu;

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3) nie zawierają danych wymienionych w § 17 ust. 2 lub dane te są niekompletne;

4) do ofert nie dołączono dowodów, o których mowa w § 17 ust. Rozporządzenia ;

5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Przebudowa drogi gminnej Nr 188406 P ul. Sikorskiego w Chodzieży

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przebudowa drogi gminnej Nr 188406 P ul. Sikorskiego w Chodzieży
Załączniki:     
1.Ogłoszenie o zamówieniu 
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
3.Projekt budowlany - branża drogowa 
4.Projekt budowlany - branża sanitarna 
5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża drogowa 
6.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna 
7.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
8.Przedmiar robót - branża drogowa 
9.Przedmiar robót - branża sanitarna 

Zmodyfikowane dokumenty:

 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842, 240, 28785, 4146,


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1/3, 4206, 28/16, 4203, 44/2, 4204, 54/1, 4205, 4211, 4212, 78, 28/14, 65, 78, 4213, 91/1, 104/1, 117/3,

powierzchnia nieruchomości m2

39.508

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV, RVI, dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

197,54 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

3 września 2013r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

564/4

powierzchnia nieruchomości m2

175

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R IIIb

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

17,50 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

3 września 2013r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842, 28785, 28331,


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

145, 147, 149, 151, 153, 143/1, 4218, 4219, 4220, 28/7, 4223, 212, 4224, 227, 4225, 234/2, 4227, 1/6

powierzchnia nieruchomości m2

51.231

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV, RVI, dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

256,16 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

3 września 2013r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

KW nr PO1H/00018842/9;

KW nr PO1H/00006132/2; KW nr PO1H/00006340/3.

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3647

3648

3649

3684

Powierzchnia nieruchomości m2

1) 163 m2

2) 106 m2

3) 137 m2

3A) 108 m2

4) 213 m2

5) 224 m2

6) 212 m2

7) 188 m2

8) 233 m2

9) 213 m2

10) 213 m2

11) 219 m2

12) 228 m2

13) 205 m2

14) 151 m2

15) 168 m2

16) 202 m2

17) 207 m2

18) 220 m2

19) 179 m2

20) 169 m2

21) 193 m2

22) 174 m2

23) 73 m2

24) 300 m2

25) 180 m2

26) 190 m2

27) 180 m2

28) 190 m2

29) 190 m2

30) 100 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

teren wydzierżawia się na cele rolnicze

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - zł.

0,10 zł za 1 m2 gruntu rocznie

Terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na cele rolne

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy


Chodzież 21.08.2013r.

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona numerem geodezyjnym 761 o pow. 1240 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00029008/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.240,00 zł netto

(słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100)

Cena nie zawiera podatku VAT.


 • wadium 5.000,00 zł,


Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2013r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych oraz zieleni.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona. Działka nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia terenu. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 27 września 2013r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 21.08.2013r.

R.C.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chodzieży

po bezskutecznym przetargu, który odbył się w dniu 11 czerwca 2013 r.

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły, oznaczona numerem geodezyjnym 2027/13 o pow. 3272 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00022697/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134.067,00 zł netto + 30.835,41 zł VAT

Brutto 164.902,41 zł

(słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa złote 41/100)


 • wadium 15.000,00 zł w pieniądzu


Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2013r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z dystrybucją paliw.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka gruntowa niezabudowana, częściowo porośnięta drzewostanem sosny. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 4 października 2013r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 21.08.2013r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/7 o pow. 1129 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 91.600,00zł netto +23% VAT

Brutto 112.668,00 zł

(słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)


 • wadium 11.000,00 zł,


Przetarg odbędzie się dnia 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka gruntowa niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltowa.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 20 września 2013r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 14.08.2013r.

R.C.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/6 o pow. 1095 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 88.800,00zł netto +23% VAT

Brutto 109.224,00 zł

(słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100)


 • wadium 10.000,00 zł,


Przetarg odbędzie się dnia 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka gruntowa niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltowa.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 20 września 2013r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 14.08.2013r.

R.C.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/8 o pow. 1014 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82.200,00zł netto +23% VAT

Brutto 101.106,00 zł

(słownie: sto jeden tysięcy sto sześć złotych 00/100)

 • wadium 10.000,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Działka gruntowa niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltowa.
Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 20 września 2013r. (piątek).

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 14.08.2013r.

R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2602/2

powierzchnia nieruchomości m2

1) 220 m 2

2) 272 m 2

3) 158 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RIVb

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem. 8.5.5MW-„Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne"

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 1. 22,00 zł

 2. 27,20 zł

 3. 15,80 zł

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 sierpnia 2013r.


 

 

 

Ogłoszenie

KOMUNIKAT

W OKRESIE OD DNIA:

tj. od 06.08.2013 do 30.09.2013

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK od 9.00 do 16.00

od WTORKUdo PIĄTKU od 9.00 do15.30

Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

z dnia 31 lipca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  położonej w Chodzieży, w rejonie ul. Świętokrzyskiej i Buszczaka, oznaczonej nr geodezyjnymi 3539/1 i 3539/2 o łącznej pow. 6680m2, stanowiącej  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

 

 

R.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 3539/1

 2. 3539/2

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 3005

 2. 3675

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i Buszczaka. Dojazd do działek odbywa się drogą gruntową, utwardzoną. Działki porośnięte są drzewami (sosna, brzoza, buk, klon, topola)

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 1. Działka gruntowa niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 3539/1 stanowi teren lasu,

 2. Działka gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 3539/2 stanowi teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, związanej z obsługą ruchu turystycznego w szczególności usług zakwaterowania.

cena nieruchomości (obu działek łącznie)

250.000,00 brutto

(w tym podatek VAT od działki 3539/2

wynosi 24.745,70zł)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

31 lipca 2013r.

Telefon kontaktowy (0-67) 2827171 wew.412.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA - STOK

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele narciarskie wraz z mapą.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENI

Burmistrz Miasta Chodzieży

z dnia 24 lipca 2013 r.podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Czechowskiego 2/24, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00017562/5


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1603

powierzchnia nieruchomości m2

350

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,70m2,położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 2/24. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-piwnicę o pow.6,45 m2.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 121.000,-zł (w tym: cena lokalu 119.500,-zł cena udziału w prawie własności 1.500,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24 lipca 2013r.

 

 

 

 

Przetrag nieograniczony na Zakup i montaż używanych urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych oraz nowych urządzeń kontrolerskich dla Strefy Płatnego Parkowania podległej Miej

Przetrag nieograniczony na Zakup i montaż używanych urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych oraz nowych urządzeń kontrolerskich dla Strefy Płatnego Parkowania podległej Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży

PRZETARG NIEOGRANICZONY Chodzież: Zakup i montaż używanych urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych oraz nowych urządzeń kontrolerskich dla Strefy Płatnego Parkowania podległe

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chodzież: Zakup i montaż używanych urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych oraz nowych urządzeń kontrolerskich dla Strefy Płatnego Parkowania podległej Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3890

powierzchnia nieruchomości m2

19,6

opis nieruchomości

Garaż usytuowany w rejonie ul. Wojska Polskiego

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 3,00 zł netto za 1m2 plus podatek VAT 23%

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

1 lipca 2013r.


