Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Świętokrzyskiej i Marii Konopnickiej

Nr AGT.6721.3.2021                                                                                      Chodzież, 8 października 2021 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Świętokrzyskiej i Marii Konopnickiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XXXVIII/288/2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Świętokrzyskiej i Marii Konopnickiej. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego Uchwałą.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 Wniosek do pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DO.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Władysława Jagiełły – etap II.

Nr AGT.6721.2.2019

Chodzież,  7 października 2021 r.

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Władysława Jagiełły – etap II.

           

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), realizując Uchwałę Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2019 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Władysława Jagiełły – etap II, w dniach od  25 października 2021 r. do 17 listopada  2021 r. w siedzibie   Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, w godzinach  od  9.00 do 14.00. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego uchwałą.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala  nr  305, o godz.12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także ustnie do protokołu z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

     BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

     /-/ Jacek Gursz

Wniosek do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DO.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Leśnej i Jana Kochanowskiego

Nr AGT.6721.1.2021                                                                                          Chodzież, 19 lipca 2021 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Leśnej i Jana Kochanowskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XXXIV/259/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Leśnej i Jana Kochanowskiego. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego Uchwałą.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 Wniosek do pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DO.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej

Nr AGT.6721.2.2021                                                                                          Chodzież, 5 lipca 2021 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XXXIV/260/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego Uchwałą.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także ustnie do protokołu – w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 Wniosek do pobrania

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DO.

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej

Nr AGT.6721.1.2016                                                                  Chodzież,  31 grudnia 2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XXIX/218/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

MIASTA CHODZIEŻY

 

                                                            /-/ Piotr Witkowski

 

 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

DO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2020r.

 

Nr AGT.6720.1.2020                                                                                         Chodzież, 24 listopada 2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XXIII/168/2020 z dnia 25 maja 2020 r.                     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Obszar zmian obejmuje tereny wyznaczone graficznie, będące załącznikiem do ww. Uchwały.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby studium, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego studium na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Wniosek do pobrania

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DO.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic 3 Maja i Leśnej

Nr AGT.6721.1.2020                                                                                          Chodzież, 2 listopada  2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic 3 Maja i Leśnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XXII/157/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: 3 Maja i Leśnej. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego Uchwałą.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także ustnie do protokołu – w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 Wniosek do pobrania

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DO.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Topolowej i Młyńskiej.

Chodzież,  12 sierpnia  2020 r.

Nr AGT.6721.1.2016

 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej.

           

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 ze zm.), realizując Uchwałę Nr XXII/160/2016 z dnia 23 maja 2016 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej, w dniach od  21 sierpnia 2020 r. do 14 września  2020 r. w  siedzibie   Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach  od  9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w północno – wschodniej części miasta, w obrębie ulic: Topolowej i Młyńskiej.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 9 września 2020 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  6 października 2020 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 

Wniosek do pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem  danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DO.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp miasta Chodzieży w rejonie ul. Władysława Jagiełły

Chodzież, 14 lipca 2020 r.

Nr AGT.6721.2.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Władysława Jagiełły

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XV/113/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Władysława Jagiełły. Przedmiotem planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego Uchwałą.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także ustnie do protokołu – w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

BURMISTRZ

MIASTA CHODZIEŻY

/-/ Jacek Gursz

 

 

Wnioskek do pobrania 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, e mail: urzadmiejski@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@chodziez.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz.

5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Ogłoszenie z dnia 28.05.2019 r.

Chodzież, 28 maja 2019 r.

Nr AGT.6721.5.2016 

 

O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr X/67/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                        /-/ Jacek Gursz

DO.

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży 26.04.2019 r.


Chodzież, 26 kwietnia 2019 r.

Nr AGT.6721.4.2016

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr VIII/60/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

                                                                                                                                                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Jacek Gursz          

 

DO.

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży 26.02.2019 r.

Nr AGT.6721.3.2017                                                                  Chodzież,  26 lutego 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr VI/42/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek  w godzinach od 9:00 do 14:00.

                                                                               

                                                                                    Burmistrz Miasta

 

                                                                                                                                                                                                                      /-/ Jacek Gursz          

                                                                                            

DO.

Ogłoszenie z 22 stycznia 2019 roku

Nr AGT.6721.5.2016                                                                             Chodzież,  22 stycznia  2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły.

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), realizując Uchwałę Nr XXVI/192/2016 z dnia  14 września 2016 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły, w dniach od  1 lutego 2019 r. do 25 lutego  2019 r. w  siedzibie   Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach  od  9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w środkowej części miasta, w rejonie ulic: Młyńskiej i  Władysława Jagiełły.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 21 lutego  2019 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  12 marca 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                     /-/ Jacek Gursz

 

DO.

Ogłoszenie z 11 grudnia 2018 roku

Chodzież,  11 grudnia  2018 r.

Nr AGT.6721.4.2016

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

            zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.

           

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), realizując Uchwałę Nr XXIV/179/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły, w dniach od  21 grudnia 2018 r. do 14 stycznia  2019 r. w  siedzibie   Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach  od  9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w centrum miasta, w obrębie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 10 stycznia  2019 r.  w  siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  29 stycznia 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

 

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                     /-/ Jacek Gursz

 

DO.

OGŁOSZENIE z dnia 15 listopada 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

z dnia 15 listopada 2018 roku

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych w Chodzieży, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2407, przy ul. Staszica oraz 2525, przy ul. Żeromskiego o łącznej powierzchni 1358 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości

1) 2407 2) 2525

Powierzchnia nieruchomości m2

1) 910 2) 448

Opis nieruchomości

 1. Niezabudowana działka nr 2407 zlokalizowana jest w centrum miasta przy ul. Staszica w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „Bz”.

 2. Niezabudowana działka nr 2525 zlokalizowana przy ul. Żeromskiego w Chodzieży, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „B”.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku:

 1. U13 – teren zabudowy usługowej, obejmujący teren usług kultury

 2. U18 - teren zabudowy związanej z czasowym pobytem dzieci i młodzieży, teren zabudowy usługowej - edukacji

Cena nieruchomości

 1. 176.285,00 zł + 23% VAT = 216.830,55 zł

 2. 86.787,00 zł + 23% VAT= 106.748,01 zł

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomości przeznaczone do zamiany pomiędzy Starostwem Powiatowym w Chodzieży a Gminą Miejską w Chodzieży.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Pouczenie Art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

15 listopada 2018 roku

Ogłoszenie o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Chodzież, 19 października 2018 r

Nr AGT.6720.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

 o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr LVII/421/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią Studium oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz

 

DO.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.

Nr AGT.6721.3.2017                                                                                         Chodzież,  6 listopada  2018 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), realizując Uchwałę   Nr XXXVII/279/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej, w dniach od  19 listopada 2018 r. do 11 grudnia  2018 r. w  siedzibie   Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach  od  9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w południowo-zachodnie części miasta, w obrębie ulicy Leśnej.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 6 grudnia  2018 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  28 grudnia2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

 

                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                                     /-/ Jacek Gursz

 

DO.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

Chodzież, 7 sierpnia 2018 r.

AGT.6720.1.2017

 

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXII/272/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium, w dniach od 20.08.2018 r. do 10.09.2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 22, 64-800 Chodzież, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad użytkowania oraz wskazanie nowych kierunków zagospodarowania przedmiotowych terenów w celu umożliwienia ich aktywizacji oraz w części doprowadzenia do zgodności pomiędzy zapisami studium a faktycznym użytkowaniem poszczególnych terenów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, o godz. 17:00.

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież (e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl). Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Załączniki:

 

 

DO.

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Chodzież, 29 maja 2018 r.

Nr AGT.6721.7.2016O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr LII/389/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 


 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 DO.

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Nr AGT.6721.7.2016

Chodzież, 29 stycznia 2018 r.

 


 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), realizując Uchwałę Nr XXIX/228/2016 z dnia 19 grundnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, w dniach od 12 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w północnej części miasta, w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, przylegający do ul. Zacisznej (położonej na terenie gminy wiejskiej).


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.14.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 

Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Piotr Witkowski

DO.

Ogłoszenie

Nr AGT.6721.4.2016

Chodzież, 16 stycznia 2018 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.

 


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), realizując Uchwałę Nr XXIV/179/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły, w dniach od 29 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren znajdujący się w centrum miasta, w obrębie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.12.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2018 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DO.

Ogłoszenie

Chodzież, 26 września 2017 r.

Nr AGT.6721.3.2016OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży Uchwały Nr XLII/312/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 


 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 DS.

 

 

 


 

 

 

Ogłoszenie

Chodzież, 12 czerwca 2017 r.

 Nr AGT.6721.3.2017 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXVII/279/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej, obejmującego teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - teren byłego OHP.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

Ogłoszenie

Nr AGT.6720.1.2017

Chodzież, 22 maja 2017 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXII/272/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Obszar zmian obejmuje tereny w granicach administracyjnych miasta Chodzieży.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby studium, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego studium na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz


DO.Ogłoszenie

  Chodzież, 9 maja 2017 r.

 Nr AGT.6721.3.2016

 

 
 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), realizując uchwałę Nr XXXII/273/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 5 lutego 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 3709 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

DS.

OGŁOSZENIE

Chodzież, 7 kwietnia 2017 r.
Nr AGT.6721.2.2017

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Stanisława Staszica, Zdrojowej i Świętokrzyskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXII/259/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Stanisława Staszica, Zdrojowej i Świętokrzyskiej, obejmującego tereny przylegające do południowo - zachodniej linii brzegowej Jeziora Miejskiego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 19 maja 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 19 maja 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz


DO.

Ogłoszenie

AGT.6721.2.2014

Chodzież, dnia 28 marca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXIII/264/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz
DS.
O G Ł O S Z E N I E

Nr AGT.6721.3.2014                                                                                                            Chodzież, 3 lutego 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Zwycięstwa.

 


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), realizując uchwałę Nr XLVII/404/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa, w dniach od 17 lutego 2017 r. do 10 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren dawnego stadionu oraz obszar nieruchomości przyległych, stanowiących w przeważającej części własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz w części własność prywatną (dz. nr 1401).


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.14.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

Kolejne wyłożenie planu jest skutkiem podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawnymi, po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz
O G Ł O S Z E N I E_2017


Nr AGT.6721.1.2017                                                              Chodzież, 6 lutego 2017 r.O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części północno-wschodniej miasta Chodzieży


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXI/243/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części północno-wschodniej miasta Chodzieży, obejmującego tereny przylegające do ulic: Ofiar Gór Morzewskich, Wiosny Ludów, Słoneczna i Zwycięstwa.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 3 marca 2017 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 3 marca 2017 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Burmistrz Miasta


/-/ Jacek Gursz


 

Ogłoszenie


Nr AGT.6721.6.2016                                                                            Chodzież, 19 stycznia 2017 r.


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVII/204/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej, obejmującego teren położony w północno - zachodniej części miasta Chodzieży, wzdłuż linii kolejowej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież,                       ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz DO.

Ogłoszenie

Chodzież, 9 stycznia 2017 r.

Nr AGT.6721.7.2016

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXIX/228/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich, obejmującego teren położony w północnej części miasta Chodzieży.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.
Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Piotr Witkowski

 DO.

OGŁOSZENIE


Chodzież, 9 stycznia 2017 r.
Nr AGT.6721.6.2016 


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVII/204/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej, obejmującego teren położony w północno - zachodniej części miasta Chodzieży, wzdłuż linii kolejowej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.
Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Piotr Witkowski

 DO.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 29 grudnia 2016 r.


AGT.6721.2.2016


O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXX/233/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.
DS.


Ogłoszenie

Chodzież, dnia 20 grudnia 2016 r.

AGT.6721.2.2014

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXIX/227/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.                            

OGŁOSZENIE

Nr AGT.6721.2.2015

Chodzież, dnia 25 października 2016 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

  o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 153 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVII/205/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 -15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 DO.

 

 

OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 3 października 2016 r. 

Nr AGT.6721.5.2016

 

 

O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały XXVI/192/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Władysława Jagiełły, obejmującego teren położony na zapleczu szpitala powiatowego w kierunku do ul. Młyńskiej i obwodnicy relacji Poznań - Koszalin.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 28 października 2016 r.


Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)

 

z a w i a d a m i a m


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 28 października 2016 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

DO.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Łazienki Chodzieskie


Nr AGT.6721.2.2016

 

 

Chodzież, dnia 26 września 2016 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Łazienki Chodzieskie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), realizując uchwałę Nr XVII/123/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie, w dniach od 10 października 2016 r. do 31 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2667.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.
Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz

 

DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 15 września 2016 r.

AGT.6721.1.2012

OGŁOSZENIE

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVI/193/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 -15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek GurszDS.

Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Nr AGT.6721.3.2014


  O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
przy ulicy Zwycięstwa.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), realizując uchwałę Nr XLVII/404/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Zwycięstwa, w dniach od 2 września 2016 r. do 23 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przedmiotowy plan obejmuje teren dawnego stadionu oraz obszar nieruchomości przyległych, stanowiących w przeważającej części własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz w części własność prywatną (dz. nr 1401).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2016 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz

DS.


Ogłoszenie

AGT.6720.3.2014

Ogłszenie o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

Nr AGT.6721.2.2015                                                  Chodzież,  dnia  1 sierpnia  2016 r.

 

 
 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

            zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.                     

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54  ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), realizując uchwałę   Nr LI/441/2014 z dnia 30 września 2014 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej, w dniach od  19 sierpnia 2016 r. do 9 września  2016 r. w  siedzibie   Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach  od  9.00 do 14.00.

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 2831 i 2834, położonych przy ul. Świętokrzyskiej.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 5 września  2016 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,  64-800 Chodzież,  adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  29 września 2016 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską  w Chodzieży.

 

                                                                                    Burmistrz Miasta

                                                                                     /-/ Jacek Gursz

 


DS.

 


 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 25 lipca 2016 r.

Nr AGT6721.4.2016

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXIV/179/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły. Zakres obszaru objętego przystąpieniem obejmuje teren ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy częściowo ulicą Tadeusza Kościuszki i Jagiellońską, od wschodu ulicą Stefana Żeromskiego, a od południa ulicą Władysława Jagiełły.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież,

ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

 

z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

DS.

 Nr AGT6721.4.2016 Chodzież, dnia 25 lipca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXIV/179/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły. Zakres obszaru objętego przystąpieniem obejmuje teren ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy częściowo ulicą Tadeusza Kościuszki i Jagiellońską, od wschodu ulicą Stefana Żeromskiego, a od południa ulicą Władysława Jagiełły.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież,

ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

 

z a w i a d a m i a m

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl, w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

DS.

Ogłoszenie

 

Chodzież, dnia 21 czerwca 2016 r.

AGT.6721.3.2015  

    O G Ł O S Z E N I E


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXIII/170/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym moa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00
 

DM.

Burmistrz Miasta /-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 10 czerwca 2016 r.
AGT.6721.1.2016 


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXII/160/2016 z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Topolowej i Młyńskiej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 2993/1, 2993/2, 2993/4, 2993/5, 2993/7, 2994, 2996, 2997, 2998/1, 2998/2, 2999 (część), 3004/1, 3004/5, 3004/10 (część), 3005 (część), 3006, 3007, 3008/1, 3008/2, 3008/3, 3008/4, 3008/5, 3008/6, 3008/7, 3008/8, 3008/10, 3008/11, 3008/12, 3008/16, 3008/17, 3008/18, 3008/19, 3008/20, 3008/21, 3008/22, 3008/23, 3008/24, 3008/25 i 3008/26.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież,

ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl , w terminie do dnia 7 lipca 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

DM.

Burmistrz Miasta /-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 10 czerwca 2016 r.

Nr AGT.6721.3.2016


O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego.

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 788)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXII/273/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 3709.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 7 lipca 2016 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)


z a w i a d a m i a m


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl , w terminie do dnia 7 lipca 2016 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek GurszDS.
Ogłoszenie

AGT.6721.1.2015

Chodzież, dnia 29 marca 2016 r.

 

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXI/150/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 -15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 21 marca 2016 r.

Nr AGT.6721.3.2015

 

 

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
przy ulicy Gajowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), realizując uchwałę Nr VIII/61/2015 z dnia 25 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Gajowej, w dniach od 1 kwietnia 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 8063/14 i 8063/20, położonych przy ul. Gajowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 

 


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

Ogłoszenie


Nr AGT.6721.1.2015

Chodzież, dnia 15 marca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek tj. dnia 29 marca 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta
/-/ Piotr Witkowski

DS.


 

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

 1. treść studium
 2. suplement do studium
 3. prognoza
 4. rysunek

 

OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 22 lutego 2016 r.

Nr AGT.6720.3.2014
 

 OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 marca 2016 r. do 25 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany.

Uwagi do projektu zmiany studium lub prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Chodzieży w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta
/-/Jacek Gursz

DS.

 

Ogłoszenie

Nr AGT.6721.2.2016 

Chodzież, dnia 25 stycznia 2016 r.O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Łazienki Chodzieskie.

 Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XVII/123/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Łazienki Chodzieskie, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2667.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl , w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 25 stycznia 2016 r.

Nr AGT.6721.1.2016

     

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Topolowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz.1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XV/115/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Topolowej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 3008/1, 3008/2, 3008/3, 3008/4, 3008/5, 3008/6, 3008/7, 3008/8, 3008/10, 3008/11, 3008/12, 3008/16, 3008/17, 3008/18, 3008/19, 3008/20, 3008/21, 3008/22, 3008/23, 3008/24, 3008/25, 3008/26.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres urzadmiejski@chodziez.pl , w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


 

 

DM.

 

Ogłoszenie

Nr AGT.6721.1.2015 

Chodzież, dnia 11 stycznia 2016 r.


 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej.Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), realizując uchwałę Nr VI/38/2015 z dnia 30 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Podgórnej, w dniach od 22 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 4131/1 (część), 4136, 4137, 4138, 4139, 3641, 3642/1, 3642/2(część), 3644/4(część), położonych przy ul. Podgórnej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DS.


Ogłoszenie

Chodzież, dnia 22 grudnia 2015 r.

Nr AGT.6721.2.2013


OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XVII/124/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DS.

OGŁOSZENIE

Nr AGT.6721.1.2012

  Chodzież, dnia 18 grudnia 2015 r.


 

O G Ł O S Z E N I E

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 28 grudnia 2015 r. o godz. 18.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

DS.

 

Ogłoszenie

 Nr AGT.6721.2.2013

 Chodzież, dnia 7 grudnia 2015 r.
O G Ł O S Z E N I E


o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 21 grudnia 2015 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz

 

 DS.

 

OGŁOSZENIE

                                                        Chodzież, dnia  27 października  2015 r.

Nr AGT.6721.2.20136721.2.2013  

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

            zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.                  

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), realizując uchwałę Nr XXXIV/298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.,  zawiadamiam                       o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży, w dniach od 6 listopada 2015 r. do                                                           27 listopada   2015 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach  od  9.00 do 15.00.

 

Przedmiotowy plan ograniczony jest  zabudową północnej pierzei ul. Wojska Polskiego, ulicami: Stanisława  Staszica, Bosą, Stefana  Żeromskiego, Karola Marcinkowskiego, Dworcową, Składową i terenami zabudowanymi przy ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Prymasa Stefana  Wyszyńskiego.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu               16 listopada  2015 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail:urzadmiejski@chodziez.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi  nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta  będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

Kolejne wyłożenie planu jest skutkiem podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawnymi,po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.                                     

 

 

                        Burmistrz Miasta

/-/  Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

DS.

OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 22 września 2015 r.

Nr AGT.6721.2.2013O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XII/92/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.


Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Piotr Witkowski

DS.

 

 

 

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 15 czerwca 2015 r.AGT.6721.2.2013

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXXIV/298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zawiadamiam o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży, w dniach od 26 czerwca 2015 r. do 17 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Przedmiotowy plan ograniczony jest zabudową północnej pierzei ul. Wojska Polskiego, ulicami: Stanisława Staszica, Bosą, Stefana Żeromskiego, Karola Marcinkowskiego, Dworcową, Składową i terenami zabudowanymi przy ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.14.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2015 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie planu jest skutkiem wprowadzonych zmian do projektu planu miejscowego, wynikających z rozpatrzenia uwag.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz
DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 03 czerwca 2015 r.

Nr AGT.6721.3.2015 


O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej.

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały VIII/61/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Gajowej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 8063/14 i 8063/20.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)


z a w i a d a m i a m


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres urzadmiejski@chodziez.pl w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 
 

 

DS.


OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 03 czerwca 2015 r.

Nr AGT.6721.2.2015


OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr LI/441/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 2831 i 2834.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)


z a w i a d a m i a m


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres urzadmiejski@chodziez.pl w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 
 

 

DS. 

Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 04 maja 2015 r.

Nr AGT.6721.1.2015


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej.


Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 4131/1 (część), 4135 (część), 4136, 4137, 4138, 4139, 3641, 3642/2, 3644/4 (część).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 29 maja 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)


z a w i a d a m i a m


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu, o którym mowa wyżej; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu planu na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres urzadmiejski@chodziez.pl w terminie do dnia 29 maja 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.
Ogłsozenie

  Chodzież, dnia 18 maja 2015 r.

AGT.6721.1.2012

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXVI/216/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej, w dniach od 29 maja 2015 r. do 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości położonych między obwodnicą drogową relacji Poznań-Koszalin, ulicą Buszczaka, ograniczającą obszar od strony wschodniej oraz ulicą Młyńską, ograniczającą tę lokalizację od zachodu. Północno-wschodnia część obszaru to pozostałości po dawnej fabryce porcelitu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2015 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie planu jest skutkiem wprowadzonych korekt w tekście projektu planu miejscowego.

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


DS.

Ogłoszenie

 AGT.6721.1.2014                                                                 Chodzież,  dnia  10 lutego 2015 r.

 

 Ogłoszenie

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr V/25/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 -15:00, w piątek w godzinach od 9:00 do 14:00

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Chodziezy

                                                                                                          Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 10 lutego 2015 r.

AGT.6721.2.2015 

 

Ogłoszenie

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr V/24/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 15:00, w piątek w godzinach 9:00 - 14:00

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Chodziezy

Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

AGT.6721.1.2014  

Chodzież, 26.01.2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 9 lutego 2015 roku o godzinie 1700, w Sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.

 

 Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży

/-/ Piotr Witkowski

 

A.Z.

 

Ogłoszenie

AGT.6721.2.2012

 Chodzież, 26.01.2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 9 lutego 2015 roku o godzinie 1700, w Sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży

/-/ Piotr Witkowski

 

A.Z.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Chodzież, dnia 10 listopada 2014 r.

AGT.6721.2.2013


 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży, w dniach od 21 listopada 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Przedmiotowy plan ograniczony jest zabudową północnej pierzei ul. Wojska Polskiego, ulicami: Stanisława Staszica, Bosą, Stefana Żeromskiego, Karola Marcinkowskiego, Dworcową, Składową i terenami zabudowanymi przy ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2015 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz
DS.


Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Chodzież, dnia 13 października 2014 r.

Nr AGT.6721.2.2012

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ulicy Kochanowskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/273/09 z dnia 05 lutego 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 3709 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 października (piątek) 2014 r. do 24 listopada (poniedziałek) 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2014 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz 

 

DS.

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 01 października 2014 r.

Nr AGT.6721.5.2013 O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwał: Nr LI/442/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka oraz Nr LI/443/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego z dnia 30 września 2014 r.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.
Z-ca Burmistrza Miasta

/-/ Piotr Witkowski


 

 
DS.Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 15 września 2014 r.

AGT.6721.5.2013O G Ł O S Z E N I E

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek tj. dnia 30 września 2014 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży
/-/Jacek Gursz


Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 22 lipca 2014 r.

AGT.6721.1.2014

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. Świętokrzyskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  Nr XXXIX/341/2013 z dnia 24 października 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży  przy ulicy Świętokrzyskiej, w dniach od 08 sierpnia 2014 r. do 08 września 2014 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 3440/7, 3440/8, 3440/9 i 3440/10, położonych przy ul. Świętokrzyskiej.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2014 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

 

 

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

OGŁOSZENIE

 

Chodzież, dnia 10 lipca 2014 r.

 AGT.6721.1.2012

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/216/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej, w dniach od 25 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości położonych między obwodnicą drogową relacji Poznań-Koszalin, ulicą Buszczaka, ograniczającą obszar od strony wschodniej oraz ulicą Młyńską, ograniczającą tę lokalizację od zachodu. Północno-wschodnia część obszaru to pozostałości po dawnej fabryce porcelitu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2014 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie planu jest skutkiem wprowadzonych zmian do projektu planu miejscowego, wynikających z rozpatrzenia uwag.
Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

 

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 21 maja 2014 r.

Nr AGT.6721.3.2014


O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Zwycięstwa.


Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1145, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLVII/404/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Zwycięstwa, obejmującego teren dawnego stadionu oraz obszar nieruchomości przyległych, stanowiących w przeważającej części własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz w części własność prywatną (dz. nr 1401).


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 21 maja 2014 r.

Nr AGT.6721.4.2014

 O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Reymonta.


Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1145, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVII/228/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Reymonta, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 1509/1 (część),1510 oraz 1511/23 (część), położonych przy ul. Reymonta.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


 


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie

Nr AGT.6721.5.2013

Chodzież, dnia 19 maja 2014 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży,

na wschodnim brzegu jeziora Miejskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej XLIX/432/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego, obejmującego teren przyległy do Chodzieskich Łazienek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 maja (piątek) 2014 r. do 30 czerwca (poniedziałek) 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

AGT- 7321/6/10 Chodzież, dnia 19 maja 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. T. Siejaka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej XLIX/432/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 3594 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 maja (piątek) 2014 r. do 30 czerwca (poniedziałek) 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

Kolejne wyłożenie planu jest skutkiem podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawnymi po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

 

Ogłoszenie

AGT.6721.2.2013

Chodzież, dnia 12 maja 2014 r.


 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży, w dniach od 27 maja 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00


Przedmiotowy plan ograniczony jest zabudową północnej pierzei ul. Wojska Polskiego, ulicami: Stanisława Staszica, Bosą, Stefana Żeromskiego, Karola Marcinkowskiego, Dworcową, Składową i terenami zabudowanymi przy ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2014 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

 

Ogłoszenie

AGT.6721.3.2011

Chodzież, dnia 10 kwietnia 2014 r.

 


O G Ł O S Z E N I E


o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.


Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek tj. dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

DS.

 

 

 

 

Ogłoszenie

AGT.6720.3.2014                                                                                   Chodzież, dnia 07 kwietnia 2014 r.O G Ł OS Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego miasta Chodzieży.
 
Na podstawie art.11  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.z 2012 r. poz. 647, ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 405, 1238) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXII/272/09 z dnia 05 lutego 2009 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży. Obszar zmian obejmuje tereny w granicach administracyjnych miasta Chodzieży.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany „studium". Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież,   ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 maja  2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.
                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                  
Burmistrz Miasta 
/-/ Jacek Gursz  


                                                                                                               DS.
 

OGŁOSZENIE

Nr AGT.6721.3.2013

Chodzież, dnia 28 marca 2014 r.
O G Ł O S Z E N I E


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLV/391/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Nowej.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DS.

 

 

 

 

Ogłoszenie

AGT.6721.3.2013

Chodzież, dnia 17 marca 2014 r.


OGŁOSZENIE

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek tj. dnia 27 marca 2014 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Nowej.

 


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


DS.

 

OGŁOSZENIE

AGT.6721.2.2014

Chodzież, dnia 17 marca 2014 r.
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Władysłwa Jagiełły.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U.z 2012 r. poz. 647, ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 405, 1238) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XL/354/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Władysława Jagiełły, obejmującego teren istniejących cmentarzy, teren istniejącego parkingu, tereny nieruchomości oznaczonych nr ewid. 2027/4, 2027/5 oraz teren drogi wewnętrznej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


DS.

 

Ogłoszenie

Nr AGT-7321/6/10

 Chodzież, dnia 21 lutego 2014 r.O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLIII/371/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


DS.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr AGT.6721.1.2014
Chodzież, dnia 13 stycznia 2014 r.


O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej.


Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: poz. 951 i 1445, Dz.U. z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 ) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXIX/341/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 3440/7, 3440/8, 3440/9 i 3440/10.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 lutego 2014 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 


 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz 


DS.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

AGT.6721.3.2013

Chodzież, dnia 02 stycznia 2014 r. O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulicy Nowej.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej XXXIV/297/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Nowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Nowej, w dniach od 17 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Przedmiotowy plan obejmuje część pasów drogowych ulic Ks. T. Malepszego i Paderewskiego, ulicę Nową wraz z zabudową oraz fragment zabudowy przy ul. Mickiewicza.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2014 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

AGT.6721.1.2012 Chodzież,

dnia 02 stycznia 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/216/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej, w dniach od 17 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości położonych między obwodnicą drogową relacji Poznań-Koszalin, ulicą Buszczaka, ograniczającą obszar od strony wschodniej oraz ulicą Młyńską, ograniczającą tę lokalizację od zachodu. Północno-wschodnia część obszaru to pozostałości po dawnej fabryce porcelitu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2014 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 


 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania ulic Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich

Chodzież,  dnia 25 listopada 2013 r.
AGT.6721.3.2011 
 OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.
                                       
Na podstawie  art. 17  pkt 9  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4   i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr IX/63/11  z dnia 29 czerwca 2011 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 1132, 1133, 1134/1 i 1134/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 06 grudnia (piątek) 2013 r. do 03 stycznia (piątek) 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach  od  9.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 16 grudnia 2013 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 23 stycznia 2014 r.      

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie planu jest skutkiem podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawnymi po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.                                     
                                                                                                        Burmistrz Miasta
                                                                                                        /-/ Jacek Gursz           

                                                                                               

DS.

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 15 listopada 2013 r.

Nr AGT.6721.5.2013 
O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego.


Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: poz. 951 i 1445, Dz.U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 405 ) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXVIII/329/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, na wschodnim brzegu Jeziora Miejskiego, obejmującego teren przyległy do Chodzieskich Łazienek.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz 


DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 03 czerwca 2013 r.

AGT.6721.4.2011

 O G Ł O S Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/54/11 z dnia 26 maja 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, obejmującego teren części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oznaczonych jako działki o nr ewid. 573/1, 574, 575, 576, 579 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca (piątek) 2013 r. do 12 lipca (piątek) 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2013 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dot. uchwały Nr XXXI/265/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.
Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz
DS.

 

OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 03 czerwca 2013 r.

AGT.6721.3.2011

OGŁOSZENIE


 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr IX/63/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 1132, 1133, 1134/1 i 1134/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 czerwca (piątek) 2013 r. do 12 lipca (piątek) 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2013 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

Ponowne wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dot. uchwały Nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.


Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz
DS.

 

Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 03 czerwca 2013 r.
AGT.6721.6.2011

OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
przy ulicy Wojska Polskiego.

Na podstawieart. 17pkt 9ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr X/76/11z dnia 01 września 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego, obejmującego teren części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 2367/1 wrazz prognozą oddziaływania na środowisko,w dniach od 14 czerwca (piątek) 2013 r. do 12 lipca (piątek) 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinachod9.00 do 15.00


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2013 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek GurszDS.


 

OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 25 marca 2013 r.

AGT.6721.3.2011

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXIII/286/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.
Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DS.

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 08 listopada 2012 r.

AGT.6721.2.2012

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego.

 

Na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 130 poz. 871), art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. do dn. 20 października 2010 r.) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXII/273/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Kochanowskiego, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 3709.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 29 października 2012 r.

AGT.6721.1.2012

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVI/216/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej, obejmującego teren nieruchomości położonych między obwodnicą drogową relacji Poznań-Koszalin, ulicą Buszczaka, ograniczającą obszar od strony wschodniej oraz ulicą Młyńską, ograniczającą tę lokalizację od zachodu. Północno-wschodnia część obszaru to pozostałości po dawnej fabryce porcelitu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 3 grudnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

AGT- 7321/6/10                                                        Chodzież,  dnia 01 października 2012  r.

 

 

 

 

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. T. Siejaka.

                                                                                                                     

Na podstawie  art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 130 poz. 871), art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. do dn. 20 października 2010 r.) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4   i 5 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/432/10  z dnia 23 czerwca 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 3594 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  12 października  (piątek) 2012 r. do 12 listopada (poniedziałek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,                          w godzinach  od  9.00 do 15.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu  29 października  2012 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia                     i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  30 listopada 2012 r.      

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta

                                                                                                 /-/  Jacek Gursz

 

DS.

OGŁOSZENIE

                                                                                   Chodzież,  dnia  01 października 2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                       o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXVII/229/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego oraz uchwały Nr XXVII/230/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planów miejscowych oraz uzasadnieniem,                   o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Miasta

                                                                                                                 /-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 05 września 2012 r.

AGT.6721.4.2011

 

 

 

 

 

 O G ŁO S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/54/11 z dnia 26 maja 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, obejmującego teren części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży oznaczonych jako działki o nr ewid. 573/1, 574, 575, 576, 579 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 września (piątek) 2012 r. do 22 października (poniedziałek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2012 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 Z-ca Burmistrza Miasta

/-/Piotr Witkowski

 

 

 

DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 31 maja 2012 r.


O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXIII/201/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 08 marca 2013 r

AGT.6721.3.2011


OGŁOSZENIEo terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek tj. dnia 21 marca 2013 r. o godz. 15.30, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.Burmistrz Miasta
 /-/ Jacek Gursz

 DS.

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 20 lutego 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic: ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, D.U. z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr IX/113/2003 z dnia 15 września 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: ks. T. Malepszego, Nowej, Mickiewicza i Kościelnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02 marca (piątek) 2012r. do 02 kwietnia (poniedziałek) 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca (środa) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16oo

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2012 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

Chodzież, dnia 01 grudnia 2011 r.O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XIV/117/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 15 lutego 2013 r.

AGT-7321/6/10

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXII/273/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta

/-/ Piotr Witkowski

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich.

Chodzież, dnia 14 maja 2010 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich.

                                                                                                            

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/315/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działki o nr geod. 1144/1, 1144/2 i 1144/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  27 maja (czwartek) 2010r. do 25 czerwca  (piątek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu  21 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15oo

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2010 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

                                                                     

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/  Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej.

                                                                                                            

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635,  Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej  Nr XXVI/219/08 z dnia      30 września 2008 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działki o  nr geod. 3460/1 i 3460/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  15 lutego  (poniedziałek) 2010 r. do 08 marca  (poniedziałek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 900-1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  01 marca  2010 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr  305, o godz.1500.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  26 marca 2010 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

                                                                                  

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/  Jacek Gursz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej

Chodzież, dnia 2009-10-19

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej.


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413)

oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXXVIII/328/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Fabrycznej, obejmującego teren udokumentowanych kopalin pospolitych - złoże „Chodzież-Fabryczna" (surowce ilaste).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 13 listopada 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

Chodzież, dnia 26 kwietnia  2010 r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. Wojska Polskiego.

                                                                                                            

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                        i  zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635,  Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej                          Nr XXVI/221/08 z dnia 30 września 2008 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego, obejmującego część działki o nr geod. 2364/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  06 maja  (czwartek) 2010 r. do 28 maja   (piątek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo -15oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu  24 maja    2010 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr  305,      o godz.15oo

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia        i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  14 czerwca  2010 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                      Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                                /-/  Jacek Gursz

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

OGŁOSZENIE
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXVI/310/09 z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Świerkowej.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art.55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr VI/48/07 z dnia 22 lutego 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły, obejmującego teren położony na zapleczu szpitala powiatowego w kierunku do ul. Młyńskiej i obwodnicy relacji Poznań - Koszalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 stycznia (poniedziałek) 2009 r. do 27 stycznia (środa) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 900-1500.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 stycznia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.1500.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2010 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.
 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 7 września 2015 r.

Nr AGT.6721.2.2013OGŁOSZENIE

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 21 września 2015 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmiejskiego miasta Chodzieży.Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Gursz

DS.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 2009-08-03

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. M. Konopnickiej.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXVI/219/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej (działki o nr geod. 3460/1 i 3460/2) oraz na podstawie art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 września 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 2009-08-03

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXXVI/309/09 z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica, obejmującego obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi ulic: Wojska Polskiego i Staszica, tereny istniejącej historycznej zabudowy oraz tereny obecnych na zapleczu ogrodów przydomowych oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem będzie ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 września 2009 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.
Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. M. Konopnickiej

Chodzież, dnia 2009-08-03 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y w rejonie ul. M. Konopnickiej.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXVI/219/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej (działki o nr geod. 3460/1 i 3460/2).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica

Chodzież, dnia 2009-08-03

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413)

oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXXVI/309/09 z dnia 01 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica, obejmującego obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi ulic: Wojska Polskiego i Staszica, tereny istniejącej historycznej zabudowy oraz tereny obecnych na zapleczu ogrodów przydomowych.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica

Chodzież, dnia 02.07.2009r.

Nr ZP/341/12/2009

 

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

 

1. Zamawiający :

Gmina Miejska w Chodzieży

ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

tel. 0-67 28-27-171, fax. 0-67 28-27-232,

e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

 

 1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

 2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej http://www.chodziez.pl/. Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, biuro Nr 407.

 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Roman Pałuczak, Pani Danuta Stachowiak i Justyna Selch - tel. (0-67) 28-27-171 fax.(0-67) 27-27-232, e-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl

 5. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www. chodziez.pl

 6. Przedmiot zamówienia.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica"

 

Kod CPV: 71410000-5 usługi planowania przestrzennego, 71243000-3 projekty planów

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Staszica wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu.

2. Obszar opracowania określony został w uchwale Nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica. Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji.

 1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży - uchwała Nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży teren objęty opracowaniem położony jest w zasięgu obszarów przeznaczonych pod zabudowę, częściowo na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta.

 2. Materiały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży,

2) opracowanie ekofizjograficzne,

3) program ochrony zabytków,

5) wykaz wniosków złożonych do planu

6) mapy do celów planistycznych,

7) wykaz z rejestru gruntów właścicieli nieruchomości gruntowych z terenu opracowania

8) kopia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania.

 

5. Czynności merytoryczne i proceduralne leżące po stronie Wykonawcy:
1) opracowanie koncepcji planu ,

2) prezentacja koncepcji planu władzom gminy miejskiej,

3) sporządzenie projektu planu z uwzględnieniem uwag gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

4) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno - architektonicznej,

 

 

6) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

7) udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

8) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku
z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

9) wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag,

10) ewentualne ponowne uzgodnienie projektu planu,

11) przygotowanie planu do uchwalenia przez Radę Miasta wraz z załącznikami:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
b) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

Forma opracowania:
1) projekt rysunku planu miejscowego powinien być sporządzony na kopii mapy w skali 1:1000,
2) projekt rysunku planu miejscowego powinien być sporządzony w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa,

  3) sporządzenie kopii planu:
  a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione + płyta CD,
  b) rysunek planu w wersji czarno - białej - 1 egzemplarz + płyta CD,
  c) rysunek planu w wersji kolorowej - 1 egzemplarz + płyta CD,
  d) animacja komputerowa.

   

 1. Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Oferty częściowe

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Termin wykonania zamówienia:

  1. Całość zamówienia należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

  1) projekt planu gotowego do przedłożenia do opiniowania i uzgodnień w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

  2) projekt planu gotowego do przedłożenia do uchwalenia Radzie Miejskiej w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Złożą ofertę zgodną z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo osoby wskazanej do reprezentowania Wykonawcy powinno być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa, lub notarialnie, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego.

6. Akceptują w całości projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w poniższym punkcie. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki. Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Do formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawcy dołączą następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ze zm. - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.

  4. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 5 do SIWZ.

  5. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień projektowych członków zespołu i kserokopie zrzeszenia we właściwych izbach samorządów zawodowych.

  6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat, jako główny wykonawca, co najmniej 2 zadań o podobnym charakterze tj. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 6 do SIWZ.

  7. Dokumenty potwierdzające jakość wykonania w/w zamówień (opinie, referencje zamawiających) należy załączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

 

Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo). Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

 

 1. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Kryteria oceny ofert :

  1. Jedynym kryterium oceny jest cena ofertowa (waga 100%).

  2. Zamawiający dokona oceny ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i spośród nie odrzuconych ofert jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę ofertową.

  3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych

 

Cena wykonania zamówienia -100 %

 

Cena oferty najniższej

Cena = ------------------------- x 100 % x 100

Cena oferty badanej

 

 1. Oferty należy składać do dnia 10.07.2009r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, sekretariat - biuro nr 203

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2009r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - sala Nr 305

 

 1. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia składania ofert.

 

 1. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

 

 1. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów, wniosków, informacji

i protestów odbywać może się w formie elektronicznej, faksu bądź pisemnie.

Załączniki:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

  Chodzież, dnia 29 listopada 2013 r.

 AGT- 7321/6/10

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. T. Siejaka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej XLIX/432/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. T. Siejaka, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 3594 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 grudnia (piątek) 2013 r. do 10 stycznia (piątek) 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2014 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

Ponowne wyłożenie planu jest skutkiem podjęcia czynności zmierzających do doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawnymi po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

DS.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 25 października 2013 r.O G Ł O S Z E N I E


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXIX/343/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Wojska Polskiego.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


 DS.OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 25 października 2013 r.


O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXIX/342/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz
DS.

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 1 czerwca 2009 r. o godz.16.00, w sali nr 18 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie między innymi uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Świerkowej.

 

Ogłoszenie

 

Chodzież, dnia 28 stycznia 2013 r.

AGT-7321/6/10

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek tj. dnia 14 lutego 2013 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 28 grudnia 2012 r.

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XXXI/265/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

DS.

 

Ogłoszenie

 Chodzież, dnia 12 października 2012 r.

AGT.6721.6.2011 

 

 

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ulicy Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr X/76/11 z dnia 01 września 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego, obejmującego teren części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 2367/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października (piątek) 2012 r. do 19 listopada (poniedziałek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2012 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 13 września 2012 r.

AGT-7321/1/2011 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek tj. dnia 27 września 2012 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

  Chodzież, dnia 10 lipca 2012 r.

AGT.6721.1.2011

 

 

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulicy Noteckiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr V/35/11 z dnia 30 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 1147/5 i 1147/6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca (piątek) 2012 r. do 20 sierpnia (poniedziałek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 września 2012 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 15 maja 2012 r.


OGŁOSZENIE

 


o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Podaję do publicznej wiadomości, że w środę tj. dnia 30 maja 2012 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.

Chodzież, dnia 2009-04-07

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XX/164/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły oraz uchwały Nr XXIII/194/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę ww. Nr XX/164/08.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 08 maja 2012 r.

AGT - 7321/1/11

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. Makuszyńskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, D.U. z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/431/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Makuszyńskiego, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 4091 i 4092 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 4093 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 maja (piątek) 2012 r. do 19 czerwca (wtorek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16oo


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lipca 2012 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 30 stycznia 2012 r.

AGT - 7321/4/10

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

przy ul. Karczewnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, D.U. z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/408/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Karczewnik, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 3705/9, 3705/10, 3705/11 i 3705/12 (część) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 lutego (czwartek) 2012 r. do 02 marca (piątek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15oo


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 15 listopada 2011 r.O G Ł O S Z E N I E

 

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Podaję do publicznej wiadomości, że w środę tj. dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej. 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy T. Siejaka

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy T. Siejaka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr X/77/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka, obejmującego teren części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 3640/30.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 24 października 2011 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr X/76/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Wojska Polskiego, obejmującego teren części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr geod. 2367/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 21 listopada 2011 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E

 

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901 ), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr VIII/54/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, obejmującego teren części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 573/1, 574, 575, 576 i 579.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 14 listopada 2011 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 DS.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej

Chodzież, dnia 12 maja 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej.


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz.159), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr V/35/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Noteckiej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działki o nr geod. 1147/5 i 1147/6.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 10 czerwca 2011 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz


 DS.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 12 września 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, D.U. z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/421/10 z dnia 31 maja 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Buszczaka i Topolowej, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działki o nr geod. 2890/1 i 2891 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 września (piątek) 2011r. do 14 października (piątek) 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15oo


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2011 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

Burmistrza Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

DS.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zmianami:Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871,Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, D.U. z 2011 r. Nr 32 poz.159, Nr 153 poz. 901) oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr IX/63/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnym 1132, 1133, 1134/1 i 1134/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 9 września 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

OGŁOSZENIE

Chodzież, dnia 21 marca 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy Makuszyńskiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLIX/431/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Makuszyńskiego, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnym 4091 i 4092 oraz część nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 4093.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

DS.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 18 lipca 2011 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ul. Fabrycznej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, D.U. z 2011r. Nr 32 poz.159) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/328/09 z dnia 29 września 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Fabrycznej, obejmującego teren kopalin pospolitych - złoże „Chodzież-Fabryczna" (surowce ilaste) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 lipca (piątek) 2011r. do 23 sierpnia (wtorek) 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15oo


Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2011 r.


Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

Burmistrza Miasta

/-/ Jacek Gursz

 


Ogłoszenie

Chodzież, dnia 16 marca 2011 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w środę tj. dnia 30 marca 2011 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

 

DS.

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 31 stycznia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE  

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w środę tj. dnia 16 lutego 2011 r. o godz. 17.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Chodzież, dnia 22.12.2010r.

Nr ZP/341/17/2010


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity z dnia 20.11.2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.), informuję, że ogłoszony w dniu 14.12.2010r. przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi", został rozstrzygnięty w dniu 22.12.2010r.

Za ofertę najkorzystniejszą w części I zamówienia, uznano ofertę firmy „UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 80 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 13,20 punktów - łącznie 93,20 punktów.

W części II zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 26,29 punktów.

Za ofertę najkorzystniejszą w części II zamówienia uznano ofertę firmy InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. PCVK 14, 87-100 Toruń.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 70,39 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 15 punktów - łącznie 85,39 punktów.

W części II zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów.

Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu przetargowym na I część zamówienia ofertę złożył również Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń. W części I zamówienia w kryterium cena oferta otrzymała 61,79 punktów, w kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 11,40 punktów - łącznie 73,19.


Otrzymują:

 

 1. „UNIQA" Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

  ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

 2. InterRisk - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  ul. PCVK 14, 87-100 Toruń

 3. Polski Związek Motorowy - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chodzieży

 

Chodzież, dnia 2010-12-09

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy T. Siejaka.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLIX/432/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy T. Siejaka, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr geod. 3594.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 07 stycznia 2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

DS.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy  z  dnia  27   marca     2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r.     Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r.  Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r.     Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227,        Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r. Nr  75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871,  Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży  uchwały Nr XLVI/408/10  z dnia  20 kwietnia 2010 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Karczewnik, obejmującego  teren części nieruchomości oznaczonej jako działka o   nr geod. 3705/12 oraz nieruchomości oznaczonej jako działka o nr geod. 3705/9.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży,                        

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2,  w  terminie  do dnia  17 grudnia 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.  

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

Chodzież, dnia 29 października 2010 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

                                                                                                                     

Na podstawie  art. 17  pkt  9  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24              poz. 124, Nr  75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871,Nr 149 poz.996,           Nr 155 poz.1043 ) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/309/09 z dnia 01 czerwca 2009 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica, obejmującego tereny południowej pierzei      ul. Wojska Polskiego, od skrzyżowania z ul. Staszica w kierunku do jez. Miejskiego,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  12 listopada (piątek) 2010r. do 06  grudnia (poniedziałek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu   29  listopada    2010 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.15oo

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  21 grudnia  2010 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.             

 

 

                                                             

                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                          /-/  Jacek Gursz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 2010-10-18

                                   

 

OGŁOSZENIE

o  przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży  w rejonie ulic:

Buszczaka i Topolowej.

                       

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zmianami: Dz.U. z 2004r.     Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r.  Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24 poz. 124, Nr  75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży  uchwały Nr XLVIII/421/10  z dnia  31 maja 2010 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Buszczaka i Topolowej, obejmującego  teren nieruchomości oznaczonej jako działki o   nr geod. 2890/1 i 2891.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy  składać na piśmie w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie  do dnia  17 listopada 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 25 października 2010 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły.

                                                                                                                     

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. z 2010 r Nr 24              poz. 124, Nr  75 poz.474, Nr 106 poz.675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871,Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043 ) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XX/164/08 z dnia 28 marca 2008 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Jagiełły, obejmującego tereny cmentarzy, parkingu, dz. nr geod. 2027/4, 2027/5 oraz tereny dróg wewnętrznych  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 listopada (czwartek) 2010r. do 26 listopada (piątek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo- 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu   18  listopada 2010 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego,  sala  nr  305,   o godz.15oo

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  13 grudnia  2010 r.

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

                        

                                                                                              Burmistrza Miasta

                                                                                              /-/  Jacek Gursz

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

Chodzież,  dnia  29 września  2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr LII/457/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży  przy ulicy Wojska Polskiego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

Chodzież,  dnia  29 września  2010 r.
 
 

O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy  Ofiar Gór Morzewskich.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr LII/456/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

           

                                                                                              

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E
o wy
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzie
ży
w rejonie ulicy Świerkowej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr X/94/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Świerkowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca (czwartek) do 10 kwietnia (piątek) 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 900-1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 18, o godz.1530.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2009r.


 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz        

 

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

Chodzież,  dnia  29 września2010 r.

 

 


O G Ł O S Z E N I E

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka.

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr LII/455/10 dnia 28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Buszczaka.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

           

                                                                                             

 

 

 

 

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 13 września 2010 r.
O G Ł O S Z E N I E

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek tj. dnia 28 września 2010 r.  o godz. 16.00 w  Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży, przy ul. Staszica 17A odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie między innymi uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, Buszczaka oraz przy ul. Wojska Polskiego.


Burmistrz Miasta Chodzieży
/-/  Jacek Gursz

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Konopnickiej

Chodzież,  dnia  25 czerwca  2010 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLIXI/429/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy M. Konopnickiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

Burmistrz Miasta

/-/  Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej

Chodzież,  dnia  25 czerwca  2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLIXI/430/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

          

Burmistrz Miasta

/-/  Jacek Gursz

 

 

 

 

 

 

DS.

Ogłoszenie o o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły

Chodzież,  dnia  07 czerwca  2010 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLVIII/420/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Młyńskiej i Jagiełły.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412,  w godzinach od 9oo-15oo.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

             /-/  Jacek Gursz

 

Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 2009-02-20

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr X/96/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul.Marcinkowskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Miasta 

/-/ Jacek Gursz  

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej.

Chodzież, dnia 15 marca  2010 r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

w rejonie ulicy Leśnej.

                                                                                                            

Na podstawie  art. 17  pkt 10  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( Dz.U. Nr 80, poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635,  Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz.880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej  Nr XXXVI/308/09 z dnia 01 czerwca 2009 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Leśnej, obejmującego teren po byłym OHP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od  25 marca (czwartek) 2010 r. do 16 kwietnia  (piątek) 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 900-1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  12 kwietnia   2010 r.  w   siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr  305, o godz. 1500.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  30 kwietnia 2010 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta Chodzieży

                                                                                              /-/  Jacek Gursz

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego

OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały Nr XLII/370/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9oo-15oo.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek GurszDS.

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w poniedziałek tj. dnia 28 grudnia 2009 r. o godz. 16.00, w sali nr 305 Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Marcinkowskiego.

 

 

Burmistrz Miasta

 

/-/ Jacek Gursz

Ogłoszenie

Chodzież, dnia 2009-11-27

 

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413)

oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXXVII/315/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Ofiar Gór Morzewskich, obejmującego teren nieruchomości stanowiącej działki o nr geod. 1144/1, 1144/2 i 1144/3.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 24 grudnia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

 

 


Ogłoszenie

Chodzież, dnia 2009-11-27

 

 

O G ŁO S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m i a s t a C h o d z i e ż y przy ulicy Buszczaka.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413)

oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chodzieży uchwały nr XXXVIII/327/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Buszczaka, obejmującego teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr geod. 2859 oraz część działki o nr geod. 2860/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, w terminie do dnia 24 grudnia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chodzieży.


 

 

Burmistrz Miasta

  /-/ Jacek Gursz

 

 


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 02 sierpnia 2012 r.

AGT.6721.3.2011 

 

 

 

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust.1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr IX/63/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich, obejmującego teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 1132, 1133, 1134/1 i 1134/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 sierpnia (piątek) 2012 r. do 17 września (poniedziałek) 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chodzieży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2012 r.

 

Nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Chodzieży uwagi rozpatruje Rada Miejska w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz