2012

Zawiadomienie

Chodzież, dnia 28.12.2012r.

Nr ZP.271.7.2012 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 18.12.2012r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2013r", został rozstrzygnięty w dniu 28.12.2012r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Oczyszczania Miasta , ul. Łąkowa 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chodzież, dnia 27.12.2012r.

Nr ZP.271.6.2012  

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 17.12.2012r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2013r.", został rozstrzygnięty w dniu 27.12.2012r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Usług Komunalnych, ul. Młyńska 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

J.S.

Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Buczkowskiej, oznaczonej nr geodezyjnym 3730 o pow. 537m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 19 grudnia 2012r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Buczkowskiej, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3730 o pow. 537m2 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 2osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadia w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 25.830,00zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Buczkowskiej został Pan Jarosław Marczyński- Firma Handlowa Netto-Mar, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 26.200,00zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 27 grudnia 2012r.


Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację,

o wyniku rokowań przeprowadzonych po dwóch bezskutecznych przetargach, które odbyły się w dniach 12.09.2012r. oraz 24.10.2012r.

na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chodzieży przy ulicy Czechowskiego 4a/12 wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego numerem geodezyjnym 1600/23 pow. 322m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań.W dniu 17 grudnia 2012r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chodzieży przy ulicy Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 19073, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Do rokowań na zbycie nieruchomości lokalowej przystąpiła 1osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o rokowaniach tj. wpłaciła w terminie zaliczkę w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości lokalowej wraz z ułamkową częścią gruntu ustalona została na kwotę 78.000,00zł brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ulicy Czechowskiego 4a/12 zostali Państwo Magdalena i Roman Pietruszka, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 78.780,00zł brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 27 grudnia 2012r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Nr ZP.271.7.2012                                                                                       Chodzież, dnia 18.12.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2013r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2013r 1.Opis przedmiotu zamówienia:

I. Utrzymanie czystości obejmuje:

1.Omiatanie, tzn. zamiatanie i oczyszczanie utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników i placów z błota, piasku i innych zanieczyszczeń przy użyciu ręcznych narzędzi oraz zamiatarek mechanicznych samojezdnych.

2.Omiatanie ulic odbędzie się: - w strefie I - dwa razy w tygodniu, - w strefie II - raz w tygodniu, - w strefie III - dwa razy w miesiącu, wg załączonego zestawienia powierzchni (załączniki nr 1a, 1b, 1c do projektu umowy)

3.Omiatanie chodników i placów może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

4.Omiatanie jezdni należy wykonywać samojezdną zamiatarką mechaniczną.

5.Opróżniania koszy ulicznych należy dokonywać w miarę potrzeb nie odnosząc się do harmonogramu częstotliwości omiatania ulic.

6.Zamawiający podejmuje decyzję o uruchomieniu i odwołaniu -akcji zima-. Wykonawca robót zawiadamia wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego o podjętych działaniach.

7.W okresie obowiązywania -akcji zima- Wykonawca będzie dyspozycyjny przez 24 godz. dobę, czas reakcji na wezwanie nie będzie dłuższy niż 30 min. Nie obowiązuje tutaj podział strefowy zawarty w pkt 1.

8.W okresie zimowym w miejsce omiatania ulic obowiązuje odgarnianie śniegu z jezdni oraz chodników wraz z likwidacją gołoledzi.

9.Do likwidacji gołoledzi w okresie zimowym Wykonawca będzie wykorzystywał materiały zgromadzone i przygotowane przez Zamawiającego.

10.Oczyszczanie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą, na podstawie przepracowanych m-g i r-g.

II. Obsługa szaletu miejskiego przy Rynku obejmuje:

1.Utrzymanie porządku i czystości w szalecie i jego najbliższym otoczeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zapewnienie niezbędnych środków czystości oraz wykonanie drobnych napraw i remontów w ramach bieżącego utrzymania.

2.Szalety składają się z dwóch części: - część męska: 2 kabiny + 2 pisuary + 1 umywalka, - część damska: 2 kabiny + 1 umywalka.

3.Godziny otwarcia szaletu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

4.Obsługę szaletu stanowi 1 osoba zatrudniona przez Wykonawcę w wymiarze 8 godzin dziennie. 5.Ogrzewanie szaletu - elektrycznie.

6.Opłaty za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków oraz za zużytą energię elektryczną, ponosi Zamawiający.

7.Do zadań obsługi szaletu należy również otwieranie i zamykanie zewnętrznej kabiny sanitarnej czynnej poza godzinami pracy szaletu.

Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w strefie I, II, III.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9,         90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:             31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi omiatania dróg na powierzchni min. 100.000 m2. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1.samochód skrzyniowy o nośności do 3,5 tony - 4 szt. wraz z osprzętem tj. pług śnieżny, piaskarka, szczotka do usuwania błota pośniegowego, 2.samochód ciężarowy o masie własnej pow. 6 ton z napędem na oś przednią i tylną (z uwagi na ukształtowanie terenu wykonywania prac) wyposażony w piaskarkę oraz pług śnieżny, 3.samojezdną zamiatarkę mechaniczna na podwoziu samochodowym - 1 szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony - 6 osób, a w tym minimum 3 operatorów sprzętu - kierowców. 2.Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Wykaz podwykonawców - załącznik nr 4 do SIWZ.

3.Wykaz usług - załącznik nr 5 do SIWZ.

4.Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia. (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 3 SIWZ) - załącznik nr 6 do SIWZ.

5.Wykaz kadry pracowniczej zdolnej do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 4 SIWZ) - załącznik nr 7 do SIWZ.

6.Oświadczenie o dyspozycyjności Wykonawcy przez 24 godz./dobę, oraz o czasie reagowania na wezwanie do 30 minut.

7.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży.

8.Kserokopia zezwolenia na zbiórkę odpadów pochodzących z oczyszczanych placów i ulic stanowiących przedmiot zamówienia.

9.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ.

10.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

       Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr  515758 - 2012, dnia  18.12.2012r.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 18.12.2012

Załączniki:


J.S.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież, dnia 14.12.2012r.

Nr ZP.271.6.2012

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2013r.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1. Utrzymanie terenów zielonych w mieście Chodzieży na powierzchni 113.190,00 m2 obejmuje: (wykaz terenów zielonych stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy, pkt. I, II, III, IV):

1)Utrzymanie czystości na terenach zielonych - zamiatanie ciągów spacerowych i opróżnianie koszy, 2)Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników, koszenie w zależności od wzrostu trawy, 3)Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów, 4)Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych, 5)Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów,

2.Utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w mieście Chodzieży na powierzchni 28.444 m2 wg wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy pkt V): 1)Utrzymanie czystości - zamiatanie ciągów pieszych i powierzchni jezdni oraz opróżnianie koszy, a)Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników, koszenie w zależności od wzrostu trawy, b)Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów, c)Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych, d)Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów.

3.W okresie zimowym:

1)Odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi w ciągach spacerowych na terenach zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów. 2)Bieżące opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenów zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w należytym porządku, 3)Przegląd drzewostanu na terenie całego miasta, 4)Wykonanie działań związanych z dekoracją przedświąteczną na terenie miasta Chodzieży, 5)Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny od zgłoszenia usunąć zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych, 6)W okresie zimowym za utrzymanie ciągów spacerowych w stanie bezpiecznym dla ich użytkowników odpowiedzialny jest Wykonawca.

4.Pozostałe prace różne objęte ryczałtem (wg wykazu jak w załączniku nr 1do projektu umowy, pkt VI):

1)obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych, 2)montaż nowych ławek parkowych, 3)montaż nowych koszy ulicznych, 4)renowacja ławek parkowych, 5)renowacja koszy ulicznych, 6)utrzymanie czystości na obiektach kultu pamięci narodowej oraz składanie okolicznościowych wiązanek kwiatów i zniczy, 7)jednokrotne koszenie innych terenów zielonych (pobocza, skarpy, itp.)

5.Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą.

6.Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na: utrzymanie terenów zielonych, prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych, obsadzanie kwiatami, montaż ławek, montaż koszy, montaż znaków drogowych i oznakowania ulic, renowacja ławek i koszy ulicznych oraz utrzymanie obiektów kultu pamięci narodowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.30.00.00-3, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi w zakresie utrzymania zieleni na obszarze min 5 ha przez okres co najmniej 3 lat. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1. Ciągnik o mocy minimum 55 KM z przyczepą z osprzętem do akcji zimowej - pług + piaskarka ciągnikowa, 2. Mała piaskarka i pług do zimowego utrzymania ciągów pieszych, 3. Piły spalinowe min. 5 szt., 4. Mechaniczny sprzęt ogrodniczy (nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, sekatory), 5. Mini ciągnik z zestawem o masie całkowitej do 1,5 ton - 2 szt., 6. Kosiarka rotacyjna spalinowa do trawy - 5 szt., 7. Samojezdna kosiarka do trawy - 1 szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony w miesiącach luty i grudzień min 3 osoby, w okresie od marca do listopada min. 5 osób w tym - kierownik robót zatrudniony na czas nieokreślony musi posiadać wykształcenie kierunkowe minimum średnie ogrodnicze, pracownicy obsługujący piłę spalinową z uprawnieniami pilarza,- zieleniarz, ogrodnik i stolarz Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia. (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 3 SIWZ) 3.Wykaz kadry pracowniczej zdolnej do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 4 SIWZ).

4.Wykaz usług, (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 2 SIWZ).

5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży.

6.Kserokopia podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych na wysypisko śmieci

7.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ.

8.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 13 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl - Biuletyn Informacji Publicznej


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariiat - biuro nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania
wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.
Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 266361 - 2012, dnia 17.12.2012r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 17.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.S.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Wojska Polskiego 16c/4, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00020533/7

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2368/7

powierzchnia nieruchomości m2

898

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,58m2,położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 16c/4. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.6,88m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

157.700,-zł

 (w tym: cena lokalu 155.542,-zł cena udziału w prawie własności 2.158,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

11 grudnia 2012r.

Ogłoszenie

                                                                                                                      Chodzież, 06.12.2012

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy.

Lokal położony jest w Chodzieży przy Staszica 1:

 

·          powierzchnia użytkowa  101,24  m2,

·          lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym oraz etażowe centralne ogrzewanie.
 • lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
 • umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu styczniu 2013 roku,
 • kwota wywoławcza najmu została określona i wynosi zł./m² miesięcz-nie, netto
 • termin wnoszenia opłat za dany miesiąc do 10 danego miesiąca
 • ustalony czynsz będzie podwyższany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od 01 stycznia każdego roku

 

 Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

           Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie dostępne są w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3,   64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu :  067 / 282-03-22.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 OGŁOSZENIE

z dnia 30 listopada 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Słowackiego 4a/3, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018137/4

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2243/2

powierzchnia nieruchomości m2

383

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,07m2,położony w Chodzieży przy ul. Słowackiego 4a/3. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,48m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

cena nieruchomości

136.000,-zł (w tym: cena lokalu 135.060,-zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 940,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału do gruntu i części wspólnych nieruchomości w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

30 listopada 2012r.

     

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

22790

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4476/1

powierzchnia nieruchomości m2

70

opis nieruchomości

Lokal użytkowy usytuowany przy ul. Staszica 19 - do remontu

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności niezarobkowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2012r.

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

27 listopada 2012r.


I.H.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr ZP.271.4.2012                                                                                     Chodzież, dnia 28.11.2012r.                     


ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 20.11.2012r. przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Zakup fotoradaru dla Gminy Miejskiej w Chodzieży",  został  rozstrzygnięty  w dniu 28.11.2012r. 

            Za  ofertę najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano  ofertę   firmy LIFOR Sp. Z o.o., ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  kryterium cena  oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES DO 3 LAToznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

22790

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4476/1

powierzchnia nieruchomości m2

70

opis nieruchomości

Lokal użytkowy usytuowany przy ul. Staszica 19 - do remontu

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności niezarobkowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 sierpnia 2012r.

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

27 listopada 2012r.


I.H.

Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                              Chodzież, dnia 27.11.2012 r.

 

Miejski Zakład Komunikacji
Spółka z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

L.dz. 87/2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 19.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 244461 - 2012 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu

27 listopada 2012 r. Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta była zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ. Kwota brutto w ofercie dotycząca wykonania zamówienia wynosi 340.011,36 zł.

            Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Pana Michała Ignasiak - Stacja Paliw, ul Buszczaka 13, 64-800 Chodzież. Oferta otrzymała ogółem 100 punktów, z czego w kryterium ceny  60 punktów, w kryterium marża 40 punktów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Chodzież, dnia 20.11.2012r.

Nr ZP.271.3.2012

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Chodzież: „Zakup fotoradaru dla Gminy Miejskiej w Chodzieży"

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fotoradaru dla Gminy Miejskiej w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup fotoradaru dla Gminy Miejskiej w Chodzieży

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym - fotoradar w kontenerze w skład zamówienia wchodzą: - aparatura radarowa w kontenerze - oprogramowanie do obsługi fotoradaru, - obsługa techniczna ( przeszkolenie funkcjonariuszy, otrzymanie certyfikatów)

 

1.Aparatura radarowa musi charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi i cechami: a) pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera, b) musi być przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów na drodze posiadającej dwa pasy ruchu c) być przewoźna, przystosowana do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, łatwa w załadunku i rozładunku z chronionymi wszystkimi podzespołami przyrządu i urządzeniami dodatkowymi przez odpowiednie zabezpieczenia. d) posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25-250 km/h z zakresem działki elementarnej o 1km/h, e) wyróżniać się nieskomplikowaną procedurą programowania i obsługi z programem umożliwiającym szybkie ustawienie parametrów aparatu oraz danych takich jak data, godzina, miejsce pomiaru, prędkość mierzoną i dopuszczalną, f) umożliwiać zdalne sterowanie za pomocą komputera przenośnego z odległości nie mniejszej niż 100 m przy zastosowaniu przewodu i bezprzewodowo (z wykorzystaniem standardu Wi-Fi), g) po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia, h) wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej tj. - nr zdjęcia, - nr przyrządu pomiarowego którym wykonano pomiar, - zmierzoną prędkość, - obowiązujące ograniczenie prędkości, - datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sekundy, - adres pomiaru, - kierunek prowadzonego pomiaru, g) być wyposażona w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz oraz zapisem zdjęć w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie dowolnym programem graficznym, h) posiadać funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przenoszenia zawartości pamięci do innych programów analitycznych, i) po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej zapisu w pamięci urządzenia czytelnego zdjęcia na którym widoczny będzie nie budzący wątpliwości wizerunek kierującego oraz numer rejestracyjny pojazdu, j) posiadać funkcję wyeksponowania dowolnego fragmentu na zdjęciu ustawienia jasności, ostrości oraz kontrastu, k) aparat cyfrowy: - pracujący w technice cyfrowej z podaniem nazwy i typu, - matryca monochromatyczna (zapis obrazu w kolorze czarno-białym), - rozdzielczością nie większą niż 5 mln pikseli, - umożliwiający dokonanie zapisu zdjęć oraz bezbłędną identyfikację, - wyposażony w odpowiednie filtry - odblaskowy i antyrefleksyjny, i) lampa błyskowa: - osobnym źródłem zasilania, - brak efektu przegrzania, - interwał przeładunkowy max. 0,5 sek, - wykonywanie zdjęć w dzień i w nocy sposób nieoślepiający i bezpieczny dla kierowców, - czas pracy urządzenia min.8 h bez konieczności powtórnego ładowania akumulatorów j) być wyposażona w akumulatory żelowe oraz przyrząd do ich ładowania; k) minimum 98% wykonanych zdjęć nadawać się do dalszej obróbki dla wytworzenia dokumentacji mandatowo-procesowej l) być przystosowane do pracy przez całą dobę w temperaturach zewnętrznych min.-10°C do +50°C - ogólnie, oraz w różnych warunkach atmosferycznych ł) być wyposażone w pulpit sterowniczy przystosowany do sterowania,z podświetlonym polem odczytowym, które jest czytelne zarówno w dzień jak i w nocy oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim m) posiadać zatwierdzenie typu na wszystkie wymienione konfiguracje tj.: - prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie, - prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi, - prowadzenie pomiaru z kontenera, - prowadzenie pomiaru z masztu.

2.Wyposażenie w sprzęt komputerowy do przetwarzania zarejestrowanego materiału, w tym: Notebook 1 szt. Dell Vostro 3460 i3-2367M 4GB 500GB DVD-RW 14,0 HD3000 Windows 7 Pro 3 lata gw. Brązowy lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: Procesor - i3-2370M lub równoważny (35 Watt, 2cores, 4 threads) Prędkość procesora min - 2.4 GHz Pamięć podręczna L3 - Min 3 MB Dysk twardy (HDD) - Min 500 GB Prędkość obrotowa silnika - Min 7200 obr.min Zainstalowana pamięć - Min 4096 MB Rodzaj pamięci - SODIMM DDR3 Maksymalna wielkość pamięci - 8192 MB Ilość banków pamięci - 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci - 1 szt. Przekątna ekranu - Min 14 cali Typ ekranu - TFT HD LED AntiGlare Pracujący w rozdzielczości nominalnej rozdzielczość - 1366 x 768 Napęd optyczny - DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Typ baterii - Li-Ion (6 Cells) Rodzaje wyjść wejść - Min 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) Min 1 x HDMI Min 4x USB 3.0 Min 1x RJ-45 (LAN) Min 1x Wyjście słuchawkowe Min 1x wejście na mikrofon Bezprzewodowa karta sieciowa - Tak Typ bezprzewodowej karty sieciowej - IEEE 802.11b g n Bluetooth - Tak Czytnik kart pamięci - Tak Wyposażenie standardowe - 1x10 100 1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) Głośniki stereo Mikrofon Zintegrowana kamera Podświetlana klawiatura System operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Gwarancja - Okres gwarancji - 36 miesięcy, Rodzaj gwarancji: na miejscu u Klienta - reakcja następny dzień roboczy Torba do notebooka.

3.Wymagane warunki dodatkowe.

1. Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi, oprogramowanie, wydruki, menu obsługi winny być w języku polskim. 2. Licencjonowane oprogramowanie, programu do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, archiwizowania i opracowania dokumentacji mandatowej, które Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na opisane powyżej oprogramowanie. 3. Wykonawca złoży wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia i oprogramowania. Dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty, mają być złożone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości - na wszystkie niżej wymienione konfiguracje, tj. min. na: a) prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie, b) prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi, c) prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w kontenerze, d) prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w maszcie. 5. Aktualne świadectwo legalizacji wydane przez właściwy Okręgowy Urząd Miar wystawione dla Straży Miejskiej w Chodzieży. 6. Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej - dokument należy złożyć wraz z ofertą. 7. Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych. 8. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia na koszt własny w terminie 30 dni od daty dostawy, osób wskazanych przez Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. 9. Wymagania dot. gwarancji fotoradaru. a) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy na okres min 24 miesięcy od dnia dostawy i oddania do użytkowania. b) Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 10 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego. c) W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 10 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych. d) Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres 6 lat od daty upływu gwarancji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie zakupu programu komputerowego do obsługi systemu związanego z prowadzeniem dalszej procedury postępowania mandatowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.77.22.00-1, 38.11.51.00-5, 34.93.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencja). Jako 1 dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty. 2.Specyfikację oferowanego (nazwę i parametry techniczne).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 461720 - 2012, dnia 20.11.2012r.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 20.11.2012r.

 

J.S.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży
data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810183, faks 067 2810183.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: sp.z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 60.000 litrów. Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 3 razy w miesiącu tj. 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach z 30 dniowym terminem płatności. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego. Do ceny litra paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć sobie marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2013 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu . Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 1000 litrów

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez koncern, u którego Wykonawca dokonuje zakupu. 5.Cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). 6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. IV niniejszej SIWZ. 7.Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeśli dotyczy). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Marża - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowej, oznaczona numerem geodezyjnym 495/5 o pow. 357 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.600,00zł netto +23% VAT

Brutto 29.028,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 00/100)

 

- wadium 3.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone w miejscowym planie symbolem 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2013r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 14.11.2012r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowej, oznaczona numerem geodezyjnym 495/3 o pow. 119 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.900,00zł netto +23% VAT

Brutto 9.717,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 00/100)

 

- wadium 1.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone w miejscowym planie symbolem 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2013r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 14.11.2012r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowej, oznaczona numerem geodezyjnym 495/4 o pow. 239 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.800,00zł netto +23% VAT

Brutto 19.434,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 00/100)

 

- wadium 2.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2013r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone w miejscowym planie symbolem 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 9 stycznia 2013r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 14.11.2012r.

R.C.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4232/4

powierzchnia nieruchomości m2

11

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „B"

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej  i  usługowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata  zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 4,06zł  brutto  miesięcznie

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele manewrowe i parkingowe

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

5 listopada 2012r.

     

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy ulicy Buczkowskiej oznaczona numerem geodezyjnym 3730 o  pow. 537 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00018842/9,  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  25.830,00 zł brutto

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści 00/100złotych brutto)

Cena zawiera podatek VAT.

-      wadium  3.000,00  zł,

 

Cena nie obejmuje wartości nakładów poniesionych na budynek kotłowni znajdujący się na nieruchomości.  Do nabywcy nieruchomości będzie należało ewentualne rozliczenie z samoistnym posiadaczem nakładów na budynek kotłowni, ewentualna jego legalizacja lub rozbiórka.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia  19 grudnia 2012r.  (środa) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, działka gruntowa oznaczona symbolem „9.22U" stanowi teren istniejącej zabudowy usługowej,                      z prawem realizacji nowej zabudowy i rozbudowy obiektów istniejących. Maksymalna wysokość- II kondygnacje nadziemne, z dachem stromym.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Dojazd do działki odbywa się ulicą Buczkowską posiadającą nawierzchnię asfaltową.

W ciągu ulicy znajduje się pełne uzbrojenie techniczne.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  13 grudnia 2012r. (czwartek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego                    w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2,  pokój nr 410, pani R. Cieślik, tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 07.11.2012r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

Rokowania

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku               i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m², zapisanej w księdze wieczystej KW 19073, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,67m2.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  78.000,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 złotych )

-     wadium 7.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :   I-sza wpłata 15%+VAT,                          opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku  1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Rokowania odbędą się dnia 17 grudnia 2012r.  (poniedziałek) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki  w podanej wyżej wysokości             i  formie  na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 12 grudnia 2012r. (środa).

 

Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Zaliczki wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość ich odwołania, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,                  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

 

Chodzież, dnia 6.11.2012r.

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 5 listopada 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 744/3 o pow. 117m2, stanowiącej  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.


 

R.C.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

744/3

powierzchnia nieruchomości m2

117

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni ziemnej.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowi teren zieleni naturalnej i izolacyjnej , częściowo urządzonej.

cena nieruchomości

1.900,00 brutto

(cena nie zawiera podatku VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

5 listopada 2012r.

Informacja


I N F O R M A C J A


Burmistrza Miasta Chodzieży

o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chodzieży przy ulicy Marcinkowskiego 4/14 wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego numerem geodezyjnym 2294/16 pow. 1332m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań.W dniu 29 października 2012r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Chodzieży przy ulicy Marcinkowskiego 4/14, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2294/16 o pow. 1332m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 24487, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Do rokowań na zbycie nieruchomości lokalowej przystąpiła 1osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o rokowaniach tj. wpłaciła w terminie zaliczkę w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości lokalowej wraz z ułamkową częścią gruntu ustalona została na kwotę 37.000,00zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ulicy Marcinkowskiego 4/14 zostali Państwo Małgorzata i Andrzej Sienkiewicz, którzy zaoferowali za nieruchomość kwotę 37.370,00zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


 


Zawiadomienie

Chodzież, 31 października 2012 r.

 

 

GK.OŚ. 6220.6.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami/ zostało wszczęte na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego 29 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego : „Rozbudowy i przebudowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chodzieży w ulicach Mostowa, Rolna, Polna, Ludowa, Kwiatowa, Ofiar Gór Morzewskich, Reymonta, Wojska Polskiego", w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież".Otrzymują :

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 29, 64 - 800 Chodzież

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61 - 485 Poznań

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Chodzież, ul. Składowa 5

64 - 800 Chodzież

4. Internet

5. Tablica Ogłoszeń

6. GK a/a

M.Mu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2466

powierzchnia nieruchomości m2

20

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

2,00zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele urządzenia ogródka przydomowego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

24 października 2012r.OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ulicy Miodowej oznaczona numerem geodezyjnym 558/1 o pow. 1472m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00032745/3, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000,00zł netto +23% VAT

Brutto 61.500,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

- wadium 6.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem rolniczej działalności produkcyjnej, oznaczony w miejscowym planie symbolem 2.27MN-U/P.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej przez nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 28 listopada 2012r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 24.10.2012r.

R.C.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 24 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej nr geodezyjnym 3705/11 o pow. 67m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

R.C.

 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

3705/11

powierzchnia nieruchomości m2

67

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Karczewnik. Dojazd do działki ulicą Karczewnik posiadającą nawierzchnię gruntową.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

cena nieruchomości

7.134,00 brutto

(5.800,00zł netto + 23% VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

24 października 2012r.

     

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnymi: 4199/6, 37, 28/20, 199

2) Nieruchomość oznaczona nr geodezyjnymi: 4197, 4196, 168/1, 168/2, 4195, 4194/3, 176, 184/1, 184/2, 184/3, 4194/2, 4194/1, 192

powierzchnia nieruchomości m2

1)  9474m2

2) 29.689m2

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem R i dr

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę gruntu wynosi :

1) 189,48zł brutto

2) 148,45zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

22 października 2012r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW  29148 o pow. użytkowej 590,64  m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod - kan.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno - usługowej.

 

Cena wywoławcza miesięcznego wymiaru czynszu  wynosi  1476,60 zł netto.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Wadium 1500,00 zł ( tysiącpięćsetzłotych00/100) w pieniądzu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 1000  w sali   nr 305  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

 

Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony - 3 lata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości               i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A  I Oddział w Chodzieży           nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóźniej do dnia 3 grudnia 2012r (poniedziałek ).                   

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez pozostałe osoby, zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 - 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.

 

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

 

Chodzież, dnia 23 października 2012r.

 

I.H

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 18 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy: Rynek 20/4 i Marcinkowskiego 4/18, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00018334/5

2) PO1H/00024487/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1) 1756/2

2) 2294/16

powierzchnia nieruchomości m2

1) 341

2) 1332

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe:

1) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,24m2,położony w Chodzieży przy ul. Rynek 20/4. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.6,16m2

 2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,96m2,położony w Chodzieży przy ul. Marcinkowskiego 4/18. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow. 5,33m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1) 91.100zł (w tym: cena lokalu 89.000,-zł cena udziału w prawie własności

2.100,-zł)

2)127.700zł (w tym: cena lokalu 121.700,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

6.000,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

18 października 2012r.

     

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
z dnia 17 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Jagiellońskiej 11 przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00022653/8

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2252

powierzchnia nieruchomości m2

697

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,32m2,położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 11/8. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.6,13m2

2)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,39m2,położony w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 11/9. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow 7,05m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1)91.200zł (w tym: cena lokalu 84.600,-zł cena udziału w prawie własności

6.600,-zł)

2)77.900zł (w tym: cena lokalu 71.500,-zł cena udziału w prawie własności

6.400,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

17 października 2012r.

     

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

611

powierzchnia nieruchomości m2

            347

opis nieruchomości

                 Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej,

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 34,70zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna,  płatna do dnia 31-go marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

         

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

10 października 2012r.

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

 

            Niniejszym informujemy, że  Gmina Miejska w Chodzieży przystąpiła do grupowego  przetargu  na zakup energii elektrycznej.

            Dokumenty dotyczące przetargu  dostępne są na stronie internetowej Gminy Czempiń, która została upoważniona  przez Gminę Miejską w Chodzieży do przeprowadzenia do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania przetargowego.

            Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ : www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Sukces na miarę możliwości" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 3 października 2012 r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej 17 przeznaczonych do oddania w użytkowanie na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale niemieszkalne wraz z udziałem w prawie własności oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00008358/6

PO1H/00032977/8

PO1H/00032978/5

PO1H/00032979/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

3841

powierzchnia nieruchomości m2

0,2147

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe położone w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 17

- lokal nr 1 - niemieszkalny o powierzchni użytkowej 65,58 m2,

- lokal nr 2 - niemieszkalny o powierzchni użytkowej 165,37 m2, m2, do którego przynależy 5 pomieszczeń o łącznej pow. 42,08 m2 ,

- lokal nr 3 - niemieszkalny o powierzchni użytkowej 164,42 m2 , do którego przynależy 14 pomieszczeń o łącznej pow. 290,50 m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren istniejącej zabudowy usługowej zamieszkania zbiorowego; dopuszcza się przebudowę budynku na cele mieszkalne, z zakazem powiększania powierzchni zabudowy, chyba że powyższe będzie dotyczyć partii wejściowych do budynku, klatek schodowych lub dociepleń;

cena nieruchomości

Nie dotyczy.

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy.

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy.

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 Nie dotyczy.

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1 zł plus VAT.

terminy wnoszenia opłat

7 dni od zawarcia aktu notarialnego

zasady aktualizacji opłat

 Nie dotyczy.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w użytkowanie na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

21 dni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

3 października 2012r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 3 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, działek położonych w Chodzieży, przy ul. Kruczkowskiego/ Zwycięstwa, oznaczonych nr geodezyjnymi 1438/1 i 1439/4 o łącznej pow. 37m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1438/1 i 1439/4

powierzchnia nieruchomości m2

37

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Chodzieży przy ulicy Kruczkowskiego/ Zwycięstwa. Dojazd do działki z ulicy Kruczkowskiego kostką brukową.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, grunt zabudowany garażami.

cena nieruchomości

4.920,00 brutto

(4.000,00zł netto + 23% VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza wpłata 25%+VAT,

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu 3%+VAT

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Użytkowanie wieczyste do dnia 11.09.2068r.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

3 października 2012r.

 

 

 

 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 3 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ulicy Wojska Polskiego 16c/1 przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00020533/7

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2368/7

powierzchnia nieruchomości m2

898

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,30m2,położony w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 16c/1. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.5,46m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1)172.600zł (w tym: cena lokalu 170.600,-zł cena udziału w prawie własności

2.000,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

3 października 2012r.

     

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 2 października 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy: Żeromskiego 12/10, Żeromskiego 12/27 oraz Słowackiego 4c/3 przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018266/7

PO1H/00018137/4

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

2299/4

2243/2

powierzchnia nieruchomości m2

355

383

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,18m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 12/10. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,50m2

2) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,49m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 12/27. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow. 4,08m2

3) lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,74m2,położony w Chodzieży przy ul. Słowackiego 4c/3. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow. 3,33m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1)91.400zł (w tym: cena lokalu 90.533,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

867,-zł)

2)83.000zł (w tym: cena lokalu 82.133,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

867,-zł)

3) 97.700zł (w tym: cena lokalu 96.760,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym 940,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

2 października 2012r.

Zawiadomienie

Nr ZOMPO/271/1/2012                                                                            Chodzież, dnia 01.10.2012r.

                                                               

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa edukacyjna                               w ramach realizacji projektu  Nr POKL.09.01.02-30-040/12  „Sukces na miarę możliwości"    współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki".

           

 

            Działając w oparciu o artykuł 181 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku  (tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieścił informację na stronie internetowej, że  w dniu  28 września 2012r. Wykonawca złożyła zawiadomienie  o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego  w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej.          