I.H.

WYBÓR OFERTY

Chodzież, dnia 26.06.2013r.

 

WYBÓR OFERTY NA

 

ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

1.Postępowanie przetargowe prowadzono w trybiejednostopniowymbez

 zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.W wymaganym terminie złożono 13 ofert.

3.Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4.W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany

w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ tj.

cenę netto za 1 Mg tonę miału węglowego loco MEC Chodzież.

 

 Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

ofertę nr 1 na węgiel 22D

F.M.B. „Bumar-Hydroma" S.A.

Ul. Santocka 44

71-071 Szczecin

 

i ofertę nr 1 na węgiel 23-15-04 import

RTG TRADE SP. z o.o.

Ul. Drygasa 29

64-920 Piła

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Z w/w Wykonawcamizostanie zawarta umowa

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży


podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  położonej w Chodzieży, przy ul. Topolowa/ Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/8 o pow. 1014m2, stanowiącej  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3008/8

powierzchnia nieruchomości m2

1014

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowa/ Sikorskiego. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowiąca grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.

cena nieruchomości

101.106,00 brutto

(82.200,00zł netto + 23% VAT)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24czerwca 2013r.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  położonej w Chodzieży, przy ul. Topolowa/ Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/6 o pow. 1095m2, stanowiącej  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

 


R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3008/6

powierzchnia nieruchomości m2

1095

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowa/ Sikorskiego. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowiąca grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.

cena nieruchomości

109.224,00 brutto

(88.800,00zł netto + 23% VAT)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24czerwca 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  położonej w Chodzieży, przy ul. Topolowa/ Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/7 o pow. 1129m2, stanowiącej  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

 

R.C.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3008/7

powierzchnia nieruchomości m2

1129

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowa/ Sikorskiego. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowiąca grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.

cena nieruchomości

112.668,00 brutto

(91.600,00zł netto + 23% VAT)

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24czerwca 2013r.

 

Komunikat

KOMUNIKAT

W OKRESIE URLOPOWYM,

tj. od 03.07.2013 do 02.08.2013

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH CZYNNE :

PONIEDZIAŁEK od 9.00 do 16.00

od WTORKU do PIĄTKU od 9.00 do15.30

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Żeromskiego 10/7, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018135/0


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2299/6

powierzchnia nieruchomości m2

355

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,62m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 10/7. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,54m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

138.000,-zł (w tym: cena lokalu 137.100,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 900,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

18 czerwca 2013r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chodzież: Zakup i montaż używanych urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych oraz nowych urządzeń kontrolerskich dla Strefy Płatnego Parkowania podległej Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży

 


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Strefa Parkowania 
 4. Pytania i odpowiedz
 5. Unieważnienie postępowania

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 14 czerwca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 761 o pow. 1240 m², stanowiącej własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00029008/1

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

761

powierzchnia nieruchomości m2

1240

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Działka nie posiada dostępu do sieci uzbrojenia terenu. Dojazd drogą gruntową nieutwardzoną.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, stanowi teren gruntów rolnych oraz zieleni.

cena nieruchomości

32.240,00 zł netto

cena nie zawiera podatku VAT

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

14 czerwca 2013r.

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

tel/fax: 67/282-25-92


WARUNKI ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WEGLOWEGO M II A DLA
MEC SPÓŁKA Z O.O. CHODZIEŻ

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomoś

gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowej, oznaczona numerem geodezyjnym 495/5 o pow. 357 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.634,15 zł netto +23% VAT

Brutto 18.000,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)


 • wadium 1.800,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2013r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone w miejscowym planie symbolem 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 4 lipca 2013r. (czwartek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 3.06.2013r.

R.C.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomoś

gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowej, oznaczona numerem geodezyjnym 495/4 o pow. 239 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.756,10 zł netto +23% VAT

Brutto 12.000,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)


 • wadium 1.200,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2013r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone w miejscowym planie symbolem 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 4 lipca 2013r. (czwartek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 3.06.2013r.

R.C.

 

 

 

 

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomoś

gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowej, oznaczona numerem geodezyjnym 495/3 o pow. 119 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.878,05 zł netto +23% VAT

Brutto 6.000,00 zł

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)


 • wadium 600,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2013r. (środa) o godz. 14.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone w miejscowym planie symbolem 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 4 lipca 2013r. (czwartek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 3.06.2013r.

R.C.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie Miasta Chodzieży

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4199/6

powierzchnia nieruchomości m2

640 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem R IVb, R VI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 2.49U stanowi rezerwę terenu dla usług.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

44,80 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

21 maja 2013r.

 

INFORMACJA - SPROSTOWANIE

I N F O R M A C J A - S P R O S T O W A N I E


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację - sprostowanie

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, oznaczonej nr geodezyjnymi 3502, 3506, 3507, 3508 o łącznej pow. 52109 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.


W dniach 22 i 26 kwietnia 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 3502, 3506, 3507, 3508 o łącznej pow. 52109 m2 zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00029672/6 i PO1H/00018842/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

Do przetargu pisemnego na dzierżawę nieruchomości przystąpiło 2 oferentów, którzy spełnili warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłacili w terminie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego ustala się roczny czynsz wywoławczy w wysokości:

rok dzierżawy

stawka czynszu netto

w I roku 

5100,-zł

II roku 

5100,-zł

w III roku 

9000,-zł

w IV roku 

10000,-zł

w V roku 

12000,-zł

w VI roku 

15000,-zł

w VII roku 

17500,-zł

w VIII roku 

21000,-zł

w IX roku 

24000,-zł

w X roku 

29000,-zł

 Do w/w czynszu trzeba doliczyć należny podatek VAT

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości, zostało Porozumienie Osób Fizycznych- Chodzież SKI Panowie: Dominik Bugajski, Arkadiusz Pachowicz , Kamil Bugajski w imieniu których działa Pan Michał Strumnik, którzy zaoferowali za nieruchomość roczny czynsz dzierżawny w wysokości podanej powyżej.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

Chodzież, dnia 22 maja 2013r.


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na kredyt konsolidacyjny

ZMIANY W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY INFORMUJE O ZMIANACH

W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM

W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2012r. poz. 1407) wprowadzono z dniem 1 stycznia 2013r. nowe uregulowania dotyczące obowiązku meldunkowego.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie, czyli bez wizyty w dwóch urzędach. Sprawy wymeldowania załatwiamy w urzędzie, w którym dokonujemy nowego meldunku. Urzędy są zobowiązane do wymiany informacji i załatwienia formalności.

Został wydłużony termin na realizację obowiązku meldunkowego do 30 dni.

Zgłoszeniu meldunkowemu podlegają wyjazdy zagraniczne trwające powyżej 6 miesięcy.

Przy dokonywaniu meldunku nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Ponadto zniesiono:

- obowiązek zameldowania na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

- obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

- sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży, biuro ewidencji ludności - pokój nr 209- Anna Pawlaczyk. Nr telefonu 0672827171, wew. 212.

