2011

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Odpowiedzi na zapytania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na zapytania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego".

 


 

Zapytania oferentów dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zapytania oferentów dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży, celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego".
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

24487

2294/16

1332

Nieruchomość lokalowa przy ul. Marcinkowskiego 4/14, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

22,42m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,76m2.

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

56.000 zł

(w tym: cena lokalu 53.408zł cena udziału w uż. wieczystym 2.592zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

20533

2368/7

898

Nieruchomość lokalowa przy ul. Wojska Polskiego 16 b/7, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

62,05m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,25m2.

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

163.000 zł

(w tym: cena lokalu 160.951zł cena udziału w prawie własności 2.049zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

20533

2368/7

898

Nieruchomość lokalowa przy ul. Wojska Polskiego 16a/2, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

57,77 m2, do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,40m2.

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

137.000 zł

(w tym: cena lokalu 135.258zł cena udziału w prawie własności 1.742zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

               

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież, dnia 19 grudnia 2011r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę sieci dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Załączniki:

Zapytania:
Odpowiedzi:
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 ZP.271.9.2011                                                                                   Chodzież, dnia 15 grudnia 2011r.                                        

 

 

 Chodzież: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych

 na terenie miasta Chodzieży w 2012r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2827171, faks 67 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2012r.:

1.      Utrzymanie terenów zielonych w mieście Chodzieży na powierzchni 114.690 m2 obejmuje:

    (wykaz terenów zielonych stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy, pkt. I, II, III, IV):

1)      Utrzymanie czystości na terenach zielonych - zamiatanie ciągów spacerowych i opróżnianie koszy,

2)      Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnianie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy,

3)      Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów,

4)      Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych,

5)      Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów,

2.      Utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w mieście Chodzieży na powierzchni 28.444 m2 wg wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy pkt V):

1)      Utrzymanie czystości - zamiatanie ciągów pieszych i powierzchni jezdni oraz opróżnianie koszy,

2)      Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnianie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy,

3)      Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów,

4)      Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych,

5)      Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów.

3.      W okresie zimowym:

1)      Odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi w ciągach spacerowych na terenach zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów określonych w § 2 ust.1 i 2 projektu umowy,

2)      Bieżące opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenów zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w należytym porządku,

3)      Przegląd drzewostanu na terenie całego miasta: usuwanie suchych drzew, obcinanie obumarłych gałęzi i konarów oraz odrośli drzew,

4)      Wykonanie dekoracji przedświątecznej na terenie miasta Chodzieży przy użyciu materiałów Zamawiającego,

5)      Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny od zgłoszenia usunąć zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych,

6)      W okresie zimowym za utrzymanie ciągów spacerowych w stanie bezpiecznym dla ich użytkowników odpowiedzialny jest Wykonawca.

4.      Pozostałe prace różne objęte ryczałtem (wg wykazu jak w załączniku nr 1 pkt VI):

1)      obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych,

2)      montaż nowych ławek parkowych,

3)      montaż nowych koszy ulicznych,

4)      renowacja ławek parkowych,

5)      renowacja koszy ulicznych,

6)      utrzymanie czystości na obiektach kultu pamięci narodowej oraz składanie okolicznościowych wiązanek kwiatów i zniczy,

7)      koszenie innych terenów zielonych (pobocza, skarpy, itp.)

5.      Prace objęte umową, lecz nieuwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym rozliczane będą na podstawie kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawki określone w ofercie Wykonawcy:

1)      Uzupełnianie i naprawy elementów parkowych (np. pergoli, wyposażenia placów zabaw, itp.),

2)      Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych oraz drobne naprawy dróg i chodników w zakresie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego,

3)      Praca sprzętu przy obcinaniu obumarłych gałęzi i konarów oraz odrośli drzew,

4)      Utrzymanie drogi dojazdowej wraz z parkingiem do stoku narciarskiego.

6.      Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą wg stawek robocizny i sprzętu wynikających ze złożonej oferty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na: utrzymanie terenów zielonych, prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych, obsadzanie kwiatami, montaż ławek, montaż koszy, renowacja ławek i koszy ulicznych, utrzymanie obiektów kultu pamięci narodowej oraz koszenie innych terenów zielonych (pobocza, skarpy, itp.)

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.30.00.00-3, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi w zakresie utrzymania zieleni na obszarze min 5 ha przez okres co najmniej 3 lat. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1. Ciągnik omocy minimum 55 KM z przyczepą z osprzętem do akcji zimowej - pług + piaskarka ciągnikowa, 2. Mała piaskarka i pług do zimowego utrzymania ciągów pieszych, 3. Piły spalinowe min. 5 szt., 4. Mechaniczny sprzęt ogrodniczy (nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, sekatory), 5. Mini ciągnik z zestawem o masie całkowitej do 1,5 ton - 2 szt., 6. Kosiarka rotacyjna spalinowa do trawy - 5 szt., 7. Samojezdna kosiarka do trawy - 1 szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony w miesiącach luty igrudzień min 3 osoby, w okresie od marca do listopada min. 5 osób w tym - kierownik robót zatrudniony na czas nieokreślony musi posiadać wykształcenie kierunkowe minimum średnie ogrodnicze, pracownicy obsługujący piłę spalinową zuprawnieniami pilarza,- zieleniarz, ogrodnik i stolarz Wykonawca złoży wraz zofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz zinformacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wzakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału wpostępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział wrealizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • III.4.3.1)
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

 • III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5):

1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2.      Wykaz stawek robocizny i sprzętu - załącznik nr 8 do SIWZ,

3.      Formularz cenowy - załącznik nr 9 do SIWZ,

4.      Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia. (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 3 SIWZ),

5.      Wykaz kadry pracowniczej zdolnej do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 4 SIWZ),

6.      Wykaz usług, (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 2 SIWZ),

7.      Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży,

8.      Kserokopia podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych na wysypisko śmieci,

9.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ,

10.  Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 13 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

 

 • III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 • IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 • IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 • IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 • IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl, biuletyn informacji publicznej
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

 • IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.
 • IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 • IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

            Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej. Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 428300-2011 w dniu 15.12.2011r. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 15.12.2011r.

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzZ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

19073

1600/23

322

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej

40,86 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 4a/12. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,67m2.

Teren zabudowy mieszkaniowej

113.000zł

(w tym: cena lokalu 112.183zł cena udziału w uż. wieczystym 817zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież, 9 grudnia 2011r.

 

 

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2012r

Chodzież, dnia 12 grudnia 2011r.

ZP.271.8.2011

 

„Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu

miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2012r"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2827171, faks 67 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2012r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Utrzymanie czystości obejmuje:

1. Omiatanie, tzn. zamiatanie i oczyszczanie utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników i placów z błota, piasku i innych zanieczyszczeń przy użyciu ręcznych narzędzi oraz zamiatarek mechanicznych samojezdnych.

2. Omiatanie ulic odbędzie się:

- w strefie I - dwa razy w tygodniu,

- w strefie II - raz w tygodniu,

- w strefie III - dwa razy w miesiącu,

wg załączonego zestawienia powierzchni (załącznik nr 1a, 1b, 1c do projektu umowy)

3. Omiatanie chodników i placów może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

4. Omiatanie jezdni należy wykonywać samojezdną zamiatarką mechaniczną.

5. Opróżniania koszy ulicznych należy dokonywać w miarę potrzeb nie odnosząc się do harmonogramu częstotliwości omiatania ulic.

6. Zamawiający podejmuje decyzję o uruchomieniu i odwołaniu „akcji zima". Wykonawca robót zawiadamia wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego o podjętych działaniach.

7. W okresie obowiązywania „akcji zima" Wykonawca będzie dyspozycyjny przez 24 godz./dobę, czas reakcji na wezwanie nie będzie dłuższy niż 30 min. Nie obowiązuje tutaj podział strefowy zawarty w pkt 1.

8. W okresie zimowym w miejsce omiatania ulic obowiązuje odgarnianie śniegu z jezdni oraz chodników wraz z likwidacją gołoledzi.

9. Do likwidacji gołoledzi w okresie zimowym Wykonawca będzie wykorzystywał materiały zgromadzone i przygotowane przez Zamawiającego.

10. Oczyszczanie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą, na podstawie przepracowanych m-g i r-g.

 

II. Obsługa szaletu miejskiego przy Rynku obejmuje:

1. Utrzymanie porządku i czystości w szalecie i jego najbliższym otoczeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zapewnienie niezbędnych środków czystości oraz wykonanie drobnych napraw i remontów w ramach bieżącego utrzymania.

2. Szalety składają się z dwóch części:

- część męska: 2 kabiny + 2 pisuary + 1 umywalka,

- część damska: 2 kabiny + 1 umywalka.