           

            Zamawiający odmawia uznania zawiadomienia o podjęciu  niezgodnej z przepisami ustawy czynności,  wniesionego przez Wykonawcę w dniu 28.09.2012r.

 

Uzasadnienie

Zamawiający przy powtórnej ocenie ofert wezwał Wykonawcę EURO DORADZTWO, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień. Wykonawca przedstawił,  że na dzień składania ofert zrealizował 5 usług o wartości min. 100.000,00 zł oraz udzielił stosownych wyjaśnień.

W związku z powyższym Zamawiający uznał iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.  Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 100 punktów.

Zawiadomienie

Chodzież, dnia 28.09.2012r.

Nr ZOMPO/271/1/2012

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 o przekazanej informacji o niezgodnej z przepisami

ustawy czynności Zamawiającego

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu Nr POKL.09.01.02-30-040/12 „Sukces na miarę możliwości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki".

 

 

Działając w oparciu o artykuł 181 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że w dniu 28 września 2012r. Wykonawca: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań, poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

Nr ZOMPO/271/1/2012                                                                            Chodzież, dnia 24.09.2012r.

                                                               

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

 

            Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający  w związku                        z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę:  Wielkopolską Akademię Nauki            i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań,  unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru oferty z dnia 17.09.2012r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Usługa edukacyjna  w ramach realizacji projektu  Nr POKL.09.01.02-30-040/12 

„Sukces na miarę możliwości" współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Społecznego  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

 

            W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy zawiadamia,                   że wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert, została wybrana oferta firmy EURO DORADZTWO, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 100 punktów. W toku ponownego badania i oceny ofert,  Wykonawca został wezwany  na podstawie   art. 26 ust. 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych,  do uzupełniania dokumentów i złożenia wyjaśnień, po czym Zamawiający uznał, iż Wykonawca spełnia warunki udziału                                      w postępowaniu. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

           

            Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu przetargowym została również złożona oferta Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju,  ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań. W kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 97 punktów.

Zawiadomienie

Nr ZOMPO/271/1/2012                                                                            Chodzież, dnia 21.09.2012r.

                                                               

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o uznaniu zasadności treści przekazanej informacji o niezgodnej z przepisami

ustawy czynności Zamawiającego

oraz o przystąpieniu do powtórzenia czynności mającej na celu ponowną ocenę ofert

 i wybór oferty najkorzystniejszej                    

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa edukacyjna                               w ramach realizacji projektu  Nr POKL.09.01.02-30-040/12  „Sukces na miarę możliwości"    współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki". 

            Działając w oparciu o artykuł 181 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku  (tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.),  informuję, że w dniu  21 września 2012r. Wykonawca:  Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań,  poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.

            W związku z uznaniem informacji  za zasadną, unieważniam czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 17.09.2012r., jednocześnie przystępując  do powtórzenia czynności mających na celu ponowną ocenę ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

Rokowania

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa-lokal mieszkalny o pow. użytkowej 22,42 m2, położony w Chodzieży przy ul. Marcinkowskiego 4/14 wraz z udziałem 2618/107061 części działki o znaczonej numerem geodezyjnym 2294/16 o pow. 1332m², zapisanej w księdze wieczystej KW 24487, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, która zostanie oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 30 listopada 2097r.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,76m2.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi brutto 37.000,00zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy 00/100 złotych)

- zaliczka 4.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku.

Rokowania odbędą się dnia 29 października 2012r. (poniedziałek) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 24 października 2012r. (środa).

Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania rokowań, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia rokowań.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

Chodzież, dnia 19.09.2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr ZOMPO/271/1/2012                                                                            Chodzież, dnia 17.09.2012r.

                                                               

 

 

 

                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 05.09.2012r. przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Usługę edukacyjną w ramach realizacji projektu                        Nr POKL.09.01.02-30-040/12  „Sukces na miarę możliwości" współfinansowanego                               z  Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki", został  rozstrzygnięty  w dniu 17.09.2012r. 

            Za  ofertę najkorzystniejszą  ekonomicznie  uznano  ofertę  firmy EURO DORADZTWO, ul. Leśna 2, 64-840 Budzyń. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu przetargowym została również złożona oferta Wielkopolskiej Akademii Nauk i Rozwoju,  ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań. W kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała 97 punktów.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku               i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m², zapisanej w księdze wieczystej KW 19073, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,67m2.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  94.000,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 złotych )

-     wadium 9.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :   I-sza wpłata 15%+VAT,                          opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku  1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2012r.  (środa) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w podanej wyżej wysokości             i  formie  na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 19 października 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,                  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

 

Chodzież, dnia 13.09.2012r.

 

 

Zapytania ofertowe

Chodzież, dnia 7 września 2012 r.


 

W związku z realizacją projektu systemowego pn.: „Sukces na miarę możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
 
Załączniki:

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE BUDOWY GARAŻU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE BUDOWY GARAŻU

 

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Sosnowa/ Wiejska, oznaczona numerem geodezyjnym 495/7 o pow. 1071 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74.788,00zł netto +23% VAT

Brutto 91.989,24 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 24/100)

 

- wadium 10.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2012r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną w miejscowym planie 2.32MN.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 26 października 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy  ul. Topolowa/Sikorskiego,  oznaczona numerem geodezyjnym 3008/5 o  pow. 1030 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   76.714,00zł netto +23% VAT 

                                                Brutto  94.358,22 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 22/100)

 

-      wadium  10.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  25 października 2012r.  (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  19 października 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,    ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy  ul. Topolowa/Sikorskiego,  oznaczona numerem geodezyjnym 3008/4 o  pow. 1025 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   76.342,00zł netto +23% VAT 

                                                Brutto  93.900,66 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 66/100)

 

-      wadium  10.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  25 października 2012r.  (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  19 października 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,    ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy  ul. Topolowa/Sikorskiego,  oznaczona numerem geodezyjnym 3008/3 o  pow. 1068 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   79.545,00zł netto +23% VAT 

                                                Brutto  97.840,35 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 35/100)

 

-      wadium  10.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  25 października 2012r.  (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  19 października 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,    ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy                                          ul. Kochanowskiego,  oznaczona numerami geodezyjnymi 3628/1 i 3629/4 stanowiącymi jedną działkę budowlaną  o łącznej  pow. 773 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00018842/9 oraz KW PO1H/00026044/4, prowadzonymi  przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego              w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   33.231,00zł netto +23% VAT 

                                                Brutto  40.874,13 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 13/100)

 

-      wadium  5.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  18 października 2012r.  (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni asfaltowej                           i gruntowej.  

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  15 października 2012r. (poniedziałek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,    ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy                                          ul. Kochanowskiego,  oznaczona numerami geodezyjnymi 3627, 3629/3, 3630/5 i 4462  stanowiącymi jedną działkę budowlaną  o łącznej  pow. 1336m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00018842/9 oraz KW PO1H/00026044/4, prowadzonymi  przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   57.435,00zł netto +23% VAT 

                                                Brutto  70.645,05 zł

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 05/100)

 

-      wadium  7.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  18 października 2012r.  (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunt pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd do działki o nawierzchni asfaltowej                           i gruntowej.  

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  15 października 2012r. (poniedziałek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,    ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest  nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży w rejonie ulicy Miodowej oznaczona numerem geodezyjnym 558/1 o  pow. 1472m2, zapisana w księdze wieczystej KW  PO1H/00032745/3, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi   54.000,00zł netto +23% VAT 

                                                Brutto  66.420,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt sześć  tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100)

 

-      wadium  7.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  15 października 2012r.  (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej                               z dopuszczeniem rolniczej działalności produkcyjnej, oznaczony w miejscowym planie symbolem  2.27MN-U/P.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej przez nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejścia                     i przejazdu przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  10 października 2012r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,     ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 04.09.2012r.

R.C.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 4 września 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży, przy ul. Sosnowej, oznaczonej nr geodezyjnym 495/3 o pow. 119m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


R.C.

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

495/3

powierzchnia nieruchomości m2

119

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Sosnowej. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową i drogą o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej.

Grunt posiada podstawowe uzbojenie w sieci infrastruktury technicznej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

cena nieruchomości

9.717,00 brutto

(7.900,00zł netto + 23% VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

4 września 2012r.


 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 4 września 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży, przy ul. Sosnowej, oznaczonej nr geodezyjnym 495/4 o pow. 239m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

495/4

powierzchnia nieruchomości m2

239

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Sosnowej. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową i drogą o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej.

Grunt posiada podstawowe uzbojenie w sieci infrastruktury technicznej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

cena nieruchomości

19.434,00 brutto

(15.800,00zł netto + 23% VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

4 września 2012r.


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 4 września 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży, przy ul. Sosnowej, oznaczonej nr geodezyjnym 495/5 o pow. 357m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

R.C. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

495/5

powierzchnia nieruchomości m2

357

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Sosnowej. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową i drogą o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej.

Grunt posiada podstawowe uzbojenie w sieci infrastruktury technicznej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

cena nieruchomości

29.028,00 brutto

(23.600,00zł netto + 23% VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

4 września 2012r.

 


 

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

 z dnia 4 września 2012 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży, przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 744/3 o pow. 117m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

744/3

powierzchnia nieruchomości m2

117

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni ziemnej.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, stanowi teren zieleni naturalnej i izolacyjnej , częściowo urządzonej.

cena nieruchomości

1.900,00 brutto

(cena nie zawiera podatku VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

4 września 2012r.

 


 

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE

z dnia 4 września 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży, przy ul. Buczkowskiej, oznaczonej nr geodezyjnym 3730 o pow. 537m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3730

powierzchnia nieruchomości m2

537

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży przy ulicy Buczkowskiej. Dojazd do działki przez ulicę Buczkowską posiadającą nawierzchnię asfaltową .

W ciągu ulicy znajduje się pełne uzbrojenie sieci infrastruktury technicznej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana, przeznaczona jest pod tereny usług.

cena nieruchomości

25.830,00 brutto

(21.000,00zł netto + 23% VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

4 września 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nr ZOMPO/271/1/2012                                                                         Chodzież, dnia 05.09.2012r.

                                                               

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Chodzież: Usługa edukacyjna w ramach realizacji projektu Nr POKL.09.01.02-30-040/12 Sukces na miarę możliwości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 331668 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych , ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820241, faks 067 2820872.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zompo-chodziez.pl

 

Załączniki:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW  29148 o pow. użytkowej 590,64  m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod - kan.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno - usługowej.

