2010

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Chodzież, dnia 22.12.2010r.

Nr ZP/341/17/2010ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 14.12.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi", został rozstrzygnięty w dniu 22.12.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą w części I zamówienia, uznano ofertę firmy „UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 13,20 punktów - łącznie 93,20 punktów.

W części II zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 26,29 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą w części II zamówienia uznano ofertę firmy InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. PCVK 14, 87-100 Toruń.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 70,39 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 15 punktów - łącznie 85,39 punktów.

W części II zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.


Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym na I część zamówienia ofertę złożył również Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń. W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 61,79 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 11,40 punktów - łącznie 73,19.


Otrzymują:

 

 1. „UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

  ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

 2. InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  ul. PCVK 14, 87-100 Toruń

 3. Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń

 

J.S.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr ZP/341/16/2010                                                                                  Chodzież, dnia 14.12.2010r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

              Działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi"

                 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt  3 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).                                W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Nr ZP/341/17/2010

Chodzież, dnia 14.12.2010r.

 

 

 

Chodzież: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

Opis przedmiotu zamówienia

!. Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

2. Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający warunki szczególne obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia, zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia śródlądowego statku pływającego Załącznik nr 4: Warunki szczególne obligatoryjne - definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5:Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik nr 8a: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież Załącznik Nr 9: Przebieg ubezpieczeń (szkodowość) Załącznik Nr 10 - Wykaz dróg miejskich

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516500-5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem); 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej),66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków); 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej), 66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków). Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji;

2. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji;

4.Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których żada zamawiajacy, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

- Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 408198-2010 data zamieszczenia: 14.12.2010

- Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 14.12.2010r.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI -Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1. Cena - 80
 • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI - Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 08.12.2010r.

l.dz. ....../2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 29.11.2010r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 387844-2010 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 8 grudnia 2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Pani Alicji Ignasiak - Stacja Paliw, ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny oferta otrzymała 60 punktów, w kryterium marża 40 punktów - łącznie 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 08.12.2010r. do dnia 14.12.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Chodzież, dnia 02.12.2010r.

Nr ZP/341/15/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 17.11.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Przebudowę przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego", został rozstrzygnięty w dniu 02.12.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy INSMONT Sp. Z o.o., ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów okreslonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złozona jedna oferta. 

Otrzymują:

 

1. INSMONT SP. Z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZP/341/16/2010  Chodzież, dnia 03.12.2010r.

 

Chodzież: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

Opis przedmiotu zamówienia

!. Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

2. Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający warunki szczególne obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia, zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia śródlądowego statku pływającego Załącznik nr 4: Warunki szczególne obligatoryjne - definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5:Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik nr 8a: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież Załącznik Nr 9: Przebieg ubezpieczeń (szkodowość) Załącznik Nr 10 - Wykaz dróg miejskich

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516500-5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem); 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej),66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków); 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej), 66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków). Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji;

2. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji;

4.Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których żada zamawiajacy, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

- Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: ...................-2010 data zamieszczenia: 03.12.2010

- Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 03.12.2010r.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI -Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1. Cena - 80
 • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI - Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

   Chodzież, dnia 29.11.2010r.

 

 

 

 

L.dz.      /2009                                 

 

 

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810183, faks 067 2810183.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 60.000 litrów oraz benzyny bezołowiowej E95 w ilości około 1.200 litrów.

Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 3 razy w miesiącu tj. 10,20 i 30 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach z 30 dniowym terminem płatności. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

 

 

Do ceny litra paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć sobie marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2011 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu . Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 1000 litrów oraz benzyny bezołowiowej E95 w ilości około 200 litrów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

 

 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez koncern, u którego Wykonawca dokonuje zakupu. 5.Cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). 6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. IV niniejszej SIWZ. 7.Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeśli dotyczy). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Marża - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,.

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2010 godzina 10:00,

miejsce: Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

      Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

Numer ogłoszenia: 387844 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

od 29.11.2010r. do dnia 08.12.2010r.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4

Chodzież: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4
Numer ogłoszenia: 332611 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293807 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4. Zakres prac do wykonania: demontaż istniejącej stolarki okiennej, dostawa i montaż drewnianej stolarki okiennej, kolor biały, dostawa i montaż parapetów okiennych: zewnętrznych (16 sztuk) i wewnętrznych - drewniane (kolor ciemny orzech - 16 sztuk), obróbka stolarki okiennej po zamontowaniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20-747 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46898,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38567,86

 • Oferta z najniższą ceną: 38567,86 / Oferta z najwyższą ceną: 54794,10

 • Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież, dnia 17.11.2010r.

Nr ZP/341/15/2010                                                                                                                     

 

 

Chodzież: Przebudowa przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje wykonanie nowego przyłącza wodociągowego i budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przydomowymi przepompowaniami ścieków z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS, WOPR i dwa punkty podlewania zieleni, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 2661, 2669/2, 2663/1, 2660, 2645 przy ul. Staszica w Chodzieży oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na działce numer ewidencyjny 2660 ul. Wojska Polskiego w Chodzieży z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres robót dotyczący wykonania nowego przyłącza wodociągowego i budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przydomowymi przepompowaniami ścieków został określony w niżej wymienionej dokumentacji:

1.Projekt budowlany - branża sanitarna.

2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.Przedmiary robót - kosztorysy ślepe.

W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej).. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

Kosztorysy ślepe są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym nie stanowią podstaw do wyceny oferty.

Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający ustala za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie samych kosztorysów ślepych - przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże, stosownie do kosztorysów ślepych (przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe są tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego.

Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do przebudowy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 28.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz robót z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze i złożoności. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kserokopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeśli fakt opłacenia polisy nie wynika z załączonego dokumentu, Wykonawca wraz z polisą musi złożyć dowód jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

4.      Wykaz osób, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

5.      Wykaz podmiotów podwykonawców (jeśli dotyczy), który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

6.      Wykaz robót, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

7.      Kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika budowy wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

8.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 19, I i II niniejszej SIWZ.

9.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 20 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

10.  Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie kosztorysów ślepych - przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże określone do realizacji w poszczególnych zakresach, stosownie do kosztorysów ślepych - przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe są tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego.

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 372808-2010 w dniu 17.11.2010r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 17.11. 2010r.

 

Załączniki:

 
Zapytania:

 

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem na okres 3 lat, na cele usługowe

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem na okres 3 lat, na cele usługowe

 

 

L.p

Nr  działki

Pow. użytkowa w m 2

Położenie lokalu

Miesięczna wysokość czynszu brutto

Termin wnoszenia opłat

1.

1512

85,02

Chodzież, ul. Reymonta 12,

pomieszczenia usytuowane    w piwnicy

458,46 zł

do 10 dnia każdego miesiąca

 

Wynajmujący zastrzega prawo do zmiany warunków płatności czynszu w przypadku zmiany wysokości stawek.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wyskaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Załączniki: 
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

Załączniki:
 

Informacja o wynikach konsultacji

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

Konsultacje odbyły się w dniach od 29 października do 5 listopada zgodnie z z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/10 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

Do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły dwa wnioski konsultacyjne. Wnioski zostały złożone przez Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO oraz Fundację Centrala Młodych z Chodzieży.

Pierwszy wniosek miał charakter informacyjny precyzujący przedmiot działalności stowarzyszenia. Drugi z wniosków zawierał trzy propozycje zmian programu.

1) Zmiany brzmienia § 7 pkt. 5 Programu z „Promocja tradycji i historii Chodzieży" na „Promocja tradycji, historii i walorów turystycznych Chodzieży". Propozycję odrzucono, gdyż finansowanie działań związanych z promocją tradycji i historii odbywa się z innego rozdziału budżetowego, niż finansowanie działań z zakresu turystyki.

2) Zmiany brzmienia § 7 pkt. 6 Programu z „organizacja imprez kulturalnych" na: „Organizacja imprez społeczno-kulturalnych oraz przedsięwzięć edukacyjnych". Zmianę przyjęto w częściowym brzmieniu „ Organizacja imprez społeczno-kulturalnych", gdyż finansowanie działań kulturalnych odbywa się z innego rozdziału budżetowego, niż finansowanie działań z zakresu edukacji i oświaty.

3) Zmiany brzmienia § 7 pkt. 12 Programu z „Organizacja wychowania dzieci i młodzieży z miasta Chodzież oraz szkolenie wolontariatu" na „Organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu" - zmiana została uznana za zasadną i przyjęta do Programu.

 

Wnioski wraz z odpowiedziami zamieszczamy jako załącznik

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 03.11.2010r.

 

 

 

Nr ZP/341/13/2010  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 19.10.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „ Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4", został rozstrzygnięty w dniu 03.11.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Fabryki Okien i DrzwiBAS Sp. z o.o. Lublin, ul. Smoluchowskiego 1 Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 38.567,86 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

1. Z.U.P. STOLCHO - Kępno, ul. Kwiatowa 13, cena brutto 41.383,62; 93 punkty

2. Zakład Stolarski Sitak Stanisław Lubsza, ul. Leśna 12c, 50.971,60 ; 76 pkt

3. Bracia Nowaccy S.C. Oborniki, ul. Komunalna1 ; cena brutto 50.134,52; 77 pkt

4. PeKaBud Market Sp.z o.o. Poznań,ul. Szarych Szeregów 23, cena brutto 54.794,10 ; 70 pkt

 

Otrzymują:

 1. Z.U.P. STOLCHO 63-600 Kępno, ul. Kwiatowa 13
 2. Zakład Stolarski Sitak Stanisław 49-313 Lubsza, ul. Leśna 12c
 3. Bracia Nowaccy S.C. 64-600 Oborniki, ul. Komunalna1
 4. PeKaBud Market Sp.z o.o.60-462 Poznań,ul. Szarych Szeregów 23
 5. Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.20-474 Lublin ul.Smoluchowskiego 1
 6. a/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 04.11.2010r. o dnia 15.11.2010r.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

zarządza konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie przyjęcia:

 

„Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

 

Organizacja konsultacji.

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 29 października 2010 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 5 listopada 2010 roku.
 3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:
  promocja@chodziez.pl
  b) osobiście - poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. Paderewskiego 2.

 

Zgodnie z przepisami chwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 

§ 7. 1. Organizacje uczestniczące w konsultacji zobowiązane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu, bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

2. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające informacji, o których mowa w ust. , nie będą rozpatrywane.

3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w § 1 ust. 2 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie aktu prawa miejscowego.

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

 

Wszystkie wspomniane powyżej dokumenty stanowią załączniki do pobrania poniżej w formie elektronicznej. Można je również uzyskać w biurze nr 409 Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

uchwała ws. konsultacji


zarządzenie o konsultacjach


Projekt programu współpracy


formularz konsultacyjny

formularz konsultacyjny w formacie .doc

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Chodzież: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4
Numer ogłoszenia: 293807 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4 Zakres prac do wykonania: 1.demontaż istniejącej stolarki okiennej, 2.dostawa i montaż drewnianej stolarki okiennej, kolor biały, 3.dostawa i montaż parapetów okiennych: zewnętrznych (16 sztuk) i wewnętrznych (kolor ciemny orzech - 16 sztuk), 4.obróbka stolarki okiennej po zamontowaniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania określony został w: rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie w celu sprawdzenia stanu istniejącego obiektu, dokonania własnego obmiaru. Wizja lokalna jest niezbędna dla uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac I przygotowania oferty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten będzie przez wykonawcę spełniony gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub uprawnień budowlanych wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, robót budowlanych (minimum jedno zamówienie o podobnym charakterze) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 2. W załączniku należy wykazać tylko roboty mające związek z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 4

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia - kopie zaświadczeń o uprawnieniach zawodowych, dyplomów, certyfikatów), załącznik nr 3,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/urzad-miejski/za
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Ulica: Paderewskiego 2 64-800 Chodzież pokój 306 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Ulica: Paderewskiego 2 64-800 Chodzież Sekretariat pokój nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 02.12.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Przedmiotem zbycia jest  zabudowana budynkiem, po byłej hydroforni, nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy  ul. T. Siejaka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/13 o  pow. 168 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  23914, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej ok. 16 m2 po byłej hydroforni.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  22.821,66 zł

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 66/100)

Cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu.

 

-      wadium  3.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  19 listopada  2010r.  (piątek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej, z prawem rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, bez prawa nadbudowy.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  15 listopada 2010r. (poniedziałek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 1 października 2010 roku

 

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,80 m2 położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 15, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wynosi 13,00zł

Czynsz za 1m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego wynosi 2,30zł

Wadium 580,00zł

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 26 października 2010 roku o godz. 9 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi trzykrotność wylicytowanego czynszu za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 21-22 października 2010r, w godz.10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Chodzież, dnia 30.09.2010r.

Nr ZP/341/12/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 22.09.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 30.09.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy AXENCE, ul. Chotkiewicza 10/7a, 31-532 Kraków. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują:

   

 1. AXENCE

  ul. Chotkiewicza 10/7a, 31-532 Kraków.

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Chodzież, dnia 29.09.2010r.

Nr ZP/341/11/2010

 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

Wykonawcy:

1.      KAMANET,   ul.  14 - Lutego 1, 64-920 Piła. Oferta została  odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2  ustawy Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował monitor inny niż wymagała Zamawiający.

2.      Hard Soft Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań. Oferta została  odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2  ustawy Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował dysk do urządzenia DS 410 o innych parametrach niż wymagał Zamawiający.

 

Otrzymują:

1.      Hardsoft Telekom ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

2.      Logos ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

3.      KAMANET ul. 14- Lutego 1, 64-920 Piła

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 29.09.2010r.

Nr ZP/341/11/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 21.09.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 29.09.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „LOGOS" ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Otrzymują:

 

 1. Hardsoft Telekom

  ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

 2. Logos

  ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

 3. KAMANET

  ul. 14- Lutego 1, 64-920 Piła

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Chodzież, dnia 24.09.2010 r.

 Nr MOPS/341/4/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z dnia 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Kurs prawa jazdy kategorii B - realizacja projektu systemowego pod nazwą „ Razem przeciw wykluczeniu " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" zostało rozstrzygnięte w dniu 24.09.2010 r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: Szkoła Nauki Jazdy „L" ul. Leśna 24, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertę złożyła również firma „EURO-TOM" Prywatny Przewóz Osób oraz Szkolenie Kierowców L. Kryger ul. Młyńska 28, 64-800 Chodzież. W kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Mgr Arleta Galla

 

Otrzymują:

 1. Szkoła Nauki Jazdy „L"

L. Grabowska

ul. Leśna 24

64-800 Chodzież

 1. „EURO-TOM" Prywatny Przewóz Osób oraz Szkolenie Kierowców

L. Kryger

ul. Młyńska 28

64-800 Chodzież

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

 

Lp

Nr działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynszu

1.

 dz. Nr   2032 (część) o pow. 40m2

Chodzież   ulica Jagiełły

292,80 zł brutto

2.

dz. Nr 2027/9 (część) o pow. 25m2

Chodzież   ulica Jagiełły

183,00 zł brutto

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w  Chodzieży przy  ul.  Ofiar Gór Morzewskich oznaczona numerem geodezyjnym 756 o pow. 0.1348 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  35.000,00  zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 złotych )

-     wadium 4.000,00  zł,

Cena nie zawiera podatku VAT od gruntu

Przetarg odbędzie się dnia  27 października 2010r.  (środa) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni ( zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe).

Nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu dla kolektora sanitarnego przebiegającego przez nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela tego kolektora. Ustanowi służebność w pasie o szerokości 4 m od granicy działki przyległej do drogi. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do nie zadrzewiania i nie zakrzewiania wyżej wymienionego pasa a także powstrzymania się od wszelkich działań uniemożliwiających dostęp do kolektora, jego naprawy i konserwacji.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 22 października  2010r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Chodzież, dnia 22.09.2010r. 

Nr ZP/341/11/2010                                                                   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej opisanego oprogramowania:

Nazwa,  Ilość licencji

Axence nVision Network lub równoważne 60 szt.

Axence nVision Inventory lub równoważne 60 szt

Axence nVision Helpdesk lub równoważne 60 szt

Axence nVision DataGuard lub równoważne 60 szt

Axence nVision -specyfikacja

 

Program wykrywa sieć automatycznie i prezentuje ją na interaktywnych mapach. 

1. Program powinien posiadać wizualizacje sieci

Komputery powinny być prezentowane na interaktywnych mapach pokazujących wszelkie krytyczne informacje (czas odpowiedzi podstawowego serwisu, czas kiedy serwisy i komputer nie działały, alarmy itp.).

2. Program monitoruje infrastrukturę sieci
Stosując TCP/IP, SNMP, Windows Management Instrumentation (WMI), program może zidentyfikować i monitorować najważniejsze elementy sieci.

1.   Systemy
Serwery Windows, Linux, Unix, Mac; routery, switch'e, VoIP, i firewall'e

2. Urządzenia SNMP wspierające SNMP v1/2/3.
Kompilator plików MIB umożliwia dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch'e, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp.

3. Serwisy TCP/IP
HTTP, POP3, SMTP, FTP i inne. Można monitorować ich czas odpowiedzi i procent utraconych pakietów.

4. Serwery pocztowe
*) Program może monitorować zarówno serwis odbierający, jak i wysyłający pocztę.

*) Program ma możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia, w razie gdyby przestały one odpowiadać lub wadliwie funkcjonowały (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem).

*) Program wykonuje prawdziwe operacje testowe. Monitorowany może być np. czas potrzebny do zalogowania się i sprawdzenia listy emaili lub wysłanie testowego emaila. Czas wykonania tych operacji jest zapisywany.

*) Program ma możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa.

5. Program monitoruje Serwery WWW i adresy URL
Monitoruje czas ładowania strony i jej zawartość.

6. Routery i switch'e
Program monitoruje:

*) Zmianę statusu interfejsów sieciowych.

*) Ruch sieciowy.

*) Podłączone komputery.

*) Generowany ruch przez podłączone komputery.

 

7. Wydajność urządzeń SNMP
Transfer sieciowy, połączenia, błędy i wiele innych.

8. Serwisy Windows
Monitor serwisów Windows alarmuje, w razie gdy serwis przestanie działać oraz pozwala go uruchomić/zatrzymać/zrestartować.

9. Wydajność systemu Windows
Obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy i wiele innych.

10. MS SQL, Exchange, IIS i inne aplikacje
Program może monitorować stan wielu aplikacji oraz systemu Windows.

 

3. Inwentaryzacja sieci

Program automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci:

1. Program pokazuje szczegóły dotyczące sprzętu: model, CPU, pamięci, płyty głównej, napędów, kart, etc.

2.  Audyt sprzętowy obejmuje m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd., informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade.

3.  Informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows. Umożliwia to audytowanie i weryfikację użytkowania licencji

4.  Historia wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranym komputerze: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.

5.  Program ma możliwość wysyłania powiadomienia np. emialem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera.

6. Inwentaryzacja jest wykonywana przez agenta programu dzięki czemu nawet w rozległych sieciach przebiega ona sprawnie i szybko. Agenty aktywnie wysyłają informacje do serwera,  tak więc nie osłabia to firewalla i bezpieczeństwa urządzenia.

4. Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania (audyt licencji)

Program zapewnia funkcjonalność w zakresie inwentaryzacji oprogramowania i audytu licencji:

1. Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na dyskach komputerów przez agenty; skanowanie archiwów, plików ISO itp.

2. Zarządzanie posiadanymi licencjami; wzorce plików, pakiety oprogramowania, licencje dostępowe (tzw. CAL'e) itd.

3. Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili można wykonać aktualne raporty audytowe, bez konieczności oczekiwania na dane z agentów

4. Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji

5. Baza wzorców aplikacji aktualizowana przez Internet i uzupełniana przez użytkowników. Wzorce składają się z grupy wpisów rejestru i plików - razem.

6. Heurystyczne tworzenie wzorców: jeśli brak w bazie wzorca dla zainstalowanego programu, program ma możliwość samodzielnie taki wzorzec utworzyć. Baza wzorców jest automatycznie uzupełniana przez heurystyczne metody.

7. Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp.

 

5.  Możliwość dokupienia funkcjonalności - monitorowania pracowników (aktywności użytkowników)

Program może szczegółowo monitorować aktywność użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows:

1. Faktyczny czas aktywności: dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwami

2. Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas wykorzystania przez użytkownika)

3. Rzeczywiste użytkowanie programów: dokładne informacje o wykorzystywanych programach (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona),

4. Informacje o edytowanych przez pracownika dokumentach.

5. Rodzaj aktywności pracowników: raporty przedstawiające czas pracy (predefiniowane raporty RCP), przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania, zakupów online itp.

6. Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe (funkcja włączana na żądanie)

7. Zdalny podgląd pulpitu użytkownika

8. Lista odwiedzanych stron: liczba odwiedzin stron z nagłówkami, liczbą i czasem wizyt

9. Monitorowanie transferu sieciowego użytkowników: ruch sieciowy lokalny i transfer internetowy wygenerowany przez pracowników  

a. Audyty wydruków:  

1.   Informacje o dacie wydruku,

2.   Informacja o wykorzystaniu drukarek

3.   Zestawienie pod względem użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukował)

4.   Zestawienie pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej) 

b. Blokowanie stron internetowych

1.  Program daje możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla danego    użytkownika z możliwością definiowania wyjątków - zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danej strony.

2.  Dzięki granulacji blokowania stron program nie ogranicza jednocześnie potencjału i korzyści płynących z korzystania Internetu przy pracy (tzw. elastyczne surfowanie).

 

6.  Zdalny dostęp (kontrola stacji użytkownika)

1. Agent programu zapewnia zdalną kontrolę stacji użytkownika (zgodną z VNC): udostępniają podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia jego konsoli.

2. Podczas przejęcia kontroli nad komputerem pracownika zarówno pracownik jak i administrator widza ten sam ekran.

 

7. Blokowanie portów i nośników danych

Program, ma możliwość zarządza prawami dostępu do wszystkich portów wejścia i wyjścia (przewodowych i bezprzewodowych) oraz urządzeń fizycznych, przez które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny.

1. Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek

2. Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: WiFi, Bluetooth, IrDA

3. Blokada dotyczy tylko urządzeń do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura itp.) można podłączyć

Zarządzanie prawami dostępu do portów

1. Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików

2. Autoryzowanie urządzeń firmowych: pendrive'ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane

3. Całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych lub komputerów

4. Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów

Audyt operacji na urządzeniach przenośnych

Zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika:

1. podłączenie/odłączenie pendrive'a

2. odczyt i kopiowanie plików na/z pendrive'a

Ochrona przed usunięciem

Program jest zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora.

8. Program powinien zawierać 12 miesięcy pomocy technicznej oraz aktualizacji.

9. Program w języku polskim

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w oprogramowanie  do siedziby Zamawiającego..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.Inne dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 9, I i II niniejszej SIWZ. 5.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 10 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy). 6.Specyfikację oferowanego oprogramowania. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

-        Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

            wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

-        Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 302128-2010 data zamieszczenia: 22.09.2010

-        Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia  22.09.2010r.   

 

Załączniki:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Chodzież, dnia 21.09.2010r. 

Nr ZP/341/10/2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Chodzież: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionego sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1. Zestaw Komputerowy 3 szt. Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 2 MB, Częstotliwość taktowania min: 2600MHz Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną, Wolny slot pci-e x16 Dysk Twardy min 250 GB 7200 obr. Serial ATA II Pamięć operacyjna min 2GB Obudowa typu Tower mini Tower z zasilaczem min 300W Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem Gwarancja zestawu serwis On-Site z czasem reakcji do 24h, czas naprawy do 72h - 3 lata Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 professional 32BIT PL OEM oem Pl. MS Office 2010 dla Użyt. Domowych i Małych Firm, Polski PKC Monitor LCD Przekątna min 17 cali Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele Kontrast min 500:1 Jasność min 300 cd m2 Czas reakcji plamki max 8 ms Wbudowane głośniki Brak błędnych pixeli UPS Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami do podłączenia jednostki i monitora Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu Moc pozorna: min 600 VA; Moc rzeczywista min 400 Wat 2. Drukarka Laserowa mono: 2 szt. Złącza zewnętrzne: usb 2.0 Prędkość druku 33 str min Cykl pracy (miesięcznie, maks.) 50000 Rozdzielczość druku - główna 1200 dpi Praca w duplex, możliwość drukowania broszury Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) max: 8 s Wałek opc wymieniany z tonererm 3. Drukarka Laserowa mono: 1 szt. Złącza zewnętrzne: usb 2.0 Prędkość druku min: 20 str min Rozdzielczość druku - główna 1200 dpi Wałek opc wymieniany z tonererm 4. Vigor 2820n router ADSL i Ethernet (dual wan) - lub równoważny 1 szt. o specyfikacji: Hardware Interface ADSL 1-port ADSL2+, RJ-11 connector ( for AnnexA ) 1-port ADSL2+, RJ-45 connector ( for AnnexB ) LAN 3-port 10/100 Base-Tx and 1 port 1000 Base-TX Switch, RJ-45 connectors WAN 1 port 10/100 Base-Tx, RJ-45 connector WLAN IEEE802.11n USB 1-port USB Host 2.0 ( USB Printer / 3.5G USB Modem) Dual WAN Outbound Policy-based Load-balance BoD ( Bandwidth On Demand ) WAN Connection Fail-over ADSL Compatibility ANSI T1.413 Issue2 ITU-T G.992.1 G.dmt ITU-T G.992.2 G.lite ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis ITU-T G.992.5 ADSL2+ Annex L ( READSL ) Annex M * ATM Protocol RFC-2684 RFC-1483 Multiple Protocol over AAL5 RFC-2516 PPP over Ethernet RFC-2364 PPP over AAL5 PPPoE Pass Through LAN WLAN PPPoE PPPoA Relay Transparent Bridge for MPoA Wireless Access Point IEEE802.11n Compliant ( Draft 2.0 ) Wireless Client List Wireless LAN Isolation 64 128 bit WEP WPA WPA2 Hidden SSID Mac Address Access Control Access Point Discovery Multiple SSID Wireless Rate-control WMM ( Wi-Fi Multimedia ) WDS ( Wireless Distribution System ) 802.1X Authentication * VPN Up to 32 VPN Tunnels Protocol : PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec Encryption : MPPE and Hardware-based AES DES 3DES Authentication : Hardware-based MD5, SHA-1 IKE Authentication : Pare-shared Key and Digital Signature ( X.509 ) LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN DHCP over IPSec NAT-Traversal ( NAT-T ) Dead Peer Detection ( DPD ) VPN Pass-through Firewall Policy-based Firewall CSM ( Content Security Management ) for IM P2P Application and URL Web Content Filter Multi-NAT DMZ Host Port-redirection Open Port SPI ( Stateful Packet Inspection ) ( Flow Track ) DoS DDoS Prevention IP address Anti-spoofing E-Mail Alert and Logging via Syslog IP and MAC Binding Bandwidth Management QoS Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories DiffServ Code Point Classifying 4-level Priority for Each Direction ( Inbound Outbound ) Bandwidth Borrowed Bandwidth Session Limitation WAN Protocol ( WAN2 ) DHCP Client Static IP PPPoE PPTP BPA L2TP* Network Feature DNS Cache Proxy DHCP Client Relay Server IGMP Proxy Dynamic DNS NTP Client Call Scheduling RADIUS Client UPnP Routing Protocol Static Routing RIP V2 W zestawie antena sektorowa o polaryzacji PIONOWEJ przeznaczona do pracy w paśmie 2,4 GHz, o zysku energetycznym min. 15 dBi kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej pionowej min. 180 ° min. 17 °, uchwyt do anteny mocowany do ściany, kabel do podłączenia anteny z urządzeniem nadającym o dł. 2m. 5. Ferro Backup System TM(FBS) - sieciowy system archiwizacji danych lub równoważny: 50 stanowisk Oprogramowanie posiadające: Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików (pliki pocztowe, bazy danych, rejestr systemowy, etc.) poprzez wbudowany mechanizm OFM Możliwość backupu całego systemu operacyjnego Możliwość równoległej archiwizacji wielu komputerów (wykorzystywana jest moc stacji roboczych a nie serwera backupu) Kompresja po stronie stacji roboczej (przez sieć przesyłana jest mniejsza ilość danych) Szyfrowanie po stronie stacji roboczej (przez sieć przesyłane są dane zaszyfrowane) Archiwizacja różnicowa i delta (pliki są porównywane lokalnie na stacjach roboczych i nie są przesyłane za każdym razem do serwera) Oprogramowanie współpracujące z wszystkimi systemami operacyjnymi Windows pozwalająca wykonać kopię bezpieczeństwa działającego systemu operacyjnego oraz jego późniejszego odtworzenia bez potrzeby ponownej instalacji (tzw. bare-metal restore). Archiwizacja wykonywana w tle i nie jest zauważalna dla zwykłych użytkowników Opcja automatycznego zwalniania miejsca na dysku w połączeniu z modułem alertów, 6. Pamięć operacyjna Registered ECC 184-Pin DIMM o łącznej wielkości 2 gb Pamięć operacyjna do płyty głównej SE7520BD2 współpracująca z dwiema zainstalowanymi pamięciami Kingston KVR266X72RC25 512 512Mbytes DDR (2100) (Płyta posiada 6 slotów - z czego 4 wolne). 7. Urządzenie NAS Synology DS410 4-bay SATA lub równoważne Częstotliwość procesora: min 1.06GHz Koprocesor: Tak Sprzętowy moduł szyfrujący algorytmem Magistrala pamięci: 64 bity DDR533 Pamięć: min. 512 MB Wewnętrzny dysk twardy: 4 x 3,5cala SATA(II) lub 4 x 2,5 cala SATA/SSD Maksymalna pojemność wewnętrzna: 8 TB (4 x dysk twardy 2 TB) Interfejs zewnętrznego dysku twardego: 2 x port USB 2.0, 1 x port eSATA LAN: 1 x Gigabit Wireless Support Wake on LAN/WAN Natężenie dźwięku: max: 21.9dB(A) Przywracanie zasilania Napięcie zasilania (prąd zmienny): od 100 V do 240 V Częstotliwość zasilania: od 50 Hz do 60 Hz, prąd jednofazowy Certyfikaty: FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B Protokoły sieciowe - CIFS - AFP - FTP - iSCSI - Telnet - SSH - NFS - SNMP System plików - EXT3 - FAT32 (tylko dysk zewnętrzny) - NTFS (tylko dysk zewnętrzny) Zarządzanie wolumenem - Synology Hybrid RAID - Urządzenie iSCSI Target (maks. wielkość: 16 TB):10 - Typ wolumenu: Podstawowy, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 - Migracja macierzy RAID: Podstawowy na RAID 1, Podstawowy na RAID 5, Podstawowy na RAID 5+Spare, RAID 1 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 6 - Rozbudowa wolumenu RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare lub RAID 6 przy użyciu większych dysków twardych - Rozbudowa wolumenu RAID 5 przez dodanie dysku twardego podczas pracy Możliwość udostępniania plików Maksymalna liczba kont użytkowników: 2,048 Maksymalna liczba grup: 256 Maksymalna liczba folderów współdzielonych: 256 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (SAMBA, FTP, AFP): 256 Integracja z domeną usługi ADS w systemie Windows Logowanie użytkowników domeny przez protokoły Samba/AFP/FTP lub aplikację File Station Rozwiązania kopii zapasowych Sieciowa kopia zapasowa Lokalna kopia zapasowa Kopia zapasowa komputera Kopia zapasowa przy użyciu programu Time Machine (Mac OS) Bezpieczeństwo FTP przez SSL TLS Automatyczne blokowanie adresów IP Zapora sieciowa Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy użyciu protokołu Rsync Połączenie HTTPS Zarządzanie Aktualizacja oprogramowania systemowego Powiadomienia pocztą elektroniczną Powiadomienia SMS Dowolny przydział przestrzeni dyskowej dla użytkowników Obsługa DDNS Protokół PPPoE Monitor zasobów Zarządzanie zasilaczem UPS Zaplanowane włączenie - wyłączenie Niestandardowe porty HTTP HTTPS interfejsu zarządzania Wyświetlanie temperatury systemu Zarządzanie dyskami twardymi Hibernacja dysków twardych S.M.A.R.T. Dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów Obsługiwane klienty Windows 2000 i nowsze wersje Mac OS X 10.3 i nowsze wersje Ubuntu 9.04 i nowsze wersje 8.Dysk z listy dysków zalecanych do urządzenia DS410 lub równoważnego: 4 szt. poj. min. 1,5 TB, prędkość obrotowa min 7200 obr min 9.Win SBS Cal 2003 OLP 5 NL GOVT User Cal: 1 szt. 10.Zasilacz ATX typu slim min 350W: 2sz. 11.Klawiatura ps2: 5 szt. 12.Mysz optyczna (ps2) ze scrollem : 5 szt. 13.Przedłużka ps2: 5 szt. 2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww sprzęt do siedziby Zamawiającego. 3.Wykonawca wraz z sprzętem przekaże zamawiającemu karty gwarancyjne. 4.Wykonawca odbierze od Zamawiającego zużyty sprzęt elektroniczny w ilości sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i przekaże podpisaną kartę przekazania odpadu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8, 48.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

4.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 9, I i II niniejszej SIWZ.

5.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 10 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

6.Specyfikację oferowanego sprzętu i oprogramowania.

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,

64-800 Chodzież - sekretariat - biuro nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 • Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 300336-2010 data zamieszczenia: 21.09.2010

 • Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 21.09.2010r.


Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Chodzież, dnia 17.09.2010 r.

Zamawiający:                                                                                         

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       

w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

Dotyczy: zamówienie publiczne Nr MOPS/341/3/2010 - zapytanie o cenę

Przedmiot zamówienia: „Kurs prawa jazdy kategorii B - realizacja projektu systemowego pod nazwą „ Razem przeciw wykluczeniu " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę, zostało unieważnione, ponieważ nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

                                                                                                                         Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

                                                                                                                   mgr Arleta Galla

Informacja w sprawie zakupu energii elektrycznej

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

STANOWIĄCYCH WŁAŚNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY


LP.

