2010

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Chodzież, dnia 22.12.2010r.

Nr ZP/341/17/2010ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 14.12.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi", został rozstrzygnięty w dniu 22.12.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą w części I zamówienia, uznano ofertę firmy „UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 13,20 punktów - łącznie 93,20 punktów.

W części II zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 26,29 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą w części II zamówienia uznano ofertę firmy InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. PCVK 14, 87-100 Toruń.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 70,39 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 15 punktów - łącznie 85,39 punktów.

W części II zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.


Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym na I część zamówienia ofertę złożył również Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń. W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 61,79 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 11,40 punktów - łącznie 73,19.


Otrzymują:

 

 1. „UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

  ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

 2. InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  ul. PCVK 14, 87-100 Toruń

 3. Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń

 

J.S.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr ZP/341/16/2010                                                                                  Chodzież, dnia 14.12.2010r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

              Działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi"

                 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt  3 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).                                W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Nr ZP/341/17/2010

Chodzież, dnia 14.12.2010r.

 

 

 

Chodzież: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

Opis przedmiotu zamówienia

!. Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

2. Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający warunki szczególne obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia, zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia śródlądowego statku pływającego Załącznik nr 4: Warunki szczególne obligatoryjne - definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5:Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik nr 8a: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież Załącznik Nr 9: Przebieg ubezpieczeń (szkodowość) Załącznik Nr 10 - Wykaz dróg miejskich

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516500-5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem); 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej),66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków); 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej), 66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków). Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji;

2. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji;

4.Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których żada zamawiajacy, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

- Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 408198-2010 data zamieszczenia: 14.12.2010

- Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 14.12.2010r.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI -Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1. Cena - 80
 • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI - Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 08.12.2010r.

l.dz. ....../2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że ogłoszony w dniu 29.11.2010r. na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 387844-2010 oraz w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.chodziez.pl, przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 8 grudnia 2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Pani Alicji Ignasiak - Stacja Paliw, ul. Buszczaka 13, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny oferta otrzymała 60 punktów, w kryterium marża 40 punktów - łącznie 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.


 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 08.12.2010r. do dnia 14.12.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Chodzież, dnia 02.12.2010r.

Nr ZP/341/15/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 17.11.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Przebudowę przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego", został rozstrzygnięty w dniu 02.12.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy INSMONT Sp. Z o.o., ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów okreslonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym została złozona jedna oferta. 

Otrzymują:

 

1. INSMONT SP. Z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZP/341/16/2010  Chodzież, dnia 03.12.2010r.

 

Chodzież: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI

Opis przedmiotu zamówienia

!. Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

2. Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zamówienia, zawierający warunki szczególne obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia, zawierający warunki wymagane dla ubezpieczenia śródlądowego statku pływającego Załącznik nr 4: Warunki szczególne obligatoryjne - definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5:Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik nr 8a: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież Załącznik Nr 9: Przebieg ubezpieczeń (szkodowość) Załącznik Nr 10 - Wykaz dróg miejskich

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516500-5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem); 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej),66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków); 66516300-3 (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej), 66514150-2 (usługi ubezpieczenia statków). Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji;

2. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji;

4.Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których żada zamawiajacy, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

- Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: ...................-2010 data zamieszczenia: 03.12.2010

- Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 03.12.2010r.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI -Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia Przedmiotem zamówienia w części I jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Miejskiej Chodzież wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance) ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.65.00-5, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1. Cena - 80
 • 2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI - Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia Przedmiotem zamówienia w części II jest ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Zakres zamówienia obejmuje: ubezpieczenie Casco śródlądowego statku pływającego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.63.00-3, 66.51.41.50-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

   Chodzież, dnia 29.11.2010r.

 

 

 

 

L.dz.      /2009                                 

 

 

Chodzież: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. , ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2810183, faks 067 2810183.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodzieży Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie miasta Chodzieży dla pojazdów Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 60.000 litrów oraz benzyny bezołowiowej E95 w ilości około 1.200 litrów.

Zakupy dokonywane będą na podstawie specyfikacji prowadzonej przez Wykonawcę, które są załącznikiem do wystawianych faktur VAT. Paliwo jest bezpośrednio lane do zbiorników pojazdów Zamawiającego. Poza zapisem w specyfikacji zakupu, ilość zakupionego paliwa wpisywana będzie do karty drogowej tankowanego pojazdu. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie nie częściej niż 3 razy w miesiącu tj. 10,20 i 30 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych faktur VAT w w/w dniach z 30 dniowym terminem płatności. Wykonawca do faktur VAT zobowiązany jest załączać zestawienie dokonanych transakcji zawierające informacje tj. datę dokonania transakcji, ilość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz cenę 1 litra paliwa. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania marży wskazanej w ofercie przez okres trwania umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający odstąpi od warunków umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca załączy do oferty cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). Cennik rafinerii Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo po wzroście ceny oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

 

 

Do ceny litra paliwa z cennika rafinerii Wykonawca ma prawo doliczyć sobie marżę zapisaną w ofercie. Ilość zakupu paliw płynnych może ulec zmianie w zależności od wzrostu cen baryłki ropy, jednakże wartość zakupu w 2011 roku nie może przekroczyć kwoty określonej szacunkowo w niniejszym postępowaniu . Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania części zamówienia lub udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakup paliwa silnikowego - oleju napędowego w ilości około 1000 litrów oraz benzyny bezołowiowej E95 w ilości około 200 litrów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

 

 dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez koncern, u którego Wykonawca dokonuje zakupu. 5.Cennik wskazanej rafinerii, na przeddzień składania ofert, w oparciu o który dokonano kalkulacji ceny jednostkowej (może to być wydruk ze strony internetowej). 6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. IV niniejszej SIWZ. 7.Dokumenty podmiotów zagranicznych (jeśli dotyczy). Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Marża - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież,.

 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2010 godzina 10:00,

miejsce: Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

      Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

Numer ogłoszenia: 387844 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

od 29.11.2010r. do dnia 08.12.2010r.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4

Chodzież: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4
Numer ogłoszenia: 332611 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 293807 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4. Zakres prac do wykonania: demontaż istniejącej stolarki okiennej, dostawa i montaż drewnianej stolarki okiennej, kolor biały, dostawa i montaż parapetów okiennych: zewnętrznych (16 sztuk) i wewnętrznych - drewniane (kolor ciemny orzech - 16 sztuk), obróbka stolarki okiennej po zamontowaniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20-747 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46898,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38567,86

 • Oferta z najniższą ceną: 38567,86 / Oferta z najwyższą ceną: 54794,10

 • Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież, dnia 17.11.2010r.

Nr ZP/341/15/2010                                                                                                                     

 

 

Chodzież: Przebudowa przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa przyłączy wodociągowych i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS i WOPR wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje wykonanie nowego przyłącza wodociągowego i budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przydomowymi przepompowaniami ścieków z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów LOK, OPTY, KADET, HALS, WOPR i dwa punkty podlewania zieleni, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 2661, 2669/2, 2663/1, 2660, 2645 przy ul. Staszica w Chodzieży oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na działce numer ewidencyjny 2660 ul. Wojska Polskiego w Chodzieży z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres robót dotyczący wykonania nowego przyłącza wodociągowego i budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przydomowymi przepompowaniami ścieków został określony w niżej wymienionej dokumentacji:

1.Projekt budowlany - branża sanitarna.

2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.Przedmiary robót - kosztorysy ślepe.

W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej).. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

Kosztorysy ślepe są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym nie stanowią podstaw do wyceny oferty.

Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający ustala za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie samych kosztorysów ślepych - przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże, stosownie do kosztorysów ślepych (przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe są tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego.

Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do przebudowy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 28.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz robót z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane prawidłowo.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej, który kierował co najmniej 2 robotami o podobnym charakterze i złożoności. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 150.000,00 zł, związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą kserokopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia. Jeśli fakt opłacenia polisy nie wynika z załączonego dokumentu, Wykonawca wraz z polisą musi złożyć dowód jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

4.      Wykaz osób, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

5.      Wykaz podmiotów podwykonawców (jeśli dotyczy), który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

6.      Wykaz robót, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

7.      Kserokopia uprawnień budowlanych Kierownika budowy wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

8.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 19, I i II niniejszej SIWZ.

9.      Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 20 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

10.  Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie kosztorysów ślepych - przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże określone do realizacji w poszczególnych zakresach, stosownie do kosztorysów ślepych - przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe są tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego.

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 372808-2010 w dniu 17.11.2010r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 17.11. 2010r.

 

Załączniki:

 
Zapytania:

 

 

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem na okres 3 lat, na cele usługowe

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem na okres 3 lat, na cele usługowe

 

 

L.p

Nr  działki

Pow. użytkowa w m 2

Położenie lokalu

Miesięczna wysokość czynszu brutto

Termin wnoszenia opłat

1.

1512

85,02

Chodzież, ul. Reymonta 12,

pomieszczenia usytuowane    w piwnicy

458,46 zł

do 10 dnia każdego miesiąca

 

Wynajmujący zastrzega prawo do zmiany warunków płatności czynszu w przypadku zmiany wysokości stawek.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wyskaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Załączniki: 
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

Załączniki:
 

Informacja o wynikach konsultacji

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

Konsultacje odbyły się w dniach od 29 października do 5 listopada zgodnie z z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/10 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011."

Do Urzędu Miejskiego w Chodzieży wpłynęły dwa wnioski konsultacyjne. Wnioski zostały złożone przez Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO oraz Fundację Centrala Młodych z Chodzieży.

Pierwszy wniosek miał charakter informacyjny precyzujący przedmiot działalności stowarzyszenia. Drugi z wniosków zawierał trzy propozycje zmian programu.

1) Zmiany brzmienia § 7 pkt. 5 Programu z „Promocja tradycji i historii Chodzieży" na „Promocja tradycji, historii i walorów turystycznych Chodzieży". Propozycję odrzucono, gdyż finansowanie działań związanych z promocją tradycji i historii odbywa się z innego rozdziału budżetowego, niż finansowanie działań z zakresu turystyki.

2) Zmiany brzmienia § 7 pkt. 6 Programu z „organizacja imprez kulturalnych" na: „Organizacja imprez społeczno-kulturalnych oraz przedsięwzięć edukacyjnych". Zmianę przyjęto w częściowym brzmieniu „ Organizacja imprez społeczno-kulturalnych", gdyż finansowanie działań kulturalnych odbywa się z innego rozdziału budżetowego, niż finansowanie działań z zakresu edukacji i oświaty.

3) Zmiany brzmienia § 7 pkt. 12 Programu z „Organizacja wychowania dzieci i młodzieży z miasta Chodzież oraz szkolenie wolontariatu" na „Organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu" - zmiana została uznana za zasadną i przyjęta do Programu.

 

Wnioski wraz z odpowiedziami zamieszczamy jako załącznik

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 03.11.2010r.

 

 

 

Nr ZP/341/13/2010  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 19.10.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „ Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4", został rozstrzygnięty w dniu 03.11.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę Fabryki Okien i DrzwiBAS Sp. z o.o. Lublin, ul. Smoluchowskiego 1 Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 38.567,86 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

1. Z.U.P. STOLCHO - Kępno, ul. Kwiatowa 13, cena brutto 41.383,62; 93 punkty

2. Zakład Stolarski Sitak Stanisław Lubsza, ul. Leśna 12c, 50.971,60 ; 76 pkt

3. Bracia Nowaccy S.C. Oborniki, ul. Komunalna1 ; cena brutto 50.134,52; 77 pkt

4. PeKaBud Market Sp.z o.o. Poznań,ul. Szarych Szeregów 23, cena brutto 54.794,10 ; 70 pkt

 

Otrzymują:

 1. Z.U.P. STOLCHO 63-600 Kępno, ul. Kwiatowa 13
 2. Zakład Stolarski Sitak Stanisław 49-313 Lubsza, ul. Leśna 12c
 3. Bracia Nowaccy S.C. 64-600 Oborniki, ul. Komunalna1
 4. PeKaBud Market Sp.z o.o.60-462 Poznań,ul. Szarych Szeregów 23
 5. Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.20-474 Lublin ul.Smoluchowskiego 1
 6. a/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 04.11.2010r. o dnia 15.11.2010r.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY

zarządza konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie przyjęcia:

 

„Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

 

Organizacja konsultacji.

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chodzieży.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 29 października 2010 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 5 listopada 2010 roku.
 3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie elektronicznej) - poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:
  promocja@chodziez.pl
  b) osobiście - poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. Paderewskiego 2.

 

Zgodnie z przepisami chwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 

§ 7. 1. Organizacje uczestniczące w konsultacji zobowiązane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu, bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji, a także adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

2. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające informacji, o których mowa w ust. , nie będą rozpatrywane.

3. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w § 1 ust. 2 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

4. Burmistrz Miasta Chodzieży po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie aktu prawa miejscowego.

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

 

 

Wszystkie wspomniane powyżej dokumenty stanowią załączniki do pobrania poniżej w formie elektronicznej. Można je również uzyskać w biurze nr 409 Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

uchwała ws. konsultacji


zarządzenie o konsultacjach


Projekt programu współpracy


formularz konsultacyjny

formularz konsultacyjny w formacie .doc

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Chodzież: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4
Numer ogłoszenia: 293807 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ulicy Paderewskiego 4 Zakres prac do wykonania: 1.demontaż istniejącej stolarki okiennej, 2.dostawa i montaż drewnianej stolarki okiennej, kolor biały, 3.dostawa i montaż parapetów okiennych: zewnętrznych (16 sztuk) i wewnętrznych (kolor ciemny orzech - 16 sztuk), 4.obróbka stolarki okiennej po zamontowaniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania określony został w: rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, które są załącznikami do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie w celu sprawdzenia stanu istniejącego obiektu, dokonania własnego obmiaru. Wizja lokalna jest niezbędna dla uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac I przygotowania oferty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten będzie przez wykonawcę spełniony gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub uprawnień budowlanych wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych, robót budowlanych (minimum jedno zamówienie o podobnym charakterze) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 2. W załączniku należy wykazać tylko roboty mające związek z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 4

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia - kopie zaświadczeń o uprawnieniach zawodowych, dyplomów, certyfikatów), załącznik nr 3,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/urzad-miejski/za
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Ulica: Paderewskiego 2 64-800 Chodzież pokój 306 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Ulica: Paderewskiego 2 64-800 Chodzież Sekretariat pokój nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 02.12.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Przedmiotem zbycia jest  zabudowana budynkiem, po byłej hydroforni, nieruchomość  gruntowa,  położona  w Chodzieży przy  ul. T. Siejaka oznaczona numerem geodezyjnym 3640/13 o  pow. 168 m2, zapisana w księdze wieczystej KW  23914, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej ok. 16 m2 po byłej hydroforni.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  22.821,66 zł

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 66/100)

Cena zawiera 22% podatek VAT od gruntu.

 

-      wadium  3.000,00  zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia  19 listopada  2010r.  (piątek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy produkcyjnej i usługowej, z prawem rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, bez prawa nadbudowy.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  15 listopada 2010r. (poniedziałek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 1 października 2010 roku

 

Ogłoszenie

 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 18,80 m2 położonego w Chodzieży przy ul. Piekary 15, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 2,88 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną z węzłem sanitarnym.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub usługowo-handlową.

Czynsz wywoławczy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wynosi 13,00zł

Czynsz za 1m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego wynosi 2,30zł

Wadium 580,00zł

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu zostanie ustalony z kandydatem na najemcę po zakończeniu przetargu.

Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego każdego miesiąca.

Przetarg odbędzie się 26 października 2010 roku o godz. 9 00 w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, przy ul. Młyńskiej 3, sala nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w takim terminie, aby środki znalazły się na koncie na trzy dni przed przetargiem: konto nr 27 1090 1317 0000 0001 0726 6444 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Chodzież.

Przed komisją przetargową należy okazać się dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, która wynosi trzykrotność wylicytowanego czynszu za lokal użytkowy natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu lub odmówi wniesienia kaucji.

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się w dniach 21-22 października 2010r, w godz.10 00 - 12 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067)28-20-322.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież można zapoznać się z regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Chodzież, dnia 30.09.2010r.

Nr ZP/341/12/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 22.09.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 30.09.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy AXENCE, ul. Chotkiewicza 10/7a, 31-532 Kraków. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują:

   

 1. AXENCE

  ul. Chotkiewicza 10/7a, 31-532 Kraków.

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Chodzież, dnia 29.09.2010r.

Nr ZP/341/11/2010

 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży"

Wykonawcy:

1.      KAMANET,   ul.  14 - Lutego 1, 64-920 Piła. Oferta została  odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2  ustawy Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował monitor inny niż wymagała Zamawiający.

2.      Hard Soft Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań. Oferta została  odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2  ustawy Prawa zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował dysk do urządzenia DS 410 o innych parametrach niż wymagał Zamawiający.

 

Otrzymują:

1.      Hardsoft Telekom ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

2.      Logos ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

3.      KAMANET ul. 14- Lutego 1, 64-920 Piła

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Chodzież, dnia 29.09.2010r.

Nr ZP/341/11/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 21.09.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 29.09.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy „LOGOS" ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Otrzymują:

 

 1. Hardsoft Telekom

  ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

 2. Logos

  ul. Raczkowskiego 2, 64-800 Chodzież

 3. KAMANET

  ul. 14- Lutego 1, 64-920 Piła

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Chodzież, dnia 24.09.2010 r.

 Nr MOPS/341/4/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z dnia 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Kurs prawa jazdy kategorii B - realizacja projektu systemowego pod nazwą „ Razem przeciw wykluczeniu " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" zostało rozstrzygnięte w dniu 24.09.2010 r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: Szkoła Nauki Jazdy „L" ul. Leśna 24, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertę złożyła również firma „EURO-TOM" Prywatny Przewóz Osób oraz Szkolenie Kierowców L. Kryger ul. Młyńska 28, 64-800 Chodzież. W kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów.

 

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

Mgr Arleta Galla

 

Otrzymują:

 1. Szkoła Nauki Jazdy „L"

L. Grabowska

ul. Leśna 24

64-800 Chodzież

 1. „EURO-TOM" Prywatny Przewóz Osób oraz Szkolenie Kierowców

L. Kryger

ul. Młyńska 28

64-800 Chodzież

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele handlowe.

 

Lp

Nr działki i m2

Adres

Miesięczna wysokość czynszu

1.

 dz. Nr   2032 (część) o pow. 40m2

Chodzież   ulica Jagiełły

292,80 zł brutto

2.

dz. Nr 2027/9 (część) o pow. 25m2

Chodzież   ulica Jagiełły

183,00 zł brutto

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w  Chodzieży przy  ul.  Ofiar Gór Morzewskich oznaczona numerem geodezyjnym 756 o pow. 0.1348 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza brutto wynosi  35.000,00  zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 złotych )

-     wadium 4.000,00  zł,

Cena nie zawiera podatku VAT od gruntu

Przetarg odbędzie się dnia  27 października 2010r.  (środa) o godz 12ºº w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni ( zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe).

Nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu dla kolektora sanitarnego przebiegającego przez nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela tego kolektora. Ustanowi służebność w pasie o szerokości 4 m od granicy działki przyległej do drogi. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do nie zadrzewiania i nie zakrzewiania wyżej wymienionego pasa a także powstrzymania się od wszelkich działań uniemożliwiających dostęp do kolektora, jego naprawy i konserwacji.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział   w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 22 października  2010r. (piątek).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Chodzież, dnia 22.09.2010r. 

Nr ZP/341/11/2010                                                                   

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej opisanego oprogramowania:

Nazwa,  Ilość licencji

Axence nVision Network lub równoważne 60 szt.

Axence nVision Inventory lub równoważne 60 szt

Axence nVision Helpdesk lub równoważne 60 szt

Axence nVision DataGuard lub równoważne 60 szt

Axence nVision -specyfikacja

 

Program wykrywa sieć automatycznie i prezentuje ją na interaktywnych mapach. 

1. Program powinien posiadać wizualizacje sieci

Komputery powinny być prezentowane na interaktywnych mapach pokazujących wszelkie krytyczne informacje (czas odpowiedzi podstawowego serwisu, czas kiedy serwisy i komputer nie działały, alarmy itp.).

2. Program monitoruje infrastrukturę sieci
Stosując TCP/IP, SNMP, Windows Management Instrumentation (WMI), program może zidentyfikować i monitorować najważniejsze elementy sieci.

1.   Systemy
Serwery Windows, Linux, Unix, Mac; routery, switch'e, VoIP, i firewall'e

2. Urządzenia SNMP wspierające SNMP v1/2/3.
Kompilator plików MIB umożliwia dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch'e, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp.

3. Serwisy TCP/IP
HTTP, POP3, SMTP, FTP i inne. Można monitorować ich czas odpowiedzi i procent utraconych pakietów.

4. Serwery pocztowe
*) Program może monitorować zarówno serwis odbierający, jak i wysyłający pocztę.

*) Program ma możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia, w razie gdyby przestały one odpowiadać lub wadliwie funkcjonowały (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem).

*) Program wykonuje prawdziwe operacje testowe. Monitorowany może być np. czas potrzebny do zalogowania się i sprawdzenia listy emaili lub wysłanie testowego emaila. Czas wykonania tych operacji jest zapisywany.

*) Program ma możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa.

5. Program monitoruje Serwery WWW i adresy URL
Monitoruje czas ładowania strony i jej zawartość.

6. Routery i switch'e
Program monitoruje:

*) Zmianę statusu interfejsów sieciowych.

*) Ruch sieciowy.

*) Podłączone komputery.

*) Generowany ruch przez podłączone komputery.

 

7. Wydajność urządzeń SNMP
Transfer sieciowy, połączenia, błędy i wiele innych.

8. Serwisy Windows
Monitor serwisów Windows alarmuje, w razie gdy serwis przestanie działać oraz pozwala go uruchomić/zatrzymać/zrestartować.

9. Wydajność systemu Windows
Obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy i wiele innych.

10. MS SQL, Exchange, IIS i inne aplikacje
Program może monitorować stan wielu aplikacji oraz systemu Windows.

 

3. Inwentaryzacja sieci

Program automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci:

1. Program pokazuje szczegóły dotyczące sprzętu: model, CPU, pamięci, płyty głównej, napędów, kart, etc.

2.  Audyt sprzętowy obejmuje m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd., informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade.

3.  Informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows. Umożliwia to audytowanie i weryfikację użytkowania licencji

4.  Historia wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranym komputerze: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.

5.  Program ma możliwość wysyłania powiadomienia np. emialem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera.

6. Inwentaryzacja jest wykonywana przez agenta programu dzięki czemu nawet w rozległych sieciach przebiega ona sprawnie i szybko. Agenty aktywnie wysyłają informacje do serwera,  tak więc nie osłabia to firewalla i bezpieczeństwa urządzenia.

4. Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania (audyt licencji)

Program zapewnia funkcjonalność w zakresie inwentaryzacji oprogramowania i audytu licencji:

1. Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na dyskach komputerów przez agenty; skanowanie archiwów, plików ISO itp.

2. Zarządzanie posiadanymi licencjami; wzorce plików, pakiety oprogramowania, licencje dostępowe (tzw. CAL'e) itd.

3. Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili można wykonać aktualne raporty audytowe, bez konieczności oczekiwania na dane z agentów

4. Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji

5. Baza wzorców aplikacji aktualizowana przez Internet i uzupełniana przez użytkowników. Wzorce składają się z grupy wpisów rejestru i plików - razem.

6. Heurystyczne tworzenie wzorców: jeśli brak w bazie wzorca dla zainstalowanego programu, program ma możliwość samodzielnie taki wzorzec utworzyć. Baza wzorców jest automatycznie uzupełniana przez heurystyczne metody.

7. Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp.

 

5.  Możliwość dokupienia funkcjonalności - monitorowania pracowników (aktywności użytkowników)

Program może szczegółowo monitorować aktywność użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows:

1. Faktyczny czas aktywności: dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwami

2. Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas wykorzystania przez użytkownika)

3. Rzeczywiste użytkowanie programów: dokładne informacje o wykorzystywanych programach (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona),

4. Informacje o edytowanych przez pracownika dokumentach.

5. Rodzaj aktywności pracowników: raporty przedstawiające czas pracy (predefiniowane raporty RCP), przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania, zakupów online itp.

6. Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe (funkcja włączana na żądanie)

7. Zdalny podgląd pulpitu użytkownika

8. Lista odwiedzanych stron: liczba odwiedzin stron z nagłówkami, liczbą i czasem wizyt

9. Monitorowanie transferu sieciowego użytkowników: ruch sieciowy lokalny i transfer internetowy wygenerowany przez pracowników  

a. Audyty wydruków:  

1.   Informacje o dacie wydruku,

2.   Informacja o wykorzystaniu drukarek

3.   Zestawienie pod względem użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukował)

4.   Zestawienie pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej) 

b. Blokowanie stron internetowych

1.  Program daje możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla danego    użytkownika z możliwością definiowania wyjątków - zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danej strony.

2.  Dzięki granulacji blokowania stron program nie ogranicza jednocześnie potencjału i korzyści płynących z korzystania Internetu przy pracy (tzw. elastyczne surfowanie).

 

6.  Zdalny dostęp (kontrola stacji użytkownika)

1. Agent programu zapewnia zdalną kontrolę stacji użytkownika (zgodną z VNC): udostępniają podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia jego konsoli.

2. Podczas przejęcia kontroli nad komputerem pracownika zarówno pracownik jak i administrator widza ten sam ekran.

 

7. Blokowanie portów i nośników danych

Program, ma możliwość zarządza prawami dostępu do wszystkich portów wejścia i wyjścia (przewodowych i bezprzewodowych) oraz urządzeń fizycznych, przez które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny.

1. Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek

2. Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: WiFi, Bluetooth, IrDA

3. Blokada dotyczy tylko urządzeń do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura itp.) można podłączyć

Zarządzanie prawami dostępu do portów

1. Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików

2. Autoryzowanie urządzeń firmowych: pendrive'ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane

3. Całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych lub komputerów

4. Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów

Audyt operacji na urządzeniach przenośnych

Zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika:

1. podłączenie/odłączenie pendrive'a

2. odczyt i kopiowanie plików na/z pendrive'a

Ochrona przed usunięciem

Program jest zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora.

8. Program powinien zawierać 12 miesięcy pomocy technicznej oraz aktualizacji.

9. Program w języku polskim

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w oprogramowanie  do siedziby Zamawiającego..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.Inne dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 4.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 9, I i II niniejszej SIWZ. 5.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 10 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy). 6.Specyfikację oferowanego oprogramowania. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

-        Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

            wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

-        Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 302128-2010 data zamieszczenia: 22.09.2010

-        Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia  22.09.2010r.   

 

Załączniki:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Chodzież, dnia 21.09.2010r. 

Nr ZP/341/10/2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Chodzież: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionego sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1. Zestaw Komputerowy 3 szt. Procesor w technologii dwurdzeniowej, Cache min. 2 MB, Częstotliwość taktowania min: 2600MHz Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną - chipset intel, sieciową i muzyczną, Wolny slot pci-e x16 Dysk Twardy min 250 GB 7200 obr. Serial ATA II Pamięć operacyjna min 2GB Obudowa typu Tower mini Tower z zasilaczem min 300W Nagrywarka DVD+RW z oprogramowaniem Gwarancja zestawu serwis On-Site z czasem reakcji do 24h, czas naprawy do 72h - 3 lata Klawiatura i mysz optyczna (ze scrollem) z podkładką do myszy optycznych Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 professional 32BIT PL OEM oem Pl. MS Office 2010 dla Użyt. Domowych i Małych Firm, Polski PKC Monitor LCD Przekątna min 17 cali Rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele Kontrast min 500:1 Jasność min 300 cd m2 Czas reakcji plamki max 8 ms Wbudowane głośniki Brak błędnych pixeli UPS Min. 2 gniazda do podtrzymania napięcia, z kablami do podłączenia jednostki i monitora Oprogramowanie z kablem do bezpiecznego zamknięcia systemu Moc pozorna: min 600 VA; Moc rzeczywista min 400 Wat 2. Drukarka Laserowa mono: 2 szt. Złącza zewnętrzne: usb 2.0 Prędkość druku 33 str min Cykl pracy (miesięcznie, maks.) 50000 Rozdzielczość druku - główna 1200 dpi Praca w duplex, możliwość drukowania broszury Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) max: 8 s Wałek opc wymieniany z tonererm 3. Drukarka Laserowa mono: 1 szt. Złącza zewnętrzne: usb 2.0 Prędkość druku min: 20 str min Rozdzielczość druku - główna 1200 dpi Wałek opc wymieniany z tonererm 4. Vigor 2820n router ADSL i Ethernet (dual wan) - lub równoważny 1 szt. o specyfikacji: Hardware Interface ADSL 1-port ADSL2+, RJ-11 connector ( for AnnexA ) 1-port ADSL2+, RJ-45 connector ( for AnnexB ) LAN 3-port 10/100 Base-Tx and 1 port 1000 Base-TX Switch, RJ-45 connectors WAN 1 port 10/100 Base-Tx, RJ-45 connector WLAN IEEE802.11n USB 1-port USB Host 2.0 ( USB Printer / 3.5G USB Modem) Dual WAN Outbound Policy-based Load-balance BoD ( Bandwidth On Demand ) WAN Connection Fail-over ADSL Compatibility ANSI T1.413 Issue2 ITU-T G.992.1 G.dmt ITU-T G.992.2 G.lite ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis ITU-T G.992.5 ADSL2+ Annex L ( READSL ) Annex M * ATM Protocol RFC-2684 RFC-1483 Multiple Protocol over AAL5 RFC-2516 PPP over Ethernet RFC-2364 PPP over AAL5 PPPoE Pass Through LAN WLAN PPPoE PPPoA Relay Transparent Bridge for MPoA Wireless Access Point IEEE802.11n Compliant ( Draft 2.0 ) Wireless Client List Wireless LAN Isolation 64 128 bit WEP WPA WPA2 Hidden SSID Mac Address Access Control Access Point Discovery Multiple SSID Wireless Rate-control WMM ( Wi-Fi Multimedia ) WDS ( Wireless Distribution System ) 802.1X Authentication * VPN Up to 32 VPN Tunnels Protocol : PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec Encryption : MPPE and Hardware-based AES DES 3DES Authentication : Hardware-based MD5, SHA-1 IKE Authentication : Pare-shared Key and Digital Signature ( X.509 ) LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN DHCP over IPSec NAT-Traversal ( NAT-T ) Dead Peer Detection ( DPD ) VPN Pass-through Firewall Policy-based Firewall CSM ( Content Security Management ) for IM P2P Application and URL Web Content Filter Multi-NAT DMZ Host Port-redirection Open Port SPI ( Stateful Packet Inspection ) ( Flow Track ) DoS DDoS Prevention IP address Anti-spoofing E-Mail Alert and Logging via Syslog IP and MAC Binding Bandwidth Management QoS Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories DiffServ Code Point Classifying 4-level Priority for Each Direction ( Inbound Outbound ) Bandwidth Borrowed Bandwidth Session Limitation WAN Protocol ( WAN2 ) DHCP Client Static IP PPPoE PPTP BPA L2TP* Network Feature DNS Cache Proxy DHCP Client Relay Server IGMP Proxy Dynamic DNS NTP Client Call Scheduling RADIUS Client UPnP Routing Protocol Static Routing RIP V2 W zestawie antena sektorowa o polaryzacji PIONOWEJ przeznaczona do pracy w paśmie 2,4 GHz, o zysku energetycznym min. 15 dBi kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej pionowej min. 180 ° min. 17 °, uchwyt do anteny mocowany do ściany, kabel do podłączenia anteny z urządzeniem nadającym o dł. 2m. 5. Ferro Backup System TM(FBS) - sieciowy system archiwizacji danych lub równoważny: 50 stanowisk Oprogramowanie posiadające: Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików (pliki pocztowe, bazy danych, rejestr systemowy, etc.) poprzez wbudowany mechanizm OFM Możliwość backupu całego systemu operacyjnego Możliwość równoległej archiwizacji wielu komputerów (wykorzystywana jest moc stacji roboczych a nie serwera backupu) Kompresja po stronie stacji roboczej (przez sieć przesyłana jest mniejsza ilość danych) Szyfrowanie po stronie stacji roboczej (przez sieć przesyłane są dane zaszyfrowane) Archiwizacja różnicowa i delta (pliki są porównywane lokalnie na stacjach roboczych i nie są przesyłane za każdym razem do serwera) Oprogramowanie współpracujące z wszystkimi systemami operacyjnymi Windows pozwalająca wykonać kopię bezpieczeństwa działającego systemu operacyjnego oraz jego późniejszego odtworzenia bez potrzeby ponownej instalacji (tzw. bare-metal restore). Archiwizacja wykonywana w tle i nie jest zauważalna dla zwykłych użytkowników Opcja automatycznego zwalniania miejsca na dysku w połączeniu z modułem alertów, 6. Pamięć operacyjna Registered ECC 184-Pin DIMM o łącznej wielkości 2 gb Pamięć operacyjna do płyty głównej SE7520BD2 współpracująca z dwiema zainstalowanymi pamięciami Kingston KVR266X72RC25 512 512Mbytes DDR (2100) (Płyta posiada 6 slotów - z czego 4 wolne). 7. Urządzenie NAS Synology DS410 4-bay SATA lub równoważne Częstotliwość procesora: min 1.06GHz Koprocesor: Tak Sprzętowy moduł szyfrujący algorytmem Magistrala pamięci: 64 bity DDR533 Pamięć: min. 512 MB Wewnętrzny dysk twardy: 4 x 3,5cala SATA(II) lub 4 x 2,5 cala SATA/SSD Maksymalna pojemność wewnętrzna: 8 TB (4 x dysk twardy 2 TB) Interfejs zewnętrznego dysku twardego: 2 x port USB 2.0, 1 x port eSATA LAN: 1 x Gigabit Wireless Support Wake on LAN/WAN Natężenie dźwięku: max: 21.9dB(A) Przywracanie zasilania Napięcie zasilania (prąd zmienny): od 100 V do 240 V Częstotliwość zasilania: od 50 Hz do 60 Hz, prąd jednofazowy Certyfikaty: FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B Protokoły sieciowe - CIFS - AFP - FTP - iSCSI - Telnet - SSH - NFS - SNMP System plików - EXT3 - FAT32 (tylko dysk zewnętrzny) - NTFS (tylko dysk zewnętrzny) Zarządzanie wolumenem - Synology Hybrid RAID - Urządzenie iSCSI Target (maks. wielkość: 16 TB):10 - Typ wolumenu: Podstawowy, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 - Migracja macierzy RAID: Podstawowy na RAID 1, Podstawowy na RAID 5, Podstawowy na RAID 5+Spare, RAID 1 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 6 - Rozbudowa wolumenu RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare lub RAID 6 przy użyciu większych dysków twardych - Rozbudowa wolumenu RAID 5 przez dodanie dysku twardego podczas pracy Możliwość udostępniania plików Maksymalna liczba kont użytkowników: 2,048 Maksymalna liczba grup: 256 Maksymalna liczba folderów współdzielonych: 256 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (SAMBA, FTP, AFP): 256 Integracja z domeną usługi ADS w systemie Windows Logowanie użytkowników domeny przez protokoły Samba/AFP/FTP lub aplikację File Station Rozwiązania kopii zapasowych Sieciowa kopia zapasowa Lokalna kopia zapasowa Kopia zapasowa komputera Kopia zapasowa przy użyciu programu Time Machine (Mac OS) Bezpieczeństwo FTP przez SSL TLS Automatyczne blokowanie adresów IP Zapora sieciowa Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy użyciu protokołu Rsync Połączenie HTTPS Zarządzanie Aktualizacja oprogramowania systemowego Powiadomienia pocztą elektroniczną Powiadomienia SMS Dowolny przydział przestrzeni dyskowej dla użytkowników Obsługa DDNS Protokół PPPoE Monitor zasobów Zarządzanie zasilaczem UPS Zaplanowane włączenie - wyłączenie Niestandardowe porty HTTP HTTPS interfejsu zarządzania Wyświetlanie temperatury systemu Zarządzanie dyskami twardymi Hibernacja dysków twardych S.M.A.R.T. Dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów Obsługiwane klienty Windows 2000 i nowsze wersje Mac OS X 10.3 i nowsze wersje Ubuntu 9.04 i nowsze wersje 8.Dysk z listy dysków zalecanych do urządzenia DS410 lub równoważnego: 4 szt. poj. min. 1,5 TB, prędkość obrotowa min 7200 obr min 9.Win SBS Cal 2003 OLP 5 NL GOVT User Cal: 1 szt. 10.Zasilacz ATX typu slim min 350W: 2sz. 11.Klawiatura ps2: 5 szt. 12.Mysz optyczna (ps2) ze scrollem : 5 szt. 13.Przedłużka ps2: 5 szt. 2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww sprzęt do siedziby Zamawiającego. 3.Wykonawca wraz z sprzętem przekaże zamawiającemu karty gwarancyjne. 4.Wykonawca odbierze od Zamawiającego zużyty sprzęt elektroniczny w ilości sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i przekaże podpisaną kartę przekazania odpadu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8, 48.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

4.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 9, I i II niniejszej SIWZ.

5.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 10 niniejszej SIWZ (jeśli dotyczy).

6.Specyfikację oferowanego sprzętu i oprogramowania.

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,

64-800 Chodzież - sekretariat - biuro nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 • Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 300336-2010 data zamieszczenia: 21.09.2010

 • Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 21.09.2010r.


Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Chodzież, dnia 17.09.2010 r.

Zamawiający:                                                                                         

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       

w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

64-800 Chodzież

 

 

Dotyczy: zamówienie publiczne Nr MOPS/341/3/2010 - zapytanie o cenę

Przedmiot zamówienia: „Kurs prawa jazdy kategorii B - realizacja projektu systemowego pod nazwą „ Razem przeciw wykluczeniu " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 25.06.2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę, zostało unieważnione, ponieważ nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

                                                                                                                         Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży

                                                                                                                   mgr Arleta Galla

Informacja w sprawie zakupu energii elektrycznej

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

STANOWIĄCYCH WŁAŚNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY


LP.

KW.

Nr działki pow m

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Forma zbycia

Uzbrojenie terenu

Cena lokalu

Cena udziału w gruncie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

24514

1827/54

842 m2

Chodzież

ul. Łukasiewicza 2/5

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze i składa się z kuchni, 3 pokoi , przedpokoju, łazienki

o pow. 72,59 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,24 m2

Lokal i udział w działce na własność.

Droga, instalacje: energetyczna, wodociągowa, sanitarno- deszczowa, gazowa, c.o. z kotłowni w budynku


81.270,00 zł

4.458,00 zł
2

17979

2365/5

514m2

Chodzież

ul. Wojska Polskiego 24b/13

Lokal usytuowany jest na IV piętrze i składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

o pow. 47,05 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,06 m2

Lokal na własność. Udział w działce w użytkowanie wieczyste

Droga, instalacje wodno- kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o. telefoniczna, odgromowa


121.933,00 zł

1.040,00 zł

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. I wpłata wynosi 15% co stanowi kwotę 213,93zł brutto

opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę

14,26zł brutto3

19073

1600/23

322m2

Chodzież ul. Ks.Czechowskiego 4b/10

Lokal usytuowany jest na III piętrze składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o pow. 41,94 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,73 m2

Lokal na własność. Udział w działce w użytkowanie wieczyste

Droga, instalacje wodno- kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną,c.o. odgromową

104.691,00 zł

853zł

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

I wpłata wynosi 15%, co stanowi kwotę 175,68zł brutto

opłata roczna wynosi 1% co stanowi kwotę 11,71zł brutto

4

19073

1600/23

322m2

Chodzież

ul. Ks. Czechowskiego 4b/12

Lokal usytuowany jest na III piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o pow. 42,47 m2

do lokalu przynależy piwnica o pow 4,70 m2

Lokal na własność. Udział w działce w użytkowanie wieczyste

Droga, instalacje wodno- kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. telefoniczną, odgromową

106.025,00 zł

853zł

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu I wpłata wynosi 15 % co stanowi kwotę 175,68zł

opłata roczna wynosi 1 % co stanowi kwotę 11,71zł brutto


Chodzież 16.09.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr ZP/341/9/2010

Chodzież, dnia 13.09.2010r.ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759), informuję, że ogłoszony w dniu 03.08.2010r. przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. na „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 7.220.400,00 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 13.09.2010r.

W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta: Bank Spółdzielczy w Chodzieży, ul. Składowa, 65-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz podległych obiektów na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Chodzież: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz podległych obiektów na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Linki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

3. Załacznik Nr 1 do Umowy

4. Unieważnienie postępowania

Gminne Biuro Spisowe informuje

Komunikat

Od dnia 1 września w Gminnym Biurze Spisowym w Chodzieży uruchomiony zostaje dyżur spisowy. Dyżur potrwa do dnia
31 października i będzie pełniony w godzinach od 8:00 do 20:00.

Informacje będą udzielane:

 • w Gminnym Biurze Spisowym (pok. 410 II piętro Urzędu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego 2 w Chodzieży) pod numerem telefonu 67/282-71-71 wew. 412 (w godz. 8:00-15:30)

 • 797-201-335 (w godz. 15:30-20:00).


Informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego znajdą Państwo na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/spisy_PLK_HTML.htm

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Chodzież,  2010 - 08 - 25

 

GK - OŚ - 7627/3/10

 

ZAWIADOMIENIE

o  wszczęciu  postępowania

 

 

            Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 wraz z późniejszymi zmianami) zostało wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 w km 204+900 w m.Chodzież na rondo"

 

Otrzymują :

1. Generalna Dyrekcja Dróg

   Krajowych i Autostrad

   Oddział w Poznaniu

   ul. Siemiradzkiego  5a, 60 - 763  Poznań

2. Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

   ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229 ; 61 - 485 Poznań

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Chodzież, ul. Składowa 5

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, z siedzibą w Milczu 4

   64 - 800 Chodzież

5. Polski Koncern Naftowy „ORLEN" S. A. W Płocku

   ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

6. Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Nadleśnictwo  Podanin

    Podanin 65, 64 - 800 Chodzież

7. Spółdzielnia Mieszkaniowo - Lokatorska przy POM - ie

   ul. Łukasiewicza 41, 64 - 800 Chodzież

8. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

   ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań

9. Parafia Rzymsko - Katolicka PW. Św. Floriana ul. Kościelna 8

   64 - 800 Chodzież

10. GK a/a

11. Tablica Ogłoszeń

12. Internet

Odpowiedzi do zapytania na kredyt długoterminowy

Załączniki:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 24.08.2010r.

Nr ChDK/341/2/2010                                                                                

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

   Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759), informuję, że ogłoszony w dniu 13.07.2010r. przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury", został  rozstrzygnięty  w dniu 24.08.2010r.

            Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy SHADOK, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły  również firmy:

1.      MULTIMEDIA,  ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin.  W kryterium cena  oferta otrzymała 97,68 punktów

2.      A-Z F.U.H.P., Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań. W kryterium cena  oferta otrzymała 82,84 punkty.

3.      AL-NET, ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa. W kryterium cena  oferta otrzymała 89,79 punktów.

 

Otrzymują:

1.      MULTIMEDIA ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin

2.      A-Z   F.U.H.P. Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań

3.      AL-NET, ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa

4.      3 TECH, ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

5.      SHADOK, ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Chodzież, dnia 24.08.2010r.

 

Nr ChDK/341/2/2010 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

 


 

            Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury",

Wykonawcy:

 

1.      3 TECH, ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

Wykonawca został wykluczony z postępowania. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 5  ustawy Prawa zamówień publicznych.

 

Otrzymują:

1.      MULTIMEDIA

ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin

2.      A-Z    F.U.H.P.

Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań

3.      AL-NET

ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa

4.      3 TECH

ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

5.      SHADOK

 ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

Chodzież, dnia 24.08.2010r.

Nr ChDK/341/2/2010 

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

             Działając na podstawie art. 92, pkt. 1,  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z dnia 08.06.2010r, Dz. U. Nr 113, poz. 759),  informuję o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury",  Wykonawcy:

1.      3 TECH, ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

Wykonawca do dnia 24.08.2010r. do godz. 12:00, nie uzupełnił złożonej oferty o brakujące dokumenty. W związku z tym na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Otrzymują:

1.      MULTIMEDIA

ul. K. Wielkiego 2m15, 05-200 Wołomin

2.      A-Z    F.U.H.P.

Oś. W. Jagiełły 2/27, 60-691 Poznań

3.      AL-NET

ul. Ostrobramska 104/37, 04-118 Warszawa

4.      3 TECH

ul. Senatoryjna 26, 05-510 Konstancin - Jez.

5.      SHADOK

ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

(nr księgi wieczystej)

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

nr działki

Powierzchnia nieruchomości

 

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Zasady aktualizacji opłat

21716

1275

11342

nieruchomość zabudowana obiektami mleczarni -grunt w użytkowaniu wieczystym

cel przemysłowy

350.000,-zł

netto

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

22266

1274/2

359

21716

1274/6

53377

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - może ją nabyć wyłącznie użytkownik wieczysty

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

Spis Rolny 2010

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły: stanu na 30 czerwca 2010 r.

• prowadzenie działalności rolniczej,
• użytkowanie gruntów,
• powierzchnia zasiewów,
• pogłowie zwierząt gospodarskich,
• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

• struktura dochodów gospodarstwa domowego,
• prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
• aktywność ekonomiczna,
• zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi:
• ścisłych
• wyczerpujących
• zgodnych z prawdą

Tajemnica statystyczna:

• wszystkie dane zbierane podczas spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie,
• wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się:

• z najbliższym Gminnym (Urząd Gminy) lub Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny),
• z Call Center, w którym będzie specjalny numer telefonu,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
• poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

Ulotki:

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Roczna wysokość czynszu

1.

dz. nr 1789 o pow.452 m2

dz. nr 1781/4 o pow. 164 m2

Chodzież

 rejon                         ul. Łąkowej  

 

 

43,12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież, dnia 12.08.2010r.
Nr ChDK/341/2/2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chodzież: „Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ

w Chodzieskim Domu Kultury"PRZETARG NIEOGRANICZONYZamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chodzieski Dom Kultury , ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2820513, faks 067 2820030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodzież.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup projektora cyfrowego na potrzeby Kina NOTEĆ w Chodzieskim Domu Kultury 1.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Projektor instalacyjny NEC NP. 4100 szt. 1, lub równoważny o parametrach:

  Rozdzielczość optymalna: 1024 x 768 (XGA), Rozdzielczość maksymalna: 1600x1200 (UXGA) Jasność: 6200ANSI Lumenów Kontrast: 2100:1 Żywotność lampy: 2,000h (2,500h tryb Eco) Wejścia wideo 1 x 5BNC, shared with Component Signal (YPbPr);1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr);1 x DVI-D (with HDCP);1 x 3 RCA;1 x RCA;1 x Mini DIN 4-pin Wyjścia wideo Mini D-SUB, 15-pin Wejścia audio 3 x 3.5 mm stereo mini jack; 2 x RCA Stereo Kontrola z komputera 1 x D-Sub 9 pin for External Control Device (GPIO); Input: 1 x D- Sub 9 pin for External Control Device Kompatybilność wideo PAL PAL60 NTSC SECAM NTSC4.43 PAL-N PAL-MPAL- B,G,H,I, Multimedia 2 x 3 W stereo speaker Cechy specjalne: Lens Shift, Keystone correction (H=±35°, V=±40°), 5 obiektywów do wyboru, szybka wymiana obiektywu, funkcja bezpośredniego wyłączenia, LAN, sterowanie za pomocą pilota z laserowym wskaźnikiem, programator włączenia i wyłączenia, funkcja help, 2 filtry barwne, Remote control

  2. Obiektyw NP09ZL, lub równoważny Minimalna przekątna obrazu 102 cm (40 cali), Maksymalna przekątna obrazu 1,270 cm (500 cali)

  3. Odtwarzacz DVD Blue Rey z wyjściem dźwięku 5:1 szt. 1

  4. Dostawa, montaż na przygotowanym stanowisku, regulacja i instruktaż obsługi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty:

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty.

2.Specyfikację oferowanego projektora (nazwę i parametry techniczne).

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Chodzieski Dom Kultury, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie • Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 • Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 217595 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

 • Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 12.08.2010r.

 

 

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty

  Chodzież, dnia 29.07.2010r.

Nr MOPS/341/2/2010

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną w celu przeprowadzenia WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH realizując projekt systemowy pod nazwą „Razem przeciw wyklucze­niu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ", zostało  rozstrzygnięte w dniu 29.07.2010r.

            Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: Łazienki Chodzieskie s.c., ul. Łazienki Chodzieskie 1, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło również Przedsiębiorstwo PRIMA -BISTRO, ul. Sosnowa 1, 64-800 Chodzież. W kryterium cena oferta otrzymała 68 punktów.

 

Otrzymują:
 1. Łazienki Chodzieskie s.c.

            ul. Łazienki Chodzieskie 1, 64-800 Chodzież

 1. Przedsiębiorstwo PRIMA -BISTRO

            ul. Sosnowa 1, 64-800 Chodzież

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele handlowe

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres

3 lat na cele handlowe.

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Miesięczna wysokość czynszu netto

Podatek VAT

Miesięczna wysokość czynszu brutto

1.

dz. nr 2409/2 (część)

o pow. 28 m²  

Chodzież

przy ul. Zamkowej

 

 

168,00 zł

 

36,96

 

204,96

 

Chodzież, dnia 30 czerwca 2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 22 lipca 2010r.  

 

w sprawie wykazu dla nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

        Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami z 2004 r. Dz.U.Nr 281, poz.2782 z 2005 r.

Dz.U.Nr 130, poz. 1087, Dz.U.Nr 169. poz.1420, Dz.U.Nr 175, poz. 1459).

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 756 o pow. 0,1348 ha  położoną w Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, stanowiącą własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, zapisaną w księdze wieczystej KW 18842, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

 

Cena nieruchomości brutto wynosi  35.000,00 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy  złotych 00/100)

 

Cena nie zawiera podatku VAT od gruntu.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przedmiotowa nieruchomość stanowi teren gruntów rolnych (użytki rolne, stawy, urządzenia melioracji wodnych) oraz zieleni (zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe).

 

Nabywca nieruchomości ustanowi służebność przesyłu dla kolektora sanitarnego przebiegającego przez nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela tego kolektora. Ustanowi służebność w pasie o szerokości 4 m od granicy działki przyległej do drogi. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do nie zadrzewiania i nie zakrzewiania wyżej wymienionego pasa a także powstrzymania się od wszelkich działań uniemożliwiających dostęp do kolektora, jego naprawy i konserwacji.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Chodzież, dnia 12.07.2010r.

 

 

 

 

 

Nr MG/341/2/2010ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 24.06.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Roboty remontowo - budowlane w budynku Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 12.07.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy: Zakład Kierowania i Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawstwa Robót „BARBUD" - Jerzy Baranowski, Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty to 22.324,38 zł brutto, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym oferty złożyły również firmy:

 1. Usługi Budowlane, ul. w. Polskiego 24a/3, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 98 punktów.

 2. Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych, ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież. W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała 91 punktów.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Chodzież, dnia 23.07.2010r.

Nr ZP/341/8/2010 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 05.07.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont pomieszczeń sanitarnych na I pietrze w budynku Urzędu miejskiego w Chodzieży", został rozstrzygnięty w dniu 23.07.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznano ofertę firmy Pana Zygmunta Bedołek - Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych, ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież. Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów. Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyła również firma Pana Jerzego Baranowskiego - „BARBUD", Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn. W kryterium cena oferta otrzymała 99 punktów.

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Zygmunt Bedołek

  Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Budowlanych

  ul. Kasprzaka 18, 64-800 Chodzież

 2. Pan Jerzy Baranowski

  „BARBUD"

  Konstantynowo 1, 64-813 Zacharzyn

  ul. Fredry 1, 64-800 Chodzież

   

   

  J.S.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 13 lipca  2010 r.

 

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulicy Buszczaka.

                                                                                                            

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz. 474) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/327/09 z dnia 29 września 2009 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod. 2859 oraz część działki o nr geod. 2860/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  23 lipca (piątek) 2010r. do 13 sierpnia  (piątek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu  9 sierpnia  2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala   nr  305, o godz.15oo

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  27 sierpnia  2010 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/  Jacek Gursz

 

DS.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Chodzież, dnia  05.07.2010r. 

Nr ZP/341/8/2010                                                                                                                                    

 

 

 

Chodzież: Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży 1.Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania obejmuje:

1.Roboty rozbiórkowe, rozkucia, zamurowania, częściowe skucie tynków i okładzin ceramicznych oraz posadzek.

2.Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.

3.Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych.

4.Wykonanie nowego podziału pomieszczeń ściankami działowymi.

5.Przesklepienie projektowanych otworów w ścianach istniejących.

6.Roboty wykończeniowe w tym: uzupełnianie i szpachlowanie tynków, okładziny z płytek ceramicznych, roboty posadzkarskie, roboty malarskie, montaż sufitów podwieszonych oraz montaż nowej stolarki okiennej ki drzwiowej.

7.Częściowa wymiana i przebudowa instalacji sanitarnych.

8.Częściowa wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej wraz z rozbudową rozdzielnicy. 9.Wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej.

2.Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja:

1.Dokumentacja techniczna - branża budowlana, która stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ, 2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana, która stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ,

3.Dokumentacja techniczna - branża sanitarna, która stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ, 4.Specyfikacja techniczna - instalacji sanitarnych, która stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ,

5.Projekt wykonawczy - branża elektryczna, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ,

6.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna, która stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ,

Przedmiary robót jako element pomocniczy dla Wykonawcy:

    1. Przedmiar robót - branża budowlana, który stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ,

    2. Przedmiar robót - branża sanitarna, który stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ

     3. Przedmiar robót - branża elektryczna, który stanowi Załącznik Nr 13 do SIWZ.

3.W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.chodziez.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej).

4.Przedmiary robót są tylko i wyłącznie elementem pomocniczym nie stanowią podstaw do wyceny oferty. Podstawą do wykonania wyceny oferty jest dokumentacja techniczna, wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt, materiał i urządzenia oraz kadrę do wykonania zamówienia.

6.Zawarte w przedmiarze wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

7.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca. Wykonawca odpowiada w pełni wobec Zamawiającego za czynności wykonane przez Podwykonawcę i jego personel oraz osoby z nim współpracujące.

8.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu w celu dokonania własnego obmiaru a także by zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • roboty remontowo budowlane, malowanie, szpachlowanie, układanie płytek, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.10-5, 45.33.24.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.12.10-1, 45.44.21.00-8, 45.26.25.22-6, 45.43.10.00-7, 45.23.24.60-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

            III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA            WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Inne dokumenty:

1.Dokumenty stwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy wraz z jej aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

3.Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na realizacje niniejszego zamówienia. 4.Referencje potwierdzające wykonanie min. 3 robót o podobnym charakterze złożoności do przedmiotu zamówienia.

5.Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami.

6.Dokumenty wymienione powyżej w pkt. 12. niniejszej SIWZ.

7.Informacje o podwykonawcach (jeśli dotyczy).

8.Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wykonawcy i podpisywania ofert (jeżeli forma reprezentacji nie wynika z wpisu do KRS lub innej ewidencji działalności gospodarczej)

9.Kosztorys ofertowy (jest tylko i wyłącznie elementem informacyjnym dla Zamawiającego) Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież - sekretariat - biuro nr 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

-        Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

-        Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 195500 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010

-        Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia  05.07.2010r.

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Załączniki:

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele manewrowe

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres

3 lat na cele manewrowe

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Miesięczna wysokość czynszu netto

Podatek VAT

Miesięczna wysokość czynszu brutto

1.

dz. nr 3077/3 (część)

o pow. 24 m²  

Chodzież

przy ul. Leśnej

 

 

7,20 zł

 

1,58

 

8,78

Chodzież, dnia 23 czerwca 2010r.

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na cele gastronomiczne

 

Lp

Nr działki i m²

Adres

Wywoławczy

czynsz roczny

 Netto

za teren

Podatek VAT

Wywoławczy

czynsz roczny

 Brutto

za teren

1.

dz. nr 1752/9

o pow.ok 40 m²  

Chodzież

Rynek

 

5500,-

 

1210,-

 

6710

 

Chodzież, dnia 25 czerwca 2010r.

 

 


 

 

Dokument bez nazwy

Chodzież, dnia 28.06.2010r.
Nr ZP/341/7/2010

 


                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655ze zm.), informuję o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Aktywizację terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady  i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR", Zakładu Usługowego  DROGBUD, ul. Wyspiańskiego 98, 64-920 Piła.

            Wykonawca złożył w określonym  przez Zamawiającego terminie wyjaśnienia  na podstawie art. 90 ust. 1, dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, po czym wycofał złożony dokument, pisemnie  dnia 25.06.2010r. o godz. 13:53.

W zawiązku z tym Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę  na podstawie art. 90, ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Chodzież, dnia 28.06.2010r.

Nr ZP/341/7/2010

                                                                 

                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

            Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 01.06.2010r. przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Aktywizację terenów nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady  i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR" został  ostatecznie rozstrzygnięty  w dniu 28 czerwca 2010r. 

            Za  ofertę najkorzystniejszą  uznano  ofertę, Konsorcjum: THERMBAU POLSKA Sp. Z o.o. Sp. K. i Przedsiębiorstwo Budowlane JACK BUD,  ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła. Oferta jest zgodna  z  postanowieniami  specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia. W kryterium oceny ofert, oferta  otrzymała 100 punktów. 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

           

 

 

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 czerwca 2010r.

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Załączniki:

OGŁOSZENIE o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

zaprasza do

rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem rokowań  jest  nieruchomość  składająca się z wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 49,13 m2 wraz z jego udziałem w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku,  położona  w Chodzieży przy ul. Kilińskiego 1a/13 na IV piętrze,  na działce  oznaczonej  numerem geodezyjnym 2253/2 o  pow. 0.0363 ha, zapisana w księdze wieczystej KW  18156, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  brutto  wynosi  108.086,00 zł

(słownie: sto osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć  złotych 00/100)

 

-      zaliczka  10.000,00  zł,

 

Rokowania odbędą  się w dniu  27 lipca  2010r.  (wtorek) o godz 12.00 w sali nr 305 Urzędu            

Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej z zakazem nowej zabudowy.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań  jest wpłacenie zaliczki w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia  22 lipca 2010r. (czwartek).

 

Wpłata zaliczki  musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania  wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

Zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 

Wpłacona  zaliczka  nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

 

 

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania rokowań, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego  w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

 

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze

Wykaz terenów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 15 czerwca 2010 r.

 

 

 OGŁOSZENIE

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w środę tj. dnia 23 czerwca 2010 r. o godz. 12.00,  w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej oraz w rejonie   ul.  M. Konopnickiej.

 

 

 Burmistrz Miasta  

/-/  Jacek Gursz