 

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej


PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2191

powierzchnia nieruchomości m2

18,00 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ulicy Jagiellońskiej, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

18,00 zł za 1 m 2 + podatek VAT

22,14 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele lokalizacji budynku garażu typu blaszak

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

8 maja 2013r.

 
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 8 maja 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieżypodaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Zamkowej 20/2, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00021144/0


Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2475

powierzchnia nieruchomości m2

500

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,07m2,położony w Chodzieży przy ul. Zamkowej 20/2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne-2 piwnice o łącznej pow.2,98 m2 oraz komórkę o pow. 7,00 m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 42.500,-zł (w tym: cena lokalu 39.200,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.300,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

8 maja 2013r.

 

 

 

 

 

 

Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę stoku

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, oznaczonej nr geodezyjnymi 3502, 3506, 3507, 3508 o łącznej pow. 52109 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.


W dniach 22 i 26 kwietnia 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 odbył się przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 3502, 3506, 3507, 3508 o łącznej pow. 52109 m2 zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00029672/6 i PO1H/00018842/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

Do przetargu pisemnego na dzierżawę nieruchomości przystąpiło 2 oferentów, którzy spełnili warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłacili w terminie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

Roczny czynsz wywoławczy ustalono w wysokości:

rok dzierżawy

stawka czynszu netto

w I roku 

5000,-zł

II roku 

5000,-zł

w III roku 

10000,-zł

w IV roku 

10000,-zł

w V roku 

12000,-zł

w VI roku 

14400,-zł

w VII roku 

17280,-zł

w VIII roku 

20736,-zł

w IX roku 

24883,-zł

w X roku 

29860,-zł

 Do w/w czynszu trzeba doliczyć należny podatek VAT

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości, zostało Porozumienie Osób Fizycznych - Chodzież SKI Panowie: Dominik Bugajski, Arkadiusz Pachowicz, Kamil Bugajski w imieniu których działa Pan Michał Strumnik, którzy zaoferowali za nieruchomość roczny czynsz dzierżawny w wysokości ustalonej w ogłoszeniu przetargowym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

Chodzież, dnia 7 maja 2013r.

Informacja w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/5 o pow. 1030 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 29 kwietnia 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/5 o pow. 1030 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 2 osoby, która spełniły warunki podane w ogłoszeniu o rokowaniach tj. wpłaciły w terminie zaliczkę w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 67.000,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowa/Sikorskiego zostali Państwo Maria i Ryszard Rzeźnik, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 67.670,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 maja 2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie Miasta Chodzieży

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: „Modernizację instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1 w kotłowni rejonowej przy ul. Zwycięstwa w Chodzieży"

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic, dróg gruntowych oraz chodników na terenie miasta Chodzieży"

 1. Ogłoszenie
 2. Siwz
 3. Wybór ofert
   

Informacja w sprawie stoku

Burmistrz Miasta Chodzieży

informuje


że w dniu 22 kwietnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, odbędzie się część jawna przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ul. Świętokrzyskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 3502, 3506, 3507 i 3508 o pow. 52109 m2, zapisana w księgach wieczystych nr KW PO1H/00029672/6 oraz KW PO1H/00018842/9, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły, oznaczona numerem geodezyjnym 2027/13 o pow. 3272 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00022697/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134.067,00 zł netto + 30.835,41 zł VAT

Brutto 164.902,41 zł

(słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa złote 41/100)


 • wadium 15.000,00 zł w pieniądzu


Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2013r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z dystrybucją paliw.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka gruntowa niezabudowana, częściowo porośnięta drzewostanem sosny. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 6 czerwca 2013r. (czwartek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 17.04.2013r.

R.C.

Wybór oferty

 

PRZETRAG NIEOGRANICZONY Długoterminowy kredyt konsolidacyjny

PRZETRAG NIEOGRANICZONY Długoterminowy kredyt konsolidacyjny w wysokości 16.789.300,00 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

 

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy Akacjowej w Chodzieży oznaczonej nr geodezyjnym 373/3 o pow. 93m², stanowiącej  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży, w celu poprawienia warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej.

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

373/3

powierzchnia nieruchomości m2

93

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Akacjowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej posiadającej nawierzchnię asfaltową oraz do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.Działka znajduje się poza pasem wybudowanej ulicy Akacjowej i stanowi teren zieleni-trawnik.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczona w planie jako KD-D: „Teren komunikacji, część drogi publicznej, ulica dojazdowa." Zapisy m.p.z.p. Dot. rozgraniczenia pasów drogowych pozwoliły na zmianę ich przebiegu i wydzielenie przedmiotowej działki z pasa drogowego w celu jego sprzedaży.

cena nieruchomości

8.700,00 zł netto +23% VAT  

 

brutto 10.701,00 zł

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków użytkowania nieruchomości sąsiedniej.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

3 kwietnia 2013r.

 

Ogłoszenie usługi związane z odpadami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 03.04.2013r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 129540 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych , ul. Władysława Reymonta 12, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2829436; 603 271 365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka opiekuńczo rehabilitacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim. Parametry techniczne pojazdu:Fabrycznie nowy 2013r.Rozstaw osi powyżej 3300 mm, Lakier akrylowy - kolor czerwony, Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, powyżej 100KM , pojemność min 2,0l, Norma min. EURO 5 , Kombi: 9 osobowe, Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, Wyposażenie:Immobiliser,Centralny zamek z pilotem, fabryczny, Izolacja dźwiękowo-termiczna,Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, fabryczny,Wspomaganie układu kierowniczego,,Układ hamulcowy z abs,Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu , Systemy kontroli trakcji : układ eds lub równoważny, Systemy kontroli trakcji : układ asr lub równoważny, Systemy kontroli trakcji : układ msr lub równoważny, Systemy kontroli trakcji : układ esp, Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem , Napęd na koła przednie lub tylne, Obrotomierz elektroniczny, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane , Skrzynia biegów 6- biegowa mechaniczna, Klimatyzacja z min. półautomatyczną regulacją z nawiewem na tył, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera, Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach, Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy, Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne, atermiczne, Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem, Przesuwne prawe drzwi boczne, Tylne drzwi otwierane do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy, Stopień wejściowy boczny oświetlony, Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12v w kabinie, Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy, Drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski, Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne, Fotel kierowcy z regulacją wysokości , podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami, Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu, Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe, Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy, Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe, Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach, Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu, Reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu, Trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu, Przygotowanie do montażu radia - antena, głośniki szerokopasmowe, Radio cd/rds + głośniki szerokopasmowe, Gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, Fartuchy przeciwbłotne, Pełnowymiarowe koło zapasowe, dodatkowe 4 szt. opon zimowych, Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku:, Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 rzędu, Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, Schowek miejsce (pojemnik na pasy), Szyny wzdłuż mocujące 2 wózki w podłodze pojazdu, Komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn, Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, Najazdy aluminiowe teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu, Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych) zgodne z ustawą Prawo o ruch drogowym, Warunki gwarancji:Min 24miesiące bez limitu kilometrów na prawidłowe działanie samochodu, Min 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, Min 144 miesiące na perforację elementów nadwozia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych  ul. Reymonta 12 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 11:45, miejsce: Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych  ul. Reymonta 12 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 60 %.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.


Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 129540-2013, dnia 03.04.2013r.


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 03.04.2013r.

 

Załączniki:PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży" Nr GK.271.3.2013


Zobacz  załączniki

Informacja


I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłonieniu w drodze przetargu Dzierżawcy nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Kościelnej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 22 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się przetarg ustny w celu ustalenia miesięcznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość gruntową położoną w Chodzieży przy ulicy Kościelnej oznaczoną numerem geodezyjnym 1718 - część o pow. 34 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu przystąpiły 3 osoby.


Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Chodzieży miesięczny czynsz wywoławczy za dzierżawę gruntu brutto wynosił 250,92 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 92/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Kościelnej została Pani Beata Bartnicka, która zaoferowała miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 550,00zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 29 marca 2013r.


INFORMACJA

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/3 o pow. 1068 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 18 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/3 o pow. 1068 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 2 osoby, która spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 69.500,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowa/Sikorskiego zostali Państwo Maria i Ryszard Rzeźnik, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 70.200,00zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 26 marca 2013r.


INFORMACJA

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/4 o pow. 1025m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 18 marca 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej/Sikorskiego, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/4 o pow. 1025 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 2 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 67.000,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowa/Sikorskiego został Pan Wojciech Cyranowski i Pani Marzenna Twardowska-Rusek, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 67.670,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 26 marca 2013r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

Ogłasza Rokowania


po dwóch bezskutecznych przetargach, które odbyły się w dniach 25 października 2012r. oraz 18 marca 2013r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/5 o pow. 1030 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.471,55 zł netto + 12.528,45 zł VAT

Brutto 67.000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)


 • zaliczka 6.000,00 zł w pieniądzu


Rokowania odbędą się dnia 29 kwietnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.


Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2013r. (wtorek).


Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.


Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.


Uwaga! Organizator rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania rokowań oraz zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.


Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 25.03.2013r.

Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości, że unieważnił przetarg przeprowadzony w dniu 27 lutego 2013r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 4199/6, 37, 28/20, 199 o łącznej pow. 9474 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Przetarg podlega unieważnieniu, ponieważ wystawione do wydzierżawienia grunty rolne okazały się z w części niezdatne do rolniczego użytkowania, a ponadto w części są zabudowane szopą, o czym wcześniej wydzierżawiający nie wiedział.

Podstawę prawna unieważnienia stanowi art. 5 kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Społeczno- gospodarczym przeznaczeniem prawa miało być wydzierżawienie gruntów rolnych, podczas gdy część proponowanych do wydzierżawienia gruntów nie mogło być użytkowane. Zgodnie natomiast z art. 58 kodeksu cywilnego nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Nie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego wydzierżawienie gruntów rolnych, które nie mogą być uprawiane. Ponieważ wykonanie umowy jest częściowo niemożliwe zastosowanie ma również art. 59 kodeksu cywilnego. Należy kierować się też przepisem art. 84 kodeksu cywilnego, który rozstrzyga sprawę uchylenia się od skutków umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę należało przetarg unieważnić.

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 21 marca 2013r.


Informacja Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację

I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Chodzieży
podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłonieniu w drodze przetargu Dzierżawcy nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 27 lutego 2013r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się przetarg ustny w celu ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość gruntową położoną w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej, oznaczoną numerami geodezyjnymi: 4197, 4196, 168/1, 168/2, 4195, 4194/3, 176, 184/1, 184/2, 184/3, 4194/2, 4194/1, 192 o łącznej pow. 29.689 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

Do przetargu przystąpiły 2 osoby.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Chodzieży roczny czynsz wywoławczy za dzierżawę gruntów brutto wynosił 148,45 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych 45/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Wiejskiej został Pan Mariusz Pietruszka, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w wysokości 900,00zł brutto (słownie: dziewięćset złotych 00/100 brutto).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

Chodzież, dnia 11 marca 2013r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE

 

OGŁOSZENIE

z dnia 8 marca 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Łukasiewicza o pow. 19,50 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia w celu lokalizacji garażu typu blaszak, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE GARAŻOWE


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00024948/7


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1827/45

powierzchnia nieruchomości m2

19,50 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

19,50 zł za 1 m 2 + podatek VAT

23,98 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele lokalizacji budynku garażu typu blaszak

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

8 marca 2013r.


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży na dzierżawę stoku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE HANDLOWE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE HANDLOWE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018832/6


Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1718

powierzchnia nieruchomości m2

34 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy usługowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

6,00 zł za 1 m 2 + podatek VAT

250,92 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele handlowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 lutego 2013r.

 

 

Wyłonienie Dzierżawcy nieruchomości nastąpi na posiedzeniu Komisji w dniu 22 marca 2013r. (piątek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305, na podstawie ustnych ofert złożonych przez zainteresowane strony obecne na tym posiedzeniu.


W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych wydzierżawieniem nieruchomości o przybycie na posiedzenie Komisji w w/w terminie.

Ogłoszenie z mapką

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziez.pl

 

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

 

Miejska Energetyka Cieplna Chodzież Spółka z o.o.

ul. I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

tel.:67 28-22-592, fax:67 28-27-837

 

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

 

na:

Modernizację instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1

w kotłowni rejonowej przy u. Zwycięstwa

 

w trybie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot, o których mowa
w art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

 

 

Chodzież, dnia 04.03.2013 r.


I.       Nazwa zadania:

Modernizacja instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1 w kotłowni rejonowej przy ul. Zwycięstwa w Chodzieży.

Działając na podstawie art.132 ust.1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z p. zm.) Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.

II.    Nazwa i adres zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży ul. I.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

III. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu jednostopniowego (nieograniczonego), zgodnie z regulaminem zamówień przyjętym w zakładzie, o wartości nie przekraczającej kwot , o których mowa w art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art.132 ust.1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 do postępowania nie stosuje przepisów Ustawy PZP.

IV.  Adres strony internetowej, na której dostępne będą dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia:

Dokumenty dostępne będą na na stronie inernetowej: www.chodziez.pl w zakładce bip/przetargi.

V.     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowej instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1   z możliwością przełączenia na kocioł WR-5 nr 2, łącznie z oprzyrządowaniem i urządzeniami towarzyszącymi oraz automatyką. Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, montażowej, powykonawczej, eksploatacyjnej.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ.

VI.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII.                      Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie projektu technicznego do dnia 28.06.2013 r. wykonanie całego zadania do dnia 16.08.2013 r., przekazanie do eksploatacji do 16.09.2013 r.