 

Cena wywoławcza miesięcznego wymiaru czynszu  wynosi  1925,49 zł netto.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Wadium 2000,00 zł ( dwatysiącezłotych00/100) w pieniądzu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2012r. (piątek) o godz. 1000  w sali   nr 305  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

 

Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony - 3 lata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości               i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A  I Oddział w Chodzieży           nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóźniej do dnia 8 października 2012r (poniedziałek ).                   

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez pozostałe osoby, zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 - 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.

 

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

 

Chodzież, dnia 4 września 2012r.

 

I.H

Zawiadomienie

Chodzież, dnia 30.08.2012r.

Nr ChDK/271/2/2012 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 22.08.2012r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury", został rozstrzygnięty w dniu 30.08.2012r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę  Cine Project Polska Sp. Z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Chodzież, dnia 30.08.2012r.

Nr ChDK/271/2/2012 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. „Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury" następującego Wykonawcy:

1. KINO DIGITAL Sp. z o.o.,ul. Wółczyńska 133/327, 01-919 Warszawa

Wykonawca został odrzucony z postępowania na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zapisał w SIWZ „okulary polaryzacyjne do wyświetlania filmów 3D jednorazowego użytku", natomiast Wykonawca w formularzu oferty wpisał „okulary do systemu 3D DOLBY", które nie są okularami jednorazowego użytku, zaś w pozycji ‘Zestaw do projekcji 3D' wpisał system Dolby 3D, a jako specyfikację zaoferowanych okularów wskazał okulary „Master lmage" które nie funkcjonują z oferowanym przez Wykonawcę systemem DOLBY i nie dają możliwości oglądania obrazu trójwymiarowego w systemie Dolby, lecz tylko przy użyciu polaryzacyjnego systemu 3D. Są to 2 zupełnie różne produkty, które odpowiadają zupełnie innym systemom do projekcji 3D, tym samym ich zamienne użycie jest wykluczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nr ChDK/271/2/2012

                                                                               Chodzież, dnia 14.08.2012r.

 

                                                                                                                      

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Chodzież: Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ

w Chodzieskim Domu Kultury


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieski Dom Kultury , ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820513, faks 067 2820030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chdk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chodzieski Dom Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury 1

Opis przedmiotu zamówienia: Kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI i zestaw do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina NOTEĆ w Chodzieży.

Zakres dostawy: Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony (w ilości wskazanej przez zamawiającego) do Chodzieskiego Domu Kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

1.Kinowy projektor cyfrowy. Zgodny ze specyfikacją DCI - 1 szt.

2.Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI - 1 szt.

3.Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie - 1 szt.

4.Lampa (kolba) ksenonowa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie - 1 szt.

5.Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy - 1 szt.

6.Odpowiedni komputer lub panel sterujący projektora - 1 szt.

7.Procesor wizyjny ( skaler ) do obsługi sygnałów wizyjych z innych źródeł - 1 szt.

8.Zestaw do projekcji 3D - 1 szt.

9.Okulary polaryzacyjne do projekcji 3D - 286 szt.

10.Dostawa instalacji, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego oraz szkolenie kinooperatorów.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ .

Przedmiot zamówienie obejmuje również: Montaż i uruchomienie u zamawiającego oraz uczestnictwo podczas pierwszej projekcji.

Przeszkolenie w zakresie obsługi projektora cyfrowego 4 pracowników obsługi Zamawiającego w terminie do 3 dni od montażu projektora. Urządzenia i zestawy mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji do przedstawionych w załączniku Nr 6 do SIWZ.

Uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Zamawiającego, realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 48.90.00.00-1, 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 26.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium.

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)      w pieniądzu

2)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3

3) w gwarancjach bankowych

4)w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. Termin i miejsce wniesienia wadium 1)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 25 1090 1317 0000 0000 3100 0133 z dopiskiem - Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ 2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przed otwarciem ofert wadium wniesione w pieniądzu musi widnieć na koncie zamawiającego. 3)Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 4)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.

5)Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.

7)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencja). Jako 1 dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł. Do oferty należy również dołączyć dowód opłacenia polisy ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty.

2.Specyfikację oferowanego (nazwę i parametry techniczne).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieski Dom Kultury ul. Strzelecka 15 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 7:45, miejsce: Chodzieski Dom Kultury ul. Strzelecka 15 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zamówienie jest również finansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

       Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr  309230 - 2012, dnia  22.08.2012r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 22.08.2012r.

Załączniki:

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Chodzież, dnia 08.08.2012r.

 

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

 

           W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert  nr 5/2012" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01.02.2012 w sprawie:

 

 REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR-5 022 SEFAKO

 

Wpłynęła jedna oferta:

 

Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy„GRAJAN"

Sierniki 1

64-610 Rogoźno

Cena oferty netto: 40000,00 zł  (słownie:czterdzieścitysięcyzłotych 00/100)

 

Zgodnie §37  Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01.02.2012 Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. unieważnia postępowanie gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww zadania.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

                                    

I przetarg ustny nieograniczonyOGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chodzieży


ogłaszaI przetarg ustny
nieograniczonyna sprzedaż
nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku  i udziałem w prawie użytkowania
wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,86 m2, położony w
Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem
geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m², zapisanej w księdze wieczystej KW 19073,
prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,67m2.

Cena wywoławcza brutto
wynosi  113.000,00 zł(słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100 złotych )-     wadium
10.000,00 zł w pieniądzuWysokość
opłat z tytułu użytkowania wieczystego :   I-sza wpłata 15%+VAT,                          
opłata roczna za użytkowanie wieczyste
gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku  1%+VATopłata
roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen
gruntów, nie częściej niż raz w roku .Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2012r.  (środa) o godz.12ºº
w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje
się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej,
wielorodzinnej.Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest
przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium  w podanej wyżej wysokości             i 
formie  na konto Urzędu Miejskiego
w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w
Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 6 września  2012r. (czwartek).

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa
mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał
zalicza się w poczet ceny nabycia,wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca
przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia
uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu,
informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.Bliższych informacji udziela
Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,                  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R.
Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.R.C.

Chodzież, dnia 01.08.2012r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

NA OKRES  DO 3 LAT

 

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

29148

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1809/16

powierzchnia nieruchomości m2

590,64

opis nieruchomości

Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Łąkowej 2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość przeznaczona na wykonywanie działalności usługowej, usługowo - handlowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 1925,49 zł netto plus podatek VAT 23%

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna,  płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie  w najem na czas oznaczony do 3 lat

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie  Art. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

20 lipca 2012r.

     

 

I.H.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE BUDOWY PODJAZDU DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE BUDOWY PODJAZDU DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 13 lipca 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Żeromskiego 10/15, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18135

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2299/6

powierzchnia nieruchomości m2

355

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

 

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,77m2,położony w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 10/15. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow. 3,51m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

 

1)90.400zł (w tym: cena lokalu 89.370,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

1030,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

13 lipca 2012r.

     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

O wszczęciu postępowania na dostawę elementów sieci preizolowanej dn 76.1/140

 

Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 4/2012 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

Dostawa elementów sieci preizolowanej wg załączonej specyfikacji materiałowej (załącznik nr 2).

Wadium

Nie jest wymagane

Termin realizacji

30.07.2012 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 19.07.2012 r. do godz. 14.00.

Kryteria

Cena ofertowa - 100 %

Szczegółowa specyfikacja

Warunki zamówienia nr 4/2012 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews - Dział Techniczny, w godzinach 7.30 - 15.00

telefon 67/28 22 592

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Wybór oferty

Chodzież, dnia 26.06.2012r.

 

Wybór oferty

   W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: jednostopniowym zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie:

dostaw miału węglowego 22D; 23D lub 23-15-04 (import) w sezonie grzewczym 2012/2013 wg.SIWZ.

Wpłynęło w sumie dziewięć ofert:

WĘGIEL KLASA   22D

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena netto loco MEC

Cena brutto

Cena brutto

loco MEC

Termin płatności

 

1.

Hossa Sp. zo.o.

Ul. Spedytorska ½

70-632 Szczecin

 

310,00

 

350,00

 

381,30

 

430,50

30 dni

60 dni

 

2.

Lachowicz Energy Partner Sp z o.o.

Ul. Gdańska 13

70-661 Szczecin

357,00

 

360,34

417,00

 

420,34

439,11

 

443,22

512,91

 

517,02

30 dni

 

60 dni

 

3.

WĘGLOPASZ Sp. J.

Ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko - Żołędowo

348,00

 

355,50

378,00

 

385,50

428,04

 

437,27

464,94

 

474,17

30 dni

 

60 dni

 

4.

P.H.S. PETEK Rupik i Tarnówka Sp. J.

Ul. Dąbrowskiego 2

41-800 Zabrze

 

315,00

 

369,40

 

387,45

 

454,36

 

60 dni

 

5.

RTG TRADE SP. z o.o.

Ul. Drygasa 29

64-920 Piła

 

304,00

 

348,50

 

373,92

 

428,66

30 dni

60 dni

 

 

 

WĘGIEL KLASA   23D

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena netto loco MEC

Cena brutto

Cena brutto

loco MEC

Termin płatności

 

1.

Hossa Sp. zo.o.

Ul. Spedytorska ½

70-632 Szczecin

 

324,00

 

364,00

 

398,52

 

447,72

30 dni

60 dni

 

2.

WĘGLOPASZ Sp. J.

Ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko - Żołędowo

362,00

 

368,00

392,00

 

398,00

445,26

 

452,64

482,16

 

489,54

30 dni

 

60 dni

 

3.

P.H.S. PETEK Rupik i Tarnówka Sp. J.

Ul. Dąbrowskiego 2

41-800 Zabrze

 

335,00

 

374,40

 

412,05

 

460,51

 

60 dni

 

4.

RTG TRADE SP. z o.o.

Ul. Drygasa 29

64-920 Piła

 

329,00

 

365,85

 

404,67

 

450,00

30 dni

60 dni

 

WĘGIEL KLASA   23-15-0,4 IMPORT

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena netto loco MEC

Cena brutto

Cena brutto

loco MEC

Termin płatności

 

1.

Hossa Sp. zo.o.

Ul. Spedytorska ½

70-632 Szczecin

 

325,00

 

365,00

 

399,75

 

448,95

30 dni

60 dni

 

2.

Lachowicz Energy Partner Sp z o.o.

Ul. Gdańska 13

70-661 Szczecin

341,00

 

344,05

381,00

 

384,05

419,43

 

423,18

468,63

 

472,38

30 dni

 

60 dni

 

3.

WĘGLOPASZ Sp. J.

Ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko - Żołędowo

364,00

 

372,00

394,00

 

402,00

447,72

 

457,56

484,62

 

494,46

30 dni

 

60 dni

 

4.

RUDSPED A. Baron, N. Grymel Sp. J.