KW.

Nr działki pow m

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Uzbrojenie terenu

Cena lokalu

Cena udziału w gruncie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

24514

1827/54

842 m2

Chodzież

ul. Łukasiewicza 2/5

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze i składa się z kuchni, 3 pokoi , przedpokoju, łazienki

o pow. 72,59 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,24 m2

Lokal i udział w działce na własność.

Droga, instalacje: energetyczna, wodociągowa, sanitarno- deszczowa, gazowa, c.o. z kotłowni w budynku


81.270,00 zł

4.458,00 zł
2

17979

2365/5

514m2

Chodzież

ul. Wojska Polskiego 24b/13

Lokal usytuowany jest na IV piętrze i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

o pow. 47,05 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,06 m2

Lokal na własność. Udział w działce w użytkowanie wieczyste

Droga, instalacje wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o. telefoniczna, odgromowa


121.933,00 zł

1.040,00 zł

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. I wpłata wynosi 15% co stanowi kwotę 213,93zł brutto

opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę

14,26zł brutto3

19073

1600/23

322m2

Chodzież ul. Ks.Czechowskiego 4b/10

Lokal usytuowany jest na III piętrze składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o pow. 41,94 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,73 m2

Lokal na własność. Udział w działce w użytkowanie wieczyste

Droga, instalacje wodno- kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną,c.o. odgromową

104.691,00 zł

853zł

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 175,68zł brutto

opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę 11,71zł brutto

4

19073

1600/23

322m2

Chodzież

ul. Ks. Czechowskiego 4b/12

Lokal usytuowany jest na III piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o pow. 42,47 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow 4,70 m2

Lokal na własność. Udział w działce w użytkowanie wieczyste

Droga, instalacje wodno- kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. telefoniczną, odgromową

106.025,00 zł

853zł

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu I wpłata wynosi 15 % co stanowi kwotę 175,68zł

opłata roczna wynosi 1 % co stanowi kwotę 11,71zł brutto


Chodzież 16.09.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr ZP/341/9/2010

Chodzież, dnia 13.09.2010r.ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759), informuję, że ogłoszony w dniu 03.08.2010r. przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. na „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 7.220.400,00 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 13.09.2010r.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta: Bank Spółdzielczy w Chodzieży, ul. Składowa, 65-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz podległych obiektów na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Chodzież: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz podległych obiektów na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Linki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

3. Załacznik Nr 1 do Umowy

4. Unieważnienie postępowania

Gminne Biuro Spisowe informuje

Komunikat

Od dnia 1 września w Gminnym Biurze Spisowym w Chodzieży uruchomiony zostaje dyżur spisowy. Dyżur potrwa do dnia
31 października i będzie pełniony w godzinach od 8:00 do 20:00.

Informacje będą udzielane:

 • w Gminnym Biurze Spisowym (pok. 410 II piętro Urzędu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego 2 w Chodzieży) pod numerem telefonu 67/282-71-71 wew. 412 (w godz. 8:00-15:30)

 • 797-201-335 (w godz. 15:30-20:00).


Informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego znajdą Państwo na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/spisy_PLK_HTML.htm

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Chodzież,  2010 - 08 - 25

 

GK - OŚ - 7627/3/10

 

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania

 

 

            Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) zostało wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204+900 w m.Chodzież na rondo"

 

Otrzymują :

1. Generalna Dyrekcja Dróg

   Krajowych i Autostrad

   Oddział w Poznaniu

   ul. Siemiradzkiego  5a, 60 - 763  Poznań

2. Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

   ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229 ; 61 - 485 Poznań

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Chodzież, ul. Składowa 5

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, z siedzibą w Milczu 4

   64 - 800 Chodzież

5. Polski Koncern Naftowy „ORLEN" S. A. W Płocku

   ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

6. Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Nadleśnictwo  Podanin

    Podanin 65, 64 - 800 Chodzież

7. Spółdzielnia Mieszkaniowo - Lokatorska przy POM - ie

   ul. Łukasiewicza 41, 64 - 800 Chodzież

8. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

   ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań

9. Parafia Rzymsko - Katolicka PW. Św. Floriana ul. Kościelna 8

   64 - 800 Chodzież

10. GK a/a

11. Tablica Ogłoszeń

12. Internet

Odpowiedzi do zapytania na kredyt długoterminowy

Załączniki:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 24.08.2010r.

Nr ChDK/341/2/2010                                                                                

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

   Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759), informuję, że ogłoszony w dniu 13.07.2010r. przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury", został  rozstrzygnięty  w dniu 24.08.2010r.

            Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy SHADOK, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły  również firmy:

1.      MULTIMEDIA,  ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin.  W kryterium cena  oferta otrzymała 97,68 punktów

2.      A-Z F.U.H.P., Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań. W kryterium cena  oferta otrzymała 82,84 punkty.

3.      AL-NET, ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa. W kryterium cena  oferta otrzymała 89,79 punktów.

 

Otrzymują:

1.      MULTIMEDIA ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin

2.      A-Z   F.U.H.P. Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań

3.      AL-NET, ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa

4.      3 TECH, ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

5.      SHADOK, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Chodzież, dnia 24.08.2010r.

 

Nr ChDK/341/2/2010 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

 


 

            Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury",

Wykonawcy:

 

1.      3 TECH, ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

Wykonawca został wykluczony z postępowania. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 5  ustawy Prawa zamówień publicznych.

 

Otrzymują:

1.      MULTIMEDIA

ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin

2.      A-Z    F.U.H.P.

Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań

3.      AL-NET

ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa

4.      3 TECH

ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

5.      SHADOK

 ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

Chodzież, dnia 24.08.2010r.

Nr ChDK/341/2/2010 

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

             Działając na podstawie art. 92, pkt. 1,  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759),  informuję o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury",  Wykonawcy:

1.      3 TECH, ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

Wykonawca do dnia 24.08.2010r. do godz. 12:00, nie uzupełnił złożonej oferty o brakujące dokumenty. W związku z tym na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Otrzymują:

1.      MULTIMEDIA

ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin

2.      A-Z    F.U.H.P.

Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań

3.      AL-NET

ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa

4.      3 TECH

ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

5.      SHADOK

ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

(nr księgi wieczystej)

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

nr działki

Powierzchnia nieruchomości

 

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

21716

1275

11342

nieruchomość zabudowana obiektami mleczarni -grunt w użytkowaniu wieczystym

cel przemysłowy

350.000,-zł

netto

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

22266

1274/2

359

21716

1274/6

53377

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - może ją nabyć wyłącznie użytkownik wieczysty

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

Spis Rolny 2010

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły: stanu na 30 czerwca 2010 r.

• prowadzenie działalności rolniczej,
• użytkowanie gruntów,
• powierzchnia zasiewów,
• pogłowie zwierząt gospodarskich,
• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

• struktura dochodów gospodarstwa domowego,
• prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
• aktywność ekonomiczna,
• zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi:
• ścisłych
• wyczerpujących
• zgodnych z prawdą

Tajemnica statystyczna:

• wszystkie dane zbierane podczas spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie,
• wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się:

• z najbliższym Gminnym (Urząd Gminy) lub Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny),
• z Call Center, w którym będzie specjalny numer telefonu,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
• poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

Ulotki:

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Roczna wysokość czynszu

1.

dz. nr 1789 o pow.452 m2

dz. nr 1781/4 o pow. 164 m2

Chodzież

 rejon                         ul. Łąkowej  

 

 

43,12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 12.08.2010r.
Nr ChDK/341/2/2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ

w Chodzieskim Domu Kultury"PRZETARG NIEOGRANICZONYZamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieski Dom Kultury , ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820513, faks 067 2820030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodzież.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury 1.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Projektor instalacyjny NEC NP. 4100 szt. 1, lub równoważny o parametrach:

  Rozdzielczość optymalna: 1024 x 768 (XGA), Rozdzielczość maksymalna: 1600x1200 (UXGA) Jasność: 6200ANSI Lumenów Kontrast: 2100:1 Żywotność lampy: 2,000h (2,500h tryb Eco) Wejścia wideo 1 x 5BNC, shared with Component Signal (YPbPr);1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr);1 x DVI-D (with HDCP);1 x 3 RCA;1 x RCA;1 x Mini DIN 4-pin Wyjścia wideo Mini D-SUB, 15-pin Wejścia audio 3 x 3.5 mm stereo mini jack; 2 x RCA Stereo Kontrola z komputera 1 x D-Sub 9 pin for External Control Device (GPIO); Input: 1 x D- Sub 9 pin for External Control Device Kompatybilność wideo PAL PAL60 NTSC SECAM NTSC4.43 PAL-N PAL-MPAL- B,G,H,I, Multimedia 2 x 3 W stereo speaker Cechy specjalne: Lens Shift, Keystone correction (H=±35°, V=±40°), 5 obiektywów do wyboru, szybka wymiana obiektywu, funkcja bezpośredniego wyłączenia, LAN, sterowanie za pomocą pilota z laserowym wskaźnikiem, programator włączenia i wyłączenia, funkcja help, 2 filtry barwne, Remote control

  2. Obiektyw NP09ZL, lub równoważny Minimalna przekątna obrazu 102 cm (40 cali), Maksymalna przekątna obrazu 1,270 cm (500 cali)

  3. Odtwarzacz DVD Blue Rey z wyjściem dźwięku 5:1 szt. 1

  4. Dostawa, montaż na przygotowanym stanowisku, regulacja i instruktaż obsługi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty:

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty.

2.Specyfikację oferowanego projektora (nazwę i parametry techniczne).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie • Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 • Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 217595 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

 • Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 12.08.2010r.

 

 

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 29.07.2010r.

Nr MOPS/341/2/2010

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną w celu przeprowadzenia WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH realizując projekt systemowy pod nazwą „Razem przeciw wyklucze­niu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ", zostało  rozstrzygnięte w dniu 29.07.2010r.

            Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: Łazienki Chodzieskie s.c., ul. Łazienki Chodzieskie 1, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło również Przedsiębiorstwo PRIMA -BISTRO, ul. Sosnowa 1, 64-800 Chodzież. W kryterium cena oferta otrzymała 68 punktów.

 

Otrzymują:
 1. Łazienki Chodzieskie s.c.

            ul. Łazienki Chodzieskie 1, 64-800 Chodzież

 1. Przedsiębiorstwo PRIMA -BISTRO

            ul. Sosnowa 1, 64-800 Chodzież

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele handlowe

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres

3 lat na cele handlowe.

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Miesięczna wysokość czynszu netto

Podatek VAT

Miesięczna wysokość czynszu brutto

1.

dz. nr 2409/2 (część)

o pow. 28 m²  

Chodzież

przy ul. Zamkowej

 

 

168,00 zł

 

36,96

 

204,96

 

Chodzież, dnia 30 czerwca 2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 22 lipca 2010r.  

 

w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

        Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005 r.

Dz.U.Nr 130, poz. 1087, Dz.U.Nr 169. poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz. 1459).

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 756 o pow. 0,1348 ha  położoną w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowiącą własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

 

Cena nieruchomości brutto wynosi  35.000,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy  złotych 00/100)

 

Cena nie zawiera podatku VAT od gruntu.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni (zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe).

 

Nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu dla kolektora sanitarnego przebiegającego przez nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela tego kolektora. Ustanowi służebność w pasie o szerokości 4 m od granicy działki przyległej do drogi. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do nie zadrzewiania i nie zakrzewiania wyżej wymienionego pasa a także powstrzymania się od wszelkich działań uniemożliwiających dostęp do kolektora, jego naprawy i konserwacji.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 12.07.2010r.

 

 

 

 

 

Nr MG/341/2/2010ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 24.06.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Roboty remontowo - budowlane w budynku Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 12.07.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: Zakład Kierowania i Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawstwa Robót „BARBUD" - Jerzy Baranowski, Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 22.324,38 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

 1. Usługi Budowlane, ul. w. Polskiego 24a/3, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 98 punktów.

 2. Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych, ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 91 punktów.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chodzież, dnia 23.07.2010r.

Nr ZP/341/8/2010 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 05.07.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont pomieszczeń sanitarnych na I pietrze w budynku Urzędu miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 23.07.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy Pana Zygmunta Bedołek - Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych, ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma Pana Jerzego Baranowskiego - „BARBUD", Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn. W kryterium cena oferta otrzymała 99 punktów.

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Zygmunt Bedołek

  Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych

  ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież

 2. Pan Jerzy Baranowski

  „BARBUD"

  Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn

  ul. Fredry 1, 64-800 Chodzież

   

   

  J.S.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 13 lipca  2010 r.

 

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulicy Buszczaka.

                                                                                                            

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz. 474) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/327/09 z dnia 29 września 2009 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod. 2859 oraz część działki o nr geod. 2860/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  23 lipca (piątek) 2010r. do 13 sierpnia  (piątek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu  9 sierpnia  2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala   nr  305, o godz.15oo

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  27 sierpnia  2010 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/  Jacek Gursz

 

DS.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Chodzież, dnia  05.07.2010r. 

Nr ZP/341/8/2010                                                                                                                                    

 

 

 

Chodzież: Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania obejmuje:

1.Roboty rozbiórkowe, rozkucia, zamurowania, częściowe skucie tynków i okładzin ceramicznych oraz posadzek.

2.Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.

3.Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych.

4.Wykonanie nowego podziału pomieszczeń ściankami działowymi.

5.Przesklepienie projektowanych otworów w ścianach istniejących.

6.Roboty wykończeniowe w tym: uzupełnianie i szpachlowanie tynków, okładziny z płytek ceramicznych, roboty posadzkarskie, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszonych oraz montaż nowej stolarki okiennej ki drzwiowej.

7.Częściowa wymiana i przebudowa instalacji sanitarnych.

8.Częściowa wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej wraz z rozbudową rozdzielnicy. 9.Wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej.

2.Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja:

1.Dokumentacja techniczna - branża budowlana, która stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ, 2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana, która stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ,

3.Dokumentacja techniczna - branża sanitarna, która stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ, 4.Specyfikacja techniczna - instalacji sanitarnych, która stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ,

5.Projekt wykonawczy - branża elektryczna, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ,

6.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna, która stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ,

Przedmiary robót jako element pomocniczy dla Wykonawcy:

    1. Przedmiar robót - branża budowlana, który stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ,

    2. Przedmiar robót - branża sanitarna, który stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ

     3. Przedmiar robót - branża elektryczna, który stanowi Załącznik Nr 13 do SIWZ.

3.W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej).

4.Przedmiary robót są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym nie stanowią podstaw do wyceny oferty. Podstawą do wykonania wyceny oferty jest dokumentacja techniczna, wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia.

6.Zawarte w przedmiarze wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

7.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.

8.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu w celu dokonania własnego obmiaru a także by zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • roboty remontowo budowlane, malowanie, szpachlowanie, układanie płytek, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.10-5, 45.33.24.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.12.10-1, 45.44.21.00-8, 45.26.25.22-6, 45.43.10.00-7, 45.23.24.60-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

            III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA            WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty:

1.Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

3.Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na realizacje niniejszego zamówienia. 4.Referencje potwierdzające wykonanie min. 3 robót o podobnym charakterze złożoności do przedmiotu zamówienia.

5.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.

6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12. niniejszej SIWZ.

7.Informacje o podwykonawcach (jeśli dotyczy).

8.Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wykonawcy i podpisywania ofert (jeżeli forma reprezentacji nie wynika z wpisu do KRS lub innej ewidencji działalności gospodarczej)

9.Kosztorys ofertowy (jest tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego) Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat - biuro nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

-        Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

-        Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 195500 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010

-        Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia  05.07.2010r.

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Załączniki:

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres

3 lat na cele manewrowe

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Miesięczna wysokość czynszu netto

Podatek VAT

Miesięczna wysokość czynszu brutto

1.

dz. nr 3077/3 (część)

o pow. 24 m²  

Chodzież

przy ul. Leśnej

 

 

7,20 zł

 

1,58

 

8,78

Chodzież, dnia 23 czerwca 2010r.

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele gastronomiczne

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Wywoławczy

czynsz roczny

 Netto

za teren

Podatek VAT

Wywoławczy

czynsz roczny

 Brutto

za teren

1.

dz. nr 1752/9

o pow.ok 40 m²  

Chodzież

Rynek

 

5500,-

 

1210,-

 

6710

 

Chodzież, dnia 25 czerwca 2010r.

 

 


 

 

Dokument bez nazwy

Chodzież, dnia 28.06.2010r.
Nr ZP/341/7/2010

 


                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655ze zm.), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Aktywizację terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady  i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR", Zakładu Usługowego  DROGBUD, ul. Wyspiańskiego 98, 64-920 Piła.

            Wykonawca złożył w określonym  przez Zamawiającego terminie wyjaśnienia  na podstawie art. 90 ust. 1, dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, po czym wycofał złożony dokument, pisemnie  dnia 25.06.2010r. o godz. 13:53.

W zawiązku z tym Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę  na podstawie art. 90, ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Chodzież, dnia 28.06.2010r.

Nr ZP/341/7/2010

                                                                 

                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 01.06.2010r. przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Aktywizację terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady  i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR" został  ostatecznie rozstrzygnięty  w dniu 28 czerwca 2010r. 

            Za  ofertę najkorzystniejszą  uznano  ofertę, Konsorcjum: THERMBAU POLSKA Sp. Z o.o. Sp. K. i Przedsiębiorstwo Budowlane JACK BUD,  ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta  otrzymała 100 punktów. 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

           

 

 

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 czerwca 2010r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Załączniki:

OGŁOSZENIE o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

zaprasza do

rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem rokowań  jest  nieruchomość  składająca się z wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 49,13 m2 wraz z jego udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku,  położona  w Chodzieży przy ul. Kilińskiego 1a/13 na IV piętrze,  na działce  oznaczonej  numerem geodezyjnym 2253/2 o  pow. 0.0363 ha, zapisana w księdze wieczystej KW  18156, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  brutto  wynosi  108.086,00 zł

(słownie: sto osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć  złotych 00/100)

 

-      zaliczka  10.000,00  zł,

 

Rokowania odbędą  się w dniu  27 lipca  2010r.  (wtorek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej z zakazem nowej zabudowy.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań  jest wpłacenie zaliczki w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  22 lipca 2010r. (czwartek).

 

Wpłata zaliczki  musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania  wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

Zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 

Wpłacona  zaliczka  nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania rokowań, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 15 czerwca 2010 r.

 

 

 OGŁOSZENIE

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w środę tj. dnia 23 czerwca 2010 r. o godz. 12.00,  w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej oraz w rejonie   ul.  M. Konopnickiej.

 

 

 Burmistrz Miasta  

/-/  Jacek Gursz  

Zarządzenie Nr 36 /2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie ustanowienia koordynatora miejskiego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Chodzież, dnia 09.06.2010r.

Nr ZP/341/6/2010 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 31.05.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji", został rozstrzygnięty w dniu 09.06.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy AXJOMAT Sp. Z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 2.269,20 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyły również firmy:

 1. FAST Sp. z o.o., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź. Cena oferty to 1756,80 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 88 punktów (oferta została odrzucona).

 2. GNC Sp. z o.o., ul. Wilimowskiego 6, 40-074 Katowice. Cena oferty to 1.546,15 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów (oferta została odrzucona).

 3. DAMIKO S.C., ul. Polan 86, 20-830 Lublin. Cena oferty to 2.560,78 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 60 punktów.

 4. AXJOMAT Sp. z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań. Cena oferty to 2.269,20 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 68 punktów.


Otrzymują:

 1. FAST sp. Z o.o.

  ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź.

 2. GNC Sp. Z o.o.

  ul. Wilimowskiego 6, 40-074 Katowice.

 3. DAMIKO S.C.

  ul. Polan 86, 20-830 Lublin

 4. AXJOMAT Sp. Z o.o.

  ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

 5. a/a


INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Chodzież, dnia 09.06.2010r.

Nr ZP/341/6/2010

 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

 

 

 

Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję o odrzuceniu ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji" następujących Wykonawców:


 1. FAST sp. Z o.o., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź.

  Wykonawca złożył ofertę nie uwzględniając modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 2. GNC Sp. Z o.o., ul. Wilimowskiego 6, 40-074 Katowice.

  Wykonawca złożył ofertę nie uwzględniając modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
Otrzymują:


 1. FAST sp. Z o.o.

  ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź.

 2. GNC Sp. Z o.o.

  ul. Wilimowskiego 6, 40-074 Katowice.

 3. DAMIKO S.C.

  ul. Polan 86, 20-830 Lublin

 4. AXJOMAT Sp. Z o.o.

  ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

 5. a/a

Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 07.06.2010r.

Nr ZP/341/6/2010ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 21.05.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży" został rozstrzygnięty w dniu 07.06.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „POL-DRÓG Piła" Sp. Z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 73.810,00 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta dnia 09.06.2010r.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież, dnia 01.06.2010r. 

Nr ZP/341/7/2010

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Chodzież: „Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR"

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR

1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej promenady oraz uporządkowanie zieleni, jak również budowa ścieżki rowerowo - pieszej i skate parku, celem pełnej aktywizacji terenów rekreacyjnych zlokalizowanych nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży.

Podstawowymi założeniem projektu w przewidzianym zakresie jest:

1.Wdrożenie nowej funkcjonalności na promenadzie, tj. wprowadzenie na nim ruchu pieszego i rowerowego. 2.Poprawa walorów estetycznych wokół jeziora. 3.Uporządkowanie i poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. 4.Połączenie istniejących ośrodków wodnych i rekreacyjnych 5.Zwiększenie bezpieczeństwa na akwenach wodnych miasta, okolicznych jezior i szlaków rzecznych (Noteć ) poprzez budowę bazy WOPR.

W ramach inwestycji przewidziano:

1.Kompleksową przebudowę nawierzchni promenady wokół Jeziora Miejskiego (ścieżka piesza i rowerowa). 2.Budowę oświetlenia. 3.Budowę parkingów. 4.Budowę zjazdów przyległych do promenady. 5.Chodniki. 6.Skate park. 7.Mała infrastruktura - ławki parkowe, kosze na śmieci oraz pylony informacyjne żelbetonowe. 8.Zieleń. 9.Monitoring. 10.Dokończenie budowy bazy WOPR (jako koszt niekwalifikowany projektu)

Projekt obejmuje ułożenie na promenadzie wokół jeziora Miejskiego w Chodzieży, na istniejącej nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej lub gruntowej, nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. Przebudowa promenady wykonana będzie na działkach nr (kolejność działek wg kilometrażu: 615-1, 2666, 2665, 2664, 1402, 1591, 1576, 1582, 2651, 1575-4, 2614-1, 2617-6, 2645, 2611-3, 2613, 2592, 2590-5, 2675, 2674, 2673, 2911, 2672, 2671, 2670, 2710, 2712, 1583-1, 1583-2, 2669, 2668, 221-2, 221-3, 2667,187, 188, 189, 244, 2660.

Podstawowymi założeniem projektu w przewidzianym zakresie jest:

1.Wdrożenie nowej funkcjonalności na promenadzie, tj. wprowadzenie na nim ruchu pieszego i rowerowego. 2.Poprawa walorów estetycznych wokół jeziora. 3.Uporządkowanie i poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. Projekt zakłada także dokończenie budowy bazy szkoleniowo - alarmowej służb ratownictwa wodnego WOPR w Chodzieży (jest to koszt niekwalifikowany). Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym nad częścią szkoleniową budynku oraz dominantą w postaci trójkondygnacyjnej wieży, stanowiącej jednocześnie punkt obserwacyjny. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej. Obiekt posadowiony został na płycie żelbetowej, wspartej na palach. Konstrukcja obiektu stanowi szkielet drewniany. Obiekt znajduje się przy zachodnim brzegu Jeziora Miejskiego w Chodzieży.

Zakres robót.

1.Zakres robót obejmujący koszty kwalifikowane:

W zakres robót polegający na aktywizacji terenów nad Jeziorem Miejskim poprzez przebudowę promenady wchodzą roboty rozbiórkowe nawierzchni oraz istniejących urządzeń, roboty ziemne, karczowanie, wycinka drzew, remont istniejących przepustów w ciągu promenady, oczyszczenie rowu opaskowego jak i również odtworzenie terenów przyległych. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia promenady o różnych szerokościach na poszczególnych odcinkach. W ramach inwestycji na całym odcinku promenady zostanie wykonane oświetlenie oraz urządzony Skate Park. Tereny przyległe zostaną zagospodarowane zielenią urządzoną wśród której wystąpią elementy tj. kwiatowy ogród miejski, oczko wodne, uformowane wzgórze, scena terenowa, ścianka wspinaczkowa, nowa nawierzchnia placu tenisowego oraz wewnętrzne dojścia do poszczególnych elementów. Elementy zieleni będą odpowiednio podświetlone. Wykonane zostaną nowe powierzchnie trawnikowe, wzdłuż jeziora powstaną nowe nasadzenia drzew i krzewów. Projekt zakłada również monitoring całego terenu. Wśród elementów małej architektury zostaną zamontowane kosze na śmieci, ławki parkowe oraz pylony informacyjne. Usunięte zostaną również niektóre drzewa liściaste, natomiast pozyskane drewno Wykonawca zmanipuluje na odcinki do 1,5 m oraz przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Chodzieży na odległość do 1 km.

2.Zakres robót obejmujący koszty niekwalifikowane (WOPR):

W zakres robót wchodzą roboty związane z wykończeniem obiektu bazy służb ratownictwa wodnego WOPR w Chodzieży. Do istniejącego obiektu wykonane zostanie przyłącze instalacji wodno kanalizacyjnej. Wewnątrz budynku zostanie rozprowadzona instalacja wod-kan wraz z urządzeniami odbiorczymi. W ramach robót elektrycznych zamontowana zostanie rozdzielnica elektryczna oraz wewnętrzna instalacja elektryczna i siłowa. Projekt zakłada również montaż instalacji odgromowej budynku oraz elektryczne zasilanie grzejników. Zakres robót budowlano wykończeniowych zakłada wykonanie posadzki cementowej, izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej ścian i poddasza użytkowego oraz izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej posadzki. Ułożone zostaną suche tynki z płyt kartonowo gipsowych, osadzona zostanie wewnętrzna stolarka drzwiowa. W pomieszczeniach zostanie wykonane malowanie, ułożona wykładzina rulonowa oraz licowanie ścian i podług płytkami ceramicznymi. Z dokumentacji ogólnobudowlanej - Dokumentacja wykonawcza - aktualizacja projektu, branża: architektura + konstrukcja), która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji należy wykluczyć część robót która została już wykonana. Budynek stanicy WOPR jest wybudowany w stanie zamkniętym z osadzoną stolarką zewnętrzną drzwiową i okienną oraz pokryciem dachowym. Wykonana jest energetyczna wewnętrzna linia zasilająca z pomiarem.

3.Zakres robót obejmujący koszty kwalifikowane, który należy wykonać w 2010 roku do dnia 31 października.

Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia promenady na odcinku od mola do przepustu na rowie w rejonie ulicy Budzyńskiej. W ramach robót drogowych zostanie przebudowana promenada w kilometrażu 1+550 do 2+050. Przebudowany zostanie również wjazd w rejonie kortów tenisowych w parametrach określonych w projekcie wykonawczym. Przy ulicy wojska Polskiego wybudowany zostanie parking samochodowy. Urządzony zostanie Skate Park. Tereny zieleni urządzonej będą zagospodarowane elementami zgodnie z projektem wykonawczym. Wymieniony zostanie drzewostan, powstaną nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Wykonawca w 2010r. może rozpocząć wykonywanie robót objętych kosztami niekwalifikowanymi (WOPR) i kwalifikowanymi (zakres na 2011r.), jednakże ich rozliczenie nastąpi w 2011r.

Szczegółowy zakres robót dotyczący aktywizacji terenów nad Jeziorem Miejskim, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR , został określony w niżej wymienionej dokumentacji:

1.Projekt budowlano wykonawczy - branża drogowa, 2.Szczegółowa specyfikacja techniczna - branża drogowa, 3.Projekt budowlano wykonawczy - branża elektryczna, 4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna, 5.Projekt wykonawczy - branża architektura, 6.Projekt wykonawczy - branża konstrukcja, 7.Projekt nasadzeń roślinnych oraz systemu nawadniającego na terenie nadbrzeża Jeziora Miejskiego w Chodzieży - zieleń, 8.Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, Dokumenty wy,mienione powyżej w ppkt. 5,6,7 i 8, stanowią szczegółowe projekty wykonawcze do projektu budowlano wykonawczego branży drogowej i elektrycznej. 9.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - projektu zagospodarowania terenu. Dokument wy,mieniony powyżej w ppkt. 9, stanowi uzupełnienie do specyfikacji technicznych branży drogowej i elektrycznej 10.Dokumentacja wykonawcza - aktualizacja projektu, branża: architektura + konstrukcja (WOPR), 11.Dokumentacja techniczna, projekt budowlany - branża elektryczna (WOPR), 12.Dokumentacja techniczna, aktualizacja projektu - branża sanitarna (WOPR). 13.Opracowanie techniczne - monitoring. 14.Przedmiary robót dotyczące zakresu obejmującego koszty kwalifikowane, który należy wykonać w 2010r. 1. Przedmiar robót - promenada, roboty budowlane, 2. Przedmiar robót - oświetlenie promenady. 15.Przedmiary robót dotyczące zakresu obejmującego koszty kwalifikowane z 2011r. 1. Przedmiar robót - promenada, roboty budowlane, 2. Przedmiar robót - oświetlenie promenady 3. Przedmiar robót - monitoring, 16.Przedmiary robót dotyczące zakresu obejmującego koszty niekwalifikowane z 2011r. 1. Przedmiar robót - roboty budowlane wykończeniowe - WOPR, 2. Przedmiar robót - instalacja elektryczna - WOPR, 3. Przedmiar robót - instalacja wod-kan - WOPR.

Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

Przedmiary robót są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym nie stanowią podstaw do wyceny oferty.

Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest dokumentacja projektowa, budowlana, wykonawcza, techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający ustala za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z dokumentacją projektową, budowlaną, wykonawczą, techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże określone do realizacji w poszczególnych zakresach, stosownie do przedmiarów robót wymienionych powyżej w pkt. 14, ppkt.1 i 2, pkt. 15, ppkt. 1, 2 i 3 oraz pkt. 16, ppkt. 1, 2 i 3. Kosztorysy ofertowe są tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego.

Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do przebudowy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.24.65.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.32.53-7, 45.11.27.11-2, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9, 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8, 45.11.27.10-5, 45.24.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium. 1.Wysokość wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł, (słownie: stopięćdziesiattysięcyzłotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4.Termin i miejsce wniesienia wadium 1)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR. 2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przed otwarciem ofert wadium wniesione w pieniądzu musi widnieć na koncie zamawiającego. 3)Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 4)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5)Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 7)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz że wykonał nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 5000 tys m². Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz robót z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane prawidłowo.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu realizacji zamówienia winien dysponować koparko ładowarką, sprzętem transportowym oraz podnośnikiem hydraulicznym na podwoziu samochodowym. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz zasobów sprzętowych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno budowlanej, kierownikiem robót branżowych posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności drogowej oraz kierownikiem robót branżowych posiadającym uprawnienia w zakresie budowy sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, którzy kierowali co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze i złożoności oraz odpowiednim potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 5.000.000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min. 3.000.000,00 zł. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeśli fakt opłacenia polisy nie wynika z załączonego dokumentu, Wykonawca wraz z polisą musi złożyć dowód jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Wykaz sprzętu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 5.Wykaz osób, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 6.Wykaz podmiotów podwykonawców (jeśli dotyczy), który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 7.Wykaz robót, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 8.Kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika budowy i kierowników robót branżowych: drogowych i elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 9.Dokument wniesienia wadium. 10.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 14, I i II niniejszej SIWZ. 11.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 15 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy). 12.Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z dokumentacją projektową, budowlaną, wykonawczą, techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże określone do realizacji w poszczególnych zakresach, stosownie do przedmiarów robót wymienionych powyżej w pkt. 14, ppkt.1 i 2, pkt. 15, ppkt. 1, 2 i 3 oraz pkt. 16, ppkt. 1, 2 i 3. Kosztorysy ofertowe są tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 pn. Aktywizacja terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 01.06.2010r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 01.06.2010r.

 

Załączniki:

 1. Projekt budowlano wykonawczy - branża drogowa
 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna - branża drogowa
 3. Projekt budowlano wykonawczy - branża elektryczna
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna
 5. Projekt wykonawczy - branża architektura
 6. Projekt wykonawczy - branża konstrukcja
 7. Projekt nasadzeń roślinnych oraz systemu nawadniającego na terenie nadbrzeża Jeziora Miejskiego w Chodzieży - zieleń
 8. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - projektu zagospodarowania terenu
 10. Dokumentacja wykonawcza - aktualizacja projektu
 11. Dokumentacja techniczna, projekt budowlany - branża elektryczna
 12. Dokumentacja techniczna, aktualizacja projektu - branża sanitarna
 13. Opracowanie techniczne - monitoring.
 14. Przedmiary robót dotyczące zakresu obejmującego koszty kwalifikowane, który należy wykonać w 2010r.
 15. Przedmiary robót dotyczące zakresu obejmującego koszty kwalifikowane z 2011r.
 16. Przedmiary robót dotyczące zakresu obejmującego koszty niekwalifikowane z 2011r.

 17. Zapytanie do SIWZ oraz Wyjaśnienie treści SIWZ
 

 Ogłoszenie o zamówieniu na odnowienie pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji

Chodzież, dnia 31.05.2010r.