VIII.                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.
1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


2. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
2.1. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.5. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.
2.6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

2.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

IX.  Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł

X.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający przyjmuje kryteria:
Cena - 90%

         cen najkorzystniejsza
Pbo1 =   ---------------------------------- x 100 x 0,9 pkt
                   cena badana

|Gwarancja - 10%

 

                             cen najkorzystniejsza
            Pbo2 =  ---------------------------------- x 100 x 0,9 pkt
                                    cena badana

            Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki opisane w SIWZ, która uzyskała                           największą ilość punktów, obliczonych ze wzoru: Psuma = Pbo1 + Pbo2

XI.   Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do 05.04.2013 r. do godz. 1200.
Miejsce składania ofert - siedziba zamawiającego.

XII.     Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 05.04.2013 r.o godz. 1230

Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Załączniki:

 

Zapytania i odpowiedzi:

Informacja dla wykonawców

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie do SIWZ na: modernizację instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1 w kotłowni rejonowej przy ul. Zwycięstwa.

W związku z punktem VI.3 , VI.4 SIWZ przedstawiamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Przedstawione referencje mają dotyczyć dowolnych trzech instalacji odpylania zapewniających emisję poniżej 100 mg/m3 z lat 2010 - 2012 dla kotłów rusztowych dowolnej mocy, czy tylko kotłów z zakresu 5-10 MW.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem punktu V.11 SIWZ, referencje mają dotyczyć instalacji odpylających kotłów stosowanych w MEC sp. z o.o. w Chodzieży o mocy od 5 - 10 MW.

 

 

Prezes Zarządu
Piotr Matyja

 

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie do SIWZ na: modernizację instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1 w kotłowni rejonowej przy ul. Zwycięstwa.


W związku z punktem VI.3 , VI.4 SIWZ przedstawiamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1 :


Przedstawione referencje mają dotyczyć dowolnych trzech instalacji odpylania zapewniających emisję poniżej 100 mg/m3 z lat 2010 - 2012 dla kotłów rusztowych dowolnej mocy, czy tylko kotłów z zakresu 5-10 MW.


Odpowiedź:


Zgodnie z zapisem punktu V.11 SIWZ, referencje mają dotyczyć instalacji odpylających kotłów stosowanych w MEC sp. z o.o. w Chodzieży o mocy od 5 - 10 MW.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pytanie 2: ( za autorem)


Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy?:

1. Instalacja odpylająca ma zawsze współpracować tylko z kotłem nr 1 lub tylko z kotłem nr 2 .

2. Dla przedmiotowej instalacji odpylania, wykonawca zawsze wykonuje oddzielną szafę do sterowania całością instalacji odpylania. Szafa ta jest wyposażona w specjalny sterownik z wyświetlaczem. Ze sterownika można oczywiście przesłać informacje i wykresy do istniejącego systemu wizualizacji przy kotłach 1 i 2.

Sterowanie instalacją odpylania może być realizowana tylko po przełączeniu sterowania głównego wentylatora spalin, na kocioł nr 2 lub na kocioł nr 1.

 1. Ponieważ Zamawiający będzie pracował kotłem z obciążeniem ok. 30% wystąpi sytuacja, w której temperatura spalin będzie znacząco mniejsza od temp. eksploatacyjnych (gwarantowanych dla filtra) + 130oC, a może nawet spaść poniżej 100oC, co powoduje wyłaczenie części filtrowej.

  Pytanie:
  Kto odpowiada za temperaturę spalinczy w zakresie Wykonawcy ma znależć się instalacja do regulacji temperatury spalin w i w jakim zakresie obciążeń kotła ma ona spełniać swoje zadanie.


Odpowiedż:


Instalacja współpracuje zawsze tylko z jednym kotłem.

Zgodnie z pkt II.5 SIWZ :"Warunkiemodbioru ostatecznego robót jest wykonanie pomiarów emisji pyłów, SO2, Nox, przy trzech stanach obciążeń: 30%, 60%, 100% mocy niminalnej, oddzielnie dla każdego kotła".

Zgodnie z pkt II.1; "Zaprojektowana instalacja odpylania musi zapewnić stężenie pyłów w spalinach poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na zawartość tlenu O2 = 6% (przy spalaniu miału węglowego o zawartości popiołu w stanie roboczym max. 20%).

Prezes Zarządu

Piotr Matyja

 

Informacja dla odbiorców
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie do SIWZ na: modernizację instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1 w kotłowni rejonowej przy ul. Zwycięstwa.


W związku z punktem VI.3 , VI.4 SIWZ przedstawiamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1 :


Przedstawione referencje mają dotyczyć dowolnych trzech instalacji odpylania zapewniających emisję poniżej 100 mg/m3 z lat 2010 - 2012 dla kotłów rusztowych dowolnej mocy, czy tylko kotłów z zakresu 5-10 MW.


Odpowiedź:


Zgodnie z zapisem punktu V.11 SIWZ, referencje mają dotyczyć instalacji odpylających kotłów stosowanych w MEC sp. z o.o. w Chodzieży o mocy od 5 - 10 MW.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pytanie 2: ( za autorem)


Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy?:

1. Instalacja odpylająca ma zawsze współpracować tylko z kotłem nr 1 lub tylko z kotłem nr 2 .

2. Dla przedmiotowej instalacji odpylania, wykonawca zawsze wykonuje oddzielną szafę do sterowania całością instalacji odpylania. Szafa ta jest wyposażona w specjalny sterownik z wyświetlaczem. Ze sterownika można oczywiście przesłać informacje i wykresy do istniejącego systemu wizualizacji przy kotłach 1 i 2.

Sterowanie instalacją odpylania może być realizowana tylko po przełączeniu sterowania głównego wentylatora spalin, na kocioł nr 2 lub na kocioł nr 1.

 1. Ponieważ Zamawiający będzie pracował kotłem z obciążeniem ok. 30% wystąpi sytuacja, w której temperatura spalin będzie znacząco mniejsza od temp. eksploatacyjnych (gwarantowanych dla filtra) + 130oC, a może nawet spaść poniżej 100oC, co powoduje wyłaczenie części filtrowej.

  Pytanie:
  Kto odpowiada za temperaturę spalinczy w zakresie Wykonawcy ma znależć się instalacja do regulacji temperatury spalin w i w jakim zakresie obciążeń kotła ma ona spełniać swoje zadanie.


Odpowiedż:


Instalacja współpracuje zawsze tylko z jednym kotłem.

Zgodnie z pkt II.5 SIWZ :"Warunkiemodbioru ostatecznego robót jest wykonanie pomiarów emisji pyłów, SO2, Nox, przy trzech stanach obciążeń: 30%, 60%, 100% mocy niminalnej, oddzielnie dla każdego kotła".

Zgodnie z pkt II.1; "Zaprojektowana instalacja odpylania musi zapewnić stężenie pyłów w spalinach poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na zawartość tlenu O2 = 6% (przy spalaniu miału węglowego o zawartości popiołu w stanie roboczym max. 20%).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 3: ( za autorem)


1. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty przetargowej na 10.04.2013 r. Ze względu na
konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, wyjaśnienia zapisów SiWZ oraz uszczegółowienia
zakresu prac i przygotowania stosownej oferty.