3. Godziny otwarcia szaletu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

4. Obsługę szaletu stanowi 1 osoba zatrudniona przez Wykonawcę w wymiarze 8 godzin dziennie.

5. Ogrzewanie szaletu - elektrycznie.

6. Opłaty za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków oraz za zużytą energię elektryczną, ponosi Zamawiający.

7. Do zadań obsługi szaletu należy również otwieranie i zamykanie zewnętrznej kabiny sanitarnej czynnej poza godzinami pracy szaletu.

Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2012r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w strefie I, II, III.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi omiatania dróg na powierzchni min. 100.000 m2. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1. samochód skrzyniowy o nośności do 3.5 tony - 4 szt. wraz z osprzętem tj. pług śnieżny, piaskarka, szczotka do usuwania błota pośniegowego, 2. samochód ciężarowy omasie własnej pow. 6 ton z napędem na oś przednią i tylną (z uwagi na ukształtowanie terenu wykonywania prac) wyposażony w piaskarkę oraz pług śnieżny, 3. samojezdną zamiatarkę mechaniczna na podwoziu samochodowym - 1szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać wpełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony - 6 osób a w tym minimum 3operatorów sprzętu - kierowców. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ñ III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz zinformacją opodstawie dysponowania tymi zasobami,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wzakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału wpostępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu wzakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

ñ III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5):

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wykaz stawek robocizny i sprzętu - załącznik nr 8 do SIWZ.

3. Formularz cenowy - załącznik nr 9 do SIWZ.

4. Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia. (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 3 SIWZ) - załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Wykaz kadry pracowniczej zdolnej do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 4 SIWZ) - załącznik nr 7 do SIWZ.

6. Wykaz usług, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

7. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 4 do SIWZ.

8. Oświadczenie o dyspozycyjności Wykonawcy przez 24 godz./dobę, oraz o czasie reagowania na wezwanie do 30 minut.

9. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży.

10. Kserokopia zezwolenia na zbiórkę odpadów pochodzących z oczyszczanych placów i ulic stanowiących przedmiot zamówienia.

11. Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ.

12. Dokumenty wymienione powyżej w pkt. niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl - biuletyn informacji publicznej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej. Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 422522 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 12.12.2011r.

 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 08.12.2011 r.

 

Miejski Zakład Komunikacji
Spółka z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

L.dz. 111/2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 29.11.2011 r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 400710 - 2011 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu

8 grudnia 2011 r. Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Złożona oferta była zgodna z wymogami zawartymi w SIWZ. Kwota brutto w ofercie dotycząca wykonania zamówienia wynosi 331.421,04 zł.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Pani Alicji Ignasiak - Stacja Paliw, ul Buszczaka 13, 64-800 Chodzież. Oferta otrzymała ogółem 100 punktów, z czego w kryterium ceny 60 punktów, w kryterium marża 40 punktów.

 

 

Prezes

 

/-/ Stefan Jerynkicz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wyniki konsultacji - program współpracy z NGO 2012

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012"

Konsultacje odbyły się w dniach od 18 do 25 listopada 2011 r. zgodnie z z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 86/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012."

We wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynął jeden wniosek konsultacyjny, złożony przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wniosek zawierał pięć propozycji zmian programu.

1) Zmiany brzmienia §7. ust. 1. „Priorytetowe zadania publiczne" poprzez dodanie zapisu „zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej w Chodzieży" Propozycję odrzucono, gdyż w §7. ust 2. Programu istnieje zapis, który pozwala na wspieranie również niewymienionych w §7. ust. 1. w miarę dysponowania przez Gminę Miejską w Chodzieży odpowiednimi środkami.
2) Zmiany brzmienia §7. w postaci poprawienia błędu w zapisie „Zadania, które w roku 2011 Gmina Miejska w Chodzieży...". Propozycja została przyjęta, a zmianę wprowadzono w trybie autopoprawki z dnia 28 listopada 2011 r.
3) Zmiany brzmienia §9. Programu poprzez dodanie punktu o treści: Rozpatrywanie ofert w trybie uproszczonym". Propozycję odrzucono. Możliwość rozpatrywania ofert w trybie uproszczonym gwarantuje już art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Zmiany brzmienia §9. ust. 1. pkt 1. Programu z brzmienia: „Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie." na „Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym zadań wieloletnich, określonych w programie." Propozycję odrzucono ze względu na roczne wykonanie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz brak wieloletnich planów dotowania sektora pozarządowego. Jednoroczny budżet pozwala ponadto na bardziej precyzyjne planowanie wydatków gminy oraz szybsze reagowanie względem zmieniających się realiów i potrzeb społecznych.
5) Zwiększenia wysokości środków przeznaczonych przez Gminę Miejską w Chodzieży na realizację zadań publicznych w roku 2012. Propozycję odrzucono, gdyż wysokość wspomnianej kwoty określa budżet Gminy na rok 2012, który jest skonstruowany odpowiednio do sytuacji ekonomicznej Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Wniosek nie był kompletny pod względem formalnym. Nie zawierał bowiem dokumentów wymaganych w §7 uchwały nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załącznik:

wyniki wraz z wnioskiem i udzielonymi odpowiedziami w formacie .pdf 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW 29148 o pow. użytkowej 590,64 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno - usługowej.

 

Stawka wywoławcza za 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 3,26 zł netto.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Wadium wynosi 2000,00 zł ( dwatysiącezłotych00/100).

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2012r. ( poniedziałek ) o godz. 1000 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A I Oddział w Chodzieży nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2012r (czwartek).  

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 - 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.

 

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

 

Chodzież, dnia 29 listopada 2011r.

 

I.H

Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży

Chodzież, dnia 29.11.2011r.

 

L.dz.  111 /2011

 

 

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2810183, faks 67 2810183.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 60.000 litrów.

Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 3 razy w miesiącu tj. 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach z 30 dniowym terminem płatności. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

Do ceny litra paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć sobie marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2011 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu . Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 1000 litrów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

 

 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez koncern, u którego Wykonawca dokonuje zakupu. 5.Cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). 6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. IV niniejszej SIWZ. 7.Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeśli dotyczy). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Marża - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,.

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 10:00,

miejsce: Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

Numer ogłoszenia: 400710 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

Załączniki:

- SIWZ

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 22 listopada 2011r.

ZP/271/7/2011


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 04.11.2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Budowę separatora wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 22.11.2011r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Inżynieryjnego „INSMONT" Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Noteckiej 36 w Chodzieży.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


 

 

 

 

 

 

 

 

SzZ

Ogłoszenie

Chodzież,  15 listopada 2011 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczone do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu są następujące lokale użytkowe:

1. Lokal położony w Chodzieży przy ul. Piekary 8 o powierzchni użytkowej

20, 98 m2

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną. Nie posiada wc.

2. Lokal położony w Chodzieży przy ul. Piekary 15 o powierzchni użytkowej 15,18 m2, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną natomiast wc dostępne jest z korytarza .

3. Lokal położony w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 5 o powierzchni użytkowej  26,04 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym. Posiada zaplecze oraz w.c.

 

Lokale mogą być przeznaczone na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Umowy najmu zostaną zawarte w miesiącach : grudniu 2011 r. oraz lutym 2012 r.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie dostępne w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3,  64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu (067) 282-03-22.

Ogłoszenie

Chodzież, dn. 22 listopada 2011 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Chodzieży przy ul. Piekary 6 o powierzchni użytkowej 34,71 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Umowa najmu zostanie zawarta w miesiącu marcu 2012 roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul.Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu (67) 282-03-22.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m 2

 

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

cena nieruchomości

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

 

PO1H/00022697/8

 

3018/2

 

3846

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem muszli koncertowej

Teren ogólnodostępnych usług w zakresie kultury

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 

wysokość opłaty z tytułu użytkowania

 

termin wnoszenia opłaty

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

Jednorazowa opłata

1,00 zł +VAT

Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy notarialnej.

 

Nie dotyczy

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie na rzecz CHDK

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie - nie dotyczy.

 

Chodzież, dnia 17 listopada 2011r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m 2

 

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

cena nieruchomości

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

 

PO1H/00032610/8

 

3843

 

9642

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana domkami campingowymi.

Teren istniejącej zabudowy usług rekreacji w budynkach tymczasowych

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 

wysokość opłaty z tytułu użytkowania

 

termin wnoszenia opłaty

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

Jednorazowa opłata

1,00 zł +VAT

Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy notarialnej.

 

Nie dotyczy

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie na rzecz CHDK

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie - nie dotyczy.