Ul. 1-go Maja 35

41-706 Ruda Śląska

345,00

 

355,00

400,00

 

410,00

424,35

 

436,65

492,00

 

504,30

30 dni

 

60 dni

 

5.

RTG TRADE SP. z o.o.

Ul. Drygasa 29

64-920 Piła

 

332,00

 

368,00

 

408,36

 

452,64

30 dni

60 dni

 

6.

HANSEATIC Cool &Coke Trading Polska Sp. z o.o.

Ul. Beniowskiego 5

80-382 Gdańsk

361,50

 

363,00

407,50

 

409,00

444,65

 

446,49

501,23

 

503,07

30 dni

 

60 dni

 

7.

BARTER S.A.

Ul. Legionowa 28

15-281 Białystok

 

370,00

 

420,00

 

455,10

 

516,60

30 dni

60 dni

 

8.

BM Kobylin Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 3

63-760 Zduny

 

xxx

 

388,00

 

xxx

 

477,24

 

xxx

 

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ tj. cenę netto za 1 Mg tonę miału węglowego loco MEC Chodzież.

 Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 ofertę nr 5 na węgiel 22D

 i ofertę nr 1 na węgiel 23-15-04 import

Dziękujemy za udział w postępowaniu

                                                              z poważaniem

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE

z dnia 26 czerwca 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w Chodzieży, przy ul. Miodowej, oznaczonej nr geodezyjnymi 558/1 o pow. 1472m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

558/1

powierzchnia nieruchomości m2

1472

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Miodowej. Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej przez nieruchomości oznaczone nr geodez. 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomosci zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntowa niezabudowana stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem rolniczej działalności produkcyjnej,

cena nieruchomości

66.420,00 brutto

(54.000,00zł netto + 23% VAT)

cena uwzględnia wartość służebności przejścia i przejazdu przez działki: 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

26 czerwca 2012r.

     

 

 

 

 


 

 

 

 

 

R.C.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana w KW PO1H/00026044/4 oraz PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

      Nieruchomość składa się z 2 działek oznaczonych nr geodezyjnymi: 3628/1 i 3629/4 stanowiącymi jedną działkę budowlaną

powierzchnia nieruchomości m2

Łączna powierzchnia 773

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego. Dojazd do działek o nawierzchni asfaltowej i gruntowej,

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działki gruntowe niezabudowane stanowiące grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, częściowo zadrzewione i zakrzewione,

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

cena nieruchomości

40.874,13 brutto

(33.231zł netto + 23% VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 czerwca 2012r.

 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana w KW PO1H/00026044/4 oraz PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

      Nieruchomość składa się z 4 działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3627, 3629/3, 3630/5

  4462 stanowiącymi jedną działkę budowlaną


powierzchnia nieruchomości m2

     Łączna powierzchnia 1336

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego. Dojazd do działek o nawierzchni asfaltowej i gruntowej,

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działki gruntowe niezabudowane stanowiące grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, częściowo zadrzewione i zakrzewione,

Nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.

cena nieruchomości

70.645,05 brutto

(57.435zł netto + 23% VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 czerwca 2012r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842, 30915

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

597/7, 597/9, 597/10, 597/11,597/13, 597/14, 597/15

powierzchnia nieruchomości m2

31170

opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy produkcyjnej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata roczna zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 154,20zł

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna płatna do dnia 30-go marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

25 czerwca 2012r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18331

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2296/2

powierzchnia nieruchomości m2

355

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,61m2,położony w Chodzieży przy ul.Jagiellońskiej 5/4. Lokal posiada pomieszczenie przynależne-piwnicę o pow.3,39m2

2)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,96m2,położony w Chodzieży przy ul.Jagiellońskiej 5/7. Lokal posiada pomieszczenie przynależne -piwnicę o pow. 3,34m2

3)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,64m2,położony w Chodzieży przy ul.Jagiellońskiej 5/5. Lokal posiada pomieszczenie przynależne -piwnicę o pow.4,87m2

 

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1)120.000zł (w tym: cena lokalu 118.867,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

1133,-zł)

2)119.000zł (w tym: cena lokalu 117.884,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

1116,-zł)

3)118.000zł (w tym: cena lokalu 116.854,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

1146,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

25 czerwca 2012r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

4040 (część)

powierzchnia nieruchomości m2

78

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzierżawia się na cele rolnicze.

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 7,80zł

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


Nie dotyczy

Nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

18 czerwca 2012r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

28951

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

3577/1

powierzchnia nieruchomości m2

10

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „dr”

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 1,85zł brutto miesięcznie

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele składowania materiałów

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

12 czerwca 2012r.

 

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa-lokal mieszkalny o pow. użytkowej 22,42 m2, położony w Chodzieży przy ul. Marcinkowskiego 4/14 wraz z udziałem 2618/107061 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2294/16 o pow. 1332m², zapisanej w księdze wieczystej KW 24487, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, która zostanie oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 30 listopada 2097r.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,76m2.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi brutto 48.000,00zł

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy 00/100 złotych)

- wadium 6.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku.

Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2012r. (wtorek) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2012r. (czwartek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

Chodzież, dnia 18.06.2012r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM NA OKRES DO 3 LAT.

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

      1. 3890

      2. 3891

powierzchnia nieruchomości m2

      1. 19,6

      2. 19,6

opis nieruchomości

Garaże usytuowane w rejonie ul. Wojska Polskiego

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży wynosi 3,69 zł brutto za 1 m2

terminy wnoszenia opłat

Opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w najem od 1 października 2012r.

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

15 czerwca 2012r.


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 06 czerwca 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położone są w Chodzieży, w rejonie ulicy Topolowa/Sikorskiego, stanowią własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

     1. 3008/3,

     2. 3008/4,

     3. 3008/5

powierzchnia nieruchomości m2

1) 1068,

     1. 1025,

     2. 1030,

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowa/Sikorskiego. Dojazd do działek o nawierzchni gruntowej,Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działki gruntowe niezabudowane stanowiące grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, częściowo zadrzewione i zakrzewione,

cena nieruchomości

1) 97.840,35 brutto

(79.545,00zł netto + 23% VAT)

2) 93.900,66 brutto

(76.342,00zł netto + 23% VAT)

3) 94.358,22 brutto

(76.714,00zł netto + 23% VAT)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

06 czerwca 2012r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

495/7

powierzchnia nieruchomości m2

1071

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Chodzieży w rejonie ulicy Sosowej/Wiejskiej. Dojazd o nawierzchni utwardzonej asfaltowej

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Działka gruntu niezabudowana stanowiąca grunt pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczona w miejscowym planie symbolem 2.32MN

cena nieruchomości

91.989,24 brutto

(74.788,00zł netto + 23% VAT)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

06 czerwca 2012r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Chodzież, dnia 12.06.2012r.Nr ChDK/271/1/2012


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 01.06.2012r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury", został rozstrzygnięty w dniu 12.06.2012r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Cine Project Polska Sp. Z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma „SHADOK AV" Piechuła Sp.k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze W kryterium cena oferta otrzymała 98 punktów

Wybór oferty


Wybór oferty


W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert nr 3/2012" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie:

 

Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji - wykazu ciepłomierzy(załącznik nr 2).

 

Wpłynęły cztery oferty:

 

 1. Miejska Energetyka Cieplna Sp.z.o.o

  1. ŁA

Ul. Kaczorska 20

Cena oferty netto: 8325,00 zł

(słownie:osiemtysięcytrzystadwadzieściapięćzłotych 00/100)

 1. ANTAP Grupa Sp. z o.o.

05-092 Łomianki

Ul. Racławicka 30

Cena oferty netto: 6825,00 zł zł

Słownie:sześćtysięcyosiemsetdwadzieściapięćzłotych 00/100)

 1. GRUPA Energa Serwis Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka

Ul. Celna 13

Cena oferty netto: 7810,00 zł

Słownie:siedemtysięcyosiemsetdziesięćzłotych

00/100)

 1. Zakład Usługowo-Handlowy

„REM Kępno" Sp.z o.o.

63-645 Łęka Opatowska

Ul. Brukowa 4

Cena oferty netto: 8410,00 zł

Słownie:osiemtysięcyczterystadziesięćzłotych 00/100)

 

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria ocen ofert przedstawione w SIWZ na

Usługę wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy.

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

ofertę nr 2

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup miału węglowego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

tel/fax: 67/282-25-92WARUNKI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WEGLOWEGO M II A DLA MEC SPÓŁKA Z O.O. CHODZIEŻ

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

Prezes Zarządu

Piotr Matyja

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

ustne rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m², zapisanej w księdze wieczystej KW 19073, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,67m2.


Cena wywoławcza brutto wynosi 83.000,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 złotych )

 • wadium 10.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego : I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Rokowania odbędą się dnia 18 lipca 2012r. (środa) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 13 lipca 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.


Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

 

Chodzież, dnia 30.05.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chodzież, dnia 01.06.2012r.Nr ChDK/271/1/2012
PRZETARG NIEOGRANICZONYChodzież: Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ

w Chodzieskim Domu KulturyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieski Dom Kultury , ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820513, faks 067 2820030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chdk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chodzieski Dom Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury 1

Opis przedmiotu zamówienia: Kinowy sprzęt cyfrowy zgodny ze standardami DCI i zestaw do projekcji trójwymiarowej (3D) wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktażem obsługi urządzenia dla kina NOTEĆ w Chodzieży.

Zakres dostawy: Zamawiający w ramach zadania wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony (w ilości wskazanej przez zamawiającego) do Chodzieskiego Domu Kultury. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

1.Kinowy projektor cyfrowy. Zgodny ze specyfikacją DCI - 1 szt.

2.Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI - 1 szt.

3.Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie - 1 szt.

4.Lampa (kolba) ksenonowa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie - 1 szt.

5.Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy - 1 szt.

6.Odpowiedni komputer lub panel sterujący projektora - 1 szt.

7.Procesor wizyjny ( skaler ) do obsługi sygnałów wizyjych z innych źródeł - 1 szt.

8.Zestaw do projekcji 3D - 1 szt.

9.Okulary polaryzacyjne do projekcji 3D - 286 szt.

10.Dostawa instalacji, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego oraz szkolenie kinooperatorów.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ .

Przedmiot zamówienie obejmuje również: Montaż i uruchomienie u zamawiającego oraz uczestnictwo podczas pierwszej projekcji.

Przeszkolenie w zakresie obsługi projektora cyfrowego 4 pracowników obsługi Zamawiającego w terminie do 3 dni od montażu projektora. Urządzenia i zestawy mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji do przedstawionych w załączniku Nr 6 do SIWZ.

Uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

Dostawa i montaż nowych urządzeń na miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Zamawiającego, realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 48.90.00.00-1, 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium.

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. w pieniądzu

 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3

3) w gwarancjach bankowych

4)w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. Termin i miejsce wniesienia wadium 1)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 25 1090 1317 0000 0000 3100 0133 z dopiskiem - Zakup sprzętu cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ 2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przed otwarciem ofert wadium wniesione w pieniądzu musi widnieć na koncie zamawiającego. 3)Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 4)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.

5)Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.

7)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.: Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencja). Jako 1 dostawę należy traktować zrealizowany zakres rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł. Do oferty należy również dołączyć dowód opłacenia polisy ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty.

2.Specyfikację oferowanego (nazwę i parametry techniczne).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieski Dom Kultury ul. Strzelecka 15 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Chodzieski Dom Kultury ul. Strzelecka 15 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 183132 - 2012, dnia 01.06.2012

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 01.06.2012r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O wszczęciu postępowania na usługę

wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy

 

Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 3/2012 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji - wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 2).

Wadium

Nie jest wymagane

Termin realizacji

06.07.2012 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 06.06.2012 r. do godz. 14.00.

Kryteria

Cena ofertowa - 100 %

Szczegółowa specyfikacja

Warunki zamówienia nr 3/2012 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.


Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews - Dział Techniczny, w godzinach 7.30 - 15.00

telefon 67/28 22 592

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

Załączniki


OGŁOSZENIE z dnia 23 maja 2012 r. Burmistrz Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

z dnia 23 maja 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowej, położonej w Chodzieży, przy ul. Wojska Polskiego 16E/9, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość stanowi wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00020533/7

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

2368/7

powierzchnia nieruchomości m2

898

opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,61m2,położony w Chodzieży przy ul.Wojska Polskiego 16E/9. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,14m2

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1)131.600zł (w tym: cena lokalu 129.753,-zł cena udziału w prawie własności 1.847,-zł)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

23 maja 2012r.

 

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE
z dnia 23 maja 2012 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz dla nieruchomości lokalowych, położonych w Chodzieży, przy ul. Mickiewicza 18, przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomości stanowią wyodrębnione lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego oraz części wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00027244/3

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1646/2

powierzchnia nieruchomości m2

595

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 35,02m2,położony w Chodzieży przy ul.Mickiewicza 18/1. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego

2)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,37m2,położony w Chodzieży przy ul.Mickiewicza 18/5. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

1)81.500zł (w tym: cena lokalu 77.442,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

4.058,-zł)

2)133.600zł (w tym: cena lokalu 126.605,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym

6.995,-zł)


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

23 maja 2012r.

 


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza po bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniu 26 marca 2012r. oraz 8 maja 2012r. ustne rokowania na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem rokowań jest najem lokalu użytkowego, usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW 29148 o pow. użytkowej 590,64 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod - kan.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno - usługowej.

Cena wywoławcza miesięcznego wymiaru czynszu wynosi 1476,60zł netto.

( słownie:jedentysiącczterystasiedemdziesiątsześćzłotych 60/100)

Do ceny wylicytowanej w rokowaniach dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.


Zaliczka 1500,00 zł (słownie: jedentysiącpięćsetzłotych00/100) .

Rokowania odbędą się dnia 28 czerwca 2012r. ( czwartek) o godz. 1000 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony - 3 lata.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A I Oddział w Chodzieży nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2012r (piątek ).

Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Zaliczkę wpłaconą przez pozostałe osoby, zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 - 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.

Organizator rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość ich odwołania, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia rokowań.


Chodzież, dnia 21 maja 2012r.


I.H

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


I N F O R M A C J A


Burmistrza Miasta Chodzieży

o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 752 pow. 2578m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 19 kwietnia 2012r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej, w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 752 o pow. 2578m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości przystąpiły 2 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 41.400,00zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100).


W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości, położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodez. 752 o pow. 2578 m2, został Pan Krzysztof Lehmann, który zaoferował za nieruchomość kwotę 42.900,00zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 27 kwietnia 2012r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa-lokal mieszkalny o pow. użytkowej 22,42 m2, położony w Chodzieży przy ul. Marcinkowskiego 4/14 wraz z udziałem 2618/107061 części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2294/16 o pow. 1332m², zapisanej w księdze wieczystej KW 24487, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży, która zostanie oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 30 listopada 2097r.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,76m2.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu wynosi brutto 56.000,00zł

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych)

- wadium 10.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku.

Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2012r. (środa) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 24 maja 2012r. (czwartek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

Chodzież, dnia 16.04.2012r.

Wybór oferty

Chodzież, dnia 16.04.2012r.

Wybór oferty

W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert nr 2/2012" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie:

dostaw materiałów do budowy węzła cieplnego wg. Specyfikacji materiałowej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wpłynęły cztery oferty:

 

 1. P.H.H.P i A.P. „EMET-IMPEX" Sp . z o.o.

70-101 Szczecin

Cena oferty brutto: 13137,63 zł

(słownie:trzynaścietysięcystotrzydzieścisiedemzłotych 63/100)

 1. Transmedium

43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto: 11440,48 zł

Słownie:jedenaścietysięcyczterystaczterdzieścizłotych 48/100)

 1. Z.P-H-U. „Pil-Gaz" Zofia Grzesiak

64-920 Piła

Cena oferty brutto: 11995,90 zł

Słownie:jedenaścietysięcydziewięćsetdziewięćdziesiątpięćzłotych

90/100)

 1. Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

Cena oferty brutto: 9552,08 zł

Słownie:dziewięćtysięcypięćsetpięćdziesiątdwazłote 08/100)

 

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria ocen ofert przedstawione w SIWZ na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego.

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

ofertę nr 4

Zawiadomienie w sprawie wykazu kąpielisk w mieście Chodzieży

 
Załączniki:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

O wszczęciu postępowania na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego

 

 

Zamawiający

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 2/2012 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów do budowy węzła cieplnego wg załączonej specyfikacji materiałowej (załącznik nr 2).

Wadium

Nie jest wymagane

Termin realizacji

30.04.2012 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 13.04.2012 r. do godz. 14.00.

Kryteria

Cena ofertowa - 100 %

Szczegółowa specyfikacja

Warunki zamówienia nr 2/2012 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews - Dział Techniczny, w godzinach 7.30 - 15.00

telefon 67/28 22 592

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Załączniki:

Wybór oferty

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziez.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 00002479

Chodzież, dnia 02.04.2012r.

 

 

Wybór oferty

 

W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert  nr 1/2012" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie:

 

 dostaw elementów sieci preizolowanej dn 76,1/140 wg. Specyfikacji materiałowej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Wpłynęły trzy oferty:

 

1. PREIZO Ryszard Szulgo

84-200 Wejherowo

Cena oferty brutto: 42217,76 zł

(słownie:czterdzieścidwatysiącedwieściesiedemnaściezłotych 76/100)

2. Transmedium

43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto: 53677,69 zł

Słownie:pięćdziesiąttrzytysiącesześćsetsiedemdziesiątsiedemzłotych 69/100)

3. Star Pipe Polska Sp. z o.o.

62-004 Czerwonak

Cena oferty brutto: 39862,16 zł

Słownie:trzydzieścidziewięćtysięcyzłotychosiemsetsześćdziesiątdwa

złote 16/100)

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria ocen ofert przedstawione w SIWZ  na dostawę elementów sieci preizolowanej dn 76,1/140.

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

         ofertę nr 3

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

                       

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW  29148 o pow. użytkowej 590,64  m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod - kan.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno - usługowej.

 

Cena wywoławcza miesięcznego wymiaru czynszu  wynosi  1925,49 zł netto.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Wadium 2000,00 zł ( dwatysiącezłotych00/100) w pieniądzu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2012r. ( wtorek) o godz. 1000  w sali   nr 305  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

 

Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony - 3 lata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości               i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A  I Oddział w Chodzieży           nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóźniej do dnia 4 maja 2012r (piątek ).                   

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez pozostałe osoby, zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 - 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.

 

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

 

Chodzież, dnia 2 kwietnia 2012r.

 

I.H

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona numerem geodezyjnym 752 o pow. 2578 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 41.400,00zł brutto

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100)

 

- wadium 5.000,00 zł w pieniądzu

 

 Przetarg odbędzie się dnia 19 kwietnia 2012r. (czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi tereny gruntów rolnych oraz zieleni.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2012r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 12 marca 2012r.

 

 

 

 

R.C.

Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m², zapisanej w księdze wieczystej KW 19073, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,67m2.

Cena wywoławcza brutto wynosi 108.000,00 zł

(słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100 złotych )

- wadium 10.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2012r. (czwartek) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2012r. (piątek).

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

 

Chodzież, dnia 14.03.2012r.

Ogłoszenie na dostawę elementów sieci preizolowanej dn 76,1/140

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży, materiały preizolowane dn 76,1/140

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
O wszczęciu postępowania na dostawę elementów sieci preizolowanej dn 76.1/140

Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
ul.I.Paderewskiego 2
64-800 Chodzież


Tryb postępowania
Postępowanie przetargowe nr 1/2012 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia
Dostawa elementów sieci preizolowanej wg załączone specyfikacji materiałowej (załącznik nr 2).

Wadium
Nie jest wymagane

Termin realizacji
30.04.2012 r.

Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 30.03.2012 r. do godz. 14.00.

Kryteria
Cena ofertowa – 100 %

Szczegółowa specyfikacja
Warunki zamówienia nr 1/2012 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu
Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00
telefon 67/28 22 592

Uwagi
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie: zadanie 1 – robót w branży drogowej, zadania 2 – robót w branży elektrycznej, zadania 3 – robót w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”
 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie: zadanie 1 – robót w branży drogowej, zadania 2 – robót w branży elektrycznej, zadania 3 – robót w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE

Załączniki:

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE ORAZ NA CELE USŁUG I HANDLU

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POD GARAŻE ORAZ NA CELE USŁUG I HANDLU

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 1624/2

2) 1624/2

3) 2366/3

4) 2849

5) 2191

6) 4086/13

7) 1490/3

8) 1827/48

9) 1827/48

10) 342/6

11) 1613/11

12) 1613/11

13) 1613/11

14) 1613/11

15) 2366/3

16) 1613/11

17) 1624/2

18) 4086/13

19) 1613/11

20) 1101

21) 1680/2

22) 342/6

23) 2027/9

powierzchnia nieruchomości m2

1) 21

2) 21

3) 12,50

4) 20

5) 16,50

6) 11,50

7) 22,44

8) 21

9) 21

10) 20

11) 10,75

12) 15,05

13) 15,14

14) 14,20

15) 4

16) 16,60

17) 21

18) 12,90

19) 4,25

20) 8

21) 30

22) 280

23) 4

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się pod garaże oraz na cele handlu i usług

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczywysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu płatna do 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata miesięczna za wydzierżawienie gruntu będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

14 luty 2012r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA CELE ROLNICZE

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

18842

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 359

2) 1575/4

3) 495/2 i 495/1

4) 3050/9

5) 2568

6) 2466

7) 1465

8) 996

9) 2466

10) 341/1

11) 2276

12) 435/1

13) 3584/2

14) 2466

15) 756 i 752

16) 944 i 2911

17) 3369

18) 3369

19) 3369

20) 3488

21) 1585/2, 1586/2, 1587/2, 1589/2, 1590,

1584, 1595, 1594, 1593, 1592

22) 1781/7

23) 495/5

24) 2597

25) 1461/1

26) 2092

27) 373/2

28) 634

29) 635/1

30) 575 i 576

powierzchnia nieruchomości m2

1) 465

2) 600

3) 303

4) 834

5) 400

6) 40

7) 667

8) 183

9) 21

10) 120

11) 65

12) 105

13) 300

14) 25

15) 3926

16) 9398

17) 210

18) 84

19) 95

20) 110

21) 23310

22) 501

23) 357

24) 148

25) 908

26) 100

27) 110

28) 920

29) 1013

30) 36825

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

14 luty 2012r.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW 29148 o pow. użytkowej 590,64 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, usługowo – handlowej.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wod – kan.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno – usługowej.


Cena wywoławcza miesięcznego wymiaru czynszu wynosi 1925,49 zł netto.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.


Wadium 2000,00 zł ( dwatysiącezłotych00/100) w pieniądzu.


Przetarg odbędzie się dnia 26 marca 2012r. ( poniedziałek) o godz. 1000 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.


Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony – 3 lata.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A I Oddział w Chodzieży nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóźniej do dnia 22 marca 2012r (czwartek ).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium wpłacone przez pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.


Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 – 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.


Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.Chodzież, dnia 17 lutego 2012r.


I.H

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUUrząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl


ZP.271.1.2012 Chodzież, dnia 15 lutego 2012r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie:

 • zadanie 1 - robót w branży drogowej,

 • zadanie 2 - robót branży elektrycznej,

 • zadanie 3 - robót branży sanitarnej,

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie:

 • zadanie 1 - robót w branży drogowej (wartość nadzorowanych prac wynosi 5.283.209,70 zł)

 • zadanie 2 - robót branży elektrycznej (wartość nadzorowanych prac wynosi 368.498,51 zł)

 • zadanie 3 - robót branży sanitarnej (wartość nadzorowanych prac wynosi 1.060.677,99 zł)

przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (a w szczególności art. 25, wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy oraz art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), oraz ustaleniami stron.

Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy:

 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym,

 2. zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji,

 3. nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji,

 4. zapewnienie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz inwestycji w zakresie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013,

 5. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,

 6. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia,

 7. monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe,

 8. zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

 9. współpraca z nadzorem autorskim,

 10. nadzór i akceptacja przeprowadzanych testów i technologicznych rozruchów,

 11. zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,

 12. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

 13. zachowanie poufności informacji,

 14. utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,

 15. zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,

 16. zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót i niezbędnych korekt tych rysunków,

 17. kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska,

 18. zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,

 19. zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,

 20. kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,

 21. sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonym w art. 10 Prawa budowlanego,

 22. rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót,

 23. szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych i zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych,

 24. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

 25. negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu,

 26. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,

 27. sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

 28. Uzyskanie we współpracy z Zamawiającym zmiany decyzji pozwolenia na budowę, jeśli taka konieczność zaistnieje,

 29. weryfikacja rysunków powykonawczych, robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót,

 30. przygotowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

 31. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów oraz przygotowaniem protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,

 32. przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia,

 33. wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia inwestycji oraz po jej zakończeniu,

 34. informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów,

 35. uczestniczenie w kontrolach instytucji dotującej, wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień - jeśli taka konieczność zaistnieje,

 36. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,

 37. ocenianie i pomoc w rozstrzyganiu wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, oraz problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

 38. organizowaniu i uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (minimum raz w roku) - po zakończeniu robót (okres gwarancji na roboty budowlane - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego),

 39. każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych Wykonawcy robót,

 40. okresowej inspekcji wad usuwanych przez Wykonawcę,

 41. uczestnictwie w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym,

 42. zarekomendowaniu zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót.

Decyzje Inspektorów Nadzoru dotyczące zmiany wykonania przedmiotu umowy, zawieszenia wykonania robót oraz zmiany wynagrodzenia wymagają zatwierdzenia Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie 1 - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy lub przebudowy dróg oraz ciągów komunikacyjnych o długości minimum 1 000 m każda, a charakter tych robót podobny był do niniejszego zakresu zamówienia. Wskazane roboty winny być zakończone i rozliczone, to znaczy doprowadzone do świadectwa przejęcia lub odbioru końcowego,

  • Zadanie 2 - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego o długości minimum 300 m każda, a charakter tych robót podobny był do niniejszego zakresu zamówienia. Wskazane roboty winny być zakończone i rozliczone, to znaczy doprowadzone do świadectwa przejęcia lub odbioru końcowego,

  • Zadanie 3 - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o długości minimum 300 m każda, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej, a charakter tych robót podobny był do niniejszego zakresu zamówienia. Wskazane roboty winny być zakończone i rozliczone, to znaczy doprowadzone do świadectwa przejęcia lub odbioru końcowego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Kandydaci na każde niżej wymienione stanowisko, muszą spełniać poniższe wymagania, nie dopuszcza się możliwość łączenia przez jedną osobę dwóch i więcej funkcji:

 • Zadanie 1 - Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót w specjalności drogowej po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

 • Zadanie 2 - Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

 • Zadanie 3 - Inspektor nadzoru robót elektrycznych - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie,

 2. Parafowany wzór umowy,

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 PZP.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

zmiana harmonogramu realizacji robót

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl biuletyn informacji publicznej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.chodziez.pl biuletyn informacji publicznej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, Chodzież - Sekretariat biuro 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna

2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

     

SzZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Inspektor nadzoru robót branży drogowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inspektor nadzoru robót branży drogowej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załącznik:

SIWZ


SzZ


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

19850

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

2308/1

2307/1

powierzchnia nieruchomości m2

247

718

opis nieruchomości

Nieruchomości lokalowe:

1)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,42m2,położony w Chodzieży przy ul.Żeromskiego 16/21. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,70m2

2)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,04m2,położony w Chodzieży przy ul.Żeromskiego 16/24. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,94m2

3)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,41m2,położony w Chodzieży przy ul.Żeromskiego 16/25. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,96m2

4)lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,46m2,położony w Chodzieży przy ul.Żeromskiego 16/28. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,89m2

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

cena nieruchomości

1) 100.900zł (w tym: cena lokalu 98.751,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym 2.149,-zł)

2) 109.800zł (w tym: cena lokalu 107.220,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym 2.580,-zł)

3) 138.000zł (w tym: cena lokalu 134.794,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym 3.206,-zł)

4) 91.000zł (w tym: cena lokalu 88.839,-zł cena udziału w użytkowaniu wieczystym 2.169,-zł)

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

6 luty 2012r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem do części wspólnych budynku i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 40,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1600/23 o pow. 322m², zapisanej w księdze wieczystej KW 19073, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Lokal posiada przynależną piwnicę o pow.3,67m2.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 113.000,00 zł

(słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100 złotych )

- wadium 10.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Przetarg odbędzie się dnia 6 marca 2012r. (wtorek) o godz.12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 1 marca 2012r. (czwartek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

Chodzież, dnia 30.01.2012r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

27427

2494

198

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

26,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Garncarskiej 3/1.

Teren zabudowy mieszkaniowej

55.000zł

(w tym: cena lokalu 52.787zł cena udziału w uż. wieczystym 2.213zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież, 13 stycznia 2012r.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży z przeznaczeniem na wykonywanie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

 

Odwołuje się II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 16 stycznia 2012r. o godz. 1000 na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży o pow. 590,64 m 2 oznaczonego nr. geodezyjnym 1809/16, zapisanego w księdze wieczystej KW 29148, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak zgody Rady Miejskiej w Chodzieży na wynajem w/w lokalu na czas nieoznaczony.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 12 stycznia 2012 roku

 

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem następujących lokali użytkowych:

1. II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 6 o pow. użytkowej 34,71 m2, wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł

 

wadium 1083,00 zł

 

2. II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 8 o pow. użytkowej 20,98 m3 wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną bez węzła sanitarnego.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł.

 

wadium  655,00 zł.

 

 

3. II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 5 o pow. użytkowej 26,04 m2,  wyposażonego w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową .

 czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł.

 

 wadium 812,00 zł.

 

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

 

Przetarg odbędzie się 3 lutego 2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 17 na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież, na każdą pozycje oddzielnie.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która zostaje ustalona jako trzykrotność ceny wywoławczej:

- lokal użytkowy przy ul. Piekary 6 - 1 354,00 zł.

- lokal użytkowy przy ul. Piekary 8 - 818,00 zł.

- lokal użytkowy przy ul. Krasińskiego 5 - 1 016,00 zł.

 natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Z przedmiotami najmu będzie można zapoznać się w dniach 1-2 lutego 2012 r. w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

18842

752

2578

Nieruchomość gruntowa  położona w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich

Teren gruntów rolnych oraz zieleni.

 

41.400,-zł brutto

 

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie

Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

Chodzież, dnia 13 stycznia 2012r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

PO1H/00022829/3

3177/1

660

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

52,69 m2, położony w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 44/2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,38m2.

Teren zabudowy mieszkaniowej

116.000zł

(w tym: cena lokalu 112.510zł cena udziału w uż. wieczystym 3.490zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież, 13 stycznia 2012r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 16.01.2012r.

Nr ZP/271/10/2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 16 grudnia 2011r., przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego", został rozstrzygnięty w dniu 16 stycznia 2012r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „POL-DRÓG Piła" Sp. Z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa zostanie zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

1. SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 94 punkty.

2. STRABAG Sp. Z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-810 Pruszków.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 98 punktów.

3. COLAS POLSKA Sp. Z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 75 punktów.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Chodzież, dnia 4 stycznia 2012r.

ZP.271.9.2011


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 15 grudnia 2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2012r.", został rozstrzygnięty w dniu 4 stycznia 2012r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Usług Komunalnych, Tadeusz Dąbrowicz, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 4 w Chodzieży.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

 

 

SzZ