2. Prosimy o podanie poniższych parametrów (uzyskane parametry pozwolą na prawidłowy dobór
urządzeń instalacji odpylania):

a) ilość spalin dla maksymalnego obciążenia kotła,

b) maksymalna temperatura spalin,

c) maksymalne podciśnienie na wylocie z kotła (opór kotła oraz istniejącego odpylacza wstępnego MOS)

3. Czy kocioł WR-5 jest wyposażony w ekonomizer? Jeśli tak to to w powyższym punkcie c)proszę

uwzględnić jego opór.

4. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę nowej sprężarki na potrzeby regeneracji (czyszczenia)

worków filtracyjnych?

5. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę nowego wentylatora ciągu spalin?

6. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę nowego falownika dla wentylatora ciągu spalin?

 

Odpowiedż:


Ad. 1. Przychylamy się do wniosku i ustalamy nowy termin składania ofert na 10.04.2013 r.

Godziny pozostają bez zmian, podobnie jak pozostałe terminy określone w SIWZ.

Ad.2. Parametry:

 • Z okresowych pomiarów emisji wynika, że strumień objętości gazu wilgotnego w warunkach pomiaru wyniósł 14.500 m3/h ( w warunkach normalnych 11.000 Nm3/h),

 • Maksymalna temperatura spalin 140 oC,

 • Opór kotła 750 Pa, MOS 329 Pa,

Ad.3. Kocioł WR-5 jest wyposażony w ekonomizer.

Ad.4. Należy uwzględnić sprężarkę.

Ad.5. Należy uwzględnić dostawę nowego wentylatora.

Ad.6. Zakładamy, że nowy wentylator będzie posiadał silnik o mocy 22 kW, gdyż z doboru istniejącego układu wynika, że wymagana moc silnika dla obliczonych oporów całkowitych wynoszących 1791 Pa wynosi 15,2 kW. Wentylator wyciągu pracuje w zakresie mocy silnika do 75%. W takim przypadku nie uwzględniać nowego wentylatora.


Zmiany do SIWZ ( WAŻNE)


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi łączenia instalacji odpylania z kotłem nr 1 i nr 2 informujemy, że wprowadzamy zmianę w SIWZ następującej treści:

- na ciągu spalinowym kotła nr 1 przewidzieć system klap umożliwiający połączenie kotła nr 2 z

instalacją odpylającą kotła nr 1.

- przewidzieć na kanale spalin kotła nr 1 miejsce do podłączenia kanału łączącego z kotłem nr 2.

- zadanie polegające na połączeniu instalacji obu kotłów będzie przedmiotem osobnego opracowania nie objętego aktualnym przetargiem.


W pkt. V.11

Wykaz instalacji odpylających kotłów WR o mocy od 5 MW z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zadania oraz uzyskanie wymaganego poziomu stężenia pyłów w gazach odlotowych w wysokości 100 mg/Nm3 przy O2 = 6Prezes Zarządu

Piotr Matyja

 

 

Informacja dla odbiorcówMiejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Chodzieży informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie do SIWZ na: modernizację instalacji odpylania dla kotła WR-5 nr 1 w kotłowni rejonowej przy ul. Zwycięstwa.

 W związku z punktem VI.3 , VI.4 SIWZ przedstawiamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

 Pytanie 1 :

 Przedstawione referencje mają dotyczyć dowolnych trzech instalacji odpylania zapewniających emisję poniżej 100 mg/m3 z lat 2010 - 2012 dla kotłów rusztowych dowolnej mocy, czy tylko kotłów z zakresu 5-10 MW.

Odpowiedź:

 Zgodnie z zapisem punktu V.11 SIWZ, referencje mają dotyczyć instalacji odpylających kotłów stosowanych w MEC sp. z o.o. w Chodzieży o mocy od 5 - 10 MW.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 2: ( za autorem)

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy?:
1.    Instalacja odpylająca ma zawsze współpracować tylko z kotłem nr 1 lub tylko z kotłem nr 2 .
2.    Dla przedmiotowej instalacji odpylania, wykonawca zawsze wykonuje oddzielną szafę do     sterowania całością instalacji odpylania. Szafa ta jest wyposażona w specjalny sterownik z     wyświetlaczem. Ze sterownika można oczywiście przesłać informacje i wykresy do istniejącego     systemu wizualizacji przy kotłach 1 i 2.
    Sterowanie instalacją odpylania może być realizowana tylko po przełączeniu sterowania     głównego wentylatora spalin, na kocioł nr 2 lub na kocioł nr 1.
3.    Ponieważ Zamawiający będzie pracował kotłem z obciążeniem ok. 30% wystąpi sytuacja, w     której temperatura spalin będzie znacząco mniejsza od temp. eksploatacyjnych (gwarantowanych     dla filtra) + 130oC, a może nawet spaść4.     poniżej 100oC, co powoduje wyłaczenie części filtrowej.
    
    Pytanie:
    Kto odpowiada za temperaturę spalinczy w zakresie Wykonawcy ma znależć5.     się instalacja do     regulacji temperatury spalin w i w jakim zakresie obciążeń kotła ma ona spełniać6.     swoje zadanie.

Odpowiedż:

Instalacja współpracuje zawsze tylko z jednym kotłem.
Zgodnie z pkt II.5 SIWZ :"Warunkiemodbioru ostatecznego robót jest wykonanie pomiarów emisji pyłów, SO2, Nox, przy trzech stanach obciążeń: 30%, 60%, 100% mocy niminalnej, oddzielnie dla każdego kotła".
Zgodnie z pkt II.1; "Zaprojektowana instalacja odpylania musi zapewnić stężenie pyłów w spalinach poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na zawartość tlenu O2 = 6% (przy spalaniu miału węglowego o zawartości popiołu w stanie roboczym max. 20%).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 3: ( za autorem)

1.    Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty przetargowej na 10.04.2013 r. Ze względu na
    konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, wyjaśnienia zapisów SiWZ oraz uszczegółowienia
    zakresu prac i przygotowania stosownej oferty.
2.    Prosimy o podanie poniższych parametrów (uzyskane parametry pozwolą na prawidłowy dobór
    urządzeń instalacji odpylania):
    a)    ilość spalin dla maksymalnego obciążenia kotła,
    b)    maksymalna temperatura spalin,
    c)        maksymalne podciśnienie na wylocie z kotła  (opór kotła oraz istniejącego odpylacza wstępnego MOS)
3.    Czy kocioł WR-5 jest wyposażony w ekonomizer? Jeśli tak to to w powyższym punkcie c)proszę
    uwzględnić jego opór.
4. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę nowej sprężarki na potrzeby regeneracji (czyszczenia)
    worków filtracyjnych?
5.    Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę nowego wentylatora ciągu spalin?
6.    Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę nowego falownika dla wentylatora ciągu spalin?   
   