Nr ZP/341/6/2010

 

 

Chodzież: Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowienia pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji Odnowienie pakietu Maintenance i zakup dodatkowych licencji. a) SYMC ENDPOINT PROTECTION 11.0 BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC 12 MO (odnowienie) - 47 szt. b) SYMC ENDPOINT PROTECTION 11.0 BNDL STD LIC GOV BAND A BASIC 12 MO (zakup dodatkowych) - 3 szt. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w określonym terminie po podpisaniu umowy certyfikat zakupionych licencji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.10.00-0, 48.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 150860 - 2010

 

Załączniki:


Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele handlowe

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele handlowe.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawieniana okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawieniana okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele rolnicze.

 

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Komunikat w sprawie wniosku od dopisanie do spisu osób uprawnionych do głososwania

Komunikat

Uprzejmie informuję, że osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zamieszkania jak i osoby nigdzie niezamieszkałe mogą wziąć udział w głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu pobytu czasowego (bez pobrania zaświadczenia prawie do głosowania), jeśli złożą w Urzędzie Miejskim w Chodzieży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2010r.

Informacja w sprawie zaświadczenie o prawie do głosowania

I N F O R M A C J A


Informuję, że wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2 (pokój nr 413, II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Wydanie zaświadczenia następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież, dnia 21.05.2010r.
 
Nr ZP/341/5/2010
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Chodzież: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: Szacunkowy zakres robót do wykonania obejmuje: 1)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm bez wycinania krawędzi - 120 m², 2)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wycinaniem krawędzi - 150 m², 3)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm bez wycinania krawędzi - 50 m², 4)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm bez wycinania krawędzi -20 m², 5)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm z wycinaniem krawędzi - 50 m², 6)Remont nawierzchni gruntowej dróg przez profilowanie równarką i zagęszczenie walcem - 60000 m²,r. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia. Roboty wykonywane będą sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia do wysokości 50 % określonego zakresu robót. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych oraz profilowanie równarką i zagęszczenie walcem.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami. 2.Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zamieszczono w BZP pod nr 138754-2010

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

Chodzież 12.05.2010 r.

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

     W odpowiedzi na ogłoszony przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. w Chodzieży  przetarg nieograniczony na dostawę i montaż obudowanego agregatu prądotwórczego o mocy 250kVA

(200 kW) wpłynęło 6 ofert :

1.      "Genpower" Marek Dybowski
87-122 Grębocin, ul Szkolna 13
- oferowana cena - 92.500,00 zł
- gwarancja - 36 miesięcy

2.      Fast Group sp. z o.o.
Al. 3 maja 12
00-391 Warszawa
- oferowana cena - 108.590,00 zł
- gwarancja - 24 miesięce

3.      Agregaty Polska
ul. Obornicka 258 A
60-650 Poznań
- oferowana cena - 110.000,00 zł
- gwarancja - 24 miesięce

4.      Elektrobud
ul. Przyczyna Dolna 39
67-400 Wschowa
- oferowana cena - 117.000,00 zł
- gwarancja - 24 miesięce

5.      EPS System Robert Lipnicki
ul. Harcerska 16
32-540 Trzebinia
- oferowana cena - 122.000,00 zł
- gwarancja - 24 miesięce

6.      Agregaty Pex-Pol Plus
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica
- oferowana cena - 106.900,00 zł
- gwarancja - 24 miesięceKomisja przetargowa po uwzględnieniu wszystkich parametrów technicznych zawartych w specyfikacji, załacznikach do SIWZ oraz  oferty cenowej wybrała ofertę nr 6 tj:Firmy Agregaty Pex-Pol Plus , ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica.
Dziękujemy poostałym firmom za przygotowanie oferty i udział w procedurze przetargowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

 Ogłoszenie

 Burmistrza Miasta Chodzieży

 z dnia 17 maja 2010r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087, Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

Przeznaczam do zbycia lokale mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży, zgodnie z załącznikiem .

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Chodzież, dnia 14.05.2010r.

 

 

 

 

Nr L.dz. 58/2010

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 06.05.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup autobusu miejskiego – fabrycznie nowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży”, został rozstrzygnięty w dniu 14.05.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: „AUTOSAN” S.A. ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 372.100,00 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta w związku z tym umowa może zostać zawarta dniu 20.05.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 13.05.2010r

 


Nr ChDK/341/1/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 05.05.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont-przebudowa i modernizacja sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury - ETAP IV - Zakup wyposażenia kinotechnicznego kabiny projekcyjnej kina Noteć" został rozstrzygnięty w dniu 13.05.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: CINE PROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Tomaszewskiego 11, 60-692 Poznań. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 170.190,00 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. W postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta w związku z tym umowa zostanie zawarta dniu 17.05.2010r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Chodzież, 13 maja 2010 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań pożytku publicznego Miasta Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2010.

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań pożytku publicznego Miasta Chodzieży w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2010, obejmującym zadania:

1.Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji.
2.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto
3.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

dokonano następującego podziału środków:

I. Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji.

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dofinansowania

1

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Chodzieży

19.700 zł

2

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chodzieży

25.300 zł

II. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dofinansowania

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0,00 zł

2

Klub Żeglarski OPTY Chodzież

2.000 zł

3

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

8.000 zł

4

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

0,00 zł

III. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dofinansowania

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0,00 zł

2

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

10.000 zł

 

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie

   Burmistrza  Miasta  Chodzieży

     z dnia 06 maja  2010r.

 

 

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych  wraz z ich udziałem w prawie  użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

      Na  podstawie  art.35  ustawy    z  dnia   21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce    nieruchomościami  (tekst  jednolity Dz.U.  z 2004 r.  Nr 261,  poz.  2603   ze   zmianami z  2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782,  z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087,  Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340).

     Przeznaczam  do   zbycia   lokale   mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie  użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu   Gminy   Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Chodzieży rozpatrzył ofertę otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: 

Zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego

dla 25 dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie

od maja do grudnia 2010 r. z uwzględnieniem organizacji wypoczynku letniego"

 

Realizację przedmiotowego zadania powierzono Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibą w Gnieźnie os. Orła Białego 20. Bezpośrednio realizować zadanie będzie Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

Jacek Gursz

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 06.05.2010r.Nr L.dz. 59/2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyChodzież: „Zakup autobusu miejskiego - fabrycznie nowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży"

PRZETARG NIEOGRANICZONYZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810183, faks 067 2810183.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup autobusu miejskiego - fabrycznie nowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup autobusu miejskiego - fabrycznie nowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu miejskiego - fabrycznie nowego w ilości 1 szt., o niżej wymienionych parametrach: 1. autobus na zawieszeniu: oś przednia belka sztywna, resory paraboliczne, stabilizatory, amortyzatory hydrauliczne, oś tylna belka sztywna, miechy pneumatyczne, stabilizatory, amortyzatory hydrauliczne. 2. długość całkowita 7,5 - 8 m, 3.szerokość do 2400 mm, 4.kolorystyka : srebrny metalik, 5.rok produkcji: 2010, 6.drzwi pasażerskie 2 szt. - przednie dwuskrzydłowe pneumatyczne otwierane do wewnątrz autobusu - tylne dwuskrzydłowe, pneumatyczne otwierane do wewnątrz autobusu 7.ilość miejsc siedzących min. 18, 8.ilość miejsc stojących min. 25, 9.silnik wysokoprężny, spełniający normy co najmniej EURO 5 o mocy min. 130 kW, pojemności min. 4200 cm3, i momencie obrotowym nie mniejszym jak; 650 Nm przy prędkości obrotowej 1200-1600, 10.szkielet nadwozia spawany techniką spełniającą wymagania norm PN EN ISO 3834-2:2007, (wymaga się dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów potwierdzających spełnienie przez producenta autobusu w/w wymogu) wykonany z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie, 11.manualna skrzynia biegów 6-biegowa, 12.hamulce tarczowe na obydwu osiach, 13.ABS, 14.retarder, 15.imobilizer, 16.szyby wklejane do nadwozia, górne partie okien przesuwne, 17.poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy nierdzewne, tworzywa sztuczne, aluminium), 18.siedzenia pasażerskie : niskie tworzywowe z wkładką tapicerską, 19.siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, 20.podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową, na tylnym zwisie pomost niskopodłogowy z platformą wjazdową dla wózków dziecięcych i inwalidzkich otwierana mechanicznie, 21.lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, 22.ogrzewanie wodne, 23.ogumienie bezdętkowe, 24.zbiornik paliwa o pojemności min. 120l, 25.autobus musi posiadać świadectwo homologacji, certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 26.Wykonawca udzieli na autobus, następującej gwarancji: 1)gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 12 miesięcy, 2)powłoka lakiernicza minimum 24 miesiące, 3)gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 36 miesięcy. 27.Zamawiający wymaga aby System Zarządzania Jakością Producenta spełniał wymagania poniższych norm : - PN-EN ISO 9001:2009 - PN-EN ISO 14001:2005 - PN-EN ISO 18001:2004 - PN-EN ISO 3834-2:2007.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty. 2.Specyfikacje oferowanego autobusu uwzględniającą wszystkie wyżej wymienione parametry wraz z podaniem marki. 3.Wyciąg z świadectwa homologacji typu pojazdu, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzającego bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw. 4.Certyfikat lub inny dokument, potwierdzający, że silnik zastosowany w oferowanych autobusach posiada zgodny z normą co najmniej EURO 5 poziom emisji zanieczyszczeń, umożliwiający rejestrację autobusu. 5.Wykaz najbliższych siedzibie Zamawiającego autoryzowanych serwisów Wykonawcy 6. Wykaz dostaw autobusów miejskich, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - dostaw w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 1 dostawy fabrycznie nowych autobusów miejskich, o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

 

Numer ogłoszenia: 124636 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 05.05.2010r.
Nr ChDK/341/1/2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: „Remont-przebudowa i modernizacja sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury - ETAP IV

- Zakup wyposażenia kinotechnicznego kabiny projekcyjnej kina Noteć"PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieski Dom Kultury , ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820513, faks 067 2820030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chdk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont-przebudowa i modernizacja sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury - ETAP IV - Zakup wyposażenia kinotechnicznego kabiny projekcyjnej kina Noteć.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont-przebudowa i modernizacja sali widowiskowo-kinowej Chodzieskiego Domu Kultury - ETAP IV - Zakup wyposażenia kinotechnicznego kabiny projekcyjnej kina Noteć 1.Opis przedmiotu zamówienia: 1. Projektor kinowy 35mm Ernemann 18 lub równoważny - 1 szt., z możliwością założenia systemu technologii 3D Technicolor. Opis: precyzyjna głowica projekcyjna z przekładnią na krzyż maltański w zamkniętej kąpieli olejowej, układ sterujący cyfrowy, profilowane sanki stalowo-zamszowe z boczną stabilizacją obrazu, tolerancja stabilizacji <0,1%, uchwyt rewolwerowy na 2 obiektywy, manualna zmiana obiektywów systemowych, odczyt dźwięku analogowego światłem czerwonym Laser Audio Sound oraz cyfrowy Dolby Digital, przełącznik projekcji 24/25 klatek/sek., silnik synchronizowany 230V/50 Hz, zwijacz taśmy filmowej do szpuli 2000m, czujnik zrywania taśmy - lub alternatywny o podobnych parametrach technicznych. 2. Latarnia do lampy ksenonowej 2000W, automatyka zapłonu lampy, zimne zwierciadło, licznik godzin pracy lampy, amperomierz, układ chłodzenia powietrzny. 3. Prostownik zasilania lampy ksenonowej elektroniczny XP EC 1000-3000W waga 18 kg. 4. Plater elektroniczny EPS III, układ 3 talerzowy o pojemności 5600m taśmy każdy talerz, mechanizm wyciągowy taśmy, 2 perścienie nawojowe, zestaw rolek do współpracy z projektorem Ernemann 18 - lub alternatywny o podobnych parametrach technicznych. 5. Stolik montażowy taśmy filmowej EPS, elektroniczne regulowanie, szybkie nawijanie i odwijanie taśmy - lub alternatywny o podobnych parametrach technicznych. 6. Obiektyw systemowy do formatu kaszeta 1:1,85. 7. Obiektyw systemowy do formatu panoramicznego 1:2,35 8. Nasadka anamorfotyczna Schneider Cinelux anamorphic - lub alternatywna o podobnych parametrach technicznych 9. Lampa ksenonowa XM200-27 HS/R - lub alternatywna o podobnych parametrach technicznych 10. Montaż, uruchomienie i przeszkolenie obsługi. 11. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty. 2.Specyfikację oferowanego projektora (nazwę i parametry techniczne). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www,chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 122996 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

          W 2010 r. Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA

PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 

 

 

Miejski Ośrodek Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Chodzieży

ul. Reymonta 12

64-800 Chodzież

 

 

                                                     OGŁOSZENIE

 

 

 

                            W wyniku rozstrzygniętego konkursu na „ Realizację zadań publicznych w 2010r.

z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym", komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży rozpatrzyła w dniu 30.04.2010r. ofertę otwartego konkursu -

pn. „ Konkurs na realizację zadań, tj. „ Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzieży".

Zadanie wykonywać będzie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i podległa jej Świetlica środowiskowa Sióstr Serafitek „ Promyk Dobra" mieszcząca się na ul. Ujskiej w Chodzieży.

 

Przewodniczący Komisji konkursowej:

Piotra Witkowski

 

Członkowie komisji konkursowej;

 1. Romana Otto
 2. Beata Gidaszewska
 3. Lidia Romińska

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

          W 2010 r. Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA

                                              PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 

 

 

Miejski Ośrodek Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Chodzieży

ul. Reymonta 12

64-800 Chodzież

 

 

                                                     OGŁOSZENIE

 

 

 

                            W wyniku rozstrzygniętego konkursu na „ Realizację zadań publicznych w 2010r.

z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym", komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży rozpatrzyła w dniu 30.04.2010r. ofertę otwartego konkursu -

pn. „ Konkurs na realizację zadań, tj. „ Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej lub środowiskowej dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzieży".

Zadanie wykonywać będzie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i podległa jej Świetlica środowiskowa Sióstr Serafitek „ Promyk Dobra" mieszcząca się na ul. Ujskiej w Chodzieży.

 

Przewodniczący Komisji konkursowej:

Piotra Witkowski

 

Członkowie komisji konkursowej;

 1. Romana Otto
 2. Beata Gidaszewska
 3. Lidia Romińska

Wykaz terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

Wykaz terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do wydzierżawienia na cele zabudowy  garażowej.

Lp

Nr działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynsz

1.

 dz. Nr 4086/13 (część)  pow. 12,90 m2

 

Chodzież  rejon ulicy Wojska Polskiego 16

12,90zł+ 2,84VAT=15,74 zł brutto

2.

Dz.Nr 1613/11(część) pow.4,25 m2

Chodzież rejon ulicy Paderewskiego 11

4,25zł+0,94zł VAT+5,19zł brutto

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

Ogłoszenie

   Burmistrza  Miasta  Chodzieży

     z dnia 26 kwietnia  2010r.

 

 

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych  wraz z ich udziałem w prawie  użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

            Na  podstawie  art.35  ustawy    z  dnia   21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce    nieruchomościami  (tekst  jednolity Dz.U.  z 2004 r.  Nr   261,  poz.  2603   ze   zmianami z  2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782,  z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087,  Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

     Przeznaczam  do   zbycia   lokale   mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie  użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu   Gminy   Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem.

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO SIWZ Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku kotłowni MEC sp. z o.o.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 

Dot: Przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku kotłowni MEC sp. zo.o. W Chodzieży

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielono następujących odpowiedzi:

 

Pyt. 1 - Czy podany czas pracy agregatu do remontu kapitalnego wynoszący 60.000 godzin    jest poprawny, gdyż producenci silników nie przewidują tak długiego okresu?

 

Odp. Zamawiający rezygnuje z zapisu w/w punktu.

 

Pyt. 2 - Punkt 4.10 załącznika nr 1 do SIWZ mówi: "silnik wysokoprężny Diesla chłodzony cieczą, z elektronicznym regulatorem obrotów i układem elektrycznego podgrzewu bloku, o emisji związków toksycznych w spalinach odpowiadającej wymogom normy Euro 2". Jako, że norma Euro 2 dotyczy silników drogowych proszę o usunięcie zapisu, lub zastąpienie normą odpowiedniż dla silników nie drogowych - EU 2002/88/EC

 

Odp. Zamawiający zastępuje normę Euro 2 normą EU 2002/88/EC

 

Pyt. 3- W punkcie 6.4 załacznika nr 1 SIWZ jest mowa o sprawdzeniu poziomu hałasu, czy ma to być dokonane przedz certyfikowaną jednostkę badawczą, czy też ogólnodostępnym      miernikiem hałasu? Jeżeli przez certyfikowaną jednostkę to kto poniesie koszty tych działań.

 

Odp. Pomiar dokonany zostanie ogólnodostępnym miernikiem hałasu.

 

Pyt. 4- Czy wykonawca ma też wykonać montaż elektryczny agregatu i układu SZR? Jeżeli    tak to po czyjej stronie będzie przygotowanie instalacji elektrycznej.