 

Chodzież, dnia 17 listopada 2011r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

19073

1600/23

322

Nieruchomość lokalowa przy ul. Czechowskiego 4b/7, lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

53,20 m2

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,37m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

140.000 zł

(w tym: cena lokalu 139.183zł cena udziału w uż. wieczystym 817zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież, dnia 21 listopada 2011r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

18842

1182

38

(część działki)

 

Grunt położony  w Chodzieży u zbiegu ulic: Ofiar Gór Morzewskich/ M. Dąbrowskiej

Teren zabudowy usługowej,  wydzierżawia się na cele handlowo-usługowe

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Miesięczna wysokość czynszu za grunt

 

228,00złnetto+52,44zł Vat=

280,44zł brutto

opłata miesięczna za dzierżawę gruntu płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

opłata miesięczna za dzierżawę będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów i obowiązywać będzie od wejścia w życie Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości

 

oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) nie dotyczy

 2) nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.  Nie dotyczy

 

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy 2012

ZARZĄDZENIE nr 86/2011
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 17 listopada 2011 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012."


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Organizacja konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18 listopada 2011 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 25 listopada 2011 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
a) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty
elektronicznej: promocja@chodziez.pl
b) osobiście - poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w biurze nr 409 Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. Paderewskiego 2.
4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

Burmistrz Miasta Chodzieży
/-/ Jacek Gursz

załączniki 

Uchwala_RM___konsultacje

zarzadzenie_konsultacje

projekt_programu_wspolpracy_2012

zal2_formularz_pdf

zal2_formularz_doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Chodzież, dnia 04.11.2011r.

Nr ZP/271/7/2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlaneChodzież: Budowa separatora wód opadowych i roztopowych

wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej

w ulicy Leśnej w ChodzieżyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa separatora wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa separatora wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej w Chodzieży

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres robót do wykonania obejmuje:

 1. Separator wód opadowych i roztopowych wyposażony w pakiety filtrów koalescencyjnych oraz wewnętrzne obejście hydrauliczne. Obudowę stanowi studnia monolityczna Ø 1500 z betonu C-35.

 2. Piaskownik wód opadowych i roztopowych jako monolityczna studnia Ø 1800 z betonu C-35 z fabrycznym wyposazeniem.

 3. Studnie rewizyjne na kanale deszczowym, 3 szt. Ø 1000 z betonu C-35.

 4. Kanał deszczowy o długości 48,50 m, Ø 400 wykonany z rur PVC klasy SN-82. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:

a) Projektem budowlanym,

b) zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

c) Przedmiarem robót.

W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.

4. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych

producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych).

W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od

innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i

materiałów ujętych w projekcie.

5. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania

zamówienia.

6. Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie na

którym będą prowadzone niniejsze roboty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Roboty budowlane związane z budową separatora wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową końcowego odcinka kanalizacji deszczowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie i rzetelnie wykonał co najmnie jedno zamówienie obejmujące roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym wymagane przepisami uprawnienia budowlane. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

 4. Wykaz osób, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

 5. Wykaz podmiotów podwykonawców (jeśli dotyczy), który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

 6. Wykaz robót, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

 7. Kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika budowy wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

 8. Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ.

 9. Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 13 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

 10. Kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl - Biuletyn Informacji Publicznej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1. Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2011 godzina 09:00, miejsce: 1. Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie • Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

 • wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 366362-2011 w dniu 05.11.2011r.

 • Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 07.11. 2011r.

 

 

Załączniki:

 

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

1) 17980

3855/1

2364/2

484

32

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

46,09 m2

Ul. Wojska Polskiego 26c/3, do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,43m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

112.000 zł

(w tym: cena lokalu 110.400zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.600zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

2) 17572

1649/1

213

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

73,79 m2

Ul. Mickiewicza 22/4 do lokalu przynależy piwnica o pow. 18,38m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

194.000 zł

(w tym: cena lokalu 190.860zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 3.140zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu płatne do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

 

R.C.

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego usytuowanego w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Łąkowej 2 w Chodzieży, działka oznaczona nr. geodezyjnym 1809/16, KW 29148 o pow.użytkowej 590,64 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności usługowej, usługowo - handlowej.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkalno - usługowej.

Stawka wywoławcza za 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 5,44 zł netto.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium wynosi 3000,00 zł ( trzytysiącezłotych).

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2011r. ( wtorek ) o godz. 1000 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży w BZ WBK S.A I Oddział w Chodzieży nr 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285, najpóżniej do dnia 10 listopada 2011r (czwartek).  

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 208/ tel. 067 - 28 25 708.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć, po uprzednim uzgodnieniu pod w/w numerem telefonu.

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

I N F O R M A C J A


Burmistrza Miasta Chodzieży

o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/16 pow. 60m2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 30 sierpnia 2011r. W Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/16 pow. 60m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Do przetargu na zbycie nieruchomości przystąpiła 1 osoba, działająca w imieniu Firmy ENEA operator sp z o.o, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 700,00 zł.


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 7.011,00zł brutto (słownie: siedem tysięcy jedenaście złotych 00/100).


W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej, oznaczonej nr geodez. 3008/16 o pow. 60 m2 została ENEA Operator sp z o.o.ul. Strzeszyńska 58, Poznań, która zaoferowała za nieruchomość kwotę 7.082,00zł brutto.(słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100).Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.Chodzież, dnia 7 września 2011r.


Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej

I N F O R M A C J A


Burmistrza Miasta Chodzieży

o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 68,86m2 położonej w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczonej numerem geodezyjnym 3705/10 pow. 491m2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań.W dniu 17 sierpnia 2011r. W Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 68,86m2 położonej w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczonej numerem geodezyjnym 3705/10 pow. 491m2 zapisanej w księdze wieczystej nr 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Do rokowań na zbycie nieruchomości przystąpiła 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o rokowaniach tj. wpłaciła w terminie zaliczkę w wysokości 4.000,00 zł.


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości ustalona została na kwotę 46.125,00zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).


W wyniku przeprowadzonych rokowań nabywcą nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczonej nr geodez. 3705/10 o pow. 491 m2 została Pani Danuta Antczak, która zaoferowała za nieruchomość kwotę 46.595,00 zł brutto.(słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.Chodzież 25 sierpnia 2011r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

27556

3705/6

1603

Nieruchomość lokalowa przy ul. Karczewnik 4/4 - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

41,94 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

37.500 zł

(w tym: cena lokalu 30.235zł cena udziału w uż. wieczystym 7.265 zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież, dnia 08 sierpnia 2011r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 1. Grunt położony w Chodzieży przy ul. Łukasiewicza
 2. Niezabudowane nieruchomości gruntowe, przy ul Zwycięstwa
 3. Grunt położony w Chodzieży przy ul. Łukasiewicza - garaże
 4. Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Jagiełły

 

WYKAZ_NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

29148

1809/16


590,64

Lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy budynku przy ul. Łąkowej 2

Teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Nieruchomość przeznaczona na wykonywanie działalności usługowej, usługowo - handlowej

Nie dotyczy

Nie dotyczy


termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę


nie dotyczy


Nie dotyczy


Miesięczna wysokość czynszu

3952,09 zł brutto

czynsz za wynajem płatny do dnia 10 każdego miesiąca

Miesięczny czynsz za wynajem będzie aktualizowany w miarę wzrostu cen nieruchomości i obowiązywać będzie od wejścia w życie Zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem i dzierżawę nieruchomości


Na czas nieoznaczony


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) Nie dotyczy

2) Nie dotyczy

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Nie dotyczy

 


Chodzież, dnia 10 sierpnia 2011r.

 OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW

Chodzież, 10 sierpnia 2011 r.
Nr PR.524.1.2011

OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW

W oparciu o ustalenia komisji konkursowej, powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży w okresie od 1. września do 30 listopada 2011 r.", podjęte w dniu 19 lipca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, zatwierdzam poniższy podział środków przeznaczonych na realizację zadań pożytku publicznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 27 czerwca 2011 r.


lp

Nazwa oferenta

Kwota

W zakresie pomocy społecznej

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży w okresie od 1. września do 30 listopada 2011 r.

30.000 PLN

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

30.000 PLN

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, 08.08.2011 r.


Chodzieskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 255536/2 w stanie surowym otwartym.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu:

Oferta najkorzystniejsza:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „BETPOL" Donowski, Wysocki - spółka jawna, ul. Piotra Skargi 57, 64-980 Trzcianka
Oferta nr 2 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę:
a) w kryterium cena - 70,00 pkt.
b) w kryterium termin - 30,00 pkt.
c) razem w kryterium cena i kryterium termin - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz jego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Pozostałe firmy, które spełniły określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w SIWZ:

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „PEBEROL" sp. z o.o., ul. Jagiellońska 2, 64-800 Chodzież
Oferta nr 2 - liczba punktów uzyskanych przez ofertę:
a) w kryterium cena - 65,89 pkt.
b) w kryterium termin - 18,79 pkt.
c) razem w kryterium cena i kryterium termin - 84,68 pkt.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana, z wykonawcą którego oferta jest najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa położona w Chodzieży w rejonie ul. Topolowej, oznaczona numerem geodezyjnym 3008/16 o pow. 60 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi łącznie z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 3008/10.

 

Cena wywoławcza wynosi 5.700,00zł netto + VAT 1.311,00zł

Brutto 7.011,00 zł

(słownie: siedem tysięcy jedenaście złotych 00/100)

 

- wadium 700,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 30 sierpnia 2011r. (wtorek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren urządzeń elektroenergetycznych „EE".

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2011r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Chodzież, dnia 18.07.2011r.

R.C.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

1) 30714

1827/54

842

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

26,74 m2

Ul. Łukasiewicza 2/7 do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,24m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

52.000 zł

(w tym: cena lokalu 48.309zł cena udziału w prawie własności 3.691zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

2) 18137

2243/2

383

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

36,19 m2

Ul. Słowackiego 4a/4 do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,87m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

100.000 zł

(w tym: cena lokalu 98.880zł cena udziału w prawie użytkowania wieczystego 1.120zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

3) 18156

2253/2

363

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

64,81 m2

Ul. Kilińskiego 1b/6 do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,86m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

143.000 zł

(w tym: cena lokalu 141.500zł cena udziału w prawie własności 1.500zł)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu płatne do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

 

R.C.

 

12 lipca 2011r.

Regulamin komisji - świetlica

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2011
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 14 lipca 2011 r.

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"


§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej czterech członków Komisji.

2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
3. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :
a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
b) wielkość przyznanej dotacji.

Burmistrz Miasta Chodzieży
/Jacek Gursz/

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego

 z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży,

działki budowlane NR 2534/2 i NR 255536/2 w stanie surowym otwartym
Numer ogłoszenia: 196526 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2827655, 608595185, faks 0-67 2829887.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 255536/2 w stanie surowym otwartym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wybudowanie zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym dokumentacją projektową i decyzją pozwolenia na budowę obiektu pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego 31-rodzinnego z częścią administracyjno-usługową na terenie położonym przy ul. Bosej 4 w Chodzieży, działki budowlane NR 2534/2 i NR 255536/2 w stanie surowym otwartym. Zakres robót budowlanych obejmuje: Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku mieszkalnego 31-rodzinnego w stanie surowym otwartym , tj: - roboty ziemne, - roboty fundamentowe, - instalacja kanalizacyjna - poziomy rozprowadzające w zakresie jak w przedmiarze, - instalacja odgromowa w zakresie jak w przedmiarze, - ściany piwnic, - ściany parteru i kondygnacji powtarzalnych, - stropy : piwnic + parteru + kondygnacji powtarzalnych, - instalacja kanalizacyjna - piony w zakresie jak w przedmiarze, - konstrukcja dachu + pokrycie dachowe + obróbki + izolacje, Budynek jest podpiwniczony w całości o konstrukcji tradycyjnej-uprzemysłowionej , stropy i biegi klatek schodowych żelbetowe prefabrykowane. Dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowy z pokryciem dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1.312,67m² Powierzchnia użytkowa garaży 115,00m² Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 346,54m² Powierzchnia użytkowa biur ChTBS 137,74m² Powierzchnia użytkowa kotłowni 10,70m² Powierzchnia zabudowy 802,50m² Kubatura 9.003,00m³ Lokalizacja - m. Chodzież, ul. Bosa 4 , działki o numerach 2534/2 i 2536/2. Szczegółowy opis przedmiotu, w tym technologia i zakres wykonania określone zostały w załącznikach do SIWZ oraz dokumentacji projektowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.20-0, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 51.000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.07.2011 r. do godziny 9:00 - decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w - tym zakresie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budową budynku mieszkaniowego kubaturowego o wartości zadania w zakresie stanu surowego min. 1.700.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: jedną osobą - kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; jedną osobą - kierownikiem robót: tj. z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych ; jedną osobą - kierownikiem robót: tj: z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie za spełniony, jeżeli wykonawca załączy do oferty: opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.700.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę dla każdej z części, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta cenowa, Odpowiednie pełnomocnictwa, Kopia dowodu wniesienia wadium, Harmonogram rzeczowo - finansowy, e. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Termin wykonania zamówienia - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : a. Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. b. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież u p. Grażyny Nowickiej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież Sekretariat na I piętrze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. architektura: 01-RZUT PIWNIC

3. architektura - 02-RZUT parteru

4. architektura - 03-RZUT I PIETRA

5. architektura - 04-RZUT II PIETRA

6. architektura - 05-RZUT III PIETRA

7. architektura - 06-RZUT DACHU

8. architektura - 07-przekroj

9. architektura - 08-przekroj

10. architektura - 09-przekroj

11. architektura - 10- ELEWACJE

12. architektura - 11- ELEWACJE

13. architektura - 12- ELEWACJE

14. architektura - Plan Bosa 2

15. Bosa 2 rys 6E

16. profil sieci

17. RZUT PIWNIC WOD-KAN. RYS 1

18. Kosztorys ofertowy i przedmiar CHTBS

19. TBS - BOSA - instalacja odgromowa-ślepy

20. TBS Chodzieżul Bosa-kanalizacja podposadzkowa z pionami-ślepy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

załączniki

1. Odpowiedzi-na zapytania oferentów-Bosa4
2. Kosztorys-odpowiedźNR3 004-03-001
3. Kosztorys-odpowiedźNR3 004-03-002
4. Kosztorys-odpowiedźNR3 004-03-003
5. Kosztorys-odpowiedźNR5 004-03-004
6. Kosztorys-odpowiedźNR5 004-03-005

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Numer ogłoszenia: 207412 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie o rokowaniach

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

po bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2011r.  oraz 15 czerwca 2011r.  ustne rokowania

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 68,86 m2, położona w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczona numerem geodezyjnym 3705/10 o pow. 491 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Budynek pobudowany przez samoistnego posiadacza - ewentualna możliwość legalizacji budynku po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi łącznie z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 3705/11 lub 3705/6.

 

Cena wywoławcza wynosi 37.500,00zł netto + VAT 8.625,00zł

Brutto 46.125,00 zł

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Cena nie obejmuje wartości nakładów na budynek. Do nabywcy nieruchomości będzie należało ewentualne rozliczenie z samoistnym posiadaczem nakładów na budynek, ewentualna legalizacja budynku lub jego ewentualna rozbiórka.

 

- zaliczka 4.000,00 zł,

 

Rokowania odbędą się dnia 17 sierpnia 2011r. (środa) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunty rolne( użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni (zadrzewienia i zakrzewienia, ogrody przydomowe), oznaczone na rysunkach planu-N.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2011r. (środa).

 

Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość ich odwołania , informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Chodzież, dnia 07.07.2011r.

R.C.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Ogłoszenie o podziale środków - konkurs sport

Chodzież, 25 maja 2011 r.

Nr PR. 0155-16/11

OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

W oparciu o ustalenia komisji konkursowej, powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży podjęte w dniu 19 i 23 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, zatwierdzam poniższy podział środków przeznaczonych na realizację zadań zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2011 r. 

lp

Nazwa oferenta

Kwota

W zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

61.800 PLN

1

Klub Żeglarski OPTY

6.500 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Delfinek

13.500 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy Chodzież

10.500 zł

4

Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS „POLONIA-OLDBOY” Chodzież

5.000 zł

5

KS Noteć Chodzież

2.400 zł

6

Towarzystwo Tenisa Ziemnego AS

1.600 zł

7

Chodzieski Klub Żeglarski LOK

5.000 zł

8

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe – organizacja sztafety

3.200 zł

9

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe – organizacja rajdów

3.200 zł

10

Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS

5.080 zł

11

Polski Związek Wędkarski koło Chodzież

3.200 zł

Oferenci proszeni są o zaktualizowanie kosztorysów stosownie do przyznanej dotacji przed

podpisaniem umowy.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Nr PR.524.1.11
Chodzież 27 czerwca 2011 r.


BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz zgodnie z § 7 Uchwały
Nr LIV/482/10 Rady Miejskiej Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2011"


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

W zakresie pomocy społecznej

1

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży w okresie od 1 września do 30 listopada 2011 r.

30.000 PLN

29.700 PLN


2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji :
a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł
c) w  pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie.

4. 1. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania zadania będą szczegółowo określone w umowie  wsparcia zadania. 
d) beneficjentami ostatecznymi zadania są dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
e) uczestnikom zajęć w świetlicy wykonawca zapewni wyżywienie w postaci co najmniej dwóch posiłków, w tym ciepłego obiadu
f) świetlica będzie realizować działania w zakresie wspomagania socjalizacji uczęszczających do niej dzieci i młodzieży, zajęcia o charakterze pomocy w nauce, ogólnodydaktyczne, ruchowe oraz związane z rozwojem zainteresowań uczęszczających do niej dzieci i młodzieży.

4.2. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach  dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).
a) Dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji,
b) Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2011 r, do godz.15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011006002501.pdf

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc

Do oferty należy dołączyć:
I. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
II. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w  przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
III. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010,
IV. oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne
V. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach
VI. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad
VII. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności),

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł  finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz  ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”

10. Termin wyboru oferty: 19 lipca  2011 r.

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 11 lipca 2011 r. w  Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl

12. Warunki realizacji zadania publicznego.
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

Burmistrz Miasta Chodzieży
/Jacek Gursz/


Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę miału węglowego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

tel.: 67/282-25-92WARUNKI ZAMÓWIENIA


NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WEGLOWEGO M II A DLA

MEC SPÓŁKA Z O.O. CHODZIEŻ


W postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 10/2007 W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW

Chodzież, 25 maja 2011 r.
Nr PR.0155-15/11

OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW
konkurs na realizację zadań pożytku publicznego


W oparciu o ustalenia komisji konkursowej, powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży podjęte w dniu 19 i 23 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, zatwierdzam poniższy podział środków przeznaczonych na realizację zadań pożytku publicznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2011 r.

lp

Nazwa oferenta

Kwota

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji,

41.400 PLN

1

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Chodzieży

19.400 zł

2

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chodzieży

22.000 zł

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

promocja tradycji i historii Chodzieży,

5.000 PLN

1

Chodzieski Klub Gospodarczy

4.100 zł

2

Fundacja Centrala Młodych

900,00 zł

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans
oraz szkolenie
wolontariatu

2.000 PLN

1

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

2.000 zł

2

Fundacja Centrala Młodych

0,00 zł

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież
wyjeżdżających poza miasto

9.000 PLN

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0,00 zł

2

Klub Żeglarski OPTY

0,00 zł

3

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

4.200 zł

4

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje"

4.800 z

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież
pozostających w mieście

9.000 PLN

1

Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK

4.200 zł

2

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

4.800 zł

Oferenci proszeni są o zaktualizowanie kosztorysów stosownie do przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy.

 Burmistrz Miasta Chodzieży


/-/ Jacek Gursz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

18166

3861

38

Działka zabudowana budynkiem usługowo-handlowym przy ul.Harcerskiej

Działka stanowi teren zabudowy usługowej w pawilonach jednokondygnacyjnych, bez prawa powiększania powierzchni zabudowy w północnej pierzei ciągu pieszego

Cena rynkowa nieruchomości 19.700,00zł netto

Cena nieruchomości umniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego 7.663,00zł netto

+ VAT 1.762,49zł Cena nieruchomości 9.425,49zł brutto

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego bez zabudowań


termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę


nie dotyczy


Nie dotyczy


nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Nie dotyczy


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;


2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

Chodzież, dnia 18 maja 2011r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

18842

3008/16

60

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Topolowej

Teren urządzeń elektroenergetycz-nych „EE"

5.700,00zł netto+ 1.311,00zł VAT

Cena brutto 7.011złNieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Sprzedaż nieruchomości nastąpi łącznie z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 3008/10


termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy


termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie

Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;


2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Regulamin Komisji Konkursowej - rozwój sportu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2011
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 16 maja 2011 r.

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży


§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.

2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w § 4 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży z uwzględnieniem zmiany wniesionej uchwałą Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
2. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
3. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym
w § 4 wyżej wspomnianej uchwały zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :
a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
b) wielkość przyznanej dotacji.

Regulamin Komisji Konkursowej - seniorzy, wakacje...

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2011
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 16 maja 2011 r.

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży


§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej trzech członków Komisji, w tym przewodniczący.

2. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
4. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
5. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.
3. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość merytoryczną projektu,
c) koszt realizacji projektu,
d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,
e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.
f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :
a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,
b) wielkość przyznanej dotacji.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

1) 23276

1614

834

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

60,49 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

159.000 zł

(w tym: cena lokalu 141.500zł cena udziału w uż. wieczystym 17.500zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

2) 30714

1827/54

842

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

70,35 m2 do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,24m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

155.000 zł

(w tym: cena lokalu 145.940zł cena udziału w prawie własności 9.060zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

3) 20996

1724/1

1013

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

68,22 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,48m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

100.000 zł

(w tym: cena lokalu 86.460zł cena udziału w prawie własności 13.540zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

4) 18135

2299/6

355

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

37,15 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,47m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

93.000 zł

(w tym: cena lokalu 91.960zł cena udziału w uż. wieczystym 1.040zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu płatne do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chodzież, dnia 10 maja 2011 r.

nr postępowania:

ZP/271/5/2011

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, podległych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz spółki komunalnej na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji poszczególnych części zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców: 

Część A zamówienia (dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i placów w planowanej ilości około 1 683 899 (+/- 10%) w okresie do 31 grudnia 2012 roku dla 43 punktów poboru):

PGE OBRÓT S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

Cena oferty: 521 112,86 zł brutto (100 punktów)

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 521 112,86 zł brutto - najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część B zamówienia (dostawa energii elektrycznej dla urzędu gminy, spółek komunalnych oraz pozostałych placówek i instytucji gminnych w planowanej ilości około 2 031 152 (+/- 10%) w okresie do 31 grudnia 2012 roku dla 50 punktów poboru):

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Cena oferty: 640 318,64 zł brutto (100 punktów)

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 640 318,64 zł brutto - najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Zamawiający nie wykluczył żadnych wykonawców z postępowania udzielenie zamówienia, ani też nie odrzucił żadnej z przedstawionych ofert z przedmiotowego postępowania.


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 68,86 m2, położona w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczona numerem geodezyjnym 3705/10 o pow. 491 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Budynek pobudowany przez samoistnego posiadacza - ewentualna możliwość legalizacji budynku po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi łącznie z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 3705/11 lub 3705/6.

Cena wywoławcza wynosi 37.500,00zł netto + VAT 8.625,00zł

Brutto 46.125,00 zł

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Cena nie obejmuje wartości nakładów na budynek. Do nabywcy nieruchomości będzie należało ewentualne rozliczenie z samoistnym posiadaczem nakładów na budynek, ewentualna legalizacja budynku lub jego ewentualna rozbiórka.

- wadium 4.000,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2011r. (środa) o godz 12.00 w sali nr 305 UrzęduMiejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunty rolne( użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni (zadrzewienia i zakrzewienia, ogrody przydomowe), oznaczone na rysunkach planu-N.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 8 czerwca 2011r. (środa).

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Chodzież, dnia 09.05.2011r.

R.C.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - sport

Nr PR.0155-16/11 Chodzież, 26 kwietnia 2011 r.
PR.0008.1.2011

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

Burmistrz Miasta Chodzieży

działając na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r.(DZ. URZ. 2010.260.4916) w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz zgodnie z przepisami uchwały nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. (DZ. URZ. 2011.91.1546) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały
w roku 2011 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku bieżącym oraz w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w bieżącym roku

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 20101

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

61.800 PLN

182.000 PLN

200.000 PLN


2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określone
w § 4 wyżej cytowanej uchwały:
a. działające na terenie miasta Chodzieży,
b. prowadzące zajęcia dla mieszkańców Miasta Chodzieży,
c. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
d. finansowy wkład własny klubu w realizację zadania wynosi co najmniej 20%.

3. Tryb przekazywania dotacji :
termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. ,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 23 maja 2011 r. do 10 listopada 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, oraz dopiskiem „SPORT" należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

http://chodziez.pl/portal/download/file_id/636/pid/115.html

Do oferty należy dołączyć:
I. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
II. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
III. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010,
IV. oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,
V. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega i dopiskiem „SPORT".

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny"

10. Termin wyboru oferty: 19 maja 2011 r.

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 16 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

12. Warunki realizacji zadania publicznego.
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Nr PR.0155-15/11
PR.524.1.2011

Chodzież, 26.04.2011 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY


Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2011 zadań publicznych z zakresu:

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji  i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji,

41.400 PLN

45.000 PLN

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2

promocja tradycji i historii Chodzieży,

5.000 PLN

7.000 PLN

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu


3

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu

2.000 PLN

0 PLN

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży


4

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

9.000 PLN

10.000 PLN

5

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

9.000 PLN

10.000 PLN

2.
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

3. Tryb przekazywania dotacji :
a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.
b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł
c) w  pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie.

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 23 maja 2011 r. do 10 listopada 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania. 

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.
 

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron internetowych:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011006002501.pdf

http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc


Do oferty należy dołączyć:

 1.  aktualny  odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne  dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób  go reprezentujących

 2. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

 3.  sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2010,

 4.  oświadczenie,  że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne

 5.  oświadczenie  o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we  wniosku, jak i we wszystkich załącznikach


  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego  wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.


W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.chodziez.pl/ w zakładce „Pożytek publiczny"

10. Termin wyboru oferty: 19 maja  2011 r. 

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 16 maja 2011 r. w  Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

12. Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z  wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

Burmistrz Miasta Chodzieży

/Jacek Gursz/ 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

Załączniki:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży zaprasza na ustne rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu i części wspólnych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,10 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 2a/5, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1603 o pow. 350m², zapisanej w księdze wieczystej KW 17562, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 99.500,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych )

- Zaliczka 5.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Rokowania odbędą się dnia 25 maja 2011r. (środa) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 20 maja 2011r. (piątek).

Wpłata zaliczki musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który nabędzie nieruchomość w drodze rokowań zalicza się w poczet ceny nabycia, zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba nabywająca nieruchomość w drodze rokowań uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Komisja powołana do przeprowadzenia rokowań może rokowania zamknąć bez wyboru Nabywcy nieruchomości.

Uwaga! Organizator ustnych rokowań w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość ich odwołania, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia rokowań.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik, tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT NA CELE ROLNICZE

Załączniki:

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę dojazdową  o nawierzchni ziemnej, położona w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczona numerem geodezyjnym 3690/1 o pow. 1447 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 38.312,04 zł

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych 04/100)

 

- wadium 4.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2011r. (czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi drogą dojazdową o nawierzchni ziemnej przebiegającą w części na terenie lasów a w części na terenie użytków rolnych i zieleni.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 5 maja 2011r. (czwartek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

 

R.C.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

1) 18266

2299/4

355

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

45,01 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

109.300 zł
(w tym: cena lokalu 108.263zł cena udziału w uż. wieczystym 1.037zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

2) 18266

2299/4

355

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

45,47 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

110.500 zł
(w tym: cena lokalu 104.463zł cena udziału w uż. wieczystym 1.037zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

3) 18137

2243/2

383

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

56,81 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

138.000 zł
(w tym: cena lokalu 136.880zł cena udziału w uż. wieczystym 1.120zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

4) 22829

3177/1

660

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

54,15 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

57.242 zł
(w tym: cena lokalu 53.926zł cena udziału w uż. wieczystym 3.316zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu płatne do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

 

 

R.C.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy na zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy na zakup energii elektrycznej
Załączniki:

Zawiadomienie

Chodzież, dnia 11.03.2011r.

Nr ZP/341/4/2011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 24.02.2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie miasta Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 11.03.2011r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę „POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzZ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym  o powierzchni użytkowej 68,86 m2, położona w Chodzieży przy ul. Karczewnik, oznaczona numerem geodezyjnym 3705/10 o pow. 491 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Budynek pobudowany przez samoistnego posiadacza - ewentualna możliwość legalizacji budynku po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi łącznie z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 3705/11 lub 3705/6.

Cena wywoławcza wynosi 37.500,00zł netto + VAT 8.625,00zł

Brutto 46.125,00 zł

(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Cena nie obejmuje wartości nakładów na budynek. Do nabywcy nieruchomości będzie należało ewentualne rozliczenie z samoistnym posiadaczem nakładów na budynek, ewentualna legalizacja budynku lub jego ewentualna rozbiórka.

- wadium 5.000,00 zł,

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2011r. (wtorek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi grunty rolne( użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni (zadrzewienia i zakrzewienia, ogrody przydomowe), oznaczone na rysunkach planu-N.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2011r. (środa).

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży,  ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Chodzież, dnia 02.03.2011r.

R.C.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT NA CELE ROLNICZE

Załączniki:

 

Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 31 o pow. użytkowej 44,76 m2, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym i c.o.

Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi  9,00 zł

wadium 960,00 zł

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT w wysokości 23%..

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 25 marca 2011 roku o godz. 10 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem.

Numer konta: 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi sześciokrotność wylicytowanego czynszu za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 16-17 marca 2011 r,

w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu i części wspólnych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,10 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 2a/5, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1603 o pow. 350m², zapisanej w księdze wieczystej KW 17562, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 101.000,00 zł

(słownie: sto jeden tysięcy złotych 00/100 złotych )

- wadium 10.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Przetarg odbędzie się dnia 05 kwietnia 2011r. (wtorek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 30 marca 2011r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik, tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie miasta Chodzieży

Nr ZP/341/4/2011                                                                        Chodzież, dnia 24.02.2011r.                                        

 

 Chodzież: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie miasta Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz dróg gruntowych na terenie miasta Chodzieży

Zakres robót do wykonania obejmuje:

1)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wycinaniem krawędzi,

2)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm z wycinaniem krawędzi

3)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm z wycinaniem krawędzi,

4)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej - nakładka bitumiczna o pow. > 5 m²,, grubość 4 cm z wycinaniem krawędzi,

5)Remont cząstkowy - wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną,

6)Remont cząstkowy nawierzchni gruntowej przez profilowanie równiarką i zagęszczenia walcem. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia. Roboty wykonywane będą sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia do wysokości 20 % określonego zakresu robót. .

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Przedmiar robót dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w BiuletynieInformacjiPublicznej).

Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie ulic miasta, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic oraz profilowanie równiarką i zagęszczenie walcem dróg gruntowych na terenie miasta Chodzieży do 30% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności drogowej. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

4.      Wykaz osób, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

5.      Wykaz podmiotów podwykonawców (jeśli dotyczy), który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

6.      Kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika budowy wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

7.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 14, I i II niniejszej SIWZ.

8.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 15 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

9.      Kosztorys ofertowy. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl - biuletyn informacji publicznej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 63499-2011 w dniu 24.02.2011r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 24.02. 2011r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 Chodzież, dnia 21 lutego 2011 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr IV/21/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

Ogłoszenie o podziale środków

   

Chodzież, 21 lutego 2011 r.

W oparciu o ustalenia komisji konkursowej, powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu:

rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, podjęte w dniu 14 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży,

zatwierdzam poniższy podział środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2011 r.

 

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

lp

Nazwa oferenta

Kwota przyznana oferentowi

W zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

182.000 PLN

1

Klubu Działalności Podwodnej LOK - „TAZAR" w Chodzieży

8.200 PLN

2

Chodzieskiego Stowarzyszenia Sportowego „HALS" w Chodzieży

2.000 PLN

3

Klubu Żeglarskiego „OPTY" w Chodzieży

0 PLN

4

Uczniowskiego Klubu Sportowego DELFINEK z Chodzieży

0 PLN

5

Chodzieskiego Klubu Sportowego „POLONIA"

110.000 PLN

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży uprzejmie informuje, że w ramach II etapu realizowanej inwestycji przy ul. Bosej 4 w Chodzieży :

Budynku mieszkalnego z częścią Administracyjno-Usługową,

dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi na sprzedaż oraz wolnymi lokalami użytkowymi o charakterze gabinetów lekarskich .

parter

Gabinety lekarskie 11 szt [ o różnej powierzchni]

Biura ChTB

Wykaz lokali mieszkalnych na sprzedaż :

I piętro

Mieszkania 3 - pokojowe 2 szt ok. 56,50 m2

Mieszkania 2 - pokojowe 2 szt ok. 46,50 m2

2 szt ok. 44,00 m2

4 szt ok. 37,50 m2

II piętro

Mieszkania 3 - pokojowe 2 szt ok. 56,50 m2

Mieszkania 2 - pokojowe 2 szt ok. 46,50 m2

2 szt ok. 44,00 m2

4 szt ok. 37,50 m2

III piętro [poddasze]

Mieszkania 3 - pokojowe 2 szt ok. 49,00 m2

Mieszkania 2 - pokojowe 2 szt ok. 46,50 m2

2 szt ok. 44,00 m2  4 szt ok. 37,50 m2

Cena szacunkowa sprzedaży 1m2 powierzchni użytkowej = 3.250,00 zł

Termin rozpoczęcia Inwestycji zaplanowany został na II kwartał 2011 roku.

Termin zakończenia zaplanowano na koniec 2012 roku.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd Spółki

tel. 67 282 76 55 w 34

kom. 608 595 185

 

 

Zarząd ChTBS Spółka z o.o.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT NA CELE ROLNICZE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Informacja o jakości wody

Załączniki:
 

Regulamin Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2011B
urmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 4 lutego 2011 r.

 

 

 

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

 

§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej czterech członków Komisji, w tym przewodniczący.

 

Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w § 4 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.

Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym
w § 4 wyżej wspomnianej uchwały zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

 

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną projektu,

c) koszt realizacji projektu,

d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,

e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.

f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

 

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

 

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

 

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :

a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,

b) wielkość przyznanej dotacji.

Informacja o jakości wody

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 28.01.2011r.

Nr ZP/341/2/2011ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 19.01.2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2011r.", został rozstrzygnięty w dniu 28.01.2011r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Usług Komunalnych ul. Młyńska 4B, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


 

 

 

J.S.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 24.01.2011r.

Nr ZP/341/1/2011


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 14.01.2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2011r", został rozstrzygnięty w dniu 24.01.2011r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Oczyszczania Miasta S.C., ul. Fabryczna 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.S.

 

Ogłoszenie o podziale środków - otwarty konkurs

 

Chodzież, 28 stycznia 2011 r.

 

 

W oparciu o ustalenia komisji konkursowej, powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności, podjęte w dniu 27 stycznia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, zatwierdzam poniższy podział środków przeznaczonych na realizację zadań pożytku publicznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2011 r.

 

 

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

lp

Nazwa oferenta

Kwota przyznana oferentowi

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

11.408 PLN

1

Fundacja Centrala Młodych w Chodzieży

1.500 PLN

2

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców w Pile

9.908 PLN

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

33.120 PLN

1

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Chodzieży

33.120 PLN

Organizacja działań rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących

7.912 PLN

1

Polski Związek Niewidomych Koło w Chodzieży

4.700 PLN

2

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO w Chodzieży

3.212 PLN

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

12.000 PLN

1

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

12.000 PLN

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

9.900 PLN

1

Oddział Powiatowego WOPR w Chodzieży

9.900 PLN

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wypoczynek zimowy - organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

1

ZHP Hufiec Chodzież

2.200 PLN

2

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo im. Janusza Korczaka w Chodzieży

0 PLN

3

Kwota nieprzyznana

300 PLN

Wypoczynek zimowy - organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

1

ZHP Hufiec Chodzież

800 PLN

2

UKS Delfinek Chodzież

0 PLN

3

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

1.700 PLN

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Chodzież, dnia 24.01.2011r.

Nr ZP/341/1/2011 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 19.01.2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2011r", został rozstrzygnięty w dniu 24.01.2011r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Oczyszczania Miasta S.C., ul. Fabryczna 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


 

J.S.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Nr ZP/341/1/2011 Chodzież, dnia 24.01.2011r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 19.01.2011r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2011r", został rozstrzygnięty w dniu 24.01.2011r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Zakładu Oczyszczania Miasta S.C., ul. Fabryczna 4, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.S.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

18842

3690/1

1447

Działka stanowi drogę              o nawierzchni ziemnej

Działka stanowi teren drogi dojazdowej

31.148zł + 7.164,04zł  VAT

38.312,04 zł brutto

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34.  ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1)  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Chodzież: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2011r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2011r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2011r. 1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Utrzymanie terenów zielonych w mieście Chodzieży na powierzchni 98.030 m2 obejmuje: (wykaz terenów zielonych stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy, pkt. I, II, III, IV): 1.Utrzymanie czystości na terenach zielonych - zamiatanie ciągów spacerowych i opróżnianie koszy,

2.Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnianie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy,

3.Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów,

4.Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych,

5.Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów,

2.      Utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w mieście Chodzieży na powierzchni 28.444 m2 (wg wykazu jak w załączniku nr 1 do projektu umowy pkt V): 1.Utrzymanie czystości - zamiatanie ciągów pieszych i powierzchni jezdni oraz opróżnianie koszy,

a) Utrzymanie w pełnej kulturze rolnej trawników poprzez ich uzupełnianie i odnowienie oraz systematyczne koszenie w zależności od wzrostu trawy,

b) Bieżące formowanie koron drzew i krzewów oraz żywopłotów,

c) Dokonywanie z udziałem Zamawiającego przeglądu drzewostanu pod kątem jego zdrowotności i konieczności usuwania drzew suchych,

d) Pielęgnację i podlewanie rabat kwiatowych oraz młodych drzew i krzewów.

3.      W okresie zimowym:

1.Odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi w ciągach spacerowych na terenach zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów określonych w § 2 ust.1 i 2 projektu umowy, 2.Bieżące opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenów zielonych oraz terenów osiedli mieszkaniowych i parkingów w należytym porządku,

3.Przegląd drzewostanu na terenie całego miasta: usuwanie suchych drzew, obcinanie obumarłych gałęzi i konarów oraz odrośli drzew,

4.Wykonanie dekoracji przedświątecznej na terenie miasta Chodzieży z materiałów Zamawiającego,

5.Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny od zgłoszenia usunąć zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa ze strony drzew uszkodzonych na skutek wiatru lub innych zjawisk atmosferycznych,

6.W okresie zimowym za utrzymanie ciągów spacerowych w stanie bezpiecznym dla ich użytkowników odpowiedzialny jest Wykonawca.

4.      Pozostałe prace różne objęte ryczałtem (wg wykazu jak w załączniku nr 1 pkt VI):

a) obsadzenie kwiatami rabat kwiatowych,

b) montaż nowych ławek parkowych,

c) montaż nowych koszy ulicznych,

d) montaż znaków drogowych,

e) montaż tablic z nazwami ulic,

f) renowacja ławek parkowych,

g) renowacja koszy ulicznych.

5.      Prace objęte umową, lecz nieuwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym rozliczane będą na podstawie kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawki określone w ofercie Wykonawcy:

a) Uzupełnianie i naprawy elementów parkowych (np. pergoli, wyposażenia placów zabaw, itp.),

b) Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych oraz drobne naprawy dróg i chodników w zakresie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego,

c) Praca sprzętu przy obcinaniu obumarłych gałęzi i konarów oraz odrośli drzew,

d) Utrzymanie drogi dojazdowej wraz z parkingiem do stoku narciarskiego.

6.      Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą wg stawek robocizny i sprzętu wynikających ze złożonej oferty. Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na: utrzymanie terenów zielonych, prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych, obsadzanie kwiatami, montaż ławek, montaż koszy, montaż znaków drogowych i oznakowania ulic, renowacja ławek i koszy ulicznych oraz utrzymanie obiektów kultu pamięci narodowej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.30.00.00-3, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi w zakresie utrzymania zieleni na obszarze min 5 ha przez okres co najmniej 3 lat. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1. Ciągnik o mocy minimum 55 KM z przyczepą z osprzętem do akcji zimowej - pług + piaskarka ciągnikowa, 2. Mała piaskarka i pług do zimowego utrzymania ciągów pieszych, 3. Piły spalinowe min. 5 szt., 4. Mechaniczny sprzęt ogrodniczy (nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, sekatory), 5. Mini ciągnik z zestawem o masie całkowitej do 1,5 ton - 2 szt., 6. Kosiarka rotacyjna spalinowa do trawy - 5 szt., 7. Samojezdna kosiarka do trawy - 1 szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony w miesiącach luty i grudzień min 3 osoby, w okresie od marca do listopada min. 5 osób w tym - kierownik robót zatrudniony na czas nieokreślony musi posiadać wykształcenie kierunkowe minimum średnie ogrodnicze, pracownicy obsługujący piłę spalinową z uprawnieniami pilarza,- zieleniarz, ogrodnik i stolarz Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Wykaz stawek robocizny i sprzętu - załącznik nr 8 do SIWZ.

3.Formularz cenowy - załącznik nr 9 do SIWZ.

4.Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia. (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 3 SIWZ) 5.Wykaz kadry pracowniczej zdolnej do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 4 SIWZ).

6.Wykaz usług, (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 2 SIWZ).

7.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży.

8.Kserokopia podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych na wysypisko śmieci

9.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ.

10.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 13 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl   -   biuletyn informacji publicznej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 23563-2011 w dniu 20.01.2011r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 20.01. 2011r.

 

Załączniki:

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 Załączniki:

Wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1726/1 i 1827/48

Regulamin Komisji Konkursowej

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2011

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 19 stycznia 2011 r.

 

 

 

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci
i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności

 

 

§1.1. Komisja obraduje na posiedzeniach mających charakter niejawny, w których bierze udział co najmniej czterech członków Komisji, w tym przewodniczący.

 

 1. Z prac Komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

 2. W pracach Komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

 3. Uchwały o charakterze proceduralnym Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

 4. Dokumentację prac Komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§2.1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie ofert od sprawdzenia, czy zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 1. Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich załączników określonych w ustawie i ogłoszeniu konkursu mogą zostać uznane za nieważne i mogą ulec odrzuceniu.

 2. Oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy zostaną uznane za nieważne i nie będą rozpatrywane.

 

§ 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną projektu,

c) koszt realizacji projektu,

d)doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu,

e) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską Chodzież.

f) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty.

 

§ 5. Ofertę, bądź oferty wybrane przez Komisję, jako najlepsze przedstawia się do zaakceptowania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

 

§ 6. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:

a) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

b) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,

c) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.

 

§ 7. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje przez komisję do publicznej wiadomości.

 

§ 8. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać :

a) nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami zadań, które powierza się im do wykonania,

b) wielkość przyznanej dotacji.

 

Ogłoszenie konkursu ofert - sport

 

Chodzież, 20 stycznia 2011 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie § 5 uchwały nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe określone w § 4 w tej uchwały w roku 2011 zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

 

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

 

1

Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych

182.000 PLN

200.000 PLN

 

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby spełniające łącznie wszystkie warunki określone
w § 4 wyżej cytowanej uchwały:

a. działające na terenie miasta Chodzieży,

b. prowadzące zajęcia dla mieszkańców Miasta Chodzieży,

c. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

d. zrzeszające zawodników posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

e. finansowy wkład własny klubu w realizację zadania wynosi co najmniej 20%.

 

3. Tryb przekazywania dotacji :

termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

 

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa uchwała nr LIV/483/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 listopada 2010 r. ,

c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

 

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

 

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

http://www.chodziez.pl/strona-81-Pozytek_publiczny_Otwarte_konkursy_i_inne_ogloszenia.html

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

 1. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 lub 2009,

 3. oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,

 4. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach,

 5. wykaz zawodników posiadających licencję.

 

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

 

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.

 

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://www.chodziez.pl/ w zakładce „Pożytek publiczny"

 

10. Termin wyboru oferty: 14 lutego 2011 r.

 

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 5 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

 

12. Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej zarządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nr ZP/341/1/2011 Chodzież, dnia 14.01.2011r.

 

Chodzież: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu

miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2011r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2011r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Utrzymanie czystości obejmuje:

1. Omiatanie, tzn. zamiatanie i oczyszczanie utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników

i placów z błota, piasku i innych zanieczyszczeń przy użyciu ręcznych narzędzi oraz zamiatarek mechanicznych samojezdnych.

2. Omiatanie ulic odbędzie się:

- w strefie I - dwa razy w tygodniu,

- w strefie II - raz w tygodniu,

- w strefie III - dwa razy w miesiącu,

- ul. Jeziornej - dwa razy w miesiącu,

wg załączonego zestawienia powierzchni (załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do projektu umowy)

3. Omiatanie chodników i placów może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

4. Omiatanie jezdni należy wykonywać samojezdną zamiatarką mechaniczną.

5. Opróżniania koszy ulicznych należy dokonywać w miarę potrzeb nie odnosząc się do harmonogramu częstotliwości omiatania ulic.

6. Zamawiający podejmuje decyzję o uruchomieniu i odwołaniu „akcji zima". Wykonawca robót zawiadamia wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego o podjętych działaniach.

7. W okresie obowiązywania „akcji zima" Wykonawca będzie dyspozycyjny przez 24 godz./dobę, czas reakcji na wezwanie nie będzie dłuższy niż 30 min. Nie obowiązuje tutaj podział strefowy zawarty w pkt 1.

8. W okresie zimowym w miejsce omiatania ulic obowiązuje odgarnianie śniegu z jezdni oraz chodników wraz z likwidacją gołoledzi.

9. Do likwidacji gołoledzi w okresie zimowym Wykonawca będzie wykorzystywał materiały zgromadzone i przygotowane przez Zamawiającego.

10. Oczyszczanie miasta i akcje zimowe obejmują codzienną 8 godzinną pracę ludzi i sprzętu w okresie od poniedziałku do soboty. Praca ponad 8 godzin na dobę i w dni świąteczne rozliczana jest oddzielną fakturą, na podstawie przepracowanych m-g i r-g.

 

II. Obsługa szaletu miejskiego przy Rynku obejmuje:

1. Utrzymanie porządku i czystości w szalecie i jego najbliższym otoczeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zapewnienie niezbędnych środków czystości oraz wykonanie drobnych napraw i remontów w ramach bieżącego utrzymania.

2. Szalety składają się z dwóch części:

- część męska: 2 kabiny + 2 pisuary + 1 umywalka,

- część damska: 2 kabiny + 1 umywalka.

3. Godziny otwarcia szaletu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

4. Obsługę szaletu stanowi 1 osoba zatrudniona przez Wykonawcę w wymiarze 8 godzin dziennie.

5. Ogrzewanie szaletu - elektrycznie.

6. Opłaty za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków oraz za zużytą energię elektryczną, ponosi Zamawiający.

7. Do zadań obsługi szaletu należy również otwieranie i zamykanie zewnętrznej kabiny sanitarnej czynnej poza godzinami pracy szaletu.

 

Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługa szaletu miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2011r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych na omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w strefie I, II, III i ul. Jeziornej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 usługi omiatania dróg na powierzchni min. 100.000 m2. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług z załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować sprzętem do realizacji zamówienia tj: 1. samochód skrzyniowy o nośności do 3.5 tony - 4 szt. wraz z osprzętem tj. pług śnieżny, piaskarka, szczotka do usuwania błota pośniegowego, 2. samochód ciężarowy o masie własnej pow. 6 ton z napędem na oś przednią i tylną (z uwagi na ukształtowanie terenu wykonywania prac) wyposażony w piaskarkę oraz pług śnieżny, 3. samojezdną zamiatarkę mechaniczna na podwoziu samochodowym - 1 szt. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi posiadać kadrę pracowniczą zdolną do wykonania zamówienia tj: zatrudniać w pełnym wymiarze czasu na czas nieokreślony - 6 osób a w tym minimum 3 operatorów sprzętu - kierowców. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Wykaz stawek robocizny i sprzętu - załącznik nr 8 do SIWZ.

3.Formularz cenowy - załącznik nr 9 do SIWZ.

4.Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia. (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 3 SIWZ) 5.Wykaz kadry pracowniczej zdolnej do wykonania zamówienia (zgodnie z pkt. 11 podpunkt 4 SIWZ).

6.Wykaz usług, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

7.Wykaz sprzętu - załącznik nr 6 do SIWZ.

8.Wykaz podwykonawców - załącznik nr 4 do SIWZ.

9.Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ.

10.Oświadczenie o dyspozycyjności Wykonawcy przez 24 godz./ dobę, oraz o czasie reagowania na wezwanie do 30 minut.

11.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie miasta Chodzieży.

12.Kserokopia zezwolenia na zbiórkę odpadów pochodzących z oczyszczanych placów i ulic stanowiących przedmiot zamówienia.

13.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12, I i II niniejszej SIWZ.

14.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl - biuletyn informacji bublicznej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 17683-2011 w dniu 14.01.2011r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 14.01. 2011r.

 

Załączniki:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamowienia

 • Załaczniki do umowy

   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oznaczenie

nieruchomości

według katastru

nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

cena nieruchomości

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

17980

3855/1

484

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

35,01 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej

 

89.900 zł

(w tym: cena lokalu 88.270zł cena udziału w uż. wieczystym 1.630 zł + VAT)

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

termin zagospodarowania nieruchomości

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

terminy wnoszenia opłat

zasady aktualizacji opłat

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 

nie dotyczy

 

I-sza opłata 15%

Opłata roczna 1%

 

nie dotyczy

opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów , nie częściej niż raz w roku

 

oddanie udziału w użytkowaniu wieczystym

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

PouczenieArt. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu i części wspólnych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 36,10 m2, położony w Chodzieży przy ul. Czechowskiego 2a/5, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1603 o pow. 350m², zapisanej w księdze wieczystej KW 17562, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 101.000,00 zł

(słownie: sto jeden tysięcy złotych 00/100 złotych )

- wadium 10.000,00 zł w pieniądzu

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :  I-sza wpłata 15%+VAT, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku 1%+VAT

opłata roczna za użytkowanie wieczyste będzie aktualizowana w miarę wzrostu cen gruntów, nie częściej niż raz w roku .

Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2011r. (poniedziałek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość lokalowa znajduje się na terenie oznaczonym w planie jako teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości i formie na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 15 lutego 2011r. (wtorek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

R.C.

Chodzież, dnia 5.01.2011r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2011

Chodzież, 05.01.2011

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2011 zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.

 

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2010 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2010

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

11.408 PLN

12.400 PLN

2

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

33.120 PLN

36.000 PLN

3

Organizacja działań rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących

7.912 PLN

8.600 PLN

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

4

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

12.000 PLN

13.800 PLN

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

 

9

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

9.900 PLN

10.800 PLN

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

10

Wypoczynek zimowy - organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

11

Wypoczynek zimowy - organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2 500 PLN

2 500 PLN

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

3. Tryb przekazywania dotacji :

a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł

c) w pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie.

 

4. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,

c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Dokładne ramy czasowe wykonania każdego z zadań będą szczegółowo określone w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

 

5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2011 r, do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2.

 

6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

7. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

 Tu można pobrać formularz obowiązujący od dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

 1. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,

 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 lub 2009,

 3. oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne

 4. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

 

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

 

Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.

 

8. Kryteria wyboru oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

9. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/ oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny"

 

10. Termin wyboru oferty: 28 stycznia 2011 r.

 

11. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 20 stycznia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego" strony internetowej www.chodziez.pl

 

12. Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

Jacek Gursz

 

 

Informacja o jakości wody

Informacja o jakości wody