Odpowiedż:

Ad. 1.     Przychylamy się do wniosku i ustalamy nowy termin składania ofert na 10.04.2013 r.
    Godziny pozostają bez zmian, podobnie jak pozostałe terminy określone w SIWZ.
Ad.2.    Parametry:
Z okresowych pomiarów emisji wynika, że strumień objętości gazu wilgotnego w warunkach pomiaru wyniósł 14.500 m3/h ( w warunkach normalnych 11.000 Nm3/h),
Maksymalna temperatura spalin 140 oC,
Opór kotła 750 Pa, MOS 329 Pa,
Ad.3.    Kocioł WR-5 jest wyposażony w ekonomizer.
Ad.4.    Należy uwzględnić sprężarkę.
Ad.5.    Należy uwzględnić dostawę nowego wentylatora.
Ad.6.     Zakładamy, że nowy wentylator będzie posiadał silnik o mocy 22 kW, gdyż z doboru istniejącego układu wynika, że wymagana moc silnika dla obliczonych oporów całkowitych wynoszących 1791 Pa wynosi 15,2 kW. Wentylator wyciągu pracuje w zakresie mocy silnika do 75%. W takim przypadku nie uwzględniać nowego falownika wentylatora.

Pytanie 4

Jaka jest temperatura przed urządzeniem odpylającym kotła nr 1.
Przy obciążeniu kotła na poziomie 5,5 MW temperatura spalin wynosiła 130 oC

 Zmiany do SIWZ ( WAŻNE)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi łączenia instalacji odpylania z kotłem nr 1 i nr 2 informujemy, że wprowadzamy zmianę w SIWZ następującej treści:
-      na ciągu spalinowym kotła nr 1 przewidzieć system klap umożliwiający połączenie kotła nr 2 z
    instalacją odpylającą kotła nr 1.
-    przewidzieć na kanale spalin kotła nr 1 miejsce do podłączenia kanału łączącego z kotłem nr 2.
-    zadanie polegające na połączeniu instalacji obu kotłów będzie przedmiotem osobnego opracowania nie objętego aktualnym przetargiem.

W pkt. V.11
Wykaz instalacji odpylających kotłów WR o mocy od 5 MW z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zadania oraz uzyskanie wymaganego poziomu stężenia pyłów w gazach odlotowych w wysokości 100 mg/Nm3 przy O2 = 6

W pkt. XIV
Wystąpił błąd we wzorze dotyczącym obliczania punktów za wydłużoną gwarancję.
Powinno być:

Gwarancja badana
Pbo2 =     ------------------------------------------------  x 100 x 0,1
Gwarancja najdłuższa
Prezes Zarządu
Piotr Matyja

 

 

 

 

Informacja

 I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Karczewnik, oznaczonej nr geodezyjnym 3705/11 o pow. 67m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 21 lutego 2013r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Karczewnik, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3705/11 o pow. 67m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100 złotych).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 7.134,00zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Karczewnik został Pan Michał Lueck, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 7.206,00zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście sześć złotych 00/100 brutto).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 1 marca 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

 

z dnia 25 lutego 2013 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Daszyńskiego 11/6, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00023774/9

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2268

powierzchnia nieruchomości m2

397

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,92m2,położony w Chodzieży przy ul. Daszyńskiego 11/6. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.4,67m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 49.900,-zł (w tym: cena lokalu 42.990,-zł cena udziału w prawie własności 6.910,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 lutego 2013r.

     

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 25 lutego 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży przy ulicy Jagiełły, oznaczonej nr geodezyjnym 2027/13 o pow. 3272 m², stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

R.C.

 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022697/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2027/13

powierzchnia nieruchomości m2

3272

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Jagiełły. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, częściowo porośnięta drzewostanem sosny, przeznaczona pod zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z dystrybucją paliw.

cena nieruchomości

 134.067,00 zł netto +23% VAT

brutto 164.902,41 zł

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 luty 2013r.

     

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 25 lutego 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Żeromskiego 12/12, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018266/7

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2299/4

 

powierzchnia nieruchomości m2

355

 

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,30m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 12/12. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,60m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 103.400,-zł (w tym: cena lokalu 102.600,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 800,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 lutego 2013r.

     

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

z dnia 25 lutego 2013 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze, pod garaże oraz na cele handlowe, usługowe i manewrowo-parkingowe, położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

1) 342/6

2) 2849

3) 2849

4) 1174

5) 3453

6) 3584/4

7) 2849

8) 349/3 i 3930

9) 3050/18

10) 145, 147, 149, 151, 153, 143/1, 4218, 4219, 4220

11) 1556

12) 3050/5

13) 429/2

14) 401

15) 341/1 i 680

16) 1466

17) 3705/11

18) 470

19) 1624/2

20) 1624/2

21) 1624/2

22) 1624/2

23) 2806, 2803, 2807, 2808, 2809

24) 2710

25) 4093

26) 2911

27) 1093/4

28) 2457

29) 2466

30) 1650/2, 1650/3, 1650/1

31) 341/1

32) 1722/3

33) 2819, 2820, 2766, 2767

34) 565/5, 565/6, 565/3

35) 3369

36) 3431/2

37) 1855/9

38) 2797/3

39) 1855/9

40) 677

41) 4159

42) 373/2

43) 3431/2

44) 3584

45) 1726/1

46) 1577

47) 2831

48) 1859

49) 341/1

50) 3166

51) 1789 i 1781/4

52) 575 i 576

53) 611

54) 3050/22

Powierzchnia nieruchomości m2

1) 150

2) 113

3) 119

4) 585

5) 19746

6) 400

7) 315

8) 653

9) 859

10) 26139

11) 554

12) 780

13) 107

14) 573

15) 495

16) 558

17) 306

18) 62

19) 94

20) 94

21) 127

22) 114

23) 39000

24) 12000

25) 495

26) 2000

27) 80

28) 50

29) 20

30) 593

31) 100

32) 256

33) 16196

34) 1093

35) 8

36) 580

37) 155

38) 546

39) 150

40) 8500

41) 208

42) 110

43) 270

44) 200

45) 100

46) 1537

47) 2300

48) 169

49) 187

50) 1363

51) 616

52) 36825

53) 347

54) 600

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 luty 2013r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE ORAZ NA CELE HANDLOWE, USŁUGOWE I MANEWROWO-PARKINGOWE

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

1) 1624/2

2) 1490/3

3) 1624/2

4) 3443/11

5) 1650/1

6) 1650/1

7) 1650/1

8) 1635

9) 1635

10) 1635

11) 1635

12) 1635

13) 1635

14) 2191

15) 3946/4

16) 1650/3

17) 2032

18) 1759/2

19) 2409/2

20) 2032

21) 3077/3

22) 341/1 i 421/5

23) 2477

24) 1574/1 i 1574/2

Powierzchnia nieruchomości m2

1) 21

2) 25

3) 16,80

4) 18

5) 17,60

6) 17,60

7) 17,60

8) 6

9) 6

10) 6

11) 10

12) 7

13) 6,50

14) 16

15) 3

16) 26

17) 60

18) 40

19) 28

20) 40

21) 24

22) 20

23) 260

24) 132

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny wydzierżawia się pod garaże oraz na cele handlowe, usługowe i manewrowo-parkingowe

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 luty 2013r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Załączniki:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego, oznaczona numerami geodezyjnymi 3628/1 i 3629/4 stanowiąca jedną działkę budowlaną o łącznej pow. 773 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9 oraz KW PO1H/00026044/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.081,30 zł netto + 6.918,70 zł VAT

Brutto 37. 000,00 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

 

- wadium 4.000,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 5 marca 2013r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 28.01.2013r.

R.C.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego, oznaczona numerami geodezyjnymi 3627, 3629/3, 3630/5 i 4462 stanowiąca jedną działkę budowlaną o łącznej pow. 1336m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9 oraz KW PO1H/00026044/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.032,52 zł netto +11.967,48 zł VAT

Brutto 64.000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

 

- wadium 6.000,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 5 marca 2013r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 28.01.2013r.

R.C.

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowa/ Wiejska, oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 o pow. 1071 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 68.292,68 zł netto + 15.707,32 zł VAT

Brutto 84.000,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)

 

- wadium 8.000,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną w miejscowym planie 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 19 marca 2013r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 28.01.2013r.

R.C.

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/5 o pow. 1030 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.471,55 zł netto + 12.528,45 zł VAT

Brutto 67.000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

 

- wadium 6.000,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 12 marca 2013r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 28.01.2013r.

R.C.

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/4 o pow. 1025 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.471,55 zł netto + 12.528,45 zł VAT

Brutto 67.000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

 

- wadium 7.000,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 12 marca 2013r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 28.01.2013r.

R.C.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Topolowa/Sikorskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/3 o pow. 1068 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56.504,07 zł netto + 12.995,93 zł VAT

Brutto 69.500,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

- wadium 7.000,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 12 marca 2013r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 28.01.2013r.

R.C.

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

 

PO1H 00029672/6, PO1H 00018842/9

 

działki nr  3502, 3506, 3507 i 3508

 

52109 m2

 

nieruchomość wraz z urządzeniami przeznaczonymi na cele narciarskie, położona w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Chodzieży

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest przeznaczona na cele:

-teren - 10.28US - teren stoku narciarskiego, związany z sezonowym użytkowaniem terenu oraz realizacją urządzeń związanych z funkcjonowaniem zjazdu: wyciągi, obiekty stacji itp. oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Poza sezonem narciarskim teren może pełnić funkcję rolniczą;

-teren - 10.28UT - teren obsługi stoku narciarskiego, z realizacją obiektów obsługi o wysokości do III kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o nachyleniu połaci dachowych 40˚ ÷ 45˚; wyznaczony teren musi stanowić jedną nieruchomość;

Nieruchomość ma być zagospoda-rowana na prowadzenie stoku narciarskiego i innych usług rekreacyjno-sportowych związanych ze stokiem.

 

 

 

nie dotyczy

 

 

do oddania w dzierżawę

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Rocznie:

rok dzierżawy

stawka czynszu netto

w I roku 

5000,-zł

w II roku 

5000,-zł

w III roku 

10000,-zł

w IV roku 

10000,-zł

w V roku 

12000,-zł

w VI roku 

14400,-zł

w VII roku 

17280,-zł

w VIII roku 

20736,-zł

w IX roku 

24883,-zł

w X roku 

29860,-zł

 

do w/w czynszu trzeba doliczyć należny podatek VAT

 

corocznie do dnia 31 marca

Nie dotyczy

 

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

PouczenieArt. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1)  nie dotyczy

 2)  nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.                   Nie dotyczy

Chodzież, dnia 28 stycznia 2013r.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

Ogłasza Rokowania

po dwóch bezskutecznych przetargach, które odbyły się w dniach 15.10.2012r. oraz 3.12.2012r.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ulicy Miodowej oznaczona numerem geodezyjnym 558/1 o pow. 1472m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00032745/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36.800,00zł netto +23% VAT

Brutto 45.264,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 00/100)

 

- zaliczka 4.000,00 zł,

 

Rokowania odbędą się dnia 7 marca 2013r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem rolniczej działalności produkcyjnej, oznaczony w miejscowym planie symbolem 2.27MN-U/P.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej przez nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 4 marca 2013r. (poniedziałek).

 

Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania rokowań, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Chodzież, dnia 24.01.2013r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 22 stycznia 2013 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele handlowe, położonych w Chodzieży przy ulicy Kościelnej o pow. 34m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1) Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnymi: 4199/6, 37, 28/20, 199

2) Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnymi: 4197, 4196, 168/1, 168/2, 4195, 4194/3, 176, 184/1, 184/2, 184/3, 4194/2, 4194/1, 192

powierzchnia nieruchomości m2

1)               9474m2

2)              29.689m2

opis nieruchomości

Nieruchomości  gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem R i dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę gruntu wynosi :

1)            189,48zł brutto

2)            148,45zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

14 stycznia 2013r.

     

 

Wyłonienie Dzierżawcy działek nastąpi na posiedzeniu Komisji w dniu 27 lutego 2013r. (środa) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, w sali nr 305, na podstawie ustnych ofert złożonych przez zainteresowane strony obecne na tym posiedzeniu.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych wydzierżawieniem gruntów  o przybycie na posiedzenie Komisji w w/w terminie.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00027482/3

PO1H/00027153/8

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1742, 1820/2 i 1821/4

powierzchnia nieruchomości m2

Łączna pow. 822m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość  gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B i Bi

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy usługowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

0,30 zł za 1 m 2 + podatek VAT

303,32zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele manewrowe i parkingowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

9 stycznia 2013r.

 

Załączniki z mapką

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczona numerem geodezyjnym 3705/11 o pow. 67 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.800,00 zł netto +23% VAT

Brutto 7.134,00 zł

(słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100)

 

- wadium 700,00 zł w pieniądzu

 

Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2013r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 305

Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN.

 

Nieruchomość jest wydzierżawiona na cele rolnicze, poza tym nie jest ona przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 15 lutego 2013r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 11.01.2013r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 8 stycznia 2013 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy: Mickiewicza 22/1 i Słowackiego 4c/3, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00017572/8

PO1H/00018137/4

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1649/1

2243/2

powierzchnia nieruchomości m2

213

383

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 84,26m2,położony w Chodzieży przy ul. Mickiewicza 22/1. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.21,26m2

 2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,64m2,położony w Chodzieży przy ul. Słowackiego 4c/3. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,33m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

1) 170.000,-zł (w tym: cena lokalu 166.912,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.088,-zł)

2) 92.500,-zł (w tym: cena lokalu 91.560,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 940,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

08 stycznia 2013r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE HANDLOWE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE HANDLOWE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018832/6

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1718

powierzchnia nieruchomości m2

 34 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy usługowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

6,00 zł za 1 m 2 + podatek VAT

250,92 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10- każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele handlowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 lutego 2013r.

   

 Wyłonienie Dzierżawcy nieruchomości nastąpi na posiedzeniu Komisji w dniu 22 marca 2013r. (piątek) o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305, na podstawie ustnych ofert złożonych przez zainteresowane strony obecne na tym posiedzeniu.

 W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych wydzierżawieniem nieruchomości o przybycie na posiedzenie Komisji w w/w terminie.