 

Odp. Montaż elektryczny agregatu I układu SZR wykonan dostawca. Dostawca połączy agregat prądotwórczy z układem SZR oraz z rozdzielncą główną. Agregat będzie ustawiony przy ścianie kotłowni, z którą znajdyje się główna rozdzielnica kotłowni.

 

Pyt.5- Czy Zamawiający pisząc: " układ zdalnie monitorujący pracę zespołu przeznaczony do współpracy z komputerem ", ma na myśli kartę z możliwością podłaczenia do sieci LAN i oprogramowanie (bez komputera)

 

Odp. Tak

Pyt.6- Punkt 6.5 załacznika nr 1do SIWZ mówi: „Uzupełnienie paliwa zużytego podczas
 próbnego rozruchu do objetości nominalnej zbiornika:" proszę o informację kto wcześniej
 ma zatankować agregat paliwem

 

Odp. Pierwsze zalanie agregatu paliwem jak i uzupełnienie zużytego podczas próby paliwa dokonuje Dostawca.

 

Pyt.7- W rozdziale 12. podpunkt b) SIWZ, Zamawiający wymaga załaczenia do oferty: „karty katalogowe agregatu i jego elementów wraz z danymi technicznymi i szkicami wymiarowymi". Czy zamiast kart katalogowych elementów składowych agregatu Zamawiający dopuszcza załączanie karty katalogowej agregatu zawierającej parametry najważniejszych elementów agregatu, czyli silnika i prądnicy?

 

Odp. Tak

 

Pyt.8-W punkcie 1 SIWZ wśród wymaganych parametrów agregatu znajduje się zapis: „poziom głośności LWA db(A) -96", czy Zamawiający dopuszcza jakiś margines (np ±1       db(A)) przy nie przekroczeniu parametru hałasu 70 dB z 7 metrów.

 

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję ± 2db(A)

 

Pyt.9-W punkcie 1 SIWZ wśród wymaganych parametrów agregatu znajduje się zapis: "stopień izolacyjności-IP21", proszę o potwierdzenie, że chodzi o IP prądnicy.

 

Odp. Tak, chodzi o IP prądnicy

 

Pyt.10- Czy Zamawiający dopuszcza, aby obudowa agregatu była malowana natryskowo i  dodatkowo pokryta lakierem?

 

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko malowanie lakierem proszkowym.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w  Chodzieży przy  ul. Miodowej oznaczona numerem geodezyjnym 564/4 o pow. 669 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  32.000,00  zł

(słownie: trzydzieści dwa tysiące  złotych 00/100 złotych )

-     wadium 3.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2010r.  (czwartek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży nieruchomość przeznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Na wyżej opisanej nieruchomości zlokalizowany jest słup energetyczny wraz z linią energetyczną.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 11 czerwca  2010r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe i parkingowe.

 

Lp

nr.działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynszu netto

Podatek VAT

1

 dz. Nr 1574/1 (część)
dz. Nr 1574/2 (część)  łącznia pow. 132 m2

 

Chodzież  ulica Zwycięstwa

39,60 zł

8,71 zł

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Przedmiotem zbycia jest  zabudowana budynkiem, po byłej hydroforni, nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy  ul. T. Siejaka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/13 o  pow. 168 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  23914, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej ok. 16 m2 po byłej hydroforni.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  22.821,66 zł

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 66/100)

Cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu.

 

-      wadium  3.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  26 maja  2010r.  (środa) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej, z prawem rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, bez prawa nadbudowy.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  21 maja 2010r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży,             ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w  Chodzieży przy  ul.  Ofiar Gór Morzewskich oznaczona numerem geodezyjnym 684 o pow. 578 m², zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  9.900,00  zł

(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 złotych )

-     wadium 1.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  10 czerwca 2010r.  (czwartek) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni ( zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 2 czerwca  2010r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego                    w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Chodzież, dnia 15 kwietnia 2010 roku


Ogłoszenie


Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego składającego się z 5 pomieszczeń magazynowych i 1 garażu o powierzchni użytkowej 127,41 m2 położonego w Chodzieży, na działce o numerze geodezyjnym 1461/1 o pow. 0,0733 ha przy ul. Zwycięstwa 27 (róg Noteckiej).

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową, usługowo-handlową lub usługową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 6,18zł

Wadium 150,00zł

Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 10 maja 2010 roku.

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 7 maja 2010 roku o godz. 10 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi 2.362,00zł natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 5 i 6 maja 2010r , w godz.10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

Dokument bez nazwy

Chodzież, dnia 08.04.2010r.

Nr ZP/341/4/2010ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 24.03.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży" został rozstrzygnięty w dniu 08.04.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „POL-DRÓG Piła" Sp. Z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 67.432,45 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta dnia 12.04.2010r.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży w sferze zadań publicznych na rok 2010" stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/351/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2009r. zmienionej uchwałą Nr XLV/395/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 marca 2010 roku.

 

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

 

 

 1. Rodzaj zadania
  Zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla 25 dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskie­go Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od maja do grudnia 2010 r. z uwzględnieniem organizacji wypoczynku letniego.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r.
  Dotacja w roku 2010 na wykonanie zadania wynosi 57.600,00 zł, z czego 27.900,00 zł dotyczy realizacji zadania w okresie wakacji letnich. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania przedmiotowego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinanso­wanie jego realizacji.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  Dotacja może być przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert posiadają­cemu wkład własny pozwalający na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego.
  Konkurs kierowany jest do podmiotów uprawnionych zgodnie z art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. z 2009, Dz. U. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
  Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 nr 264 poz. 2207)
  Druki ofert można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

  Do oferty należy dołączyć:
  1)       Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  2)       Kserokopię statutu;
  3)       Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok;
  4)       Tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na realizację zadania;
  5)       Oświadczenie o nie zaleganiu w zobowiązaniach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego;
  6)       Kserokopię statutu oraz regulaminu organizacyjnego jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, zgodnych z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455 ze zm.);
  7)       Oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania się o środki publiczne.

  Wszystkie dołączone kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  Część II i III oferty musi uwzględnić - zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym - podział realizacji zadania na czas realizacji obowiązku szkolnego oraz okres wakacji letnich.

  Koszty realizacji zadania, które nie mogą być finansowane z przedmiotowej dotacji:
  1)       Koszty  usług telekomunikacyjny;
  2)       Koszty eksploatacyjne, których nie można zidentyfikować jako wynikające jedynie z realizacji przedmiotowego zadania;
  3)       Koszty związane z eksploatacją własnego środka transportu;
  4)       Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali;
  5)       Koszty związane z remontem;
  6)       Zadania i zakupy inwestycyjne;
  7)       Pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego;
  8)       Działalność polityczna i religijna;
  9)       Wynagrodzenie kadry nie posiadającej kwalifikacji zawodowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz. 1455 )

 4. Termin i warunki realizacji zadania:
  1)         Termin: od 1 maja do 31 grudnia 2010 roku;
  2)         Warunki realizacji zadania wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. z 2009, Dz. U. nr  175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz. 1455 ). W okresie wakacji letnich zakłada się dostosowanie godzin funkcjonowania placówki do faktycznych potrzeb uczestników oraz wprowadzenie minimum dwóch posiłków dziennie w tym obiadu. Ponadto w ramach realizacji zadania należy zapewnić uczestnikom możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, rozwoju talentów i zainteresowań oraz udziału w zorganizowanych formach wypoczynku letniego poza Chodzieżą.

 5. Termin składania ofert

  Oferty na wsparcie realizacji zadania, należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia do godz. 900

  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Sylwia Szafran.

 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1
  )         Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży;
  2)         Komisja rozpatruje wyłącznie oferty złożone w terminie i poprawne pod względem formalnym;
  3)         Oferty niekompletne, błędnie wypełnione, bądź złożone po terminie nie będą oceniane;
  4)         Podstawowe kryteria oceny oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, atrakcyjność proponowanych form działania ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wypoczynku letniego, kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
  5)         Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia o godz. 1000

 7. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami w bieżącym i poprzednim roku 

    

L.p.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Dotacja w

2009 r. (w zł)

Dotacja w

2010 r. (w zł)

1.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

W okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

Przyznana:        21 816,00 zł

Wykorzystana: 20 973,60 zł

Zadanie nie będzie realizowane

2.

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

Przyznana:        18 720,00 zł

Wykorzystana:  18 439,20 zł

Zadanie nie będzie realizowane

 

3.

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w roku szkolnym 2009/2010

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra" CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Chodzieży, ul. Ujska 31

W okresie od  01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

Przyznana:        17 688,00 zł

Wykorzystana:  16 263,12 zł

 

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.01.2010 r.

Przyznana:        4 422,00 zł

Wykorzystana:   w trakcie rozliczania

 

Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zapisami „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży w sferze zadań publicznych na rok 2010” będącego załącznikiem do uchwały nr XL/351/09Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2009r.

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadań publicznych

 

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek podległych organom administracji publicznej, bądź przez nie nadzorowanym oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej – Dz. U. Z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm. - które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników..

 

1. Rodzaj zadania i wysokość przeznaczonych środków

lp

Nazwa

Kwota

Kwoty przeznaczone na realizację analogicznych zadań w roku 2009

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji

45.000 PLN

43.180 PLN

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

2

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto

10.000 PLN

9.700 PLN

3

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście

10.000 PLN

9.700 PLN

 

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert powinny spełniać warunki ogólne:

 • posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

 • złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

 • wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji

 • Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 • kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej

 

3. Terminy i warunki realizacji zadania

 • termin realizacji zadania w miesiącach od czerwca do września 2010 r.

 • zapewnienie możliwie jak największej liczbie beneficjentów zorganizowanego wypoczynku z wyżywieniem i zapleczem sanitarno-socjalnym

 • zapewnienie warunków sprzyjających wypoczynkowi i wzajemnej integracji uczestników wypoczynku

 

4. Termin, tryb i miejsce składania ofert

 • kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2

 • oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

 • oferta powinna zawierać wymagane załączniki:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu i umocowaniu osób go reprezentujących

 • statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS.

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku podmiotu nowo powstałego za okres jej działania.

 • oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne

 • oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich załącznikach

 • Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

 • W przypadku zadania „Organizacja czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych z miasta Chodzież w celu ich aktywizacji i rehabilitacji” wymagana jest imienna lista uczestników, która będzie podstawą rozpatrywania oferty pod kątem kryterium ilościowego udziału beneficjentów.

 • Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru

 • Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

 • Komisja rozpatruje wyłącznie oferty złożone w terminie i poprawne pod względem formalnym

 • oferty niekompletne, błędnie wypełnione, bądź złożone po terminie nie będą oceniane

 • podstawowe kryteria oceny oferty: merytoryczna zgodność z treścią zadania, ilość beneficjentów, zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania, ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

 

6. Tryb przekazywania dotacji:

a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.

b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, dla realizacji zadań jednorazowych oraz w przypadku, gdy dofinansowanie jest niższe niż 10.000 zł

c) w pozostałych wypadkach, w transzach kwartalnych, które będą szczegółowo określone w umowie.

 

7. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,

 

8. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.

 

9. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005.264.2207)

 

Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej:

 

http://chodziez.pl/index.php?Dzial=135&Artykul=100

 

10. Termin wyboru oferty: 30 kwietnia 2010 r.

 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

Na podstawie art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn.zm) ogłaszam

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość przeznaczonej dotacji w 2010 r.

 

 1. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej lub środowiskowej dla dzieci

i młodzieży z terenu miasta Chodzieży

 • kwota 10.000 zł.

Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

Dotacja może być przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert posiadającemu co najmniej 20% wkładu własnego na realizację zadania.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 • organizacje pozarządowe

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

 • spółdzielnie socjalne

 • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264,poz.2207).

Formularz oferty dostępny w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Chodzieży , ul. Reymonta 12 w godz. od 8,00 do 15,00

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących

 • kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ostatni rok

 • dokument potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego

 • tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na realizację zadania

 • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

 1. Termin realizacji zadań: od 1 maja 2010r. do 30 listopada 2010r.

Termin rozliczenia dotacji do 15 grudnia 2010r.

 

 1. Warunki realizacji powyższych zadań:

 • objęcie opieką około 30 dzieci w placówce czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od godz. 13,00 do 19,00,

 • dożywianie w świetlicy ,

 • prowadzenie zajęć kulturalnych , sportowych i edukacyjnych oraz terapeutycznych z uwzględnieniem elementów terapii pedagogicznej i psychologicznej

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z odpowiednim dopiskiem:

 • „ Konkurs Ofert" - Świetlica opiekuńczo-wychowawcza lub środowiskowa

w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 30 kwietnia 2010r. do godz. 12,00.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest mgr Romana Otto -p.o kierownik Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży , ul. Reymonta 12, tel. 067 -28- 27- 864.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Oferty na realizację zadania rozpatrzy powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży Komisja Konkursowa. Oferty wadliwe lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chodzież oraz w Miejskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

-posiadanie bazy lokalowej oraz kadry do wykonania zadania

-doświadczenie w realizacji podobnych zadań

-przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania

-poziom wkładu własnego w kosztach realizacji zadania

-dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminów rozliczeń środków

 

 1. Wysokość środków przekazanych przez gminę na ww. zadanie w 2009r.

11 000zł.

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chodzieży zaprasza do składania ofert na dzierżawę część działki oznaczonej nr geodezyjnym 1759/2 (Rynek)  pod urządzenie ogródka piwnego.

Ustalenia szczegółowe:

 • 1. Okres dzierżawy: od dnia 1 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 • 2. Oferty czynszu rocznego wraz z projektem urządzenia ogródka piwnego i jego otoczenia w celu akceptacji, w zaklejonych kopertach z napisem" DZIERŻAWA RYNEK" mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą, które nie zalegają wobec Gminy Miejskiej w Chodzieży z żadnymi płatnościami z tytułu opłat i podatków.
 • 3. W dniu i godzinie otwarcia ofert mający zarejestrowaną działalność gospodarczą poza Urzędem Miejskim w Chodzieży obowiązani są przedstawić dowód zarejestrowania działalności gospodarczej.
 • 4. Usytuowanie punktu gastronomicznego ma być zgodne z mapką sytuacyjną dostępną u Wydzierżawiającego.

 • 5. Zapewnienie zasilania elektrycznego oraz warunków higieniczno - sanitarnych na koszt Dzierżawcy i do uzgodnienia we własnym zakresie z Wydziałem Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego oraz SANEPID -em.

 

 • 6. Przed podpisaniem umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest okazać umowę z właściwym podmiotem na utrzymanie i obsługę kabin WC na własny koszt.
 • 7. Dzierżawca zostanie zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej po godzinie 22.00 oraz nie używania głośnej muzyki w czasie działalności punktu gastronomicznego.
 • 8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010 r. (poniedziałek) o godz.12.00 w sali nr 305 tut. Urzędu Miejskiego.
 • 9. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za teren pod ogródek piwny wynosi 5.000,- zł + 22% VAT.
 • 10. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2010 r. (czwartek).

 • 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego ofertę przyjęto zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.
  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, którego ofertę przyjęto.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszystkich ofert o czym niezwłocznie powiadomi osoby, które złożyły oferty.

 

Chodzież, dnia 31.03.2010 r.

 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 24.03.2010r.

Nr ZP/341/3/2010

 

Chodzież: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: Szacunkowy zakres robót do wykonania obejmuje: 1)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm bez wycinania krawędzi - 280 m², 2)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wycinaniem krawędzi - 95 m², 3)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm bez wycinania krawędzi - 12 m², 4)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm bez wycinania krawędzi -5 m², 5)Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm z wycinaniem krawędzi - 20 m², 6)Remont nawierzchni gruntowej dróg przez profilowanie równarką i zagęszczenie walcem - 60000 m²,r. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr UZP 84250-2010

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 23.03.2010r.

Nr ZP/341/3/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 04.03.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Budowę południowo - wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży" został ostatecznie rozstrzygnięty w dniu 23 marca 2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy STRABAG Sp. Z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 3.698.500,77 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma „POL-DRÓG Piła" Sp. Z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła. Cena oferty to 3.750.444,17 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 98 punktów.

Ogłoszenie zakupu agregatu prądotwórczego

Chodzież 15.03.2010

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży
adres: ul.I.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
tel:67/28-22-592, e-mail:biuro@mecchodziez.pl

 

 

Zakup agregatu prądotwórczego

 

 

Zamówienie sektorowe poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8.   na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego.

