Spis Kart informacyjnych

SPIS KART INFORMACYJNYCH

SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGONR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2015

 

 

 

1/2015

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2015

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data uchwalenia dokumentu

9 lutego 2015 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 282573664-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

1/2014

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 282573664-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

SPIS KART INFORMACYJNYCH


SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2014

 

 

 

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Jagiełły.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.


Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2014

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Jagiełły

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Sierpień 2014 r., Poznań

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

DN-NS.9012.504.2015

z dn. 23.04.2015 r.

- Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Poznaniu

WOO-III.410.212.2015.JM.1

z dn. 30.04.2015 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2014

 

 

 

2/2014

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Jagiełły.

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży
KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

2/2014

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Jagiełły

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Sierpień 2014 r., Poznań

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

KOCZOROWSKI - Kancelaria Urbanistyczna

mgr Alicja Czaban, mgr Łukasz Bartoszewski,

mgr inż. Łukasz Ślisiński

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

BrakSpis Kart Informacyjnych

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2014

 

 

 

1/2014

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Nowej

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2/2014

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Paderewskiego, Powstańców Wlkp

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

3/2014

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

4/2014

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

  

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.  

Numer wpisu

1/2014

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Nowej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.            o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data  uchwalenia dokumentu

27 marca 2014 r.

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr  telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 282573664-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

3./2013

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 282573664-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.  

Numer wpisu

2/2014

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Paderewskiego, Powstańców Wlkp

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.            o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data  uchwalenia dokumentu

29 kwietnia 2014 r.

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr  telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736   64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

5./2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736  64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.  

Numer wpisu

3/2014

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.            o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data  uchwalenia dokumentu

30 września 2014 r.

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr  telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736   64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

5./2013

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736  64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.  

Numer wpisu

4/2014

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Siejaka

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.            o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym               (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data  uchwalenia dokumentu

30 września 2014 r

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr  telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736   64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

1./2012

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736  64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2013

 

 

 

4.

Miejscowy plan zagospodarowania obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym            (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647                        z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym            (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647                        z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

4/2013

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                         (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Grudzień 2013 r., Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647                         z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki                Inspektor Sanitarny w Poznaniu

  DN-NS.9012.75.2014

  z dn. 07.02.2014 r.

- Regionalny Dyrektor Ochrony

  Środowiska w Poznaniu

  WOO-III.410.37.2014.AM2.1

  z dn. 24.02.2014 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 
 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

5/2013

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                         (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Grudzień 2013 r., Koziegłowy

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647                         z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki                Inspektor Sanitarny w Poznaniu

  DN-NS.9012.315.2014

  z dn. 31.04.2014 r.

- Regionalny Dyrektor Ochrony

  Środowiska w Poznaniu

  WOO-III.410.126.2014AK.1

  z dn. 04.04.2014 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2013

 

 

 

4/2013

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

5/2013

Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

4/2013

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec 2014 r.,  Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

Zakład Usługowy „ODUM" (300521296)

mgr Magdalena Hojan, mgr Adam Dymek

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

5/2013

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Grudzień 2014 r.,  Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2014

 

 

 

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Świętokrzyskiej

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym            (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647                        z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

1/2014

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Świętokrzyskiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                         (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń - luty  2014r., Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647                         z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki                Inspektor Sanitarny w Poznaniu

  DN-NS.9012.729.2014

  z dn. 18.06.2014 r.

- Regionalny Dyrektor Ochrony

  Środowiska w Poznaniu

  WOO-III.410.307.2014.JM.2

  z dn. 07.07.2014 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2014

 

 

 

1/2014

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Świętokrzyskiej

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

 

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

1/2014

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzież przy ulicy Świętokrzyskiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec 2014 r.,  Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

BIOTOP - Pracownia Ochrony Środowiska

inż. Małgorzata Bohatkiewicz

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH PROJEKTÓW

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2013

 

 

 

3.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Nowej


 


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

3/2013

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Nowej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Sierpień 2013 r., Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Poznaniu

WOO-III.410.626.2013.JM

z dn. 21.11.2013 r.

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Nr DN-NS.9012.5.767.2013

z dnia 19.11.2013 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2 SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2013

 

 

 

3/2013

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Nowej.

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

3/2013

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Nowej.


Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2013 r., Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Zakład Usługowy „ODUM" (300521296)

mgr Magdalena Hojan, mgr Adam Dymek

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

SPIS KART INFORMACYJNYCH

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2013

 

 

 

1/2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2013

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data uchwalenia dokumentu

24 października 2013 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 282573664-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

6/2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 282573664-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 


KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2013

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

4.

Data uchwalenia dokumentu

24 października 2013 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

2/2012

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


 

SPIS KART INFORMACYJNYCH PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2013

 

 

 

1.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego.


 


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży
KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2013

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Luty 2013 r., Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Poznaniu

WOO-III.410.404.2013.AM

z dn. 01.08.2013 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Chodzieży

Nr ON.NS-72/4-10/13

z dn. 24.07.2013 r.

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Nr DN-NS.9012.5.456.2013

z dnia 15.07.2013 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2013

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2013 r., Poznań

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Poznaniu

WOO-III.410.449.2013.PW

z dn. 29.08.2013 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Chodzieży

Nr ON.NS-72/4-11/13

z dn. 21.08.2013 r.

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Nr DN-NS.9012.5.521.2013

z dnia 06.08.2013 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2013

 

 

 

1/2013

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2013

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

1/2013

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2013 r., Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

„Biotop" Pracownia Ochrony Środowiska

inż. Małgorzata Bohatkiewicz

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

BrakKARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

2/2013

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2013 r., Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

mgr Alicja Czaban, Poznań

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

SPIS KART INFORMACYJNYCH

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2012

 

 

 

2/2012

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

3/2012

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 DLA UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.

Numer wpisu

2/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Makuszyńskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

4.

Data uchwalenia dokumentu

27 września 2012 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

4/2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 DLA UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.

Numer wpisu

3/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Noteckiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

4.

Data uchwalenia dokumentu

27 września 2012 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

4/2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2012

 

 

 

1/2012

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 DLA UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.

Numer wpisu

1/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

4.

Data uchwalenia dokumentu

30 maja 2012 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

3/2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2012

 

 

 

1.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy                      ul. T. Siejaka.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy                     ul. Wojska Polskiego.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.  

Numer wpisu

1/2012

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Luty 2012 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  WOO-III.410.179.2012.AK

  z dn. 02.04.2012 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

  Nr ON.NS-72/4-11/12

  z dn.  24.04.2012 r.

- Prezes Urzędu Komunikacji

   Elektronicznej w Poznaniu

   Nr OPO-WKR-61730-85/12(2)

   z dnia 30.04.2012 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

        1.  

Numer wpisu

2/2012

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec   2012 r,  Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  WOO-III.410.435.2012.AK.  

  z dn. 30.07.2012 r.

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki

  Inspektor   Sanitarny wPoznaniu

  DN-NS.9012.5.394.2012

  z dn. 02.08.2012 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

   Elektronicznej w Poznaniu

   Nr OPO-WKR-61730-222/12(2)

   z dnia 31.07.2012 r.

 

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2012

 

 

 

1/2012

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy                   ul. T. Siejaka

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2/2012

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Chodzież rejon ul. Ofiar Gór Morzewskich

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

3/2012

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Chodzież przy ul. Wojska Polskiego

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

 1.  

Numer wpisu

1/2012

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy  ul. T. Siejaka

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Luty 2012 r,  Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

Danuta Maciejewska inżynier inżynierii środowiska

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

2/2012

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Chodzież rejon ul. Ofiar Gór Morzewskich

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Luty 2012 r., Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

 „BIOTOP"  Piła

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

 1.  

Numer wpisu

3/2012

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Chodzież przy ul. Wojska Polskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Kwiecień 2012 r., Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

 „BIOTOP"  Piła

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011

 

 

 

4.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

5.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

 

 

6.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

                          

 

 

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 1.  

Numer wpisu

4/2011

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Lipiec 2011 r,   Poznań

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  WOO-III.410.145.2012.AK

  z dn. 19.03.2012 r.

- Wielkopolski  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

  Nr DN-NS.9012.5.111.2012

  z dn.  13.03. 2012 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

   Elektronicznej w Poznaniu

   Nr  OPO-WKR-61730-68/12(3)

   z dnia 19 marca 2012 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 


KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.  

Numer wpisu

5/2011

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Paderewskiego                    i Powstańców Wielkopolskich

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

grudzień   2011 r,  Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  WOO-III.410.181.2012.AK  

  z dn. 10.04.2012 r.

- Wielkopolski  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

  Nr DN-NS.9012.5.168.2012

  z dn.  12.04.2012 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

   Elektronicznej w Poznaniu

   Nr OPO-WKR-61730-86/12(2)

   z dnia 30.03.2012 r.

 

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.  

Numer wpisu

6/2011

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

grudzień   2011 r,  Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  WOO-III.410.171.2012.MW  

  z dn. 20.04.2012 r.

- Wielkopolski  Państwowy Wojewódzki

  Inspektor Sanitarny w Poznaniu

  Nr DN-NS.9012.5.144.2012

  z dn.  26.03.2012 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

   Elektronicznej w Poznaniu

   Nr OPO-WKR-61730-78/12(2)

   z dnia 23.03.2012 r.

 

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2011

 

 

 

3/2011

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie  ulic Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

4/2011

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej miasta Chodzieży w rejonie ul. Noteckiej

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

3/2011

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie  ulic: Paderewskiego i Powstańców Wlkp.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Listopad 2011 r. Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

dr Andrzej Kucharczyk

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak

 


KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

4/2011

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej miasta Chodzieży w rejonie ul. Noteckiej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Listopad 2011 r. Piła

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

mgr Alicja Czaban - biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Uwagi

Brak


 

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH UCHWALONYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SPIS KART INFORMACYJNYCH UCHWALONYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
1/2011

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2011

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data uchwalenia dokumentu

16 lutego 2011 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

3/2010

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Jagiełły.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

4.

Data uchwalenia dokumentu

30 marca 2011 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

4/2010

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami, pok. 412, tel. 0-67 2825736, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH UCHWALONYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2010

 

 

 

4/2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

5/2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie

ul. Ofiar Gór Morzewskich.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

6/2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

Karty Informacyjne

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2010

 

 

 

3/2010

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

4/2010

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Jagiełły.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

   

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

3/2010

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń  2010 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  RDOŚ-30-00.III-7041-936/10/ak

  z dn. 11.08.2010 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

  Nr ON-NS-72/4-15(15.2)/09/10

  z dn.  11.08.2010 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

4/2010

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Jagiełły.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Kwiecień  2010 r, Poznań

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  RDOŚ-30-00.III-7041-935/10/jm

  z dn. 16.08.2010 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

  Nr ON.NS-72/4-14(14.2)/09/10

  z dn.  12.08.2010 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2010

 

 

 

3/2010

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie  ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

4/2010

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie  ulicy Jagiełły.

 

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 


 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

3/2010

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń 2010  r,  Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

Zakład Usługowy s.c. ODUM  (300521296)

autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu 

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

 

 

  RDOŚ-30-00.III-7041-936/10/ak

  z dn. 11.08.2010 r.

  Nr ON-NS-72/4-15(15.2)/09/10

  z dn.  11.08.2010 r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

4/2010

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Jagiełły.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2010  r,  Poznań

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

mgr Alicja Czaban, Poznań

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu 

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

 

 

 RDOŚ-30-00.III-7041-935/10/jm

  z dn. 16.08.2010 r.

  Nr ON.NS-72/4-14(14.2)/09/10

  z dn.  12.08.2010 r.

 

 


SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2010

 

 

 

1/2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2/2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie

ul. Konopnickiej.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

3/2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie

ul. Leśnej.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

1/2010

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm

4.

Data  uchwalenia dokumentu

31 maja 2010 r.

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

2/2007

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 


KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

2/2010

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Konopnickiej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm

4.

Data  uchwalenia dokumentu

23 czerwca 2010 r.

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

3/2009

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  UCHWALONYCH

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

3/2010

2.

Nazwa  dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm

4.

Data  uchwalenia dokumentu

23 czerwca 2010 r.

5.

Organ sporządzający  dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający  dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

4/2009

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu

 

11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2010

 

 

 

1/2010

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie            ul. Buszczaka.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2/2010

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

 

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia             27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

1/2010

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń  2010 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

 

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  RDOŚ-30-00.III-7041-268/10/ak

  z dn. 25.03.2010 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

  Nr ON-NS-4(2.2)/09/10

  z dn.  30.03.2010 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

KARTA  INFORMACYJNA

 DLA  PROJEKTÓW

 MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

   1.  

Numer wpisu

2/2010

2.

Nazwa  projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia      27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń  2010 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

 6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia                27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer  karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

 

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

  RDOŚ-30-00.III-7041-269/10/jm

  z dn. 31.03.2010 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

  Nr ON-NS-4-5(3.2)/09/10

  z dn.  30.03.2010 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

 

 

SPIS  KART  INFORMACYJNYCH

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

   1                

2

3

4

2010

 

 

 

1/2010

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie  ul. Buszczaka.

 

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

2/2010

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie  ul. Ofiar Gór Morzewskich.

 

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 


KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

1/2010

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Buszczaka.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń 2010  r,  Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

Zakład Usługowy s.c. ODUM  (300521296)

autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu

 

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

 

 

 

 

-  Nr: RDOŚ-30-00.III-7041-268/10/ak

    z dn. 25.03.2010 r.

 

-  Nr: ON-NS-4(2.2)/09/10

    z dn.  30.03.2010 r.

 

 

 


KARTA  INFORMACYJNA  DLA

PROGNOZ  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

 

 

 

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

   1.  

Numer wpisu

2/2010

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń 2010  r,  Chodzież

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (000524559)

 6.

Wykonawca dokumentu  (w tym REGON)

Zakład Usługowy s.c. ODUM  (300521296)

autor opracowania - mgr Magdalena Hojan

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

 11.

Opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

  wiska w Poznaniu 

- Państwowy Powiatowy Inspektor

  Sanitarny w Chodzieży

  Nr ON-NS-4-5(3.2)/09/10

  z dn.  30.03.2010 r.

 

-   Nr: RDOŚ-30-00.III-7041-269/10/jm

    z dn. 31.03.2010 r.

-   Nr: ON-NS-4-5(3.2)/09/10

    z dn.  30.03.2010 r.

 

 

SPIS KART INFORMACYJNYCH

SPIS KART INFORMACYJNYCH

UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
3/2011

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


4/2011

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

3/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data uchwalenia dokumentu

29 września 2011 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

1/2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

KARTA INFORMACYJNA

DLA UCHWALONYCH

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOLp.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

4/2011

2.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

4.

Data uchwalenia dokumentu

30 listopada 2011 r.

5.

Organ sporządzający dokument

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający dokument

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji


9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

2/2011

10.

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego uchwaleniu


11.

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych (miejsce przechowywania)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH

SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
4.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży
KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

4/2011

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Kwiecień 2011 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

wiska w Poznaniu

WOO-III.410.757.2011.AK

z dn. 24.10.2011 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Chodzieży

Nr ON.NS-72/4-13(20.2)/11

z dn. 15.11.2011 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej w Poznaniu

Nr OPO-WKR-61730-355/11(2)

z dnia 24.10.2011 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
4/2011

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży

KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

4/2011

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Makuszyńskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2011 r. Chodzież

5.06.2011

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (570-790-992)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym NIP)

ODUM Zakład Usługowy s.c. Chodzież,

ul. Strzelecka 9/2, NIP 6070036549

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

SPIS KART INFORMACYJNYCH PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
3.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży

KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

3/2011

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec 2011 r, Piła

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

wiska w Poznaniu

WOO-III.410.495.2011.AM

z dn. 20.07.2011 r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Chodzieży

Nr ON.NS-72/4-29(14.2)/11

z dn. 15.07.2011 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej w Poznaniu

Nr OPO-WKR-61730-212/11(2)

z dnia 06 .07. 2011 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
3/2011

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

3/2011

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Chodzież, rejon ulicy Karczewnik

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Maj 2011 r. Piła

5.06.2011

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (570-790-992)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym NIP)

BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska

Małgorzata Bohatkiewicz , Piła NIP 764-173-26-11

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak

SPIS KART INFORMACYJNYCH


SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
1.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży


2.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej.


Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Chodzieży
KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.


Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

1/2011

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Luty 2010 r, Poznań

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

wiska w Poznaniu

WOO-III.410.230.2011.AK

z dn. 04.04.2011 r..

- Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Chodzieży

Nr ON.NS-72/4-12(10.2)/11

z dn. 13.04. 2011 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej w Poznaniu

Nr OPO-WKR-61730-72/11(2)

z dnia 16 marca 2011 r.

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2KARTA INFORMACYJNA

DLA PROJEKTÓW

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa.Lp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

1.

Numer wpisu

2/2011

2.

Nazwa projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec 2011 r, Wałcz

5.

Organ sporządzający projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Chodzieży

6.

Organ uchwalający projekt dokumentu

Rada Miejska w Chodzieży

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń, zgodnie z art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), w trybie wyłożenia do publicznego wglądu

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla uchwalonego dokumentu

Brak

10.

Opinie do projektu dokumentu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

wiska w Poznaniu

WOO-III.410.360.2011.AK

z dn. 06.06.2011 r.


- Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Chodzieży

ON.NS-72/4-15(13.2)/11 z dn. 08.06.

2011 r.

- Prezesa Urzędu Komunikacji

Elektronicznej w Poznaniu

Nr OPO-WKR-61730-152/11(2)

z dnia 12 maja 2011 r.

 

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2


SPIS KART INFORMACYJNYCH

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


NR

NAZWA

ZAKRES

PODMIOT

1

2

3

4

2011
1/2011

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta Chodzieży


2/2011

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej.

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

obszar objęty m.p.z.p.

Burmistrz Miasta ChodzieżyKARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

1/2011

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Styczeń 2010 r, luty 2011 r. Poznań

5.06.2011

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (570-790-992)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Mgr Zuzanna Bąkowska, mgr Joanna Dimke

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak


KARTA INFORMACYJNA DLA

PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOLp.

Prognoza oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

1/2011

2.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227)

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

Marzec 2011 r, Wałcz mgr Aleksandra Mikulska

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Burmistrz Miasta Chodzieży (570-790-992)

6.

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

mgr Aleksandra Mikulska

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Chodzieży - Wydział Architektury i Gospodarki Terenami,

pok. 412, tel. 0-67 2825736

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

8.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Wszystkie ujęte w spisie

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wszystkie ujęte w spisie

11.

Uwagi

Brak