Zamówienbie realizowane w trybie Regulaminu Udzielania Zamówień w MEC sp. zo.o. W Chodzieży

 

 1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż, uruchomienie  w  Kotłowni Rejonowej przy ul. Zwycięstwa w Chodzieży stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

  Agregat powinien charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:
  • moc ciągła - 250 kVA/200 kW
  • napięcie nominalne 230V/400V
  • częstotliwość - 50 Hz
  • rodzaj silnika- wysokoprężny, czterosuwowy, turbodoładowany
  • chłodzenie - wymuszone,cieczą
  • rozruch - elektryczny
  • regulator obrotów - elektroniczny
  • agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej
  • panel sterowania automatycznego wraz z układem SZR
  • układ zdalnie monitorujący pracę zespołu przeznaczony do współpracy z komputerem
  • zabezpieczenie różnicowo-prądowe
  • układ podgrzewania bloku silnikaładowarka akumulatorów
  • tłumiki o podwyższonym stopniu tłumienia
  • wyłącznik bezpieczeństwa na zewnątrz obudowy
  • drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz
  • czas pracy agregatu do remontu głównego min. 60.000 mth
  • poziom głośności LWA db(A) - 96
  • poziom ciśnienia akust. W odległości 7m ( maksymalny - 70 db)
  • chłodzenie - wentylator wewnętrzny
  • stopień izolacyjności - IP 21
  • regulator napięcia - elektroniczny
  • współczynnik mocy cosφ - 0,8

 

2. Cena agregatu powinna zawierać również koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu z zakresu obsługi, wykonania przeglądu  pogwarancyjnego   zgodnie z DTR..

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 31 12 20 00 - 7.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

6. Gwarancja min. 24 miesięcy (w okresie gwarancji dojazd, robocizna, koszt części zamiennych - bezpłatne).

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (www.chodziez.pl)

8. Termin realizacji zamówienia - w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

9. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiajacego, tel. 67/28-22-592

10. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2010 r do godz. 1430  w siedzibie spółki.

11. Otwarcie ofert nastapi w dniu  30.04.2010 r do godz. 1500  w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający zaprasza wszystkich wykonawców na otwarcie ofert.

12. Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki:

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Budowa południowo wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży

Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Chodzież, dnia 11.03.2010r.

Nr ZP/341/3/2010

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz. U. r 223, poz.1655 ze zm.), modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie rzetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Budowa południowo wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży”

w zakresie zapisu pkt. 14, ppkt. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o zachowaniu ymaganych parametrów transportu i temperatury wbudowania masy bitumicznej zgodnie Polską Normą PN-S-96025.

Zapytanie do SIWZ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zapytanie do SIWZ - Chodzież: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy

Treść zapytania

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

  O g ł o s z e n i e

   Burmistrza  Miasta  Chodzieży

     z dnia 09 marca 2010r.

 

 

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych  wraz z ich udziałem w prawie  użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

 

 

  

            Na  podstawie  art.35  ustawy    z  dnia   21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce    nieruchomościami  (tekst  jednolity Dz.U.  z 2004 r.  Nr   261,  poz.  2603   ze   zmianami z  2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782,  z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087,  Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459,                    z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

 

    Przeznaczam  do   zbycia   lokale   mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie  użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu   Gminy   Miejskiej Chodzież, zgodnie   z załącznikiem.

 

 

 

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

 

 

lp.

kw

 Nr działki

  pow. m2

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Forma  zbycia

Uzbrojenie terenu

Cena  lokalu

Cena udziału w gruncie i opłaty  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18135

2299/6

355 m²

Chodzież,                                 ul. Żeromskiego 10/18

Lokal mieszkalny składa się z :

2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.  

o pow.42,67 m²

 

Lokal na własność.

Udział w działce w użytkowanie  wieczyste.

Droga, prąd, woda, gaz, kanalizacja,c.o. telewizja kablowa

56.542,00 zł 

928,00 zł

I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 191,05 zł (brutto)

Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 12,74 zł (brutto)

Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 04.03.2010r.

Nr ZP/341/2/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 24.02.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chodzieży." został rozstrzygnięty w dniu 04.03.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy Intertrading Systems Technology Sp. Z O.O., ul. Św. Rocha 19F/3, 61-142 Poznań. Oferta jest zgodna z postano-wieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 2.604,70 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma Vector ON-LINE Sp. Z O.O., ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań. Cena oferty to 2.742,56 zł brutto. W kryterium cena oferta otrzymała 95 punktów. 

Otrzymują:

 

1. Intertrading Systems Technology Sp. Z O.O.

ul. Św. Rocha 19F/3, 61-142 Poznań

2. Vector ON-LINE Sp. Z O.O.

ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Lp

Nr działki i m2

Adres

Roczna wysokość czynszu

1.

 dz. Nr 1577  pow. 0.1537 ha

 

Chodzież  rejon ulicy Zwycięstwa

46,11 zł brutto

2.

Dz.Nr 1726/1(część) pow.45 m2

Chodzież rejon ulicy Składowej

4,50 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodzież, dnia 04 marca 2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież, dnia 04.03.2010r.

Nr ZP/341/3/2010

Chodzież: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy

miasta Chodzieży


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: Zakres I: 1.Remont drogi nr 188 206P - ul. Zdrojowej, obejmuje: a) wymianę istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych na betonową kostkę brukową gr 6cm na powierzchni około 1700,00 m², b) wymianę istniejącej nawierzchni zjazdów i zatok autobusowych z betonowych płyt na kolorową betonową kostkę brukową gr 8 cm, na powierzchni około 390,00 m², c) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 3 na powierzchni około 4100,00m², składającej się z warstwy wyrównawczej gr 4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm po zagęszczeniu, d) formowaniu poboczy drogi z uzupełnieniem gruntu, humusowanie i obsianie trawą na powierzchni około 1100,00 m². 2.Przebudowa drogi nr 188 203P - ul. Świętokrzyskiej, obejmuje: a) wykonanie skrzyżowania ulic:Zdrojowej i Świętokrzyskiej typu mini rondo o średnicy wewnętrznej wyspy 6 m. Nawierzchnia jezdni ronda z mieszanek mineralno-bitumicznych (w parametrach nawierzchni ul. Świętokrzyskiej), wnętrze ronda zabrukowane betonową kostką na podbudowie z kruszywa łamanego, b) wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni około 7 000,00 m². Nawierzchnia jezdni dla KR 3 składająca się z warstwy wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm po zagęszczeniu, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 23 cm skropionej asfaltem, c) wykonanie zjazdów na powierzchni około 230,00 m² z kolorowej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej B-7,5 gr. 16 cm, d) wykonanie chodników na powierzchni około 500,00 m² z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, e) formowanie poboczy drogi z uzupełnieniem gruntu, humusowanie i obsianie trawą na powierzchni około 1200,00 m² , f) montaż segmentowych ogrodzeń ochronnych dla pieszych, g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze Zakres II: 3.Przebudowa drogi nr 188 203P - ul. Jeziornej, obejmuje: a) ścinkę około 180 szt drzew z karczowaniem pniaków oraz odwiezieniem surowca i karpiny na odległość do 2 km, b) budowa kanalizacji deszczowej Ø 200 i 315 na odcinku około 140 m wraz z przykanalikami Ø 160 oraz studniami rewizyjnymi Ø1000 i ściekowymi Ø 500, c) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na powierzchni około 2600,00 m², warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu oraz warstwa ścieralna gr. 3 cm po zagęszczeniu, d) wykonanie jezdni na powierzchni około 2500,00 m² z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 20 cm, e) wykonanie zjazdów oraz miejsc parkingowych na powierzchni około 1000,00 m² z kolorowej betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 12 cm, f) wykonanie zjazdu na drogę nr 193 z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni około 60,00 m³, warstwa wiążąca gr. 4 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm po zagęszczeniu, g) wykonanie chodników na powierzchni około 900,00 m² z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, h) formowanie poboczy drogi z uzupełnieniem gruntu, humusowanie i obsianie trawą na powierzchni około 800,00 m². 4.Szczegółowy zakres robót dotyczący remontu drogi nr 188 206P - ul. Zdrojowej oraz przebudowy drogi Nr 188203P - ul. Świętokrzyskiej, został określony w niżej wymienionej dokumentacji: 1.Projekt budowlany przebudowy ulicy - odtworzenie jezdni ulicy Świętokrzyskiej (i Buczkowskiej - nie dotyczy) w Chodzieży. 2.Projekt budowlany przebudowy ulic - odtworzenie jezdni ulicy Świętokrzyskiej (i Buczkowskiej - nie dotyczy) w Chodzieży - rysunki zamienne uzupełniające. 3.Projekt remontu drogi gminnej Nr 188 206P - ulica Zdrojowa w Chodzieży. 4.Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Zdrojowej i Świętokrzyskiej w Chodzieży. 5.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6.Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) - remont ulicy Zdrojowe. 7.Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) - remont ulicy Świętokrzyskiej (w tym przebudowa skrzyżowania ul. Zdrojowej i Świętokrzyskiej) 5.Szczegółowy zakres robót dotyczący przebudowy drogi nr 188 203P - ul. Jeziornej, został określony w niżej wymienionej 1.Projekt budowlano - wykonawczy, przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach. 2.Projekt budowlano - wykonawczy, przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, 3.Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST). 4.Przedmiar robót (książka przedmiarów) - przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, km +000.00 do km 0-368. 5.Przedmiar robót (książka przedmiarów) - przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, km 0-664,69 do km 1+085.10. 6.Przedmiar robót (książka przedmiarów) - przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, zjazd z drogi wojewódzkiej. 7.Przedmiar robót (książka przedmiarów) - przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, wycinka drzew. 2.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 4 i 5 stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej). 3.Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie. 4.Przedmiary robót są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym do oszacowania wartości zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektami a przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót za podstawę wyceny należy przyjąć dane wynikające z projektów budowlanych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 5.Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej ulic przewidzianych do przebudowy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5, 45.23.24.11-6, 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium. 1.Wysokość wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 98.000,00 zł, (słownie: dziewięćdziesiątosiemtysięcyzłotych 00 gr). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)w gwarancjach bankowych; 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4.Termin i miejsce wniesienia wadium 1)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem -Budowa południowo- wschodniej obwodnicy miasta Chodzieży- 2)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przed otwarciem ofert wadium wniesione w pieniądzu musi widnieć na koncie zamawiającego. 3)Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 4)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5)Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 7)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 robót drogowych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować rozkładarką masy bitumicznej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności drogowej oraz Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności instalacji sanitarnej, którzy kierowali co najmniej 3 robotami o podobnym charakterze i złożoności.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min. 2.500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Kosztorys ofertowy obejmujący remont ul. Zdrojowej i przebudowę ulicy Świętokrzyskiej w Chodzieży (zakres I). 3.Kosztorys ofertowy, obejmujący przebudowę ulicy Jeziornej w Ratajach (zakres II). 4.Oświadczenie, że nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych Wykonawca wykona siłami własnymi bez użycie podwykonawców. 5.Oświadczenie, że masa bitumiczna dowożona będzie z odległości do 50 km. 6.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 7.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 8.Wykaz sprzętu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 9.Wykaz osób, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 10.Wykaz podmiotów podwykonawców (jeśli dotyczy), który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 11.Wykaz robót, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 12.Kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika budowy i Kierownika robót wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 13.Dokument wniesienia wadium. 14.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 11, I i II niniejszej SIWZ. 15.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP dnia 04.03.2010r. pod nr UZP 59572-2010.

 

 
Załączniki:
 1. Projekt budowlany przebudowy ulicy – odtworzenie jezdni ulicy Świętokrzyskiej (i Buczkowskiej – nie dotyczy) w Chodzieży.
 2. Projekt budowlany przebudowy ulic – odtworzenie jezdni ulicy Świętokrzyskiej (i Buczkowskiej – nie dotyczy) w Chodzieży – rysunki zamienne uzupełniające.
 3. Projekt remontu drogi gminnej Nr 188 206P – ulica Zdrojowa w Chodzieży.
 4. Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Zdrojowej i Świętokrzyskiej w Chodzieży.
 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 6. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) – remont ulicy Zdrojowe.
 7. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) – remont ulicy Świętokrzyskiej (w tym przebudowa skrzyżowania ul. Zdrojowej i Świętokrzyskiej)

 8. Projekt budowlano – wykonawczy, przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach.
 9. Projekt budowlano – wykonawczy, przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej,
 10. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST).
 11. Przedmiar robót (książka przedmiarów) – przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, km +000.00 do km 0-368.
 12. Przedmiar robót (książka przedmiarów) – przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, km 0-664,69 do km 1+085.10.
 13. Przedmiar robót (książka przedmiarów) – przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, zjazd z drogi wojewódzkiej. 
 14. Przedmiar robót (książka przedmiarów) – przebudowa ulicy Jeziornej w Ratajach, wycinka drzew. 
Specyfikacja SIWZ

WYKAZ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 01 marca 2010r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież. Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087, Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

Przeznaczam do zbycia lokale mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem:

lp.

KW

Nr działki

pow. m2

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Forma  zbycia

Uzbrojenie terenu

Cena  lokalu

Cena udziału w gruncie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18266

2299/4

355 m²

Chodzież, ul. Żeromskiego 12/18

Lokal mieszkalny składa się z :

2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.

o pow.43,35 m²

 

Lokal na własność.

Udział w działce w użytkowanie  wieczyste.

Droga, prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

telewizja kablowa

57.458,00 zł

928,00 zł netto

I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 191,05 zł (brutto)

Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 12,74 zł (brutto)

2

24514

1827/54

842 m²

Chodzież, ul. Łukasiewicza 2/11

Lokal mieszkalny składa się z :

1 pokoju, kuchni   łazienki z w.c.

o pow. 27,53

Lokal i udział w działce na własność.

 

Droga, prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o

27.433,00zł

3.302,00 zł netto + 726,44 zł    VAT =4.028,44 zł brutto

 

3

24513

1827/49

905 m²

 

Chodzież, ul. Łukasiewicza 3/3

Lokal mieszkalny składa się z :

3 pokoi, kuchni  przedpokoju, łazienki z w.c.

o pow. 47,38 m²

Lokal na własność.

Udział w działce w użytkowanie wieczyste.

Droga, prąd, woda, gaz, kanalizacja, c.o. telefoniczna .

92.572,00 zł

10.828,00 zł netto

I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 2.229,85 zł (brutto)

Opłata roczna wynosi 1%, co stanowi kwotę 148,66 zł (brutto)

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Chodziez, dnia 24.02.2010r.

Nr ZP/341/2/2010

Chodzież: Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzedu Miejskiego w Chodzieży


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzedu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji na potrzeby Urzedu Miejskiego w Chodzieży Wsparcie techniczne aktualizacja na kolejny rok dla FortiGate - 60B 8x5 Bundle Renewal (FC-10-00066-900-02-12) - 1 szt. Wsparcie techniczne aktualizacja na kolejny rok dla 8x5 FortiCare 1 st Time dla urzadzenia FL-100B-BE (FC-10-L0102-311-01-12) - 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiacy załacznik nr 1 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat - biuro nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Specyfikacja Siwz

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w BZP pod Nr 51914-2010 z dnia 24.02.2010r.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież


podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Chodzież przeznaczonych do oddania w najem.

 1. Lokal użytkowy ( pomieszczenie socjalne kotłowni ) o powierzchni użytkowej 15,43 m2 położony w Chodzieży, na działce o numerze geodezyjnym 2368/8 przy ul. Wojska Polskiego 16.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową, usługowo-handlową, usługową.

Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 1 kwietnia 2010 roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.


 1. Pomieszczenie garażowe wraz z podjazdem o pow. użytkowej 59,36 m2 położone w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 24.


 1. Pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 25,37m2 położone w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 2.

Pomieszczenie może być przeznaczone na wykonywanie drobnej działalności gospodarczej.


Lokale z poz. II i III zostaną oddane w najem w drodze rokowań.


Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul.Młyńskiej 3, 64-800 Chodzież lub pod numerem telefonu (067) 282-03-22.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na urządzenie ogródka i terenów zielonych.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na urządzenie ogródka i terenów zielonych.Lp

Nr działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynsz

1.

dz. Nr 1726/1 (część) pow. 45m2


Chodzież rejon ulicy Składowej

4,50 zł brutto

 

 

 

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele parkingowe i manewrowe.

  Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele parkingowe i manewrowe.

 

Lp

Nr działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynszu

1.

dz. Nr 2477 pow. 260m2

 

Chodzież ul. Boczna

78,00 zł+17,16zł Vat łącznie 95,16 zł brutto

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu dla lokalizacji ogródka piwnego na płycie Rynku w Chodzieży.Przetarg dotyczy oddania do korzystania gruntu o powierzchni 100 m2 stanowiącego część działki oznaczonej nr geodezyjnym 1759/2 pod urządzenie ogródka piwnego.

Ustalenia szczegółowe:

 1. Okres dzierżawy: od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Za I-szy rok dzierżawy czynsz zostanie ustalony w wysokości ¾ czynszu rocznego.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, mające zarejestrowaną działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w określonej wysokości w wyznaczonym terminie i nie zalegają wobec Gminy Miejskiej w Chodzieży z żadnymi płatnościami z tytułu opłat i podatków.

W dniu przetargu uczestnicy przetargu mający zarejestrowaną działalność gospodarczą poza Urzędem Miejskim w Chodzieży obowiązani są przedstawić dowód zarejestrowania działalności gospodarczej.

 1. Usytuowanie punktu gastronomicznego ma być zgodne z mapką sytuacyjną dostępną u Wydzierżawiającego.
  Przed przetargiem (do dnia 12 marca 2010 roku) należy przedłożyć w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami tutejszego Urzędu Miejskiego projekt urządzenia ogródka piwnego i jego otoczenia w celu akceptacji.

 2. Zapewnienie zasilania elektrycznego oraz warunków higieniczno - sanitarnych na koszt Dzierżawcy i do uzgodnienia we własnym zakresie z Wydziałem Techniczno- Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego oraz SANEPID -em.

 3. Przed podpisaniem umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest okazać umowę z właściwym podmiotem na utrzymanie i obsługę kabin WC na własny koszt.

 4. Dzierżawca zostanie zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej po godzinie 22.00 oraz nie używania głośnej muzyki w czasie działalności punktu gastronomicznego.

 5. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2010 r. (czwartek) o godz.12.00 w sali nr 305 tut. Urzędu Miejskiego.

 6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za ogródek piwny wynosi 10.000,00 zł + 22% VAT.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 12 marca 2010 r. (piątek).

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

  Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 193 z ulicą Zamkową i Młyńską w miejscowości Chodzież

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, ze dnia 17 grudnia 2009 r. została wydana decyzja nr 25/2009 (znak IR.III-6.71190-20/09) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 193 z ulicą Zamkową i Młyńską w miejscowości Chodzież, gmina Chodzież,
powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.

Treść obwieszczenia

Dokument bez nazwy

Ogłoszenie


Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży rozpatrzyła w dniu 01 lutego 2010 r. ofertę otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dot. „Prowadzenia Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w okresie od lutego 2010 r. do stycznia 2011 r. z uwzględnieniem organizacji letniego wypoczynku".

Z uwagi na fakt, iż złożona oferta nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Chodzieży, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) pozostała bez rozpatrzenia.

 

Członkowie Komisji:

Jankowska Małgorzata

Górska Iwona

Szafran Sylwia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Przedmiotem zbycia są nieruchomości gruntowe, położone w Chodzieży przy ul. Topolowej/Sikorskiego

1) nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/2 o pow. 1053 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Cena wywoławcza brutto wynosi 78.000,00 zł, cena zawiera podatek VAT

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

-wadium 8.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2010r. (czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

2) nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3008/3 o pow. 1068 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

Cena wywoławcza brutto wynosi 80.000,00 zł, cena zawiera podatek VAT

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 • wadium 8.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2010r. (czwartek) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdy z wyżej wymienionych przetargów w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 19 marca 2010r. (piątek).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży przy ul. Gałczyńskiego oznaczona numerem geodezyjnym 3050/11 o pow. 0.0540 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT wynosi 26.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

 • wadium 3.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2010r. (czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej a uzyskanie dostępu do drogi publicznej należeć będzie do nabywcy nieruchomości.


Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu z prawem umieszczania sieci kanalizacji sanitarnej, dokonywania konserwacji i remontów oraz usuwania awarii w wymaganym zakresie dla jej funkcjonowania z ograniczeniem lokalizowania budynków, budowli stałych i tymczasowych, składowania materiałów, upraw rolnych, trwałych nasadzeń na całej długości urządzeń o szerokości 1,50m po obu stronach od osi urządzeń.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 05 marca 2010r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia są nieruchomości gruntowe, położone w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego:


 1. nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 3628/1, 3629/4 o łącznej pow. 0.0773 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 26044 i KW 18842, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT wynosi 78.568,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych)

 • wadium 8.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2010r. ( czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


 1. nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 3627, 3629/3, 3630/5, 4462 o łącznej pow. 0.1336 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 26044 i KW 18842, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


Cena wywoławcza brutto z podatkiem VAT wynosi 122.366,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych)

 • wadium 12.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2010r. ( czwartek) o godz 12.30 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomości przeznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.


Nabywca każdej z nieruchomości ustanowi na rzecz dysponenta rowu przydrożnego służebność korzystania z części nabytego gruntu zajętego pod rów.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 12 marca 2010r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Przedmiotem zbycia jest nieruchomość składająca się z wyodrębnionego lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 49,13 m2 wraz z jego udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, położona w Chodzieży przy ul. Kilińskiego 1a/13 na IV piętrze, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2253/2 o pow. 0.0363 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18156, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.


Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 108.086,00 zł

(słownie: sto osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu

 

 • wadium 10.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 04 marca 2010r. (czwartek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zakazem nowej zabudowy.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 26 lutego 2010r. (piątek).


Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.


Chodzież, dnia 01.02.2010r.

SPIS KART INFORMACYJNYCH OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH


SPIS KART INFORMACYJNYCH

OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCHNR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2007
1/2007

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe miasto Chodzież rejon ulicy Młyńskiej i Jagiełły


Art.72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Burmistrz Miasta Chodzieży

KARTA INFORMACYJNA

DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH


Lp.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe

1.

Numer wpisu

1/2007

2.

Nazwa projektu dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież w rejonie ulicy Młyńskiej i Jagiełły

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2007 r. Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Wykonawca dokumentu

BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska Piła,

ul. Grunwaldzka 2

autor opracowania - inż. Małgorzata Bohatkiewicz

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Brak

10.

Numer innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak
SPIS KART INFORMACYJNYCH

OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCHNR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2009
1/2009

Ekofizjografia na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2364/1 przy ul. Wojska Polskiego miasta Chodzieży


Art.72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Burmistrz Miasta Chodzieży

KARTA INFORMACYJNA

DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH


Lp.

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe

1.

Numer wpisu

1/2007

2.

Nazwa projektu dokumentu

Ekofizjografia na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2364/1 przy ul. Wojska Polskiego miasta Chodzieży

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń 2009 r. Szczecin

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Wykonawca dokumentu

Mgr inż. Jowita Majdowska

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Brak

10.

Numer innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chodzieży


Podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze, pod garażami, cele usługowe i handlowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


Spisy kart informacyjnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

SPIS KART INFORMACYJNYCH

OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2006
1/2006

Dokumentacja ekofizjograficzna dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież


Art.72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH


Lp.

Opracowanie ekofizjograficzne

1.

Numer wpisu

1/2006

2.

Nazwa projektu dokumentu

Dokumentacja ekofizjograficzna dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Październik 2003 r. Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Wykonawca dokumentu

Projektowanie Urbanistyczne Piła, ul. Łowiecka 10

autor opracowania - mgr Stefan Leciejewski

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Brak

10.

Numer innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak


SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2004
1/2004

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2004

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec 2004 r. Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

Nr RDOŚ-30-00.III-7041-1710/09/nb z

dn. 19.11.2009 r.

- państwowy powiatowy inspektor

sanitarny Nr ON-NS-6/72/4/2-12/09 z dn.

28.12.2009 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2007
1/2007

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2007

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2007

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2007 r. Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

1/2008

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- WUW - Wydz. Środowiska i Rolnictwa

Nr SR.IV-3.7041-438/07 z dn.04.03.2008 r.


Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2007

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2007 r., Piła ; grudzień 2009 r. Wałcz

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

Nr RDOŚ-30-00.III-7041-1162/09/am z

dn. 04.08 2009 r.


Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2008
1/2008

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2008

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Sierpień 2008 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

1/2009

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

RDOŚ-30-00.III-7041-5/08/nb

z dn. 20.11.2008 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2009
1/2009

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2009

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży dla części działki o nr geod. 2364/1, położonej przy

ul. Wojska Polskiego.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


3/2009

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


4/2009

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży
KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2009

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Kwiecień 2009 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

2/2009

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

RDOŚ-30-00.III-7041-1163/09/pw

z dn. 22.07.2009 r.

- państwowy powiatowy inspektor

sanitarny Nr ON-NS-4/72/4/2-3/09 z dn.

19.08. 2009 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2009

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży dla części działki 2364/1 przy

ul. Wojska Polskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

sierpień 2009 r. Szczecin

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

Nr RDOŚ-30-00.III-7041-1622/09/pw

z dn. 26.10.2009 r.

- państwowy powiatowy inspektor

sanitarny Nr ON-NS-5/72/4/2-7/09 z dn.

15.10.2009 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

3/2009

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. M. Konopnickiej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

sierpień 2009 r. Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

Nr RDOŚ-30-00.III-7041-1859/09/am

z dn. 17.12.2009 r.

- państwowy powiatowy inspektor

sanitarny Nr ON-NS-20/72/4/2-10/09

z dnia 11.12.2009 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


KARTA INFORMACYJNA

 

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

4/2009

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

sierpień 2009 r. Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska

Nr RDOŚ-30-00.III-7041-1867/09/pw

z dn. 21.12.2009r.

- państwowy powiatowy inspektor

sanitarny Nr ON-NS-15/72/4/2-9/09

z dn. 11.12. 2009 r.


Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2008
1/2008

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. J. Kochanowskiego.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2008

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


3/2008

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Krasińskiego.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2008

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Jana Kochanowskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data uchwalenia dokumentu

26 maja 2008 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

brak

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu
 

 

KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2008

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data uchwalenia dokumentu

30 września 2008 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

brak

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu
KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

3/2008

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Krasińskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data uchwalenia dokumentu

30 września 2008 r..

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

brak

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2009
1/2009

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy

ul. Świerkowej


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2009

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie

ul. Marcinkowskiego


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży
KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2009

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Świerkowej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data uchwalenia dokumentu

23 lipca 2009 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

1/2008

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2009

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm

4.

Data uchwalenia dokumentu

28 grudnia 2009 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

1/2009

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia na okres 3 lat

Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.Lp

Nr działki i powierzchnia

Adres

Roczna wysokość czynszu

1

dz. nr geodezyjny 401 pow. 573m2

Chodzież ulica Akacjowa

40,11 zł

2

dz. nr geodezyjny 3584 (część ) pow. 200m2

Chodzież ulica Buszczaka

20,00 zł

3

dz.nr geodezyjny 3431/2 pow. 270m2

Chodzież ulica Topolowa

27,00 zł

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na zlokalizowanie 2 garaży typu „blaszak".Lp

Nr działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynszu

1.

dz. Nr 1726/1 (część) pow. 55m2


Chodzież rejon ulicy Składowej

55,00 zł+12,10zł Vat łącznie 67,10 zł brutto

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 18 stycznia 2010r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz.1087, Dz.U. Nr 169, poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006r. Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U.Nr 220, poz. 1600, poz.1601 z 2007r, Dz.U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz.U. Nr 59, poz.369, Dz.U. 2008 Nr 220 poz.1412,Dz. U. Z 2009 Nr 19 poz. 100, Dz.U. Z 2009r. Nr 42 poz.335 i 340)

Przeznaczam do zbycia lokale mieszkalne wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku z zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, zgodnie z załącznikiem

 

Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia na okres 3 lat

Wykaz nieruchomości wytypowanych do wydzierżawienia na okres 3 lat, pod istniejącą stacją transformatorową.


			Lp
			
			Nr działki i powierzchnia
			
			Adres
			
			Miesięczna wysokość czynszu
			

1

dz. nr geodezyjny 2227/4

pow. 58m2

Chodzież ulica Daszyńskiego/Jagiellońska

58zł + 12,76zł Vat

= 70,76zł brutto


Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2010 ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2009 r.

 

Nazwa zadania

wysokość środków przekazanych ogółem

1. Promocja historii i tradycji miasta Chodzież

1.300 zł

Lp

Nazwa organizacji wraz z adresem

przyznana kwota dotacji

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra, ul. Ujska 31 Chodzież

1.300 zł

2

Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II, ul. Bema 20, Chodzież

0,00 zł

2. Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

1.300 zł

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra, ul. Ujska 31 Chodzież

1.300

3. Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

13.800

1

Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież

13.800

4. Szkolenie dzieci i młodzieży z miasta Chodzież w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach sportowych

197.802 zł

1

Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, przystań nad Jeziorem Miejskim,

3.772 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Delfinek, ul. Staszica 12, Chodzież

9.000 zł

3

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Paderewskiego 2, Chodzież oferta na organizację rajdów rowerowych

4.200 zł

4

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe, ul. Paderewskiego 2, Chodzież oferta na organizację ulicznego biegu sztafetowego

3.500 zł

5

Chodzieskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, ul. Korfantego 9, Chodzież

35.000 zł

6

Chodzieski Klub Żeglarski LOK, ul. Wojska Polskiego 16A/3 Chodzież

5.430 zł

7

Klub Żeglarski OPTY, ul. Żeromskiego 33, Chodzież

6.000 zł

8

Klub Działalności Podwodnej LOK TAZAR, ul. Staszica 17, Chodzież

8.200 zł

9

Chodzieski Klub Sportowy Polonia, ul. Staszica 12, Chodzież

110.000 zł

10

Uczniowski Klub Sportowy, ul. Paderewskiego 13, Chodzież

10.500 zł

11

Chodzieskie Towarzystwo Narciarskie, ul. Staszica 12, Chodzież

0,00 zł

12

Fundacja Miłości przy Centrum im. Jana Pawła II, ul. Bema 20, Chodzież

0,00 zł

13

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego, Polski Związek Wędkarski Koło Chodzież, Pl. Kopernika 5, Chodzież

2.200 zł

14

Fundacja TĘCZOWE DZIECIŃSTWO im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 30, Chodzież

0,00 zł

5. Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niedowidzących z miasta Chodzieży

5. 600 zł

1

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1,

5. 600 zł

6. Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób po endoprotezoplastyce biodra z miasta Chodzieży

3.000 zł

1

Stowarzyszenie osób po endoprotezoplastyce biodra BIODERKO, ul. Paderewskiego 2, Chodzież

 

3.000

7. Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzieży

12.400

1

Polski Związek Działkowców Zarząd Okręgowy w Pile, ul. 11. Listopada 3

12.400

8. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

36.000 zł

1

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Chodzieży, ul. Korfantego 9

36.000 zł

9. Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

10.800 zł

1

Oddział Powiatowego WOPR w Chodzieży, ul. Staszica 12

10.800 zł

10. Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2.500 zł

1

Fundacja TĘCZOWE DZIECIŃSTWO im. Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 30, Chodzież

2.500 zł

11. Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

2.500 zł

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Świetlica Promyk Dobra, ul. Ujska 31 Chodzież

2.500 zł

Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie


 
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem następujących lokali użytkowych:

 1. I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 6 o pow. użytkowej 34,71 m2,wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.
  Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.

  czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł wadium 1080,00 zł

 2. II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 5 o pow. użytkowej 26,04 m2, wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.Lokal może być przeznaczony na działalność handlową lub usługowo-handlową.
  czynsz wywoławczyza 1m2 powierzchni użytkowej wynosi 13,00 zł wadium 812,45 zł

  Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona opodatek VAT w wysokości 22%.

  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.P

  Przetarg odbędzie się 5 lutego 2010 rokuo godz. 10 00w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.W

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież, na każdą pozycje oddzielnie.

  Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej:

  - lokal użytkowy przy ul. Piekary 6 - 1354 zł
  - lokal użytkowy przy ul. Krasińskiego 5 - 1015,56 zł

  natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdyosoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
  Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

  Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 3-4 lutego 2010r , w godz. 10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,tel. (067)28-20-322.
  Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

  W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

Spis kart informacyjnych prognoz oddziaływania na środowisko

SPIS KART INFORMACYJNYCH PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2009

 

 

 

1/2009

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Młyńskiej i Jagiełły (aneks do prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Młyńskiej i Jagiełły wrzesień 2007 r.)

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2/2009

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospod\arowania przestrzennego miasta Chodzież, rejon ul. Marcinkowskiego.

 

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

3/2009

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży dla części działki o nr geod. 2364/1, położonej przy ul. Wojska Polskiego.

 

 

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

4/2009

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie

ulic: ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej

(aneks do prognozy oddziaływania na środowisko dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- miasto Chodzież - rejon ulic Wojska Polskiego i Staszica oraz ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej - kwiecień 2004 r.)

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

5/2009

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

6/2009

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; obszar objęty m.p.z.p.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

1/2009

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Młyńskiej i Jagiełły

 

(aneks do prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Młyńskiej i Jagiełły wrzesień 2007 r.)

 

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2009 r, Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Pracownia Ochrony Środowiska „Biotop" Piła ,

ul. Grunwaldzka 2

autor opracowania - inż. Małgorzata Bohatkiewicz

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

2/2009

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież, rejon ul. Marcinkowskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Lipiec 2009 r, Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Zakład Usługowy s.c. ODUM (300521296)

autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

3/2009

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży dla części działki 2364/1 przy ul. Wojska Polskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Lipiec 2009 r, Szczecin

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

autor opracowania - mgr Jowita Majdowska,

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

 

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

4/2009

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej

(aneks do prognozy oddziaływania na środowisko dot, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- miasto Chodzież - rejon ulic Wojska Polskiego i Staszica oraz ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej - kwiecień 2004 r.)

 

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Październik 2009 r, Czarnków

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

autor opracowania - inż. Wanda Sterczyńska

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

 

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

5/2009

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Listopad 2009 r, Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (570-790-992)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Zakład Usługowy s.c. ODUM (300521296)

autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

 

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

6/2009

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Listopad 2009 r, Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (570-790-992)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Zakład Usługowy s.c. ODUM (300521296)

autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak